Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
2 months, 3 weeks ago, 01/09/2020

Boss Là Nữ Phụ

Dịch Trung Quốc Manga 2,038 chapters 3,192,326 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Mọi cuốn tiểu thuyết ngôn tình thì nữ chính luôn là người quan tâm chăm sóc tỉ mỉ, còn nữ phụ là người không được yêu thương, là cái nền cho nữ chính phát triển và nhận kết cục không may mắn.


Nhưng ở câu chuyện này tác giả lại đứng về phía nhân vật nữ phụ, bức tử nhân vật nữ chính.

Nhân vật nữ phụ trong đây đã xuyên qua mọi thời không, thay đổi số mệnh của vô số người, chứng minh một điều chính nghĩa luôn thắng âm mưu quỷ kế.


Mỗi thế giới đi qua, mỗi câu chuyện được kể lại đều khiến người ta nghiềm ngẫm...


Và nhân vật phụ đã phải xuyên qua bao nhiêu không gian mới tìm được tình yêu của mình?

Danh sách Chapters

id Name
#1 Chương 1: Thiên kim hào môn (1)
#2 Chương 2: Thiên kim hào môn (2)
#3 Chương 3: Thiên kim hào môn (3)
#4 Chương 4: Thiên kim hào môn (4)
#5 Chương 5: Thiên kim hào môn (5)
#6 Chương 6: Thiên kim hào môn (6)
#7 Chương 7: Thiên kim hào môn (7)
#8 Chương 8: Thiên kim hào môn (8)
#9 Chương 9: Thiên kim hào môn (9)
#10 Chương 10: Thiên kim hào môn (1)
#11 Chương 11: Thiên kim hào môn (11)
#12 Chương 12: Thiên kim hào môn (12)
#13 Chương 13: Thiên kim hào môn (13)
#14 Chương 14: Thiên kim hào môn (14)
#15 Chương 15: Thiên kim hào môn (15)
#16 Chương 16: Thiên kim hào môn (16)
#17 Chương 17: Thiên kim hào môn (17)
#18 Chương 18: Thiên kim hào môn (18)
#19 Chương 19: Thiên kim hào môn (19)
#20 Chương 20: Thiên kim hào môn (20)
#21 Chương 21: Kim chủ, bao tôi đi! (1)
#22 Chương 22: Kim chủ, bao tôi đi! (2)
#23 Chương 23: Kim chủ, bao tôi đi! (3)
#24 Chương 24: Kim chủ, bao tôi đi! (4)
#25 Chương 25: Kim chủ, bao tôi đi! (5)
#26 Chương 26: Kim chủ, bao tôi đi! (6)
#27 Chương 27: Kim chủ, bao tôi đi! (7)
#28 Chương 28: Kim chủ, bao tôi đi! (8)
#29 Chương 29: Kim chủ, bao tôi đi! (9)
#30 Chương 30: Kim chủ, bao tôi đi! (10)
#31 Chương 31: Kim chủ, bao tôi đi! (11)
#32 Chương 32: Kim chủ, bao tôi đi! (12)
#33 Chương 33: Kim chủ, bao tôi đi! (13)
#34 Chương 34: Kim chủ, bao tôi đi! (14)
#35 Chương 35: Kim chủ, bao tôi đi! (15)
#36 Chương 36: Kim chủ, bao tôi đi! (16)
#37 Chương 37: Kim chủ, bao tôi đi! (17)
#38 Chương 38: Kim chủ, bao tôi đi! (18)
#39 Chương 39: Kim chủ, bao tôi đi! (19) đi! (18)
#40 Chương 40: Kim chủ, bao tôi đi! (20)
#41 Chương 41: Kim chủ, bao tôi đi! (21)
#42 Chương 42: Kim chủ, bao tôi đi! (22)
#43 Chương 43: Kim chủ, bao tôi đi! (23)
#44 Chương 44: Kim chủ, bao tôi đi! (24)
#45 Chương 45: Kim chủ, bao tôi đi! (25)
#46 Chương 46: Kim chủ, bao tôi đi! (26)
#47 Chương 47: Kim chủ, bao tôi đi! (27)
#48 Chương 48: Kim chủ, bao tôi đi! (28)
#49 Chương 49: Kim chủ, bao tôi đi! (29)
#50 Chương 50: Kim chủ, bao tôi đi! (30)
#51 Chương 51: Kim chủ, bao tôi đi! (kết thúc)
#52 Chương 52: Thế giới tu chân (1)
#53 Chương 53: Thế giới tu chân (2)
#54 Chương 54: Thế giới tu chân (3)
#55 Chương 55: Thế giới tu chân (4)
#56 Chương 56: Thế giới tu chân (5)
#57 Chương 57: Thế giới tu chân (6)
#58 Chương 58: Thế giới tu chân (7)
#59 Chương 59: Thế giới tu chân (8)
#60 Chương 60: Thế giới tu chân (9)
#61 Chương 61: Thế giới tu chân (10)
#62 Chương 62: Thế giới tu chân (11)
#63 Chương 63: Thế giới tu chân (12)
#64 Chương 64: Thế giới tu chân (13)
#65 Chương 65: Thế giới tu chân (14)
#66 Chương 66: Thế giới tu chân (15)
#67 Chương 67: Thế giới tu chân (16)
#68 Chương 68: Thế giới tu chân (17)
#69 Chương 69: Thế giới tu chân (18)
#70 Chương 70: Thế giới tu chân (19)
#71 Chương 71: Thế giới tu chân (20)
#72 Chương 72: Thế giới tu chân (21)
#73 Chương 73: Thế giới tu chân (22)
#74 Chương 74: Thế giới tu chân (23)
#75 Chương 75: Thế giới tu chân (24)
#76 Chương 76: Thế giới tu chân (25)
#77 Chương 77: Thế giới tu chân (26)
#78 Chương 78: Thế giới tu chân (27)
#79 Chương 79: Thế giới tu chân (28)
#80 Chương 80: Thế giới tu chân (29)
#81 Chương 81: Thế giới tu chân (30)
#82 Chương 82: Thế giới tu chân (31)
#83 Chương 83: Thế giới tu chân (32)
#84 Chương 84: Thế giới tu chân (33)
#85 Chương 85: Thế giới tu chân (34)
#86 Chương 86: Phiên ngoại: ngọc tiêu (hoàn)
#87 Chương 87: Đế quốc xác sống (1)
#88 Chương 88: Đế quốc xác sống (2)
#89 Chương 89: Đế quốc xác sống (3)
#90 Chương 90: Đế quốc xác sống (4)
#91 Chương 91: Đế quốc xác sống (5)
#92 Chương 92: Đế quốc xác sống (6)
#93 Chương 93: Đế quốc xác sống (7)
#94 Chương 94: Đế quốc xác sống (8)
#95 Chương 95: Đế quốc xác sống (9)
#96 Chương 96: Đế quốc xác sống (10)
#97 Chương 97: Đế quốc xác sống (11)
#98 Chương 98: Đế quốc xác sống (12)
#99 Chương 99: Đế quốc xác sống (13)
#100 Chương 100: Đế quốc xác sống (14)
#101 Chương 101: Đế quốc xác sống (15)
#102 Chương 102: Đế quốc xác sống (16)
#103 Chương 103: Đế quốc xác sống (17)
#104 Chương 104: Đế quốc xác sống (18)
#105 Chương 105: Đế quốc xác sống (19)
#106 Chương 106: Đế quốc xác sống (20)
#107 Chương 107: Đế quốc xác sống (21)
#108 Chương 108: Đế quốc xác sống (22)
#109 Chương 109: Đế quốc xác sống (23)
#110 Chương 110: Đế quốc xác sống (24)
#111 Chương 111: Đế quốc xác sống (25)
#112 Chương 112: Đế quốc xác sống (26)
#113 Chương 113: Đế quốc xác sống (27)
#114 Chương 114: Đế quốc xác sống (28)
#115 Chương 115: Đế quốc xác sống (29)
#116 Chương 116: Đế quốc xác sống (30)
#117 Chương 117: Đế quốc xác sống (31)
#118 Chương 118: Đế quốc xác sống (32)
#119 Chương 119: Đế quốc xác sống
#120 Chương 120: Học sinh cá biệt (1)
#121 Chương 121: Học sinh cá biệt (2)
#122 Chương 122: Học sinh cá biệt (3)
#123 Chương 123: Học sinh cá biệt (4)
#124 Chương 124: Học sinh cá biệt (5)
#125 Chương 125: Học sinh cá biệt (6)
#126 Chương 126: Học sinh cá biệt (7)
#127 Chương 127: Học sinh cá biệt (8)
#128 Chương 128: Học sinh cá biệt (9)
#129 Chương 129: Học sinh cá biệt (10)
#130 Chương 130: Học sinh cá biệt (11)
#131 Chương 131: Học sinh cá biệt (12)
#132 Chương 132: Học sinh cá biệt (13)
#133 Chương 133: Học sinh cá biệt (14)
#134 Chương 134: Học sinh cá biệt (15)
#135 Chương 135: Học sinh cá biệt (16)
#136 Chương 136: Học sinh cá biệt (17)
#137 Chương 137: Học sinh cá biệt (18)
#138 Chương 138: Học sinh cá biệt (19)
#139 Chương 139: Học sinh cá biệt (20)
#140 Chương 140: Học sinh cá biệt (21)
#141 Chương 141: Học sinh cá biệt (22)
#142 Chương 142: Học sinh cá biệt (23)
#143 Chương 143: Học sinh cá biệt (24)
#144 Chương 144: Học sinh cá biệt (25)
#145 Chương 145: Học sinh cá biệt (26)
#146 Chương 146: Học sinh cá biệt (27)
#147 Chương 147: Học sinh cá biệt (28)
#148 Chương 148: Học sinh cá biệt (29)
#149 Chương 149: Học sinh cá biệt (30)
#150 Chương 150: Học sinh cá biệt (31)
#151 Chương 151: Học sinh cá biệt (32)
#152 Chương 152: Bắc trạch(ngoại truyện)
#153 Chương 153: Chiến khắp sever không đối thủ (1)
#154 Chương 154: Chiến khắp sever không đối thủ (2)
#155 Chương 155: Chiến khắp sever không đối thủ (3)
#156 Chương 156: Chiến khắp sever không đối thủ (4)
#157 Chương 157: Chiến khắp sever không đối thủ (5)
#158 Chương 158: Chiến khắp sever không đối thủ (6)
#159 Chương 159: Chiến khắp sever không đối thủ (7)
#160 Chương 160: Chiến khắp sever không đối thủ (8)
#161 Chương 161: Chiến khắp sever không đối thủ (9)
#162 Chương 162: Chiến khắp sever không đối thủ (10)
#163 Chương 163: Chiến khắp sever không đối thủ (11)
#164 Chương 164: Chiến khắp sever không đối thủ (12)
#165 Chương 165: Chiến khắp sever không đối thủ (13)
#166 Chương 166: Chiến khắp sever không đối thủ (14)
#167 Chương 167: Chiến khắp sever không đối thủ (15)
#168 Chương 168: Chiến khắp sever không đối thủ (16)
#169 Chương 169: Chiến khắp sever không đối thủ (17)
#170 Chương 170: Chiến khắp sever không đối thủ (18)
#171 Chương 171: Chiến khắp sever không đối thủ (19)
#172 Chương 172: Chiến khắp sever không đối thủ (20)
#173 Chương 173: Chiến khắp sever không đối thủ (21)
#174 Chương 174: Chiến khắp sever không đối thủ (22)
#175 Chương 175: Chiến khắp sever không đối thủ (23)
#176 Chương 176: Chiến khắp sever không đối thủ (24)
#177 Chương 177: Chiến khắp sever không đối thủ (25)
#178 Chương 178: Chiến khắp sever không đối thủ (26)
#179 Chương 179: Chiến khắp sever không đối thủ (27)
#180 Chương 180: Chiến khắp sever không đối thủ (28)
#181 Chương 181: Chiến khắp sever không đối thủ (29)
#182 Chương 182: Chiến khắp sever không đối thủ (30)
#183 Chương 183: Chiến khắp sever không đối thủ (31)
#184 Chương 184: Chiến khắp sever không đối thủ
#185 Chương 185: A từ, hẹn gặp lại! (1)
#186 Chương 186: A từ, hẹn gặp lại! (2)
#187 Chương 187: A từ, hẹn gặp lại! (3)
#188 Chương 188: A từ, hẹn gặp lại! (4)
#189 Chương 189: A từ, hẹn gặp lại! (5)
#190 Chương 190: A từ, hẹn gặp lại! (6)
#191 Chương 191: A từ, hẹn gặp lại! (7)
#192 Chương 192: A từ, hẹn gặp lại! (8)
#193 Chương 193: A từ, hẹn gặp lại! (9)
#194 Chương 194: A từ, hẹn gặp lại! (10)
#195 Chương 195: A từ, hẹn gặp lại! (11)
#196 Chương 196: A từ, hẹn gặp lại! (12)
#197 Chương 197: A từ, hẹn gặp lại! (13)
#198 Chương 198: A từ, hẹn gặp lại! (14)
#199 Chương 199: A từ, hẹn gặp lại! (15)
#200 Chương 200: A từ, hẹn gặp lại! (16)
#201 Chương 201: A từ, hẹn gặp lại! (17)
#202 Chương 202: A từ, hẹn gặp lại! (18)
#203 Chương 203: A từ, hẹn gặp lại! (19)
#204 Chương 204: A từ, hẹn gặp lại! (20)
#205 Chương 205: A từ, hẹn gặp lại! (21)
#206 Chương 206: A từ, hẹn gặp lại! (22)
#207 Chương 207: A từ, hẹn gặp lại! (23)
#208 Chương 208: A từ, hẹn gặp lại! (24)
#209 Chương 209: A từ, hẹn gặp lại! (25)
#210 Chương 210: A từ, hẹn gặp lại! (26)
#211 Chương 211: A từ, hẹn gặp lại! (27)
#212 Chương 212: A từ, hẹn gặp lại! (28)
#213 Chương 213: A từ, hẹn gặp lại! (29)
#214 Chương 214: A từ, hẹn gặp lại! (30)
#215 Chương 215: A từ, hẹn gặp lại! (31)
#216 Chương 216: A từ, hẹn gặp lại! (32)
#217 Chương 217: A từ, hẹn gặp lại! (33)
#218 Chương 218: A từ, hẹn gặp lại! (34)
#219 Chương 219: Hôn ma nghich ngợm (1)
#220 Chương 220: Hôn ma nghich ngợm (2)
#221 Chương 221: Hôn ma nghich ngợm (3)
#222 Chương 222: Hôn ma nghich ngợm (4)
#223 Chương 223: Hôn ma nghich ngợm (5)
#224 Chương 224: Hôn ma nghich ngợm (6)
#225 Chương 225: Hôn ma nghich ngợm (7)
#226 Chương 226: Hôn ma nghich ngợm (8)
#227 Chương 227: Hôn ma nghich ngợm (9)
#228 Chương 228: Hôn ma nghich ngợm (10)
#229 Chương 229: Hôn ma nghich ngợm (11)
#230 Chương 230: Hôn ma nghich ngợm (12)
#231 Chương 231: Hôn ma nghich ngợm (13)
#232 Chương 232: Hôn ma nghich ngợm (14)
#233 Chương 233: Hôn ma nghich ngợm (15)
#234 Chương 234: Hôn ma nghich ngợm (16)
#235 Chương 235: Hôn ma nghich ngợm (17)
#236 Chương 236: Hôn ma nghich ngợm (18)
#237 Chương 237: Hôn ma nghich ngợm (9)
#238 Chương 238: Hôn ma nghich ngợm (20)
#239 Chương 239: Hôn ma nghich ngợm (21)
#240 Chương 240: Hôn ma nghich ngợm (22)
#241 Chương 241: Hôn ma nghich ngợm (23)
#242 Chương 242: Hôn ma nghich ngợm (24)
#243 Chương 243: Hôn ma nghich ngợm (25)
#244 Chương 244: Hôn ma nghich ngợm (26)
#245 Chương 245: Hôn ma nghich ngợm (27)
#246 Chương 246: Hôn ma nghich ngợm (28)
#247 Chương 247: Hôn ma nghich ngợm (29)
#248 Chương 248: Hôn ma nghich ngợm (30)
#249 Chương 249: Hồn ma nghịch ngợm (1)
#250 Chương 250: Phong cấm ngoại truyện
#251 Chương 251: Thương thần uy vũ (1)
#252 Chương 252: Thương thần uy vũ (2)
#253 Chương 253: Thương thần uy vũ (3)
#254 Chương 254: Thương thần uy vũ (4)
#255 Chương 255: Thượng thân uy vu (5)
#256 Chương 256: Thương thần uy vũ (6)
#257 Chương 257: Thương thần uy vũ (7)
#258 Chương 258: Thương thần uy vũ (8)
#259 Chương 259: Thượng thân uy vu (9)
#260 Chương 260: Thượng thân uy vu (10)
#261 Chương 261: Thương thần uy vũ (11)
#262 Chương 262: Thượng thần uy vũ (12)
#263 Chương 263: Thượng thần uy vũ (13)
#264 Chương 264: Thượng thân uy vu (14)
#265 Chương 265: Thượng thần uy vũ (15)
#266 Chương 266: Thượng thân uy vu (16)
#267 Chương 267: Thượng thân uy vủ c 17)
#268 Chương 268: Thượng thân uy vu (18)
#269 Chương 269: Thượng thân uy vu (19)
#270 Chương 270: Thượng thần uy vũ (20)
#271 Chương 271: Thượng thần uy vũ (21)
#272 Chương 272: Thượng thân uy vu (22)
#273 Chương 273: Thượng thân uy vu (23)
#274 Chương 274: Thượng thần uy vũ (hoàn)
#275 Chương 275: Tường vi máu
#276 Chương 276: Tường vi máu (2)
#277 Chương 277: Tường vi máu (3)
#278 Chương 278: Tường vi máu (4)
#279 Chương 279: Tường vi máu (5)
#280 Chương 280: Tường vi máu (6)
#281 Chương 281: Tường vi máu (7)
#282 Chương 282: Tường vi máu (8)
#283 Chương 283: Tường vi máu (9)
#284 Chương 284: Tường vi máu (10)
#285 Chương 285: Tường vi máu (11)
#286 Chương 286: Tường vi máu (12)
#287 Chương 287: Tường vi máu (13)
#288 Chương 288: Tường vi máu (14)
#289 Chương 289: Tường vi máu (15)
#290 Chương 290: Tường vi máu (16)
#291 Chương 291: Tường vi máu (17)
#292 Chương 292: Tường vi máu (18)
#293 Chương 293: Tường vi máu (19)
#294 Chương 294: Tường vi máu (20)
#295 Chương 295: Tường vi máu (21)
#296 Chương 296: Tường vi máu (22)
#297 Chương 297: Tường vi máu (23)
#298 Chương 298: Tường vi máu (24)
#299 Chương 299: Tường vi máu (25)
#300 Chương 300: Tường vi máu (26)
#301 Chương 301: Tường vi máu (27)
#302 Chương 302: Tường vi máu (28)
#303 Chương 303: Tường vi máu (29)
#304 Chương 304: Tường vi máu (30)
#305 Chương 305: Tường vi máu (31)
#306 Chương 306: Tường vi máu (32)
#307 Chương 307: Tường vi máu (33)
#308 Chương 308: Tường vi máu (34)
#309 Chương 309: Tường vi máu (35)
#310 Chương 310: Tường vi máu (36)
#311 Chương 311: Tường vi máu (37)
#312 Chương 312: Tường vi máu (38)
#313 Chương 313: Tường vi máu (39)
#314 Chương 314: Tường vi máu (40)
#315 Chương 315: Tường vi máu (41)
#316 Chương 316: Phiên ngoại về Thụy Y
#317 Chương 317: Thê chủ sủng quân (1)
#318 Chương 318: Thê chủ sủng quân (2)
#319 Chương 319: Thê chủ sủng quân (3)
#320