Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
5 months, 3 weeks ago, 01/09/2020

Boss Là Nữ Phụ

Dịch Trung Quốc Manga 2,038 chapters 3,192,326 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Mọi cuốn tiểu thuyết ngôn tình thì nữ chính luôn là người quan tâm chăm sóc tỉ mỉ, còn nữ phụ là người không được yêu thương, là cái nền cho nữ chính phát triển và nhận kết cục không may mắn.


Nhưng ở câu chuyện này tác giả lại đứng về phía nhân vật nữ phụ, bức tử nhân vật nữ chính.

Nhân vật nữ phụ trong đây đã xuyên qua mọi thời không, thay đổi số mệnh của vô số người, chứng minh một điều chính nghĩa luôn thắng âm mưu quỷ kế.


Mỗi thế giới đi qua, mỗi câu chuyện được kể lại đều khiến người ta nghiềm ngẫm...


Và nhân vật phụ đã phải xuyên qua bao nhiêu không gian mới tìm được tình yêu của mình?

Danh sách Chapters

id Name
#1 Chương 1: Thiên kim hào môn (1)
#2 Chương 2: Thiên kim hào môn (2)
#3 Chương 3: Thiên kim hào môn (3)
#4 Chương 4: Thiên kim hào môn (4)
#5 Chương 5: Thiên kim hào môn (5)
#6 Chương 6: Thiên kim hào môn (6)
#7 Chương 7: Thiên kim hào môn (7)
#8 Chương 8: Thiên kim hào môn (8)
#9 Chương 9: Thiên kim hào môn (9)
#10 Chương 10: Thiên kim hào môn (1)
#11 Chương 11: Thiên kim hào môn (11)
#12 Chương 12: Thiên kim hào môn (12)
#13 Chương 13: Thiên kim hào môn (13)
#14 Chương 14: Thiên kim hào môn (14)
#15 Chương 15: Thiên kim hào môn (15)
#16 Chương 16: Thiên kim hào môn (16)
#17 Chương 17: Thiên kim hào môn (17)
#18 Chương 18: Thiên kim hào môn (18)
#19 Chương 19: Thiên kim hào môn (19)
#20 Chương 20: Thiên kim hào môn (20)
#21 Chương 21: Kim chủ, bao tôi đi! (1)
#22 Chương 22: Kim chủ, bao tôi đi! (2)
#23 Chương 23: Kim chủ, bao tôi đi! (3)
#24 Chương 24: Kim chủ, bao tôi đi! (4)
#25 Chương 25: Kim chủ, bao tôi đi! (5)
#26 Chương 26: Kim chủ, bao tôi đi! (6)
#27 Chương 27: Kim chủ, bao tôi đi! (7)
#28 Chương 28: Kim chủ, bao tôi đi! (8)
#29 Chương 29: Kim chủ, bao tôi đi! (9)
#30 Chương 30: Kim chủ, bao tôi đi! (10)
#31 Chương 31: Kim chủ, bao tôi đi! (11)
#32 Chương 32: Kim chủ, bao tôi đi! (12)
#33 Chương 33: Kim chủ, bao tôi đi! (13)
#34 Chương 34: Kim chủ, bao tôi đi! (14)
#35 Chương 35: Kim chủ, bao tôi đi! (15)
#36 Chương 36: Kim chủ, bao tôi đi! (16)
#37 Chương 37: Kim chủ, bao tôi đi! (17)
#38 Chương 38: Kim chủ, bao tôi đi! (18)
#39 Chương 39: Kim chủ, bao tôi đi! (19) đi! (18)
#40 Chương 40: Kim chủ, bao tôi đi! (20)
#41 Chương 41: Kim chủ, bao tôi đi! (21)
#42 Chương 42: Kim chủ, bao tôi đi! (22)
#43 Chương 43: Kim chủ, bao tôi đi! (23)
#44 Chương 44: Kim chủ, bao tôi đi! (24)
#45 Chương 45: Kim chủ, bao tôi đi! (25)
#46 Chương 46: Kim chủ, bao tôi đi! (26)
#47 Chương 47: Kim chủ, bao tôi đi! (27)
#48 Chương 48: Kim chủ, bao tôi đi! (28)
#49 Chương 49: Kim chủ, bao tôi đi! (29)
#50 Chương 50: Kim chủ, bao tôi đi! (30)
#51 Chương 51: Kim chủ, bao tôi đi! (kết thúc)
#52 Chương 52: Thế giới tu chân (1)
#53 Chương 53: Thế giới tu chân (2)
#54 Chương 54: Thế giới tu chân (3)
#55 Chương 55: Thế giới tu chân (4)
#56 Chương 56: Thế giới tu chân (5)
#57 Chương 57: Thế giới tu chân (6)
#58 Chương 58: Thế giới tu chân (7)
#59 Chương 59: Thế giới tu chân (8)
#60 Chương 60: Thế giới tu chân (9)
#61 Chương 61: Thế giới tu chân (10)
#62 Chương 62: Thế giới tu chân (11)
#63 Chương 63: Thế giới tu chân (12)
#64 Chương 64: Thế giới tu chân (13)
#65 Chương 65: Thế giới tu chân (14)
#66 Chương 66: Thế giới tu chân (15)
#67 Chương 67: Thế giới tu chân (16)
#68 Chương 68: Thế giới tu chân (17)
#69 Chương 69: Thế giới tu chân (18)
#70 Chương 70: Thế giới tu chân (19)
#71 Chương 71: Thế giới tu chân (20)
#72 Chương 72: Thế giới tu chân (21)
#73 Chương 73: Thế giới tu chân (22)
#74 Chương 74: Thế giới tu chân (23)
#75 Chương 75: Thế giới tu chân (24)
#76 Chương 76: Thế giới tu chân (25)
#77 Chương 77: Thế giới tu chân (26)
#78 Chương 78: Thế giới tu chân (27)
#79 Chương 79: Thế giới tu chân (28)
#80 Chương 80: Thế giới tu chân (29)
#81 Chương 81: Thế giới tu chân (30)
#82 Chương 82: Thế giới tu chân (31)
#83 Chương 83: Thế giới tu chân (32)
#84 Chương 84: Thế giới tu chân (33)
#85 Chương 85: Thế giới tu chân (34)
#86 Chương 86: Phiên ngoại: ngọc tiêu (hoàn)
#87 Chương 87: Đế quốc xác sống (1)
#88 Chương 88: Đế quốc xác sống (2)
#89 Chương 89: Đế quốc xác sống (3)
#90 Chương 90: Đế quốc xác sống (4)
#91 Chương 91: Đế quốc xác sống (5)
#92 Chương 92: Đế quốc xác sống (6)
#93 Chương 93: Đế quốc xác sống (7)
#94 Chương 94: Đế quốc xác sống (8)
#95 Chương 95: Đế quốc xác sống (9)
#96 Chương 96: Đế quốc xác sống (10)
#97 Chương 97: Đế quốc xác sống (11)
#98 Chương 98: Đế quốc xác sống (12)
#99 Chương 99: Đế quốc xác sống (13)
#100 Chương 100: Đế quốc xác sống (14)
#101 Chương 101: Đế quốc xác sống (15)
#102 Chương 102: Đế quốc xác sống (16)
#103 Chương 103: Đế quốc xác sống (17)
#104 Chương 104: Đế quốc xác sống (18)
#105 Chương 105: Đế quốc xác sống (19)
#106 Chương 106: Đế quốc xác sống (20)
#107 Chương 107: Đế quốc xác sống (21)
#108 Chương 108: Đế quốc xác sống (22)
#109 Chương 109: Đế quốc xác sống (23)
#110 Chương 110: Đế quốc xác sống (24)
#111 Chương 111: Đế quốc xác sống (25)
#112 Chương 112: Đế quốc xác sống (26)
#113 Chương 113: Đế quốc xác sống (27)
#114 Chương 114: Đế quốc xác sống (28)
#115 Chương 115: Đế quốc xác sống (29)
#116 Chương 116: Đế quốc xác sống (30)
#117 Chương 117: Đế quốc xác sống (31)
#118 Chương 118: Đế quốc xác sống (32)
#119 Chương 119: Đế quốc xác sống
#120 Chương 120: Học sinh cá biệt (1)
#121 Chương 121: Học sinh cá biệt (2)
#122 Chương 122: Học sinh cá biệt (3)
#123 Chương 123: Học sinh cá biệt (4)
#124 Chương 124: Học sinh cá biệt (5)
#125 Chương 125: Học sinh cá biệt (6)
#126 Chương 126: Học sinh cá biệt (7)
#127 Chương 127: Học sinh cá biệt (8)
#128 Chương 128: Học sinh cá biệt (9)
#129 Chương 129: Học sinh cá biệt (10)
#130 Chương 130: Học sinh cá biệt (11)
#131 Chương 131: Học sinh cá biệt (12)
#132 Chương 132: Học sinh cá biệt (13)
#133 Chương 133: Học sinh cá biệt (14)
#134 Chương 134: Học sinh cá biệt (15)
#135 Chương 135: Học sinh cá biệt (16)
#136 Chương 136: Học sinh cá biệt (17)
#137 Chương 137: Học sinh cá biệt (18)
#138 Chương 138: Học sinh cá biệt (19)
#139 Chương 139: Học sinh cá biệt (20)
#140 Chương 140: Học sinh cá biệt (21)
#141 Chương 141: Học sinh cá biệt (22)
#142 Chương 142: Học sinh cá biệt (23)
#143 Chương 143: Học sinh cá biệt (24)
#144 Chương 144: Học sinh cá biệt (25)
#145 Chương 145: Học sinh cá biệt (26)
#146 Chương 146: Học sinh cá biệt (27)
#147 Chương 147: Học sinh cá biệt (28)
#148 Chương 148: Học sinh cá biệt (29)
#149 Chương 149: Học sinh cá biệt (30)
#150 Chương 150: Học sinh cá biệt (31)
#151 Chương 151: Học sinh cá biệt (32)
#152 Chương 152: Bắc trạch(ngoại truyện)
#153 Chương 153: Chiến khắp sever không đối thủ (1)
#154 Chương 154: Chiến khắp sever không đối thủ (2)
#155 Chương 155: Chiến khắp sever không đối thủ (3)
#156 Chương 156: Chiến khắp sever không đối thủ (4)
#157 Chương 157: Chiến khắp sever không đối thủ (5)
#158 Chương 158: Chiến khắp sever không đối thủ (6)
#159 Chương 159: Chiến khắp sever không đối thủ (7)
#160 Chương 160: Chiến khắp sever không đối thủ (8)
#161 Chương 161: Chiến khắp sever không đối thủ (9)
#162 Chương 162: Chiến khắp sever không đối thủ (10)
#163 Chương 163: Chiến khắp sever không đối thủ (11)
#164 Chương 164: Chiến khắp sever không đối thủ (12)
#165 Chương 165: Chiến khắp sever không đối thủ (13)
#166 Chương 166: Chiến khắp sever không đối thủ (14)
#167 Chương 167: Chiến khắp sever không đối thủ (15)
#168 Chương 168: Chiến khắp sever không đối thủ (16)
#169 Chương 169: Chiến khắp sever không đối thủ (17)
#170 Chương 170: Chiến khắp sever không đối thủ (18)
#171 Chương 171: Chiến khắp sever không đối thủ (19)
#172 Chương 172: Chiến khắp sever không đối thủ (20)
#173 Chương 173: Chiến khắp sever không đối thủ (21)
#174 Chương 174: Chiến khắp sever không đối thủ (22)
#175 Chương 175: Chiến khắp sever không đối thủ (23)
#176 Chương 176: Chiến khắp sever không đối thủ (24)
#177 Chương 177: Chiến khắp sever không đối thủ (25)
#178 Chương 178: Chiến khắp sever không đối thủ (26)
#179 Chương 179: Chiến khắp sever không đối thủ (27)
#180 Chương 180: Chiến khắp sever không đối thủ (28)
#181 Chương 181: Chiến khắp sever không đối thủ (29)
#182 Chương 182: Chiến khắp sever không đối thủ (30)
#183 Chương 183: Chiến khắp sever không đối thủ (31)
#184 Chương 184: Chiến khắp sever không đối thủ
#185 Chương 185: A từ, hẹn gặp lại! (1)
#186 Chương 186: A từ, hẹn gặp lại! (2)
#187 Chương 187: A từ, hẹn gặp lại! (3)
#188 Chương 188: A từ, hẹn gặp lại! (4)
#189 Chương 189: A từ, hẹn gặp lại! (5)
#190 Chương 190: A từ, hẹn gặp lại! (6)
#191 Chương 191: A từ, hẹn gặp lại! (7)
#192 Chương 192: A từ, hẹn gặp lại! (8)
#193 Chương 193: A từ, hẹn gặp lại! (9)
#194 Chương 194: A từ, hẹn gặp lại! (10)
#195 Chương 195: A từ, hẹn gặp lại! (11)
#196 Chương 196: A từ, hẹn gặp lại! (12)
#197 Chương 197: A từ, hẹn gặp lại! (13)
#198 Chương 198: A từ, hẹn gặp lại! (14)
#199 Chương 199: A từ, hẹn gặp lại! (15)
#200 Chương 200: A từ, hẹn gặp lại! (16)
#201 Chương 201: A từ, hẹn gặp lại! (17)
#202 Chương 202: A từ, hẹn gặp lại! (18)
#203 Chương 203: A từ, hẹn gặp lại! (19)
#204 Chương 204: A từ, hẹn gặp lại! (20)
#205 Chương 205: A từ, hẹn gặp lại! (21)
#206 Chương 206: A từ, hẹn gặp lại! (22)
#207 Chương 207: A từ, hẹn gặp lại! (23)
#208 Chương 208: A từ, hẹn gặp lại! (24)
#209 Chương 209: A từ, hẹn gặp lại! (25)
#210 Chương 210: A từ, hẹn gặp lại! (26)
#211 Chương 211: A từ, hẹn gặp lại! (27)
#212 Chương 212: A từ, hẹn gặp lại! (28)
#213 Chương 213: A từ, hẹn gặp lại! (29)
#214 Chương 214: A từ, hẹn gặp lại! (30)
#215 Chương 215: A từ, hẹn gặp lại! (31)
#216 Chương 216: A từ, hẹn gặp lại! (32)
#217 Chương 217: A từ, hẹn gặp lại! (33)
#218 Chương 218: A từ, hẹn gặp lại! (34)
#219 Chương 219: Hôn ma nghich ngợm (1)
#220 Chương 220: Hôn ma nghich ngợm (2)
#221 Chương 221: Hôn ma nghich ngợm (3)
#222 Chương 222: Hôn ma nghich ngợm (4)
#223 Chương 223: Hôn ma nghich ngợm (5)
#224 Chương 224: Hôn ma nghich ngợm (6)
#225 Chương 225: Hôn ma nghich ngợm (7)
#226 Chương 226: Hôn ma nghich ngợm (8)
#227 Chương 227: Hôn ma nghich ngợm (9)
#228 Chương 228: Hôn ma nghich ngợm (10)
#229 Chương 229: Hôn ma nghich ngợm (11)
#230 Chương 230: Hôn ma nghich ngợm (12)
#231 Chương 231: Hôn ma nghich ngợm (13)
#232 Chương 232: Hôn ma nghich ngợm (14)
#233 Chương 233: Hôn ma nghich ngợm (15)
#234 Chương 234: Hôn ma nghich ngợm (16)
#235 Chương 235: Hôn ma nghich ngợm (17)
#236 Chương 236: Hôn ma nghich ngợm (18)
#237 Chương 237: Hôn ma nghich ngợm (9)
#238 Chương 238: Hôn ma nghich ngợm (20)
#239 Chương 239: Hôn ma nghich ngợm (21)
#240 Chương 240: Hôn ma nghich ngợm (22)
#241 Chương 241: Hôn ma nghich ngợm (23)
#242 Chương 242: Hôn ma nghich ngợm (24)
#243 Chương 243: Hôn ma nghich ngợm (25)
#244 Chương 244: Hôn ma nghich ngợm (26)
#245 Chương 245: Hôn ma nghich ngợm (27)
#246 Chương 246: Hôn ma nghich ngợm (28)
#247 Chương 247: Hôn ma nghich ngợm (29)
#248 Chương 248: Hôn ma nghich ngợm (30)
#249 Chương 249: Hồn ma nghịch ngợm (1)
#250 Chương 250: Phong cấm ngoại truyện
#251 Chương 251: Thương thần uy vũ (1)
#252 Chương 252: Thương thần uy vũ (2)
#253 Chương 253: Thương thần uy vũ (3)
#254 Chương 254: Thương thần uy vũ (4)
#255 Chương 255: Thượng thân uy vu (5)
#256 Chương 256: Thương thần uy vũ (6)
#257 Chương 257: Thương thần uy vũ (7)
#258 Chương 258: Thương thần uy vũ (8)
#259 Chương 259: Thượng thân uy vu (9)
#260 Chương 260: Thượng thân uy vu (10)
#261 Chương 261: Thương thần uy vũ (11)
#262 Chương 262: Thượng thần uy vũ (12)
#263 Chương 263: Thượng thần uy vũ (13)
#264 Chương 264: Thượng thân uy vu (14)
#265 Chương 265: Thượng thần uy vũ (15)
#266 Chương 266: Thượng thân uy vu (16)
#267 Chương 267: Thượng thân uy vủ c 17)
#268 Chương 268: Thượng thân uy vu (18)
#269 Chương 269: Thượng thân uy vu (19)
#270 Chương 270: Thượng thần uy vũ (20)
#271 Chương 271: Thượng thần uy vũ (21)
#272 Chương 272: Thượng thân uy vu (22)
#273 Chương 273: Thượng thân uy vu (23)
#274 Chương 274: Thượng thần uy vũ (hoàn)
#275 Chương 275: Tường vi máu
#276 Chương 276: Tường vi máu (2)
#277 Chương 277: Tường vi máu (3)
#278 Chương 278: Tường vi máu (4)
#279 Chương 279: Tường vi máu (5)
#280 Chương 280: Tường vi máu (6)
#281 Chương 281: Tường vi máu (7)
#282 Chương 282: Tường vi máu (8)
#283 Chương 283: Tường vi máu (9)
#284 Chương 284: Tường vi máu (10)
#285 Chương 285: Tường vi máu (11)
#286 Chương 286: Tường vi máu (12)
#287 Chương 287: Tường vi máu (13)
#288 Chương 288: Tường vi máu (14)
#289 Chương 289: Tường vi máu (15)
#290 Chương 290: Tường vi máu (16)
#291 Chương 291: Tường vi máu (17)
#292 Chương 292: Tường vi máu (18)
#293 Chương 293: Tường vi máu (19)
#294 Chương 294: Tường vi máu (20)
#295 Chương 295: Tường vi máu (21)
#296 Chương 296: Tường vi máu (22)
#297 Chương 297: Tường vi máu (23)
#298 Chương 298: Tường vi máu (24)
#299 Chương 299: Tường vi máu (25)
#300 Chương 300: Tường vi máu (26)
#301 Chương 301: Tường vi máu (27)
#302 Chương 302: Tường vi máu (28)
#303 Chương 303: Tường vi máu (29)
#304 Chương 304: Tường vi máu (30)
#305 Chương 305: Tường vi máu (31)
#306 Chương 306: Tường vi máu (32)
#307 Chương 307: Tường vi máu (33)
#308 Chương 308: Tường vi máu (34)
#309 Chương 309: Tường vi máu (35)
#310 Chương 310: Tường vi máu (36)
#311 Chương 311: Tường vi máu (37)
#312 Chương 312: Tường vi máu (38)
#313 Chương 313: Tường vi máu (39)
#314 Chương 314: Tường vi máu (40)
#315 Chương 315: Tường vi máu (41)
#316 Chương 316: Phiên ngoại về Thụy Y
#317 Chương 317: Thê chủ sủng quân (1)
#318 Chương 318: Thê chủ sủng quân (2)
#319 Chương 319: Thê chủ sủng quân (3)
#320 Chương 320: Thê chủ sủng quân (4)
#321 Chương 321: Thê chủ quân sủng (5)
#322 Chương 322: Thê chủ sủng quân (6)
#323 Chương 323: Thê chủ sủng quân (7)
#324 Chương 324: Thê chủ sủng quân (8)
#325 Chương 325: Thê chủ sủng quân (9)
#326 Chương 326: Thê chủ sủng quân (10)
#327 Chương 327: Thê chủ sủng quân (11)
#328 Chương 328: Thê chủ sủng quân (12)
#329 Chương 329: Thê chủ sủng quân (13)
#330 Chương 330: Thê chủ sủng quân (14)
#331 Chương 331: Thê chủ sủng quân (15)
#332 Chương 332: Thê chủ sủng quân (16)
#333 Chương 333: Thê chủ sủng quân (17)
#334 Chương 334: Thê chủ sủng quân (18)
#335 Chương 335: Thê chủ sủng quân (19)
#336 Chương 336: Thê chủ sủng quân (20)
#337 Chương 337: Thê chủ sủng quân (21)
#338 Chương 338: Thê chủ sủng quân (22)
#339 Chương 339: Thê chủ sủng quân (23)
#340 Chương 340: Thê chủ sủng quân (24)
#341 Chương 341: Thê chủ sủng quân (25)
#342 Chương 342: Thê chủ sủng quân (26)
#343 Chương 343: Thê chủ sủng quân (27)
#344 Chương 344: Thê chủ sủng quân (28)
#345 Chương 345: Thê chủ sủng quân (29)
#346 Chương 346: Thê chủ sủng quân (30)
#347 Chương 347: Thê chủ sủng quân (31)
#348 Chương 348: Thê chủ sủng quân (32)
#349 Chương 349: Thê chủ sủng quân (hoàn)
#350 Chương 350: Tình triền thanh mai (1)
#351 Chương 351: Tình triền thanh mai (2)
#352 Chương 352: Tình triền thanh mai (3)
#353 Chương 353: Tình triền thanh mai (4)
#354 Chương 354: Tình triền thanh mai (5)
#355 Chương 355: Tình triền thanh mai (6)
#356 Chương 356: Tình triền thanh mai (7)
#357 Chương 357: Tình triền thanh mai (8)
#358 Chương 358: Tình triền thanh mai (9)
#359 Chương 359: Tình triền thanh mai (10)
#360 Chương 360: Tình triền thanh mai (11)
#361 Chương 361: Tình triền thanh mai (12)
#362 Chương 362: Tình triền thanh mai (13)
#363 Chương 363: Tình triền thanh mai (14)
#364 Chương 364: Tình triền thanh mai (15)
#365 Chương 365: Tình triền thanh mai (16)
#366 Chương 366: Tình triền thanh mai (17)
#367 Chương 367: Tình triền thanh mai (18)
#368 Chương 368: Tình triền thanh mai (19)
#369 Chương 369: Tình triền thanh mai (20)
#370 Chương 370: Tình triền thanh mai (21)
#371 Chương 371: Tình triền thanh mai (22)
#372 Chương 372: Tình triền thanh mai (23)
#373 Chương 373: Tình triền thanh mai (24)
#374 Chương 374: Tình triền thanh mai (25)
#375 Chương 375: Tình triền thanh mai (26)
#376 Chương 376: Tình triền thanh mai (27)
#377 Chương 377: Tình triền thanh mai (28)
#378 Chương 378: Tình triền thanh mai (29)
#379 Chương 379: Tình triền thanh mai (30)
#380 Chương 380: Tình triền thanh mai (31)
#381 Chương 381: Tình triền thanh mai (32)
#382 Chương 382: Tình triền thanh mai (33)
#383 Chương 383: Tình triền thanh mai (34)
#384 Chương 384: Tình triền thanh mai (35)
#385 Chương 385: Tình triền thanh mai (36)
#386 Chương 386: Tình triền thanh mai (37)
#387 Chương 387: Tình triền thanh mai (38)
#388 Chương 388: Tình triền thanh mai (39)
#389 Chương 389: Tình triền thanh mai (40)
#390 Chương 390: Cố ngôn ngoại truyện(hoàn)
#391 Chương 391: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (1)
#392 Chương 392: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (2)
#393 Chương 393: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (3)
#394 Chương 394: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (4)
#395 Chương 395: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (5)
#396 Chương 396: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (6)
#397 Chương 397: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (7)
#398 Chương 398: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (8)
#399 Chương 399: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (9)
#400 Chương 400: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (10)
#401 Chương 401: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (11)
#402 Chương 402: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (12)
#403 Chương 403: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (13)
#404 Chương 404: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (14)
#405 Chương 405: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (15)
#406 Chương 406: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (16)
#407 Chương 407: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (17)
#408 Chương 408: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (18)
#409 Chương 409: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (19)
#410 Chương 410: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (20)
#411 Chương 411: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (21)
#412 Chương 412: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (22)
#413 Chương 413: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (23)
#414 Chương 414: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (24)
#415 Chương 415: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (25)
#416 Chương 416: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (26)
#417 Chương 417: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (27)
#418 Chương 418: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (28)
#419 Chương 419: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (29)
#420 Chương 420: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (30)
#421 Chương 421: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (31)
#422 Chương 422: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (32)
#423 Chương 423: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (33)
#424 Chương 424: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (34)
#425 Chương 425: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (35)
#426 Chương 426: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (36)
#427 Chương 427: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (hoàn)
#428 Chương 428: Tần thời sơ ca (1)
#429 Chương 429: Tần thời sơ ca (2)
#430 Chương 430: Tần thời sơ ca (3)
#431 Chương 431: Tần thời sơ ca (4)
#432 Chương 432: Tần thời sơ ca (5)
#433 Chương 433: Tần thời sơ ca (6)
#434 Chương 434: Tần thời sơ ca (7)
#435 Chương 435: Tần thời sơ ca (8)
#436 Chương 436: Tần thời sơ ca (9)
#437 Chương 437: Tần thời sơ ca (10)
#438 Chương 438: Tần thời sơ ca (11)
#439 Chương 439: Tần thời sơ ca (12)
#440 Chương 440: Tần thời sơ ca (13)
#441 Chương 441: Tần thời sơ ca (14)
#442 Chương 442: Tần thời sơ ca (15)
#443 Chương 443: Tần thời sơ ca (16)
#444 Chương 444: Tần thời sơ ca (17)
#445 Chương 445: Tần thời sơ ca (18)
#446 Chương 446: Tần thời sơ ca (19)
#447 Chương 447: Tần thời sơ ca (20)
#448 Chương 448: Tần thời sơ ca (21)
#449 Chương 449: Tần thời sơ ca (22)
#450 Chương 450: Tần thời sơ ca (23)
#451 Chương 451: Tần thời sơ ca (24)
#452 Chương 452: Tần thời sơ ca (25)
#453 Chương 453: Tần thời sơ ca (26)
#454 Chương 454: Tần thời sơ ca (27)
#455 Chương 455: Tần thời sơ ca (28)
#456 Chương 456: Tần thời sơ ca (29)
#457 Chương 457: Tần thời sơ ca (30)
#458 Chương 458: Tần thời sơ ca (31)
#459 Chương 459: Tần thời sơ ca (32)
#460 Chương 460: Tần thời sơ ca (33)
#461 Chương 461: Tần thời sơ ca (hoàn)
#462 Chương 462: Trộm long tráo phượng (1)
#463 Chương 463: Trộm long tráo phượng (2)
#464 Chương 464: Trộm long tráo phượng (3)
#465 Chương 465: Trộm long tráo phượng (4)
#466 Chương 466: Trộm long tráo phượng (5)
#467 Chương 467: Trộm long tráo phượng (6)
#468 Chương 468: Trộm long tráo phượng (7)
#469 Chương 469: Trộm long tráo phượng (8)
#470 Chương 470: Trộm long tráo phượng (9)
#471 Chương 471: Trộm long tráo phượng (10)
#472 Chương 472: Trộm long tráo phượng (11)
#473 Chương 473: Trộm long tráo phượng (12)
#474 Chương 474: Trộm long tráo phượng (13)
#475 Chương 475: Trộm long tráo phượng (14)
#476 Chương 476: Trộm long tráo phượng (15)
#477 Chương 477: Trộm long tráo phượng (16)
#478 Chương 478: Trộm long tráo phượng (17)
#479 Chương 479: Trộm long tráo phượng (18)
#480 Chương 480: Trộm long tráo phượng (19)
#481 Chương 481: Trộm long tráo phượng (20)
#482 Chương 482: Trộm long tráo phượng (21)
#483 Chương 483: Trộm long tráo phượng (22)
#484 Chương 484: Trộm long tráo phượng (23)
#485 Chương 485: Trộm long tráo phượng (24)
#486 Chương 486: Trộm long tráo phượng (25)
#487 Chương 487: Trộm long tráo phượng (26)
#488 Chương 488: Trộm long tráo phượng (27)
#489 Chương 489: Trộm long tráo phượng (28)
#490 Chương 490: Trộm long tráo phượng (29)
#491 Chương 491: Trộm long tráo phượng (hoàn)
#492 Chương 492: Ảnh hậu hạng nhất (1)
#493 Chương 493: Ảnh hậu hạng nhất (2)
#494 Chương 494: Ảnh hậu hạng nhất (3)
#495 Chương 495: Ảnh hậu hạng nhất (4)
#496 Chương 496: Ảnh hậu hạng nhất (5)
#497 Chương 497: Ảnh hậu hạng nhất (6)
#498 Chương 498: Ảnh hậu hạng nhất (7)
#499 Chương 499: Ảnh hậu hạng nhất (8)
#500 Chương 500: Ảnh hậu hạng nhất (9)
#501 Chương 501: Ảnh hậu hạng nhất (10)
#502 Chương 502: Ảnh hậu hạng nhất (11)
#503 Chương 503: Ảnh hậu hạng nhất (12)
#504 Chương 504: Ảnh hậu hạng nhất (13)
#505 Chương 505: Ảnh hậu hạng nhất (14)
#506 Chương 506: Ảnh hậu hạng nhất (15)
#507 Chương 507: Ảnh hậu hạng nhất (16)
#508 Chương 508: Ảnh hậu hạng nhất (17)
#509 Chương 509: Ảnh hậu hạng nhất (18)
#510 Chương 510: Ảnh hậu hạng nhất (19)
#511 Chương 511: Ảnh hậu hạng nhất (20)
#512 Chương 512: Ảnh hậu hạng nhất (21)
#513 Chương 513: Ảnh hậu hạng nhất (22)
#514 Chương 514: Ảnh hậu hạng nhất (23)
#515 Chương 515: Ảnh hậu hạng nhất (24)
#516 Chương 516: Ảnh hậu hạng nhất (25)
#517 Chương 517: Ảnh hậu hạng nhất (26)
#518 Chương 518: Ảnh hậu hạng nhất (27)
#519 Chương 519: Ảnh hậu hạng nhất (28)
#520 Chương 520: Ảnh hậu hạng nhất (29)
#521 Chương 521: Ảnh hậu hạng nhất (30)
#522 Chương 522: Ảnh hậu hạng nhất (31)
#523 Chương 523: Ảnh hậu hạng nhất (32)
#524 Chương 524: Ảnh hậu hạng nhất (33)
#525 Chương 525: Ảnh hậu hạng nhất (34)
#526 Chương 526: Ảnh hậu hạng nhất (35)
#527 Chương 527: Ảnh hậu hạng nhất (36)
#528 Chương 528: Ảnh hậu hạng nhất (37)
#529 Chương 529: Ảnh hậu hạng nhất (38)
#530 Chương 530: Ảnh hậu hạng nhất (39)
#531 Chương 531: Ảnh hậu hạng nhất (40)
#532 Chương 532: Ảnh hậu hạng nhất (41)
#533 Chương 533: Ảnh hậu hạng nhất (42)
#534 Chương 534: Ảnh hậu hạng nhất (42)
#535 Chương 535: Cố trì (ngoại truyện)
#536 Chương 536: Nhân yêu thù đồ (1)
#537 Chương 537: Nhân yêu thù đồ (2)
#538 Chương 538: Nhân yêu thù đồ (3)
#539 Chương 539: Nhân yêu thù đồ (4)
#540 Chương 540: Nhân yêu thù đồ (5)
#541 Chương 541: Nhân yêu thù đồ (6)
#542 Chương 542: Nhân yêu thù đồ (7)
#543 Chương 543: Nhân yêu thù đồ (8)
#544 Chương 544: Nhân yêu thù đồ (9)
#545 Chương 545: Nhân yêu thù đồ (10)
#546 Chương 546: Nhân yêu thù đồ (11)
#547 Chương 547: Nhân yêu thù đồ (12)
#548 Chương 548: Nhân yêu thù đồ (13)
#549 Chương 549: Nhân yêu thù đồ (15)
#550 Chương 550: Nhân yêu thù đồ (15)
#551 Chương 551: Nhân yêu thù đồ (16)
#552 Chương 552: Nhân yêu thù đồ (17)
#553 Chương 553: Nhân yêu thù đồ (18)
#554 Chương 554: Nhân yêu thù đồ (19)
#555 Chương 555: Nhân yêu thù đồ (20)
#556 Chương 556: Nhân yêu thù đồ (21)
#557 Chương 557: Nhân yêu thù đồ (22)
#558 Chương 558: Nhân yêu thù đồ (23)
#559 Chương 559: Nhân yêu thù đồ (24)
#560 Chương 560: Nhân yêu thù đồ (25)
#561 Chương 561: Nhân yêu thù đồ (26)
#562 Chương 562: Nhân yêu thù đồ (27)
#563 Chương 563: Nhân yêu thù đồ (28)
#564 Chương 564: Nhân yêu thù đồ (29)
#565 Chương 565: Nhân yêu thù đồ (30)
#566 Chương 566: Nhân yêu thù đồ (31)
#567 Chương 567: Nhân yêu thù đồ (hoàn)
#568 Chương 568: Ranh giới (1)
#569 Chương 569: Ranh giới (2)
#570 Chương 570: Ranh giới (3)
#571 Chương 571: Ranh giới (4)
#572 Chương 572: Ranh giới (5)
#573 Chương 573: Ranh giới (6)
#574 Chương 574: Ranh giới (7)
#575 Chương 575: Ranh giới (8)
#576 Chương 576: Ranh giới (9)
#577 Chương 577: Ranh giới (10)
#578 Chương 578: Ranh giới (11)
#579 Chương 579: Ranh giới (12)
#580 Chương 580: Ranh giới (13)
#581 Chương 581: Ranh giới (14)
#582 Chương 582: Ranh giới (15)
#583 Chương 583: Ranh giới (16)
#584 Chương 584: Ranh giới (17)
#585 Chương 585: Ranh giới (18)
#586 Chương 586: Ranh giới (19)
#587 Chương 587: Ranh giới (20)
#588 Chương 588: Ranh giới (21)
#589 Chương 589: Ranh giới (22)
#590 Chương 590: Ranh giới (23)
#591 Chương 591: Ranh giới (24)
#592 Chương 592: Ranh giới (25)
#593 Chương 593: Ranh giới (26)
#594 Chương 594: Ranh giới (27)
#595 Chương 595: Ranh giới (28)
#596 Chương 596: Ranh giới (29)
#597 Chương 597: Ranh giới (30)
#598 Chương 598: Ranh giới (31)
#599 Chương 599: Ranh giới (32)
#600 Chương 600: Ranh giới (33)
#601 Chương 601: Ranh giới (34)
#602 Chương 602: Ranh giới (35)
#603 Chương 603: Ranh giới (36)
#604 Chương 604: Ranh giới (37)
#605 Chương 605: Ranh giới (38)
#606 Chương 606: Ranh giới (39)
#607 Chương 607: Diệp nhiên (ngoại truyện)
#608 Chương 608: Hạ thư (ngoại truyện)
#609 Chương 609: Tổng tài phá sản (1)
#610 Chương 610: Tổng tài phá sản (2)
#611 Chương 611: Tổng tài phá sản (3)
#612 Chương 612: Tổng tài phá sản (4)
#613 Chương 613: Tổng tài phá sản (5)
#614 Chương 614: Tổng tài phá sản (6)
#615 Chương 615: Tổng tài phá sản (7)
#616 Chương 616: Tổng tài phá sản (8)
#617 Chương 617: Tổng tài phá sản (9)
#618 Chương 618: Tổng tài phá sản (10)
#619 Chương 619: Tổng tài phá sản (11)
#620 Chương 620: Tổng tài phá sản (12)
#621 Chương 621: Tổng tài phá sản (13)
#622 Chương 622: Tổng tài phá sản (14)
#623 Chương 623: Tổng tài phá sản (15)
#624 Chương 624: Tổng tài phá sản (16)
#625 Chương 625: Tổng tài phá sản (17)
#626 Chương 626: Tổng tài phá sản (18)
#627 Chương 627: Tổng tài phá sản (19)
#628 Chương 628: Tổng tài phá sản (20)
#629 Chương 629: Tổng tài phá sản (21)
#630 Chương 630: Tổng tài phá sản (22)
#631 Chương 631: Tổng tài phá sản (23)
#632 Chương 632: Tổng tài phá sản (24)
#633 Chương 633: Tổng tài phá sản (25)
#634 Chương 634: Tổng tài phá sản (26)
#635 Chương 635: Tổng tài phá sản (27)
#636 Chương 636: Tổng tài phá sản (28)
#637 Chương 637: Tổng tài phá sản (29)
#638 Chương 638: Tổng tài phá sản (30)
#639 Chương 639: Tổng tài phá sản (hoàn)
#640 Chương 640: Phó bản có độc (1)
#641 Chương 641: Phó bản có độc (2)
#642 Chương 642: Phó bản có độc (3)
#643 Chương 643: Phó bản có độc (4)
#644 Chương 644: Phó bản có độc (5)
#645 Chương 645: Phó bản có độc (6)
#646 Chương 646: Phó bản có độc (7)
#647 Chương 647: Phó bản có độc (8)
#648 Chương 648: Phó bản có độc (9)
#649 Chương 649: Phó bản có độc (10)
#650 Chương 650: Phó bản có độc (11)
#651 Chương 651: Phó bản có độc (12)
#652 Chương 652: Phó bản có độc (13)
#653 Chương 653: Phó bản có độc (14)
#654 Chương 654: Phó bản có độc (15)
#655 Chương 655: Phó bản có độc (16)
#656 Chương 656: Phó bản có độc (17)
#657 Chương 657: Phó bản có độc (18)
#658 Chương 658: Phó bản có độc (19)
#659 Chương 659: Phó bản có độc (20)
#660 Chương 660: Phó bản có độc (21)
#661 Chương 661: Phó bản có độc (22)
#662 Chương 662: Phó bản có độc (23)
#663 Chương 663: Phó bản có độc (24)
#664 Chương 664: Phó bản có độc (25)
#665 Chương 665: Phó bản có độc (26)
#666 Chương 666: Phó bản có độc (27)
#667 Chương 667: Phó bản có độc (28)
#668 Chương 668: Phó bản có độc (29)
#669 Chương 669: Phó bản có độc (30)
#670 Chương 670: Phó bản có độc (31)
#671 Chương 671: Phó bản có độc (32)
#672 Chương 672: Phó bản có độc (33)
#673 Chương 673: Phó bản có độc (34)
#674 Chương 674: Phó bản có độc (35)
#675 Chương 675: Phó bản có độc (36)
#676 Chương 676: Phó bản có độc (37)
#677 Chương 677: Phó bản có độc (38)
#678 Chương 678: Phó bản có độc (39)
#679 Chương 679: Thất nguyệt (ngoại truyện 1)
#680 Chương 680: Thất nguyệt (ngoại truyện 2)
#681 Chương 681: Nhạc cẩn (ngoại truyện)
#682 Chương 682: Nữ hiệp thời hiện đại (1)
#683 Chương 683: Nữ hiệp thời hiện đại (2)
#684 Chương 684: Nữ hiệp thời hiện đại (3)
#685 Chương 685: Nữ hiệp thời hiện đại (4)
#686 Chương 686: Nữ hiệp thời hiện đại (5)
#687 Chương 687: Nữ hiệp thời hiện đại (6)
#688 Chương 688: Nữ hiệp thời hiện đại (7)
#689 Chương 689: Nữ hiệp thời hiện đại (8)
#690 Chương 690: Nữ hiệp thời hiện đại (9)
#691 Chương 691: Nữ hiệp thời hiện đại (10)
#692 Chương 692: Nữ hiệp thời hiện đại (11)
#693 Chương 693: Nữ hiệp thời hiện đại (12)
#694 Chương 694: Nữ hiệp thời hiện đại (13)
#695 Chương 695: Nữ hiệp thời hiện đại (14)
#696 Chương 696: Nữ hiệp thời hiện đại (15)
#697 Chương 697: Nữ hiệp thời hiện đại (16)
#698 Chương 698: Nữ hiệp thời hiện đại (17)
#699 Chương 699: Nữ hiệp thời hiện đại (18)
#700 Chương 700: Nữ hiệp thời hiện đại (19)
#701 Chương 701: Nữ hiệp thời hiện đại (20)
#702 Chương 702: Nữ hiệp thời hiện đại (21)
#703 Chương 703: Nữ hiệp thời hiện đại (22)
#704 Chương 704: Nữ hiệp thời hiện đại (23)
#705 Chương 705: Nữ hiệp thời hiện đại (24)
#706 Chương 706: Nữ hiệp thời hiện đại (25)
#707 Chương 707: Nữ hiệp thời hiện đại (26)
#708 Chương 708: Nữ hiệp thời hiện đại (27)
#709 Chương 709: Nữ hiệp thời hiện đại (28)
#710 Chương 710: Nữ hiệp thời hiện đại (29)
#711 Chương 711: Nữ hiệp thời hiện đại (30)
#712 Chương 712: Nữ hiệp thời hiện đại (31)
#713 Chương 713: Nữ hiệp thời hiện đại (32)
#714 Chương 714: Nữ hiệp thời hiện đại (33)
#715 Chương 715: Nữ hiệp thời hiện đại (34)
#716 Chương 716: Nữ hiệp thời hiện đại (35)
#717 Chương 717: Nữ hiệp thời hiện đại (36)
#718 Chương 718: Nữ hiệp thời hiện đại (37)
#719 Chương 719: Nữ hiệp thời hiện đại (38)
#720 Chương 720: Nữ hiệp thời hiện đại (39)
#721 Chương 721: Nữ hiệp thời hiện đại (40)
#722 Chương 722: Hứa thiểm thiểm (ngoại truyện 1)
#723 Chương 723: Hứa thiểm thiểm (ngoại truyện 2)
#724 Chương 724: Lăng dực (ngoại truyện)
#725 Chương 725: Ta là địa chủ (1)
#726 Chương 726: Ta là địa chủ (2)
#727 Chương 727: Ta là địa chủ (3)
#728 Chương 728: Ta là địa chủ (4)
#729 Chương 729: Ta là địa chủ (5)
#730 Chương 730: Ta là địa chủ (6)
#731 Chương 731: Ta là địa chủ (7)
#732 Chương 732: Ta là địa chủ (8)
#733 Chương 733: Ta là địa chủ (9)
#734 Chương 734: Ta là địa chủ (10)
#735 Chương 735: Ta là địa chủ (11)
#736 Chương 736: Ta là địa chủ (12)
#737 Chương 737: Ta là địa chủ (13)
#738 Chương 738: Ta là địa chủ (14)
#739 Chương 739: Ta là địa chủ (15)
#740 Chương 740: Ta là địa chủ (16)
#741 Chương 741: Ta là địa chủ (17)
#742 Chương 742: Ta là địa chủ (18)
#743 Chương 743: Ta là địa chủ (19)
#744 Chương 744: Ta là địa chủ (20)
#745 Chương 745: Ta là địa chủ (21)
#746 Chương 746: Ta là địa chủ (22)
#747 Chương 747: Ta là địa chủ (23)
#748 Chương 748: Ta là địa chủ (24)
#749 Chương 749: Ta là địa chủ (25)
#750 Chương 750: Ta là địa chủ (26)
#751 Chương 751: Ta là địa chủ (27)
#752 Chương 752: Ta là địa chủ (28)
#753 Chương 753: Ta là địa chủ (29)
#754 Chương 754: Tổng biên thích đào hố (1)
#755 Chương 755: Tổng biên thích đào hố (2)
#756 Chương 756: Tổng biên thích đào hố (3)
#757 Chương 757: Tổng biên thích đào hố (4)
#758 Chương 758: Tổng biên thích đào hố (5)
#759 Chương 759: Tổng biên thích đào hố (6)
#760 Chương 760: Tổng biên thích đào hố (7)
#761 Chương 761: Tổng biên thích đào hố (8)
#762 Chương 762: Tổng biên thích đào hố (9)
#763 Chương 763: Tổng biên thích đào hố (10)
#764 Chương 764: Tổng biên thích đào hố (11)
#765 Chương 765: Tổng biên thích đào hố (12)
#766 Chương 766: Tổng biên thích đào hố (13)
#767 Chương 767: Tổng biên thích đào hố (14)
#768 Chương 768: Tổng biên thích đào hố (15)
#769 Chương 769: Tổng biên thích đào hố (16)
#770 Chương 770: Tổng biên thích đào hố (17)
#771 Chương 771: Tổng biên thích đào hố (18)
#772 Chương 772: Tổng biên thích đào hố (19)
#773 Chương 773: Tổng biên thích đào hố (20)
#774 Chương 774: Tổng biên thích đào hố (21)
#775 Chương 775: Tổng biên thích đào hố (22)
#776 Chương 776: Tổng biên thích đào hố (23)
#777 Chương 777: Tổng biên thích đào hố (24)
#778 Chương 778: Tổng biên thích đào hố (25)
#779 Chương 779: Tổng biên thích đào hố (26)
#780 Chương 780: Tổng biên thích đào hố (27)
#781 Chương 781: Tổng biên thích đào hố (28)
#782 Chương 782: Tổng biên thích đào hố (29)
#783 Chương 783: Tổng biên thích đào hố (30)
#784 Chương 784: Tổng biên thích đào hố (31)
#785 Chương 785: Tổng biên thích đào hố (32)
#786 Chương 786: Tổng biên thích đào hố (33)
#787 Chương 787: Tổng biên thích đào hố (34)
#788 Chương 788: Quốc sư minh giám (1)
#789 Chương 789: Quốc sư minh giám (2)
#790 Chương 790: Quốc sư minh giám (3)
#791 Chương 791: Quốc sư minh giám (4)
#792 Chương 792: Quốc sư minh giám (5)
#793 Chương 793: Quốc sư minh giám (6)
#794 Chương 794: Quốc sư minh giám (7)
#795 Chương 795: Quốc sư minh giám (8)
#796 Chương 796: Quốc sư minh giám (9)
#797 Chương 797: Quốc sư minh giám (10)
#798 Chương 798: Quốc sư minh giám (11)
#799 Chương 799: Quốc sư minh giám (12)
#800 Chương 800: Quốc sư minh giám (13)
#801 Chương 801: Quốc sư minh giám (14)
#802 Chương 802: Quốc sư minh giám (15)
#803 Chương 803: Quốc sư minh giám (16)
#804 Chương 804: Quốc sư minh giám (17)
#805 Chương 805: Quốc sư minh giám (18)
#806 Chương 806: Quốc sư minh giám (19)
#807 Chương 807: Quốc sư minh giám (20)
#808 Chương 808: Quốc sư minh giám (21)
#809 Chương 809: Quốc sư minh giám (22)
#810 Chương 810: Quốc sư minh giám (23)
#811 Chương 811: Quốc sư minh giám (24)
#812 Chương 812: Quốc sư minh giám (25)
#813 Chương 813: Quốc sư minh giám (26)
#814 Chương 814: Quốc sư minh giám (27)
#815 Chương 815: Quốc sư minh giám (28)
#816 Chương 816: Quốc sư minh giám (29)
#817 Chương 817: Quốc sư minh giám (30)
#818 Chương 818: Quốc sư minh giám (31)
#819 Chương 819: Quốc sư minh giám (32)
#820 Chương 820: Quốc sư minh giám (33)
#821 Chương 821: Quốc sư minh giám (34)
#822 Chương 822: Quốc sư minh giám (35)
#823 Chương 823: Quốc sư minh giám (36)
#824 Chương 824: Quốc sư minh giám (37)
#825 Chương 825: Quốc sư minh giám (38)
#826 Chương 826: Quốc sư minh giám (39)
#827 Chương 827: Quốc sư minh giám (40)
#828 Chương 828: Quốc sư minh giám (41)
#829 Chương 829: Quốc sư minh giám (42)
#830 Chương 830: Quốc sư minh giám (43)
#831 Chương 831: Quốc sư minh giám (44)
#832 Chương 832: Ngân vi (ngoại truyện)
#833 Chương 833: Cô nàng xui xẻo (1)
#834 Chương 834: Cô nàng xui xẻo (2)
#835 Chương 835: Cô nàng xui xẻo (3)
#836 Chương 836: Cô nàng xui xẻo (4)
#837 Chương 837: Cô nàng xui xẻo (5)
#838 Chương 838: Cô nàng xui xẻo (6)
#839 Chương 839: Cô nàng xui xẻo (7)
#840 Chương 840: Cô nàng xui xẻo (8)
#841 Chương 841: Cô nàng xui xẻo (9)
#842 Chương 842: Cô nàng xui xẻo (10)
#843 Chương 843: Cô nàng xui xẻo (11)
#844 Chương 844: Cô nàng xui xẻo (12)
#845 Chương 845: Cô nàng xui xẻo (13)
#846 Chương 846: Cô nàng xui xẻo (14)
#847 Chương 847: Cô nàng xui xẻo (15)
#848 Chương 848: Cô nàng xui xẻo (16)
#849 Chương 849: Cô nàng xui xẻo (17)
#850 Chương 850: Cô nàng xui xẻo (18)
#851 Chương 851: Cô nàng xui xẻo (19)
#852 Chương 852: Cô nàng xui xẻo (20)
#853 Chương 853: Cô nàng xui xẻo (21)
#854 Chương 854: Cô nàng xui xẻo (22)
#855 Chương 855: Cô nàng xui xẻo (23)
#856 Chương 856: Cô nàng xui xẻo (24)
#857 Chương 857: Cô nàng xui xẻo (25)
#858 Chương 858: Cô nàng xui xẻo (26)
#859 Chương 859: Cô nàng xui xẻo (27)
#860 Chương 860: Cô nàng xui xẻo (28)
#861 Chương 861: Cô nàng xui xẻo (29)
#862 Chương 862: Cô nàng xui xẻo (30)
#863 Chương 863: Cô nàng xui xẻo (31)
#864 Chương 864: Cô nàng xui xẻo (32)
#865 Chương 865: Cô nàng xui xẻo (33)
#866 Chương 866: Cô nàng xui xẻo (34)
#867 Chương 867: Cô nàng xui xẻo (hoàn)
#868 Chương 868: Vô hạn trốn giết (1)
#869 Chương 869: Vô hạn trốn giết (2)
#870 Chương 870: Vô hạn trốn giết (3)
#871 Chương 871: Vô hạn trốn giết (4)
#872 Chương 872: Vô hạn trốn giết (5)
#873 Chương 873: Vô hạn trốn giết (6)
#874 Chương 874: Vô hạn trốn giết (7)
#875 Chương 875: Vô hạn trốn giết (8)
#876 Chương 876: Vô hạn trốn giết (9)
#877 Chương 877: Vô hạn trốn giết (10)
#878 Chương 878: Vô hạn trốn giết (11)
#879 Chương 879: Vô hạn trốn giết (12)
#880 Chương 880: Vô hạn trốn giết (13)
#881 Chương 881: Vô hạn trốn giết (14)
#882 Chương 882: Vô hạn trốn giết (15)
#883 Chương 883: Vô hạn trốn giết (16)
#884 Chương 884: Vô hạn trốn giết (17)
#885 Chương 885: Vô hạn trốn giết (18)
#886 Chương 886: Vô hạn trốn giết (19)
#887 Chương 887: Vô hạn trốn giết (20)
#888 Chương 888: Vô hạn trốn giết (21)
#889 Chương 889: Vô hạn trốn giết (22)
#890 Chương 890: Vô hạn trốn giết (23)
#891 Chương 891: Vô hạn trốn giết (24)
#892 Chương 892: Vô hạn trốn giết (25)
#893 Chương 893: Vô hạn trốn giết (26)
#894 Chương 894: Vô hạn trốn giết (27)
#895 Chương 895: Vô hạn trốn giết (28)
#896 Chương 896: Vô hạn trốn giết (29)
#897 Chương 897: Vô hạn trốn giết (30)
#898 Chương 898: Vô hạn trốn giết (31)
#899 Chương 899: Vô hạn trốn giết (32)
#900 Chương 900: Vô hạn trốn giết (33)
#901 Chương 901: Vô hạn trốn giết (34)
#902 Chương 902: Vô hạn trốn giết (35)
#903 Chương 903: Vô hạn trốn giết (36)
#904 Chương 904: Vô hạn trốn giết (37)
#905 Chương 905: Vô hạn trốn giết (38)
#906 Chương 906: Vô hạn trốn giết (39)
#907 Chương 907: Vô hạn trốn giết (40)
#908 Chương 908: Vô hạn trốn giết (Hoàn)
#909 Chương 909: Ma vương vạn tuế (1)
#910 Chương 910: Ma vương vạn tuế (2)
#911 Chương 911: Ma vương vạn tuế (3)
#912 Chương 912: Ma vương vạn tuế (4)
#913 Chương 913: Ma vương vạn tuế (5)
#914 Chương 914: Ma vương vạn tuế (6)
#915 Chương 915: Ma vương vạn tuế (7)
#916 Chương 916: Ma vương vạn tuế (8)
#917 Chương 917: Ma vương vạn tuế (9)
#918 Chương 918: Ma vương vạn tuế (10)
#919 Chương 919: Ma vương vạn tuế (11)
#920 Chương 920: Ma vương vạn tuế (12)
#921 Chương 921: Ma vương vạn tuế (13)
#922 Chương 922: Ma vương vạn tuế (14)
#923 Chương 923: Ma vương vạn tuế (15)
#924 Chương 924: Ma vương vạn tuế (16)
#925 Chương 925: Ma vương vạn tuế (17)
#926 Chương 926: Ma vương vạn tuế (18)
#927 Chương 927: Ma vương vạn tuế (19)
#928 Chương 928: Ma vương vạn tuế (20)
#929 Chương 929: Ma vương vạn tuế (21)
#930 Chương 930: Ma vương vạn tuế (22)
#931 Chương 931: Ma vương vạn tuế (23)
#932 Chương 932: Ma Vương vạn tuế (24)
#933 Chương 933: Ma vương vạn tuế (25)
#934 Chương 934: Ma vương vạn tuế (26)
#935 Chương 935: Ma vương vạn tuế (27)
#936 Chương 936: Ma vương vạn tuế (28)
#937 Chương 937: Ma vương vạn tuế (29)
#938 Chương 938: Ma vương vạn tuế (30)
#939 Chương 939: Ma vương vạn tuế (31)
#940 Chương 940: Ma vương vạn tuế (32)
#941 Chương 941: Ma vương vạn tuế (33)
#942 Chương 942: Ma Vương vạn tuế (34)
#943 Chương 943: Ma Vương vạn tuế (35)
#944 Chương 944: Ma vương vạn tuế (36)
#945 Chương 945: Ma vương vạn tuế (37)
#946 Chương 946: Ma vương vạn tuế (hoàn)
#947 Chương 947: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (1)
#948 Chương 948: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (2)
#949 Chương 949: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (3)
#950 Chương 950: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (4)
#951 Chương 951: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (5)
#952 Chương 952: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (6)
#953 Chương 953: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (7)
#954 Chương 954: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (8)
#955 Chương 955: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (9)
#956 Chương 956: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (10)
#957 Chương 957: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (11)
#958 Chương 958: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (12)
#959 Chương 959: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (13)
#960 Chương 960: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (14)
#961 Chương 961: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (15)
#962 Chương 962: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (16)
#963 Chương 963: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (17)
#964 Chương 964: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (18)
#965 Chương 965: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (19)
#966 Chương 966: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (20)
#967 Chương 967: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (21)
#968 Chương 968: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (22)
#969 Chương 969: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (23)
#970 Chương 970: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (24)
#971 Chương 971: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (25)
#972 Chương 972: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (26)
#973 Chương 973: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (27)
#974 Chương 974: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (28)
#975 Chương 975: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (29)
#976 Chương 976: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (30)
#977 Chương 977: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (31)
#978 Chương 978: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (32)
#979 Chương 979: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (33)
#980 Chương 980: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (34)
#981 Chương 981: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (35)
#982 Chương 982: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (36)
#983 Chương 983: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (37)
#984 Chương 984: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (38)
#985 Chương 985: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (39)
#986 Chương 986: Chiêu vũ (ngoại truyện)
#987 Chương 987: Chuyên gia phá án (1)
#988 Chương 988: Chuyên gia phá án (2)
#989 Chương 989: Chuyên gia phá án (3)
#990 Chương 990: Chuyên gia phá án (4)
#991 Chương 991: Chuyên gia phá án (5)
#992 Chương 992: Chuyên gia phá án (6)
#993 Chương 993: Chuyên gia phá án (7)
#994 Chương 994: Chuyên gia phá án (8)
#995 Chương 995: Chuyên gia phá án (9)
#996 Chương 996: Chuyên gia phá án (10)
#997 Chương 997: Chuyên gia phá án (11)
#998 Chương 998: Chuyên gia phá án (12)
#999 Chương 999: Chuyên gia phá án (13)
#1,000 Chương 1000: Chuyên gia phá án (14)
#1,001 Chương 1001: Chuyên gia phá án (15)
#1,002 Chương 1002: Chuyên gia phá án (16)
#1,003 Chương 1003: Chuyên gia phá án (17)
#1,004 Chương 1004: Chuyên gia phá án (18)
#1,005 Chương 1005: Chuyên gia phá án (19)
#1,006 Chương 1006: Chuyên gia phá án (20)
#1,007 Chương 1007: Chuyên gia phá án (21)
#1,008 Chương 1008: Chuyên gia phá án (22)
#1,009 Chương 1009: Chuyên gia phá án (23)
#1,010 Chương 1010: Chuyên gia phá án (24)
#1,011 Chương 1011: Chuyên gia phá án (25)
#1,012 Chương 1012: Chuyên gia phá án (26)
#1,013 Chương 1013: Chuyên gia phá án (27)
#1,014 Chương 1014: Chuyên gia phá án (28)
#1,015 Chương 1015: Chuyên gia phá án (29)
#1,016 Chương 1016: Chuyên gia phá án (30)
#1,017 Chương 1017: Chuyên gia phá án (31)
#1,018 Chương 1018: Chuyên gia phá án (32)
#1,019 Chương 1019: Chuyên gia phá án (33)
#1,020 Chương 1020: Chuyên gia phá án (34)
#1,021 Chương 1021: Chuyên gia phá án (35)
#1,022 Chương 1022: Chuyên gia phá án (36)
#1,023 Chương 1023: Chuyên gia phá án (37)
#1,024 Chương 1024: Chuyên gia phá án (38)
#1,025 Chương 1025: Chuyên gia phá án (39)
#1,026 Chương 1026: Chuyên gia phá án (40)
#1,027 Chương 1027: Chuyên gia phá án (41)
#1,028 Chương 1028: Chuyên gia phá án (42)
#1,029 Chương 1029: Chuyên gia phá án (43)
#1,030 Chương 1030: Chuyên gia phá án (44)
#1,031 Chương 1031: Chuyên gia phá án (hoàn)
#1,032 Chương 1032: Nộp lên quốc gia (1)
#1,033 Chương 1033: Nộp lên quốc gia (2)
#1,034 Chương 1034: Nộp lên quốc gia (3)
#1,035 Chương 1035: Nộp lên quốc gia (4)
#1,036 Chương 1036: Nộp lên quốc gia (5)
#1,037 Chương 1037: Nộp lên quốc gia (6)
#1,038 Chương 1038: Nộp lên quốc gia (7)
#1,039 Chương 1039: Nộp lên quốc gia (8)
#1,040 Chương 1040: Nộp lên quốc gia (9)
#1,041 Chương 1041: Nộp lên quốc gia (10)
#1,042 Chương 1042: Nộp lên quốc gia (11)
#1,043 Chương 1043: Nộp lên quốc gia (12)
#1,044 Chương 1044: Nộp lên quốc gia (13)
#1,045 Chương 1045: Nộp lên quốc gia (14)
#1,046 Chương 1046: Nộp lên quốc gia (15)
#1,047 Chương 1047: Nộp lên quốc gia (16)
#1,048 Chương 1048: Nộp lên quốc gia (17)
#1,049 Chương 1049: Nộp lên quốc gia (18)
#1,050 Chương 1050: Nộp lên quốc gia (19)
#1,051 Chương 1051: Nộp lên quốc gia (20)
#1,052 Chương 1052: Nộp lên quốc gia (21)
#1,053 Chương 1053: Nộp lên quốc gia (22)
#1,054 Chương 1054: Nộp lên quốc gia (23)
#1,055 Chương 1055: Nộp lên quốc gia (24)
#1,056 Chương 1056: Nộp lên quốc gia (25)
#1,057 Chương 1057: Nộp lên quốc gia (26)
#1,058 Chương 1058: Nộp lên quốc gia (27)
#1,059 Chương 1059: Nộp lên quốc gia (28)
#1,060 Chương 1060: Nộp lên quốc gia (29)
#1,061 Chương 1061: Nộp lên quốc gia (30)
#1,062 Chương 1062: Nộp lên quốc gia (31)
#1,063 Chương 1063: Nộp lên quốc gia (32)
#1,064 Chương 1064: Nộp lên quốc gia (33)
#1,065 Chương 1065: Nộp lên quốc gia (34)
#1,066 Chương 1066: Nộp lên quốc gia (335)
#1,067 Chương 1067: Nộp lên quốc gia (36)
#1,068 Chương 1068: Nộp lên quốc gia (37)
#1,069 Chương 1069: Nộp lên quốc gia (38)
#1,070 Chương 1070: Nộp lên quốc gia (39)
#1,071 Chương 1071: Nộp lên quốc gia (40)
#1,072 Chương 1072: Nộp lên quốc gia (41)
#1,073 Chương 1073: Nộp lên quốc gia (42)
#1,074 Chương 1074: Các chủ có lệnh (1)
#1,075 Chương 1075: Các chủ có lệnh (2)
#1,076 Chương 1076: Các chủ có lệnh (3)
#1,077 Chương 1077: Các chủ có lệnh (4)
#1,078 Chương 1078: Các chủ có lệnh (5)
#1,079 Chương 1079: Các chủ có lệnh (6)
#1,080 Chương 1080: Các chủ có lệnh (7)
#1,081 Chương 1081: Các chủ có lệnh (8)
#1,082 Chương 1082: Các chủ có lệnh (8)
#1,083 Chương 1083: Các chủ có lệnh (10)
#1,084 Chương 1084: Các chủ có lệnh (11)
#1,085 Chương 1085: Các chủ có lệnh (12)
#1,086 Chương 1086: Các chủ có lệnh (13)
#1,087 Chương 1087: Các chủ có lệnh (14)
#1,088 Chương 1088: Các chủ có lệnh (15)
#1,089 Chương 1089: Các chủ có lệnh (16)
#1,090 Chương 1090: Các chủ có lệnh (17)
#1,091 Chương 1091: Các chủ có lệnh (18)
#1,092 Chương 1092: Các chủ có lệnh (19)
#1,093 Chương 1093: Các chủ có lệnh (20)
#1,094 Chương 1094: Các chủ có lệnh (21)
#1,095 Chương 1095: Các chủ có lệnh (22)
#1,096 Chương 1096: Các chủ có lệnh (23)
#1,097 Chương 1097: Các chủ có lệnh (24)
#1,098 Chương 1098: Các chủ có lệnh (25)
#1,099 Chương 1099: Các chủ có lệnh (26)
#1,100 Chương 1100: Các chủ có lệnh (27)
#1,101 Chương 1101: Các chủ có lệnh (28)
#1,102 Chương 1102: Các chủ có lệnh (29)
#1,103 Chương 1103: Các chủ có lệnh (30)
#1,104 Chương 1104: Các chủ có lệnh (31)
#1,105 Chương 1105: Các chủ có lệnh (32)
#1,106 Chương 1106: Các chủ có lệnh (hoàn)
#1,107 Chương 1107: Thanh xuân có em (1)
#1,108 Chương 1108: Thanh xuân có em (2)
#1,109 Chương 1109: Thanh xuân có em (3)
#1,110 Chương 1110: Thanh xuân có em (4)
#1,111 Chương 1111: Thanh xuân có em (5)
#1,112 Chương 1112: Thanh xuân có em (6)
#1,113 Chương 1113: Thanh xuân có em (7)
#1,114 Chương 1114: Thanh xuân có em (8)
#1,115 Chương 1115: Thanh xuân có em (9)
#1,116 Chương 1116: Thanh xuân có em (10)
#1,117 Chương 1117: Thanh xuân có em (11)
#1,118 Chương 1118: Thanh xuân có em (12)
#1,119 Chương 1119: Thanh xuân có em (13)
#1,120 Chương 1120: Thanh xuân có em (14)
#1,121 Chương 1121: Thanh xuân có em (15)
#1,122 Chương 1122: Thanh xuân có em (16)
#1,123 Chương 1123: Thanh xuân có em (17)
#1,124 Chương 1124: Thanh xuân có em (18)
#1,125 Chương 1125: Thanh xuân có em (19)
#1,126 Chương 1126: Thanh xuân có em (20)
#1,127 Chương 1127: Thanh xuân có em (21)
#1,128 Chương 1128: Thanh xuân có em (22)
#1,129 Chương 1129: Thanh xuân có em (23)
#1,130 Chương 1130: Thanh xuân có em (24)
#1,131 Chương 1131: Thanh xuân có em (25)
#1,132 Chương 1132: Thanh xuân có em (26)
#1,133 Chương 1133: Thanh xuân có em (27)
#1,134 Chương 1134: Thanh xuân có em (28)
#1,135 Chương 1135: Thanh xuân có em (29)
#1,136 Chương 1136: Thanh xuân có em (30)
#1,137 Chương 1137: Thanh xuân có em (31)
#1,138 Chương 1138: Thanh xuân có em (32)
#1,139 Chương 1139: Thanh xuân có em (33)
#1,140 Chương 1140: Thanh xuân có em (34)
#1,141 Chương 1141: Thanh xuân có em (35)
#1,142 Chương 1142: Thanh xuân có em (36)
#1,143 Chương 1143: Thanh xuân có em (37)
#1,144 Chương 1144: Thanh xuân có em (38)
#1,145 Chương 1145: Ngôn luật (ngoại truyện 1)
#1,146 Chương 1146: Ngôn luật (ngoại truyện 2)
#1,147 Chương 1147: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (1)
#1,148 Chương 1148: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (2)
#1,149 Chương 1149: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (3)
#1,150 Chương 1150: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (4)
#1,151 Chương 1151: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (5)
#1,152 Chương 1152: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (6)
#1,153 Chương 1153: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (7)
#1,154 Chương 1154: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (8)
#1,155 Chương 1155: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (9)
#1,156 Chương 1156: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (10)
#1,157 Chương 1157: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (11)
#1,158 Chương 1158: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (12)
#1,159 Chương 1159: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (13)
#1,160 Chương 1160: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (14)
#1,161 Chương 1161: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (15)
#1,162 Chương 1162: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (16)
#1,163 Chương 1163: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (17)
#1,164 Chương 1164: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (18)
#1,165 Chương 1165: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (19)
#1,166 Chương 1166: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (20)
#1,167 Chương 1167: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (21)
#1,168 Chương 1168: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (22)
#1,169 Chương 1169: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (23)
#1,170 Chương 1170: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (24)
#1,171 Chương 1171: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (25)
#1,172 Chương 1172: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (26)
#1,173 Chương 1173: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (27)
#1,174 Chương 1174: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (28)
#1,175 Chương 1175: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (29)
#1,176 Chương 1176: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (30)
#1,177 Chương 1177: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (31)
#1,178 Chương 1178: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (32)
#1,179 Chương 1179: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (33)
#1,180 Chương 1180: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (34)
#1,181 Chương 1181: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (hoàn)
#1,182 Chương 1182: Phượng hoàng niết bàn (1)
#1,183 Chương 1183: Phượng hoàng niết bàn (2)
#1,184 Chương 1184: Phượng hoàng niết bàn (3)
#1,185 Chương 1185: Phượng hoàng niết bàn (4)
#1,186 Chương 1186: Phượng hoàng niết bàn (5)
#1,187 Chương 1187: Phượng hoàng niết bàn (6)
#1,188 Chương 1188: Phượng hoàng niết bàn (7)
#1,189 Chương 1189: Phượng hoàng niết bàn (8)
#1,190 Chương 1190: Phượng hoàng niết bàn (9)
#1,191 Chương 1191: Phượng hoàng niết bàn (10)
#1,192 Chương 1192: Phượng hoàng niết bàn (11)
#1,193 Chương 1193: Phượng hoàng niết bàn (12)
#1,194 Chương 1194: Phượng hoàng niết bàn (13)
#1,195 Chương 1195: Phượng hoàng niết bàn (14)
#1,196 Chương 1196: Phượng hoàng niết bàn (15)
#1,197 Chương 1197: Phượng hoàng niết bàn (16)
#1,198 Chương 1198: Phượng hoàng niết bàn (17)
#1,199 Chương 1199: Phượng hoàng niết bàn (18)
#1,200 Chương 1200: Phượng hoàng niết bàn (19)
#1,201 Chương 1201: Phượng hoàng niết bàn (20)
#1,202 Chương 1202: Phượng hoàng niết bàn (21)
#1,203 Chương 1203: Phượng hoàng niết bàn (22)
#1,204 Chương 1204: Phượng hoàng niết bàn (23)
#1,205 Chương 1205: Phượng hoàng niết bàn (24)
#1,206 Chương 1206: Phượng hoàng niết bàn (25)
#1,207 Chương 1207: Phượng hoàng niết bàn (26)
#1,208 Chương 1208: Phượng hoàng niết bàn (27)
#1,209 Chương 1209: Phượng hoàng niết bàn (28)
#1,210 Chương 1210: Phượng hoàng niết bàn (29)
#1,211 Chương 1211: Phượng hoàng niết bàn (30)
#1,212 Chương 1212: Phượng hoàng niết bàn (31)
#1,213 Chương 1213: Phượng hoàng niết bàn (32)
#1,214 Chương 1214: Phượng hoàng niết bàn (33)
#1,215 Chương 1215: Phượng hoàng niết bàn (34)
#1,216 Chương 1216: Phượng hoàng niết bàn (35)
#1,217 Chương 1217: Phượng hoàng niết bàn (36)
#1,218 Chương 1218: Phượng hoàng niết bàn (37)
#1,219 Chương 1219: Phượng hoàng niết bàn (hoàn)
#1,220 Chương 1220: Vương gia có tin mừng (1)
#1,221 Chương 1221: Vương gia có tin mừng (2)
#1,222 Chương 1222: Vương gia có tin mừng (3)
#1,223 Chương 1223: Vương gia có tin mừng (4)
#1,224 Chương 1224: Vương gia có tin mừng (5)
#1,225 Chương 1225: Vương gia có tin mừng (6)
#1,226 Chương 1226: Vương gia có tin mừng (7)
#1,227 Chương 1227: Vương gia có tin mừng (8)
#1,228 Chương 1228: Vương gia có tin mừng (9)
#1,229 Chương 1229: Vương gia có tin mừng (10)
#1,230 Chương 1230: Vương gia có tin mừng (11)
#1,231 Chương 1231: Vương gia có tin mừng (12)
#1,232 Chương 1232: Vương gia có tin mừng (13)
#1,233 Chương 1233: Vương gia có tin mừng (14)
#1,234 Chương 1234: Vương gia có tin mừng (15)
#1,235 Chương 1235: Vương gia có tin mừng (16)
#1,236 Chương 1236: Vương gia có tin mừng (17)
#1,237 Chương 1237: Vương gia có tin mừng (18)
#1,238 Chương 1238: Vương gia có tin mừng (19)
#1,239 Chương 1239: Vương gia có tin mừng (20)
#1,240 Chương 1240: Vương gia có tin mừng (21)
#1,241 Chương 1241: Vương gia có tin mừng (22)
#1,242 Chương 1242: Vương gia có tin mừng (23)
#1,243 Chương 1243: Vương gia có tin mừng (24)
#1,244 Chương 1244: Vương gia có tin mừng (25)
#1,245 Chương 1245: Vương gia có tin mừng (26)
#1,246 Chương 1246: Vương gia có tin mừng (27)
#1,247 Chương 1247: Vương gia có tin mừng (28)
#1,248 Chương 1248: Vương gia có tin mừng (29)
#1,249 Chương 1249: Vương gia có tin mừng (30)
#1,250 Chương 1250: Vương gia có tin mừng (31)
#1,251 Chương 1251: Vương gia có tin mừng (32)
#1,252 Chương 1252: Vương gia có tin mừng (33)
#1,253 Chương 1253: Vương gia có tin mừng (34)
#1,254 Chương 1254: Vương gia có tin mừng (35)
#1,255 Chương 1255: Vương gia có tin mừng (36)
#1,256 Chương 1256: Vương gia có tin mừng (37)
#1,257 Chương 1257: Kỳ uyên (ngoại truyện)
#1,258 Chương 1258: Thiếu tướng thích ngả ngớn (1)
#1,259 Chương 1259: Thiếu tướng thích ngả ngớn (2)
#1,260 Chương 1260: Thiếu tướng thích ngả ngớn (3)
#1,261 Chương 1261: Thiếu tướng thích ngả ngớn (4)
#1,262 Chương 1262: Thiếu tướng thích ngả ngớn (5)
#1,263 Chương 1263: Thiếu tướng thích ngả ngớn (6)
#1,264 Chương 1264: Thiếu tướng thích ngả ngớn (7)
#1,265 Chương 1265: Thiếu tướng thích ngả ngớn (8)
#1,266 Chương 1266: Thiếu tướng thích ngả ngớn (9)
#1,267 Chương 1267: Thiếu tướng thích ngả ngớn (10)
#1,268 Chương 1268: Thiếu tướng thích ngả ngớn (11)
#1,269 Chương 1269: Thiếu tướng thích ngả ngớn (12)
#1,270 Chương 1270: Thiếu tướng thích ngả ngớn (13)
#1,271 Chương 1271: Thiếu tướng thích ngả ngớn (14)
#1,272 Chương 1272: Thiếu tướng thích ngả ngớn (15)
#1,273 Chương 1273: Thiếu tướng thích ngả ngớn (16)
#1,274 Chương 1274: Thiếu tướng thích ngả ngớn (17)
#1,275 Chương 1275: Thiếu tướng thích ngả ngớn (18)
#1,276 Chương 1276: Thiếu tướng thích ngả ngớn (19)
#1,277 Chương 1277: Thiếu tướng thích ngả ngớn (20)
#1,278 Chương 1278: Thiếu tướng thích ngả ngớn (21)
#1,279 Chương 1279: Thiếu tướng thích ngả ngớn (22)
#1,280 Chương 1280: Thiếu tướng thích ngả ngớn (23)
#1,281 Chương 1281: Thiếu tướng thích ngả ngớn (24)
#1,282 Chương 1282: Thiếu tướng thích ngả ngớn (25)
#1,283 Chương 1283: Thiếu tướng thích ngả ngớn (26)
#1,284 Chương 1284: Thiếu tướng thích ngả ngớn (27)
#1,285 Chương 1285: Thiếu tướng thích ngả ngớn (28)
#1,286 Chương 1286: Thiếu tướng thích ngả ngớn (29)
#1,287 Chương 1287: Thiếu tướng thích ngả ngớn (30)
#1,288 Chương 1288: Thiếu tướng thích ngả ngớn (31)
#1,289 Chương 1289: Thiếu tướng thích ngả ngớn (32)
#1,290 Chương 1290: Thiếu tướng thích ngả ngớn (33)
#1,291 Chương 1291: Thiếu tướng thích ngả ngớn (34)
#1,292 Chương 1292: Thiếu tướng thích ngả ngớn (35)
#1,293 Chương 1293: Thiếu tướng thích ngả ngớn (36)
#1,294 Chương 1294: Thiếu tướng thích ngả ngớn (37)
#1,295 Chương 1295: Thiếu tướng thích ngả ngớn (38)
#1,296 Chương 1296: Pháp tắc của ác ma (1)
#1,297 Chương 1297: Pháp tắc của ác ma (2)
#1,298 Chương 1298: Pháp tắc của ác ma (3)
#1,299 Chương 1299: Pháp tắc của ác ma (4)
#1,300 Chương 1300: Pháp tắc của ác ma (5)
#1,301 Chương 1301: Pháp tắc của ác ma (6)
#1,302 Chương 1302: Pháp tắc của ác ma (7)
#1,303 Chương 1303: Pháp tắc của ác ma (8)
#1,304 Chương 1304: Pháp tắc của ác ma (9)
#1,305 Chương 1305: Pháp tắc của ác ma (10)
#1,306 Chương 1306: Pháp tắc của ác ma (11)
#1,307 Chương 1307: Pháp tắc của ác ma (12)
#1,308 Chương 1308: Pháp tắc của ác ma (13)
#1,309 Chương 1309: Pháp tắc của ác ma (14)
#1,310 Chương 1310: Pháp tắc của ác ma (15)
#1,311 Chương 1311: Pháp tắc của ác ma (16)
#1,312 Chương 1312: Pháp tắc của ác ma (17)
#1,313 Chương 1313: Pháp tắc của ác ma (18)
#1,314 Chương 1314: Pháp tắc của ác ma (19)
#1,315 Chương 1315: Pháp tắc của ác ma (20)
#1,316 Chương 1316: Pháp tắc của ác ma (21)
#1,317 Chương 1317: Pháp tắc của ác ma (22)
#1,318 Chương 1318: Pháp tắc của ác ma (23)
#1,319 Chương 1319: Pháp tắc của ác ma (24)
#1,320 Chương 1320: Pháp tắc của ác ma (25)
#1,321 Chương 1321: Pháp tắc của ác ma (26)
#1,322 Chương 1322: Pháp tắc của ác ma (27)
#1,323 Chương 1323: Pháp tắc của ác ma (28)
#1,324 Chương 1324: Pháp tắc của ác ma (29)
#1,325 Chương 1325: Pháp tắc của ác ma (30)
#1,326 Chương 1326: Pháp tắc của ác ma (31)
#1,327 Chương 1327: Pháp tắc của ác ma (32)
#1,328 Chương 1328: Pháp tắc của ác ma (33)
#1,329 Chương 1329: Pháp tắc của ác ma (34)
#1,330 Chương 1330: Pháp tắc của ác ma (35)
#1,331 Chương 1331: Pháp tắc của ác ma (36)
#1,332 Chương 1332: Pháp tắc của ác ma (37)
#1,333 Chương 1333: Pháp tắc của ác ma (38)
#1,334 Chương 1334: Pháp tắc của ác ma (39)
#1,335 Chương 1335: Pháp tắc của ác ma (40)
#1,336 Chương 1336: Pháp tắc của ác ma (41)
#1,337 Chương 1337: Pháp tắc của ác ma (42)
#1,338 Chương 1338: Pháp tắc của ác ma (43)
#1,339 Chương 1339: Pháp tắc của ác ma (44)
#1,340 Chương 1340: Pháp tắc của ác ma (45)
#1,341 Chương 1341: Đại vương tuần núi (1)
#1,342 Chương 1342: Đại vương tuần núi (2)
#1,343 Chương 1343: Đại vương tuần núi (3)
#1,344 Chương 1344: Đại vương tuần núi (4)
#1,345 Chương 1345: Đại vương tuần núi (5)
#1,346 Chương 1346: Đại vương tuần núi (6)
#1,347 Chương 1347: Đại vương tuần núi (7)
#1,348 Chương 1348: Đại vương tuần núi (8)
#1,349 Chương 1349: Đại vương tuần núi (9)
#1,350 Chương 1350: Đại vương tuần núi (10)
#1,351 Chương 1351: Đại vương tuần núi (11)
#1,352 Chương 1352: Đại vương tuần núi (12)
#1,353 Chương 1353: Đại vương tuần núi (13)
#1,354 Chương 1354: Đại vương tuần núi (14)
#1,355 Chương 1355: Đại vương tuần núi (15)
#1,356 Chương 1356: Đại vương tuần núi (16)
#1,357 Chương 1357: Đại vương tuần núi (17)
#1,358 Chương 1358: Đại vương tuần núi (18)
#1,359 Chương 1359: Đại vương tuần núi (19)
#1,360 Chương 1360: Đại vương tuần núi (20)
#1,361 Chương 1361: Đại vương tuần núi (21)
#1,362 Chương 1362: Đại vương tuần núi (22)
#1,363 Chương 1363: Đại vương tuần núi (23)
#1,364 Chương 1364: Đại vương tuần núi (24)
#1,365 Chương 1365: Đại vương tuần núi (25)
#1,366 Chương 1366: Đại vương tuần núi (26)
#1,367 Chương 1367: Đại vương tuần núi (27)
#1,368 Chương 1368: Đại vương tuần núi (28)
#1,369 Chương 1369: Đại vương tuần núi (29)
#1,370 Chương 1370: Đại vương tuần núi (30)
#1,371 Chương 1371: Đại vương tuần núi (31)
#1,372 Chương 1372: Đại vương tuần núi (32)
#1,373 Chương 1373: Trăm sông đổ về một biển (1)
#1,374 Chương 1374: Trăm sông đổ về một biển (2)
#1,375 Chương 1375: Trăm sông đổ về một biển (3)
#1,376 Chương 1376: Trăm sông đổ về một biển (4)
#1,377 Chương 1377: Trăm sông đổ về một biển (5)
#1,378 Chương 1378: Trăm sông đổ về một biển (6)
#1,379 Chương 1379: Trăm sông đổ về một biển (7)
#1,380 Chương 1380: Trăm sông đổ về một biển (8)
#1,381 Chương 1381: Trăm sông đổ về một biển (9)
#1,382 Chương 1382: Trăm sông đổ về một biển (10)
#1,383 Chương 1383: Trăm sông đổ về một biển (11)
#1,384 Chương 1384: Trăm sông đổ về một biển (12)
#1,385 Chương 1385: Trăm sông đổ về một biển (13)
#1,386 Chương 1386: Trăm sông đổ về một biển (14)
#1,387 Chương 1387: Trăm sông đổ về một biển (15)
#1,388 Chương 1388: Trăm sông đổ về một biển (16)
#1,389 Chương 1389: Trăm sông đổ về một biển (17)
#1,390 Chương 1390: Trăm sông đổ về một biển (18)
#1,391 Chương 1391: Trăm sông đổ về một biển (19)
#1,392 Chương 1392: Trăm sông đổ về một biển (20)
#1,393 Chương 1393: Trăm sông đổ về một biển (21)
#1,394 Chương 1394: Trăm sông đổ về một biển (22)
#1,395 Chương 1395: Trăm sông đổ về một biển (23)
#1,396 Chương 1396: Trăm sông đổ về một biển (24)
#1,397 Chương 1397: Trăm sông đổ về một biển (25)
#1,398 Chương 1398: Trăm sông đổ về một biển (26)
#1,399 Chương 1399: Trăm sông đổ về một biển (27)
#1,400 Chương 1400: Trăm sông đổ về một biển (28)
#1,401 Chương 1401: Trăm sông đổ về một biển (29)
#1,402 Chương 1402: Trăm sông đổ về một biển (30)
#1,403 Chương 1403: Trăm sông đổ về một biển (31)
#1,404 Chương 1404: Trăm sông đổ về một biển (hoàn)
#1,405 Chương 1405: Thành phố giáp ranh (1)
#1,406 Chương 1406: Thành phố giáp ranh (2)
#1,407 Chương 1407: Thành phố giáp ranh (3)
#1,408 Chương 1408: Thành phố giáp ranh (4)
#1,409 Chương 1409: Thành phố giáp ranh (5)
#1,410 Chương 1410: Thành phố giáp ranh (6)
#1,411 Chương 1411: Thành phố giáp ranh (7)
#1,412 Chương 1412: Thành phố giáp ranh (8)
#1,413 Chương 1413: Thành phố giáp ranh (9)
#1,414 Chương 1414: Thành phố giáp ranh (10)
#1,415 Chương 1415: Thành phố giáp ranh (11)
#1,416 Chương 1416: Thành phố giáp ranh (12)
#1,417 Chương 1417: Thành phố giáp ranh (13)
#1,418 Chương 1418: Thành phố giáp ranh (14)
#1,419 Chương 1419: Thành phố giáp ranh (15)
#1,420 Chương 1420: Thành phố giáp ranh (16)
#1,421 Chương 1421: Thành phố giáp ranh (17)
#1,422 Chương 1422: Thành phố giáp ranh (18)
#1,423 Chương 1423: Thành phố giáp ranh (19)
#1,424 Chương 1424: Thành phố giáp ranh (20)
#1,425 Chương 1425: Thành phố giáp ranh (21)
#1,426 Chương 1426: Thành phố giáp ranh (22)
#1,427 Chương 1427: Thành phố giáp ranh (23)
#1,428 Chương 1428: Thành phố giáp ranh (24)
#1,429 Chương 1429: Thành phố giáp ranh (25)
#1,430 Chương 1430: Thành phố giáp ranh (26)
#1,431 Chương 1431: Thành phố giáp ranh (27)
#1,432 Chương 1432: Thành phố giáp ranh (28)
#1,433 Chương 1433: Ác bá của tinh tế (1)
#1,434 Chương 1434: Ác bá của tinh tế (2)
#1,435 Chương 1435: Ác bá của tinh tế (3)
#1,436 Chương 1436: Ác bá của tinh tế (4)
#1,437 Chương 1437: Ác bá của tinh tế (5)
#1,438 Chương 1438: Ác bá của tinh tế (6)
#1,439 Chương 1439: Ác bá của tinh tế (7)
#1,440 Chương 1440: Ác bá của tinh tế (8)
#1,441 Chương 1441: Ác bá của tinh tế (9)
#1,442 Chương 1442: Ác bá của tinh tế (10)
#1,443 Chương 1443: Ác bá của tinh tế (11)
#1,444 Chương 1444: Ác bá của tinh tế (12)
#1,445 Chương 1445: Ác bá của tinh tế (13)
#1,446 Chương 1446: Ác bá của tinh tế (14)
#1,447 Chương 1447: Ác bá của tinh tế (15)
#1,448 Chương 1448: Ác bá của tinh tế (16)
#1,449 Chương 1449: Ác bá của tinh tế (17)
#1,450 Chương 1450: Ác bá của tinh tế (18)
#1,451 Chương 1451: Ác bá của tinh tế (19)
#1,452 Chương 1452: Ác bá của tinh tế (20)
#1,453 Chương 1453: Ác bá của tinh tế (21)
#1,454 Chương 1454: Ác bá của tinh tế (22)
#1,455 Chương 1455: Ác bá của tinh tế (23)
#1,456 Chương 1456: Ác bá của tinh tế (24)
#1,457 Chương 1457: Ác bá của tinh tế (25)
#1,458 Chương 1458: Ác bá của tinh tế (26)
#1,459 Chương 1459: Ác bá của tinh tế (27)
#1,460 Chương 1460: Ác bá của tinh tế (28)
#1,461 Chương 1461: Ác bá của tinh tế (29)
#1,462 Chương 1462: Ác bá của tinh tế (30)
#1,463 Chương 1463: Ác bá của tinh tế (31)
#1,464 Chương 1464: Ác bá của tinh tế (32)
#1,465 Chương 1465: Ác bá của tinh tế (33)
#1,466 Chương 1466: Ác bá của tinh tế (34)
#1,467 Chương 1467: Ác bá của tinh tế (35)
#1,468 Chương 1468: Ác bá của tinh tế (36)
#1,469 Chương 1469: Ác bá của tinh tế (37)
#1,470 Chương 1470: Ác bá của tinh tế (38)
#1,471 Chương 1471: Ác bá của tinh tế (39)
#1,472 Chương 1472: Ác bá của tinh tế (40)
#1,473 Chương 1473: Ác bá của tinh tế (41)
#1,474 Chương 1474: Ác bá của tinh tế (42)
#1,475 Chương 1475: Ác bá của tinh tế (43)
#1,476 Chương 1476: Ác bá của tinh tế (44)
#1,477 Chương 1477: Ác bá của tinh tế (45)
#1,478 Chương 1478: Ác bá của tinh tế (46)
#1,479 Chương 1479: Ác bá của tinh tế (xong)
#1,480 Chương 1480: Xin chào trợ lý (1)
#1,481 Chương 1481: Xin chào trợ lý (2)
#1,482 Chương 1482: Xin chào trợ lý (3)
#1,483 Chương 1483: Xin chào trợ lý (4)
#1,484 Chương 1484: Xin chào trợ lý (5)
#1,485 Chương 1485: Trợ lý, chào anh (6)
#1,486 Chương 1486: Trợ lý, chào anh (7)
#1,487 Chương 1487: Trợ lý, chào anh (8)
#1,488 Chương 1488: Trợ lý, chào anh (9)
#1,489 Chương 1489: Trợ lý, chào anh (10)
#1,490 Chương 1490: Trợ lý, chào anh (11)
#1,491 Chương 1491: Trợ lý, chào anh (12)
#1,492 Chương 1492: Trợ lý, chào anh (13)
#1,493 Chương 1493: Trợ lý, chào anh (14)
#1,494 Chương 1494: Trợ lý, chào anh (15)
#1,495 Chương 1495: Trợ lý, chào anh (16)
#1,496 Chương 1496: Trợ lý, chào anh (17)
#1,497 Chương 1497: Trợ lý, chào anh (18)
#1,498 Chương 1498: Trợ lý, chào anh (19)
#1,499 Chương 1499: Trợ lý, chào anh (20)
#1,500 Chương 1500: Trợ lý, chào anh (21)
#1,501 Chương 1501: Trợ lý, chào anh (22)
#1,502 Chương 1502: Trợ lý, chào anh (23)
#1,503 Chương 1503: Trợ lý, chào anh (24)
#1,504 Chương 1504: Trợ lý, chào anh (25)
#1,505 Chương 1505: Trợ lý, chào anh (26)
#1,506 Chương 1506: Trợ lý, chào anh (27)
#1,507 Chương 1507: Trợ lý, chào anh (28)
#1,508 Chương 1508: Trợ lý, chào anh (29)
#1,509 Chương 1509: Trợ lý, chào anh (30)
#1,510 Chương 1510: Trợ lý, chào anh (31)
#1,511 Chương 1511: Trợ lý, chào anh (32)
#1,512 Chương 1512: Trợ lý, chào anh (33)
#1,513 Chương 1513: Nhược lạp (ngoại truyện 1)
#1,514 Chương 1514: Nhược lạp (ngoại truyện 2)
#1,515 Chương 1515: Cẩm lạc kinh thu (1)
#1,516 Chương 1516: Cẩm lạc kinh thu (2)
#1,517 Chương 1517: Cẩm lạc kinh thu (3)
#1,518 Chương 1518: Cẩm lạc kinh thu (4)
#1,519 Chương 1519: Cẩm lạc kinh thu (5)
#1,520 Chương 1520: Cẩm lạc kinh thu (6)
#1,521 Chương 1521: Cẩm lạc kinh thu (7)
#1,522 Chương 1522: Cẩm lạc kinh thu (8)
#1,523 Chương 1523: Cẩm lạc kinh thu (9)
#1,524 Chương 1524: Cẩm lạc kinh thu (10)
#1,525 Chương 1525: Cẩm lạc kinh thu (11)
#1,526 Chương 1526: Cẩm lạc kinh thu (12)
#1,527 Chương 1527: Cẩm lạc kinh thu (13)
#1,528 Chương 1528: Cẩm lạc kinh thu (14)
#1,529 Chương 1529: Cẩm lạc kinh thu (15)
#1,530 Chương 1530: Cẩm lạc kinh thu (16)
#1,531 Chương 1531: Cẩm lạc kinh thu (17)
#1,532 Chương 1532: Cẩm lạc kinh thu (18)
#1,533 Chương 1533: Cẩm lạc kinh thu (19)
#1,534 Chương 1534: Cẩm lạc kinh thu (20)
#1,535 Chương 1535: Cẩm lạc kinh thu (21)
#1,536 Chương 1536: Cẩm lạc kinh thu (22)
#1,537 Chương 1537: Cẩm lạc kinh thu (23)
#1,538 Chương 1538: Cẩm lạc kinh thu (24)
#1,539 Chương 1539: Cẩm lạc kinh thu (25)
#1,540 Chương 1540: Cẩm lạc kinh thu (26)
#1,541 Chương 1541: Cẩm lạc kinh thu (27)
#1,542 Chương 1542: Cẩm lạc kinh thu (28)
#1,543 Chương 1543: Cẩm lạc kinh thu (29)
#1,544 Chương 1544: Cẩm lạc kinh thu (30)
#1,545 Chương 1545: Cẩm lạc kinh thu (31)
#1,546 Chương 1546: Cẩm lạc kinh thu (hoàn)
#1,547 Chương 1547: Đại sư thông linh (1)
#1,548 Chương 1548: Đại sư thông linh (2)
#1,549 Chương 1549: Đại sư thông linh (3)
#1,550 Chương 1550: Đại sư thông linh (4)
#1,551 Chương 1551: Đại sư thông linh (5)
#1,552 Chương 1552: Đại sư thông linh (6)
#1,553 Chương 1553: Đại sư thông linh (7)
#1,554 Chương 1554: Đại sư thông linh (8)
#1,555 Chương 1555: Đại sư thông linh (9)
#1,556 Chương 1556: Đại sư thông linh (10)
#1,557 Chương 1557: Đại sư thông linh (11)
#1,558 Chương 1558: Đại sư thông linh (12)
#1,559 Chương 1559: Đại sư thông linh (13)
#1,560 Chương 1560: Đại sư thông linh (14)
#1,561 Chương 1561: Đại sư thông linh (15)
#1,562 Chương 1562: Đại sư thông linh (16)
#1,563 Chương 1563: Đại sư thông linh (17)
#1,564 Chương 1564: Đại sư thông linh (18)
#1,565 Chương 1565: Đại sư thông linh (19)
#1,566 Chương 1566: Đại sư thông linh (20)
#1,567 Chương 1567: Đại sư thông linh (21)
#1,568 Chương 1568: Đại sư thông linh (22)
#1,569 Chương 1569: Đại sư thông linh (23)
#1,570 Chương 1570: Đại sư thông linh (24)
#1,571 Chương 1571: Đại sư thông linh (25)
#1,572 Chương 1572: Đại sư thông linh (26)
#1,573 Chương 1573: Đại sư thông linh (27)
#1,574 Chương 1574: Đại sư thông linh (28)
#1,575 Chương 1575: Đại sư thông linh (29)
#1,576 Chương 1576: Đại sư thông linh (30)
#1,577 Chương 1577: Đại sư thông linh (31)
#1,578 Chương 1578: Đại sư thông linh (32)
#1,579 Chương 1579: Đại sư thông linh (33)
#1,580 Chương 1580: Đại sư thông linh (34)
#1,581 Chương 1581: Đại sư thông linh (35)
#1,582 Chương 1582: Đại sư thông linh (36)
#1,583 Chương 1583: Đại sư thông linh (37)
#1,584 Chương 1584: Đại sư thông linh (38)
#1,585 Chương 1585: Đại sư thông linh (39)
#1,586 Chương 1586: Đại sư thông linh (40)
#1,587 Chương 1587: Đại sư thông linh (41)
#1,588 Chương 1588: Đại sư thông linh (42)
#1,589 Chương 1589: Đại sư thông linh (43)
#1,590 Chương 1590: Đại sư thông linh (hoàn)
#1,591 Chương 1591: Pháp sư vong linh (1)
#1,592 Chương 1592: Pháp sư vong linh (2)
#1,593 Chương 1593: Pháp sư vong linh (3)
#1,594 Chương 1594: Pháp sư vong linh (4)
#1,595 Chương 1595: Pháp sư vong linh (5)
#1,596 Chương 1596: Pháp sư vong linh (6)
#1,597 Chương 1597: Pháp sư vong linh (7)
#1,598 Chương 1598: Pháp sư vong linh (8)
#1,599 Chương 1599: Pháp sư vong linh (9)
#1,600 Chương 1600: Pháp sư vong linh (10)
#1,601 Chương 1601: Pháp sư vong linh (11)
#1,602 Chương 1602: Pháp sư vong linh (12)
#1,603 Chương 1603: Pháp sư vong linh (13)
#1,604 Chương 1604: Pháp sư vong linh (14)
#1,605 Chương 1605: Pháp sư vong linh (15)
#1,606 Chương 1606: Pháp sư vong linh (16)
#1,607 Chương 1607: Pháp sư vong linh (17)
#1,608 Chương 1608: Pháp sư vong linh (18)
#1,609 Chương 1609: Pháp sư vong linh (19)
#1,610 Chương 1610: Pháp sư vong linh (20)
#1,611 Chương 1611: Pháp sư vong linh (21)
#1,612 Chương 1612: Pháp sư vong linh (22)
#1,613 Chương 1613: Pháp sư vong linh (23)
#1,614 Chương 1614: Pháp sư vong linh (24)
#1,615 Chương 1615: Pháp sư vong linh (25)
#1,616 Chương 1616: Pháp sư vong linh (26)
#1,617 Chương 1617: Pháp sư vong linh (27)
#1,618 Chương 1618: Pháp sư vong linh (28)
#1,619 Chương 1619: Pháp sư vong linh (29)
#1,620 Chương 1620: Pháp sư vong linh (30)
#1,621 Chương 1621: Pháp sư vong linh (31)
#1,622 Chương 1622: Pháp sư vong linh (32)
#1,623 Chương 1623: Pháp sư vong linh (33)
#1,624 Chương 1624: Pháp sư vong linh (34)
#1,625 Chương 1625: Pháp sư vong linh (35)
#1,626 Chương 1626: Pháp sư vong linh (36)
#1,627 Chương 1627: Pháp sư vong linh (37)
#1,628 Chương 1628: Pháp sư vong linh (38)
#1,629 Chương 1629: Pháp sư vong linh (39)
#1,630 Chương 1630: Pháp sư vong linh (hoàn)
#1,631 Chương 1631: Ôn cố tri tín (1)
#1,632 Chương 1632: Ôn cố tri tín (2)
#1,633 Chương 1633: Ôn cố tri tín (3)
#1,634 Chương 1634: Ôn cố tri tín (4)
#1,635 Chương 1635: Ôn cố tri tín (5)
#1,636 Chương 1636: Ôn cố tri tín (6)
#1,637 Chương 1637: Ôn cố tri tín (7)
#1,638 Chương 1638: Ôn cố tri tín (8)
#1,639 Chương 1639: Ôn cố tri tín (9)
#1,640 Chương 1640: Ôn cố tri tín (10)
#1,641 Chương 1641: Ôn cố tri tín (11)
#1,642 Chương 1642: Ôn cố tri tín (12)
#1,643 Chương 1643: Ôn cố tri tín (13)
#1,644 Chương 1644: Ôn cố tri tín (14)
#1,645 Chương 1645: Ôn cố tri tín (15)
#1,646 Chương 1646: Ôn cố tri tín (16)
#1,647 Chương 1647: Ôn cố tri tín (17)
#1,648 Chương 1648: Ôn cố tri tín (18)
#1,649 Chương 1649: Ôn cố tri tín (19)
#1,650 Chương 1650: Ôn cố tri tín (20)
#1,651 Chương 1651: Ôn cố tri tín (21)
#1,652 Chương 1652: Ôn cố tri tín (22)
#1,653 Chương 1653: Ôn cố tri tín (23)
#1,654 Chương 1654: Ôn cố tri tín (24)
#1,655 Chương 1655: Ôn cố tri tín (25)
#1,656 Chương 1656: Ôn cố tri tín (26)
#1,657 Chương 1657: Ôn cố tri tín (27)
#1,658 Chương 1658: Ôn cố tri tín (28)
#1,659 Chương 1659: Ôn cố tri tín (29)
#1,660 Chương 1660: Ôn cố tri tín (30)
#1,661 Chương 1661: Ôn cố tri tín (31)
#1,662 Chương 1662: Ôn cố tri tín (32)
#1,663 Chương 1663: Ôn cố tri tín (33)
#1,664 Chương 1664: Ôn cố tri tín (34)
#1,665 Chương 1665: Ôn cố tri tín (hoàn)
#1,666 Chương 1666: Trẫm là thiên hạ (1)
#1,667 Chương 1667: Trẫm là thiên hạ (2)
#1,668 Chương 1668: Trẫm là thiên hạ (3)
#1,669 Chương 1669: Trẫm là thiên hạ (4)
#1,670 Chương 1670: Trẫm là thiên hạ (5)
#1,671 Chương 1671: Trẫm là thiên hạ (6)
#1,672 Chương 1672: Trẫm là thiên hạ (7)
#1,673 Chương 1673: Trẫm là thiên hạ (8)
#1,674 Chương 1674: Trẫm là thiên hạ (9)
#1,675 Chương 1675: Trẫm là thiên hạ (10)
#1,676 Chương 1676: Trẫm là thiên hạ (11)
#1,677 Chương 1677: Trẫm là thiên hạ (12)
#1,678 Chương 1678: Trẫm là thiên hạ (13)
#1,679 Chương 1679: Trẫm là thiên hạ (14)
#1,680 Chương 1680: Trẫm là thiên hạ (15)
#1,681 Chương 1681: Trẫm là thiên hạ (16)
#1,682 Chương 1682: Trẫm là thiên hạ (17)
#1,683 Chương 1683: Trẫm là thiên hạ (18)
#1,684 Chương 1684: Trẫm là thiên hạ (19)
#1,685 Chương 1685: Trẫm là thiên hạ (20)
#1,686 Chương 1686: Trẫm là thiên hạ (21)
#1,687 Chương 1687: Trẫm là thiên hạ (22)
#1,688 Chương 1688: Trẫm là thiên hạ (23)
#1,689 Chương 1689: Trẫm là thiên hạ (24)
#1,690 Chương 1690: Trẫm là thiên hạ (25)
#1,691 Chương 1691: Trẫm là thiên hạ (26)
#1,692 Chương 1692: Trẫm là thiên hạ (27)
#1,693 Chương 1693: Trẫm là thiên hạ (28)
#1,694 Chương 1694: Trẫm là thiên hạ (29)
#1,695 Chương 1695: Trẫm là thiên hạ (30)
#1,696 Chương 1696: Trẫm là thiên hạ (31)
#1,697 Chương 1697: Trẫm là thiên hạ (32)
#1,698 Chương 1698: Trẫm là thiên hạ (33)
#1,699 Chương 1699: Trẫm là thiên hạ (34)
#1,700 Chương 1700: Trẫm là thiên hạ (35)
#1,701 Chương 1701: Trẫm là thiên hạ (36)
#1,702 Chương 1702: Trẫm là thiên hạ (37)
#1,703 Chương 1703: Trẫm là thiên hạ (38)
#1,704 Chương 1704: Trẫm là thiên hạ (39)
#1,705 Chương 1705: Trẫm là thiên hạ (40)
#1,706 Chương 1706: Trẫm là thiên hạ (hoàn)
#1,707 Chương 1707: Cơn giận của thần biển (1)
#1,708 Chương 1708: Cơn giận của thần biển (2)
#1,709 Chương 1709: Cơn giận của thần biển (3)
#1,710 Chương 1710: Cơn giận của thần biển (4)
#1,711 Chương 1711: Cơn giận của thần biển (5)
#1,712 Chương 1712: Cơn giận của thần biển (6)
#1,713 Chương 1713: Cơn giận của thần biển (7)
#1,714 Chương 1714: Cơn giận của thần biển (8)
#1,715 Chương 1715: Cơn giận của thần biển (9)
#1,716 Chương 1716: Cơn giận của thần biển (10)
#1,717 Chương 1717: Cơn giận của thần biển (11)
#1,718 Chương 1718: Cơn giận của thần biển (12)
#1,719 Chương 1719: Cơn giận của thần biển (13)
#1,720 Chương 1720: Cơn giận của thần biển (14)
#1,721 Chương 1721: Cơn giận của thần biển (15)
#1,722 Chương 1722: Cơn giận của thần biển (16)
#1,723 Chương 1723: Cơn giận của thần biển (17)
#1,724 Chương 1724: Cơn giận của thần biển (18)
#1,725 Chương 1725: Cơn giận của thần biển (19)
#1,726 Chương 1726: Cơn giận của thần biển (20)
#1,727 Chương 1727: Cơn giận của thần biển (21)
#1,728 Chương 1728: Cơn giận của thần biển (22)
#1,729 Chương 1729: Cơn giận của thần biển (23)
#1,730 Chương 1730: Cơn giận của thần biển (24)
#1,731 Chương 1731: Cơn giận của thần biển (25)
#1,732 Chương 1732: Cơn giận của thần biển (26)
#1,733 Chương 1733: Cơn giận của thần biển (27)
#1,734 Chương 1734: Cơn giận của thần biển (28)
#1,735 Chương 1735: Cơn giận của thần biển (29)
#1,736 Chương 1736: Cơn giận của thần biển (30)
#1,737 Chương 1737: Cơn giận của thần biển (31)
#1,738 Chương 1738: Cơn giận của thần biển (32)
#1,739 Chương 1739: Cơn giận của thần biển (33)
#1,740 Chương 1740: Cơn giận của thần biển (34)
#1,741 Chương 1741: Cơn giận của thần biển (35)
#1,742 Chương 1742: Cơn giận của thần biển (36)
#1,743 Chương 1743: Cơn giận của thần biển (hoàn)
#1,744 Chương 1744: Đại thần nghiện game (1)
#1,745 Chương 1745: Đại thần nghiện game (2)
#1,746 Chương 1746: Đại thần nghiện game (3)
#1,747 Chương 1747: Đại thần nghiện game (4)
#1,748 Chương 1748: Đại thần nghiện game (5)
#1,749 Chương 1749: Đại thần nghiện game (6)
#1,750 Chương 1750: Đại thần nghiện game (7)
#1,751 Chương 1751: Đại thần nghiện game (8)
#1,752 Chương 1752: Đại thần nghiện game (9)
#1,753 Chương 1753: Đại thần nghiện game (10)
#1,754 Chương 1754: Đại thần nghiện game (11)
#1,755 Chương 1755: Đại thần nghiện game (12)
#1,756 Chương 1756: Đại thần nghiện game (13)
#1,757 Chương 1757: Đại thần nghiện game (14)
#1,758 Chương 1758: Đại thần nghiện game (15)
#1,759 Chương 1759: Đại thần nghiện game (16)
#1,760 Chương 1760: Đại thần nghiện game (17)
#1,761 Chương 1761: Đại thần nghiện game (18)
#1,762 Chương 1762: Đại thần nghiện game (19)
#1,763 Chương 1763: Đại thần nghiện game (20)
#1,764 Chương 1764: Đại thần nghiện game (21)
#1,765 Chương 1765: Đại thần nghiện game (22)
#1,766 Chương 1766: Đại thần nghiện game (23)
#1,767 Chương 1767: Đại thần nghiện game (24)
#1,768 Chương 1768: Đại thần nghiện game (25)
#1,769 Chương 1769: Đại thần nghiện game (26)
#1,770 Chương 1770: Đại thần nghiện game (27)
#1,771 Chương 1771: Đại thần nghiện game (28)
#1,772 Chương 1772: Đại thần nghiện game (29)
#1,773 Chương 1773: Đại thần nghiện game (30)
#1,774 Chương 1774: Đại thần nghiện game (31)
#1,775 Chương 1775: Đại thần nghiện game (32)
#1,776 Chương 1776: Đại thần nghiện game (33)
#1,777 Chương 1777: Đại thần nghiện game (34)
#1,778 Chương 1778: Đại thần nghiện game (35)
#1,779 Chương 1779: Đại thần nghiện game (36)
#1,780 Chương 1780: Đại thần nghiện game (37)
#1,781 Chương 1781: Đại thần nghiện game (38)
#1,782 Chương 1782: Đại thần nghiện game (39)
#1,783 Chương 1783: Đại thần nghiện game (40)
#1,784 Chương 1784: Đại thần nghiện game (hoàn)
#1,785 Chương 1785: Sóng gió ở ngục giam (1)
#1,786 Chương 1786: Sóng gió ở ngục giam (2)
#1,787 Chương 1787: Sóng gió ở ngục giam (3)
#1,788 Chương 1788: Sóng gió ở ngục giam (4)
#1,789 Chương 1789: Sóng gió ở ngục giam (5)
#1,790 Chương 1790: Sóng gió ở ngục giam (6)
#1,791 Chương 1791: Sóng gió ở ngục giam (7)
#1,792 Chương 1792: Sóng gió ở ngục giam (8)
#1,793 Chương 1793: Sóng gió ở ngục giam (9)
#1,794 Chương 1794: Sóng gió ở ngục giam (10)
#1,795 Chương 1795: Sóng gió ở ngục giam (11)
#1,796 Chương 1796: Sóng gió ở ngục giam (12)
#1,797 Chương 1797: Sóng gió ở ngục giam (13)
#1,798 Chương 1798: Sóng gió ở ngục giam (14)
#1,799 Chương 1799: Sóng gió ở ngục giam (15)
#1,800 Chương 1800: Sóng gió ở ngục giam (16)
#1,801 Chương 1801: Sóng gió ở ngục giam (17)
#1,802 Chương 1802: Sóng gió ở ngục giam (18)
#1,803 Chương 1803: Sóng gió ở ngục giam (19)
#1,804 Chương 1804: Sóng gió ở ngục giam (20)
#1,805 Chương 1805: Sóng gió ở ngục giam (21)
#1,806 Chương 1806: Sóng gió ở ngục giam (22)
#1,807 Chương 1807: Sóng gió ở ngục giam (23)
#1,808 Chương 1808: Sóng gió ở ngục giam (24)
#1,809 Chương 1809: Sóng gió ở ngục giam (25)
#1,810 Chương 1810: Sóng gió ở ngục giam (26)
#1,811 Chương 1811: Sóng gió ở ngục giam (27)
#1,812 Chương 1812: Sóng gió ở ngục giam (28)
#1,813 Chương 1813: Sóng gió ở ngục giam (29)
#1,814 Chương 1814: Sóng gió ở ngục giam (30)
#1,815 Chương 1815: Sóng gió ở ngục giam (31)
#1,816 Chương 1816: Sóng gió ở ngục giam (hoàn)
#1,817 Chương 1817: Vua tinh linh (1)
#1,818 Chương 1818: Vua tinh linh (2)
#1,819 Chương 1819: Vua tinh linh (3)
#1,820 Chương 1820: Vua tinh linh (4)
#1,821 Chương 1821: Vua tinh linh (5)
#1,822 Chương 1822: Vua tinh linh (6)
#1,823 Chương 1823: Vua tinh linh (7)
#1,824 Chương 1824: Vua tinh linh (8)
#1,825 Chương 1825: Vua tinh linh (9)
#1,826 Chương 1826: Vua tinh linh (10)
#1,827 Chương 1827: Vua tinh linh (11)
#1,828 Chương 1828: Vua tinh linh (12)
#1,829 Chương 1829: Vua tinh linh (13)
#1,830 Chương 1830: Vua tinh linh (14)
#1,831 Chương 1831: Vua tinh linh (15)
#1,832 Chương 1832: Vua tinh linh (16)
#1,833 Chương 1833: Vua tinh linh (17)
#1,834 Chương 1834: Vua tinh linh (18)
#1,835 Chương 1835: Vua tinh linh (19)
#1,836 Chương 1836: Vua tinh linh (20)
#1,837 Chương 1837: Vua tinh linh (21)
#1,838 Chương 1838: Vua tinh linh (22)
#1,839 Chương 1839: Vua tinh linh (23)
#1,840 Chương 1840: Vua tinh linh (24)
#1,841 Chương 1841: Vua tinh linh (25)
#1,842 Chương 1842: Vua tinh linh (26)
#1,843 Chương 1843: Vua tinh linh (27)
#1,844 Chương 1844: Vua tinh linh (28)
#1,845 Chương 1845: Vua tinh linh (29)
#1,846 Chương 1846: Vua tinh linh (hoàn)
#1,847 Chương 1847: Ám dạ huyết chú (1)
#1,848 Chương 1848: Ám dạ huyết chú (2)
#1,849 Chương 1849: Ám dạ huyết chú (3)
#1,850 Chương 1850: Ám dạ huyết chú (4)
#1,851 Chương 1851: Ám dạ huyết chú (5)
#1,852 Chương 1852: Ám dạ huyết chú (6)
#1,853 Chương 1853: Ám dạ huyết chú (7)
#1,854 Chương 1854: Ám dạ huyết chú (8)
#1,855 Chương 1855: Ám dạ huyết chú (9)
#1,856 Chương 1856: Ám dạ huyết chú (10)
#1,857 Chương 1857: Ám dạ huyết chú (11)
#1,858 Chương 1858: Ám dạ huyết chú (12)
#1,859 Chương 1859: Ám dạ huyết chú (13)
#1,860 Chương 1860: Ám dạ huyết chú (14)
#1,861 Chương 1861: Ám dạ huyết chú (15)
#1,862 Chương 1862: Ám dạ huyết chú (16)
#1,863 Chương 1863: Ám dạ huyết chú (17)
#1,864 Chương 1864: Ám dạ huyết chú (18)
#1,865 Chương 1865: Ám dạ huyết chú (19)
#1,866 Chương 1866: Ám dạ huyết chú (20)
#1,867 Chương 1867: Ám dạ huyết chú (21)
#1,868 Chương 1868: Ám dạ huyết chú (22)
#1,869 Chương 1869: Ám dạ huyết chú (23)
#1,870 Chương 1870: Ám dạ huyết chú (24)
#1,871 Chương 1871: Ám dạ huyết chú (25)
#1,872 Chương 1872: Ám dạ huyết chú (26)
#1,873 Chương 1873: Ám dạ huyết chú (27)
#1,874 Chương 1874: Ám dạ huyết chú (28)
#1,875 Chương 1875: Ám dạ huyết chú (29)
#1,876 Chương 1876: Ám dạ huyết chú (30)
#1,877 Chương 1877: Ám dạ huyết chú (31)
#1,878 Chương 1878: Ám dạ huyết chú (32)
#1,879 Chương 1879: Ám dạ huyết chú (33)
#1,880 Chương 1880: Ám dạ huyết chú (34)
#1,881 Chương 1881: Ám dạ huyết chú (35)
#1,882 Chương 1882: Ám dạ huyết chú (36)
#1,883 Chương 1883: Ám dạ huyết chú (37)
#1,884 Chương 1884: Ám dạ huyết chú (38)
#1,885 Chương 1885: Ám dạ huyết chú (39)
#1,886 Chương 1886: Ám dạ huyết chú (40)
#1,887 Chương 1887: Tinh qua (ngoại truyện 1)
#1,888 Chương 1888: Tinh qua (ngoại truyện 2)
#1,889 Chương 1889: Hề mạn (ngoại truyện 1)
#1,890 Chương 1890: Hề mạn (ngoại truyện 2)
#1,891 Chương 1891: Đồng minh giang hồ (1)
#1,892 Chương 1892: Đồng minh giang hồ (2)
#1,893 Chương 1893: Đồng minh giang hồ (3)
#1,894 Chương 1894: Đồng minh giang hồ (4)
#1,895 Chương 1895: Đồng minh giang hồ (5)
#1,896 Chương 1896: Đồng minh giang hồ (6)
#1,897 Chương 1897: Đồng minh giang hồ (7)
#1,898 Chương 1898: Đồng minh giang hồ (8)
#1,899 Chương 1899: Đồng minh giang hồ (9)
#1,900 Chương 1900: Đồng minh giang hồ (10)
#1,901 Chương 1901: Đồng minh giang hồ (11)
#1,902 Chương 1902: Đồng minh giang hồ (12)
#1,903 Chương 1903: Đồng minh giang hồ (13)
#1,904 Chương 1904: Đồng minh giang hồ (14)
#1,905 Chương 1905: Đồng minh giang hồ (15)
#1,906 Chương 1906: Đồng minh giang hồ (16)
#1,907 Chương 1907: Đồng minh giang hồ (17)
#1,908 Chương 1908: Đồng minh giang hồ (18)
#1,909 Chương 1909: Đồng minh giang hồ (19)
#1,910 Chương 1910: Đồng minh giang hồ (20)
#1,911 Chương 1911: Đồng minh giang hồ (21)
#1,912 Chương 1912: Đồng minh giang hồ (22)
#1,913 Chương 1913: Đồng minh giang hồ (23)
#1,914 Chương 1914: Đồng minh giang hồ (24)
#1,915 Chương 1915: Đồng minh giang hồ (25)
#1,916 Chương 1916: Đồng minh giang hồ (26)
#1,917 Chương 1917: Đồng minh giang hồ (27)
#1,918 Chương 1918: Đồng minh giang hồ (28)
#1,919 Chương 1919: Đồng minh giang hồ (29)
#1,920 Chương 1920: Đồng minh giang hồ (30)
#1,921 Chương 1921: Đồng minh giang hồ (31)
#1,922 Chương 1922: Đồng minh giang hồ (32)
#1,923 Chương 1923: Sinh tồn trên sa mạc (1)
#1,924 Chương 1924: Sinh tồn trên sa mạc (2)
#1,925 Chương 1925: Sinh tồn trên sa mạc (3)
#1,926 Chương 1926: Sinh tồn trên sa mạc (4)
#1,927 Chương 1927: Sinh tồn trên sa mạc (5)
#1,928 Chương 1928: Sinh tồn trên sa mạc (6)
#1,929 Chương 1929: Sinh tồn trên sa mạc (7)
#1,930 Chương 1930: Sinh tồn trên sa mạc (8)
#1,931 Chương 1931: Sinh tồn trên sa mạc (9)
#1,932 Chương 1932: Sinh tồn trên sa mạc (10)
#1,933 Chương 1933: Sinh tồn trên sa mạc (11)
#1,934 Chương 1934: Sinh tồn trên sa mạc (12)
#1,935 Chương 1935: Sinh tồn trên sa mạc (13)
#1,936 Chương 1936: Sinh tồn trên sa mạc (14)
#1,937 Chương 1937: Sinh tồn trên sa mạc (15)
#1,938 Chương 1938: Sinh tồn trên sa mạc (16)
#1,939 Chương 1939: Sinh tồn trên sa mạc (17)
#1,940 Chương 1940: Sinh tồn trên sa mạc (18)
#1,941 Chương 1941: Sinh tồn trên sa mạc (19)
#1,942 Chương 1942: Sinh tồn trên sa mạc (20)
#1,943 Chương 1943: Sinh tồn trên sa mạc (21)
#1,944 Chương 1944: Sinh tồn trên sa mạc (22)
#1,945 Chương 1945: Sinh tồn trên sa mạc (23)
#1,946 Chương 1946: Sinh tồn trên sa mạc (24)
#1,947 Chương 1947: Sinh tồn trên sa mạc (25)
#1,948 Chương 1948: Sinh tồn trên sa mạc (26)
#1,949 Chương 1949: Sinh tồn trên sa mạc (27)
#1,950 Chương 1950: Sinh tồn trên sa mạc (28)
#1,951 Chương 1951: Sinh tồn trên sa mạc (29)
#1,952 Chương 1952: Sinh tồn trên sa mạc (30)
#1,953 Chương 1953: Sinh tồn trên sa mạc (31)
#1,954 Chương 1954: Sinh tồn trên sa mạc (hoàn)
#1,955 Chương 1955: Chúa tể của tinh tế (1)
#1,956 Chương 1956: Chúa tể của tinh tế (2)
#1,957 Chương 1957: Chúa tể của tinh tế (3)
#1,958 Chương 1958: Chúa tể của tinh tế (4)
#1,959 Chương 1959: Chúa tể của tinh tế (5)
#1,960 Chương 1960: Chúa tể của tinh tế (6)
#1,961 Chương 1961: Chúa tể của tinh tế (7)
#1,962 Chương 1962: Chúa tể của tinh tế (8)
#1,963 Chương 1963: Chúa tể của tinh tế (9)
#1,964 Chương 1964: Chúa tể của tinh tế (10)
#1,965 Chương 1965: Chúa tể của tinh tế (11)
#1,966 Chương 1966: Chúa tể của tinh tế (12)
#1,967 Chương 1967: Chúa tể của tinh tế (13)
#1,968 Chương 1968: Chúa tể của tinh tế (14)
#1,969 Chương 1969: Chúa tể của tinh tế (15)
#1,970 Chương 1970: Chúa tể của tinh tế (16)
#1,971 Chương 1971: Chúa tể của tinh tế (17)
#1,972 Chương 1972: Chúa tể của tinh tế (18)
#1,973 Chương 1973: Chúa tể của tinh tế (19)
#1,974 Chương 1974: Chúa tể của tinh tế (20)
#1,975 Chương 1975: Chúa tể của tinh tế (21)
#1,976 Chương 1976: Chúa tể của tinh tế (22)
#1,977 Chương 1977: Chúa tể của tinh tế (23)
#1,978 Chương 1978: Chúa tể của tinh tế (24)
#1,979 Chương 1979: Chúa tể của tinh tế (25)
#1,980 Chương 1980: Chúa tể của tinh tế (26)
#1,981 Chương 1981: Chúa tể của tinh tế (27)
#1,982 Chương 1982: Chúa tể của tinh tế (28)
#1,983 Chương 1983: Chúa tể của tinh tế (29)
#1,984 Chương 1984: Chúa tể của tinh tế (30)
#1,985 Chương 1985: Chúa tể của tinh tế (31)
#1,986 Chương 1986: Chúa tể của tinh tế (32)
#1,987 Chương 1987: Chúa tể của tinh tế (33)
#1,988 Chương 1988: Chúa tể của tinh tế (34)
#1,989 Chương 1989: Chúa tể của tinh tế (35)
#1,990 Chương 1990: Chúa tể của tinh tế (36)
#1,991 Chương 1991: Chúa tể của tinh tế (37)
#1,992 Chương 1992: Chúa tể của tinh tế (38)
#1,993 Chương 1993: Chúa tể của tinh tế (39)
#1,994 Chương 1994: Chúa tể của tinh tế (40)
#1,995 Chương 1995: Chúa tể của tinh tế (41)
#1,996 Chương 1996: Chúa tể của tinh tế (42)
#1,997 Chương 1997: Chúa tể của tinh tế (43)
#1,998 Chương 1998: Chúa tể của tinh tế (44)
#1,999 Chương 1999: Chúa tể của tinh tế 45)
#2,000 Chương 2000: Sênh ca vạn dặm (1)
#2,001 Chương 2001: Sênh ca vạn dặm (2)
#2,002 Chương 2002: Sênh ca vạn dặm (3)
#2,003 Chương 2003: Sênh ca vạn dặm (4)
#2,004 Chương 2004: Sênh ca vạn dặm (5)
#2,005 Chương 2005: Sênh ca vạn dặm (6)
#2,006 Chương 2006: Sênh ca vạn dặm (7)
#2,007 Chương 2007: Sênh ca vạn dặm (8)
#2,008 Chương 2008: Sênh ca vạn dặm (9)
#2,009 Chương 2009: Sênh ca vạn dặm (10)
#2,010 Chương 2010: Sênh ca vạn dặm (11)
#2,011 Chương 2011: Sênh ca vạn dặm (12)
#2,012 Chương 2012: Sênh ca vạn dặm (13)
#2,013 Chương 2013: Sênh ca vạn dặm (14)
#2,014 Chương 2014: Sênh ca vạn dặm (15)
#2,015 Chương 2015: Sênh ca vạn dặm (16)
#2,016 Chương 2016: Sênh ca vạn dặm (17)
#2,017 Chương 2017: Sênh ca vạn dặm (18)
#2,018 Chương 2018: Sênh ca vạn dặm (19)
#2,019 Chương 2019: Sênh ca vạn dặm (20)
#2,020 Chương 2020: Sênh ca vạn dặm (21)
#2,021 Chương 2021: Sênh ca vạn dặm (22)
#2,022 Chương 2022: Sênh ca vạn dặm (23)
#2,023 Chương 2023: Sênh ca vạn dặm (24)
#2,024 Chương 2024: Sênh ca vạn dặm (25)
#2,025 Chương 2025: Sênh ca vạn dặm (26)
#2,026 Chương 2026: Sênh ca vạn dặm (27)
#2,027 Chương 2027: Sênh ca vạn dặm (28)
#2,028 Chương 2028: Sênh ca vạn dặm (29)
#2,029 Chương 2029: Sênh ca vạn dặm (30)
#2,030 Chương 2030: Sênh ca vạn dặm (31)
#2,031 Chương 2031: Sênh ca vạn dặm (32)
#2,032 Chương 2032: Sênh ca vạn dặm (33)
#2,033 Chương 2033: Sênh ca vạn dặm (34)
#2,034 Chương 2034: Sênh ca vạn dặm (35)
#2,035 Chương 2035: Sênh ca vạn dặm (36)
#2,036 Chương 2036: Sênh ca vạn dặm (37)
#2,037 Chương 2037: Sênh ca vạn dặm (38)
#2,038 Chương 2038: Sênh ca vạn dặm (39)