Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
2 months, 3 weeks ago, 02/09/2020

Chí Tôn Tiên Đạo

Dịch Trung Quốc Manga 526 chapters 1,011,742 từ
Nguồn: tangthuvien.vn

Một đứa nhỏ vừa sinh ra mang trên mình cửu âm tuyệt mạch bị bỏ rơi. Nó sẽ sống thế nào, cách nào trở thành cường giả?

Thánh nhân là như thế nào? Chuyện xưa chúng thần chi chiến?

Yêu,ghét,hận thù. Sư trò có thể có tình cảm chăng?

Danh sách Chapters

id Name
#1 Chương 1 : Cửu Âm Tuyệt Mạch
#2 Chương 2 : Khi dễ
#3 Chương 3 : Xích Dương Thảo
#4 Chương 4 : Tên ăn xin
#5 Chương 5 : Hồi sơn
#6 Chương 6 : Tu Chân
#7 Chương 7 : Hàn Ngọc Kiếm
#8 Chương 8 : Côn Luân sứ giả
#9 Chương 9 : Đi đến Côn Luân
#10 Chương 10 : Tiểu Đỉnh thần bí
#11 Chương 11 : Tỷ võ luận đạo
#12 Chương 12 : Trận đấu đầu tiên
#13 Chương 13 : Liên tục chiến đấu
#14 Chương 14 : Nhu Liễu
#15 Chương 15 : Lâm Phượng Vũ
#16 Chương 16 : Trường Sinh Kiếm
#17 Chương 17 : Thần Đỉnh phát uy
#18 Chương 18 : Quán quân
#19 Chương 19 : Mê Vụ Sâm Lâm
#20 Chương 20 : Hấp Huyết Đằng
#21 Chương 21 : Tẩu tán
#22 Chương 22 : Chữa thương
#23 Chương 23 : Hút độc
#24 Chương 24 : Gặp lại
#25 Chương 25 : Khiên Dẫn Thảo
#26 Chương 26 : Đối thoại
#27 Chương 27 : Nguyên Anh Kỳ
#28 Chương 28 : Khô Cốt Thần Trượng
#29 Chương 29 : Lôi Thần Chi Nộ
#30 Chương 30 : Thục Sơn phái
#31 Chương 31 : Phân đà của Thiên Ma Giáo
#32 Chương 32 : Tử Vong Thụ
#33 Chương 33 : Nga Mi
#34 Chương 34 : Thân thế
#35 Chương 35 : Bên trong Hắc Huyền Đỉnh
#36 Chương 36 :  Hộ Pháp của Vạn Quỷ Tông
#37 Chương 37 :  Người mặc áo đen
#38 Chương 38 : Lăng Nhược Vũ
#39 Chương 39 : Lý do
#40 Chương 40 : Đầu hàng
#41 Chương 41 : U Phong Sơn
#42 Chương 42 :  Cắn nuốt chân nguyên
#43 Chương 43 : Tìm kiếm Âm Liễu
#44 Chương 44 : Thập Đại Âm Thần
#45 Chương 45 : Tra hỏi.
#46 Chương 46 : Nghĩ cách cứu viện.
#47 Chương 47 : Song tu thuật
#48 Chương 48 : Song tu
#49 Chương 49 : Phân Thần Kỳ
#50 Chương 50 : Hồi sơn
#51 Chương 51 : Kể lại
#52 Chương 52 : Thầy trò
#53 Chương 53 : Ngô Minh xuất quan
#54 Chương 54 : Chỉ bảo
#55 Chương 55 : Thần trượng dị biến
#56 Chương 56 : Thiên tượng dị biến
#57 Chương 57 : Loạn thế chi tử.
#58 Chương 58 : Điều tra
#59 Chương 59 : Tức giận
#60 Chương 60 : Thương nghị
#61 Chương 61 : Đánh nhau chết sống (1)
#62 Chương 62 : Đánh nhau chết sống (2)
#63 Chương 63 : Đánh nhau chết sống (3)
#64 Chương 64 : Bị thương
#65 Chương 65 : Tạm thời chia tay
#66 Chương 66 : Sơn mạch
#67 Chương 67 : Thần trượng biến hóa
#68 Chương 68 : Thiên Ma Chân Giải
#69 Chương 69 : Thân Ngoại Hóa Thân
#70 Chương 70 : Chính ma cùng tu
#71 Chương 71 : Nam tử vừa đen vừa xấu
#72 Chương 72 : Bạch Cốt Thiên Tà Tông
#73 Chương 73 : Hai đại trưởng lão
#74 Chương 74 : Sơn cốc
#75 Chương 75 : Diệt phái
#76 Chương 76 : Cứu trợ
#77 Chương 77 : Bái sư
#78 Chương 78 : Lập phái
#79 Chương 79 : Rời núi
#80 Chương 80 : Quái sự
#81 Chương 81 : Cổ mộ
#82 Chương 82 : Ảo trận
#83 Chương 83 : Phá trận
#84 Chương 84 : Tàn Ma phái
#85 Chương 85 : Nhu Liễu kiếm khí
#86 Chương 86 : Đáy cổ mộ
#87 Chương 87 : Màu đen ma kiếm
#88 Chương 88 : Xi Vưu Bảo Kiếm
#89 Chương 89 : Tàn Ma Cốc
#90 Chương 90 : Quy Phục
#91 Chương 91 : M Dương Bất Cân
#92 Chương 92 : Gặp Lại Phượng Múa
#93 Chương 93 : Đông Hoa Phái
#94 Chương 94 : Đông Hoa Phái
#95 Chương 95 : Đông Hoa Phái
#96 Chương 96 : Đông Hoa Phái
#97 Chương 97 : Đông Hoa Phái
#98 Chương 98 : Đại Chiến
#99 Chương 99 : Nguy Cơ
#100 Chương 100 : Bị Thương
#101 Chương 101 : Giết Địch
#102 Chương 102 : Thương Thế Nghiêm Trọng
#103 Chương 103 : Sấm Sơn
#104 Chương 104 : Nga Mi
#105 Chương 105 : Ra Tay
#106 Chương 106 : Ngưng Chiến
#107 Chương 107 : Thân Thế
#108 Chương 108 : Bồng Lai Tiên Đảo
#109 Chương 109 : Đông Hải Chi Tân
#110 Chương 110 : Bát Kì Đảo
#111 Chương 111 : Nội Đan
#112 Chương 112 : Lao Ngục Tai Ương
#113 Chương 113 : Tâm Ý
#114 Chương 114 : Thái Ất Tinh Kim
#115 Chương 115 : Rời Bát Kì Đảo
#116 Chương 116 : Tới Nơi
#117 Chương 117 : Bồng Lai Đảo
#118 Chương 118 : Bất Tử Thảo
#119 Chương 119 : Uy Đảo Nhân
#120 Chương 120 : Hắc Y Xà Yêu
#121 Chương 121 : Trở Về Trung Nguyên
#122 Chương 122 : Về Thanh Thành
#123 Chương 123 : Đại Thành Cảnh Giới
#124 Chương 124 : Huyền Thiên Bí Kíp
#125 Chương 125 : Tử Lăng Quặng Mỏ
#126 Chương 126 : Tái Chiến Lữ Thanh Chu
#127 Chương 127 : Tung Tích Lục Bào
#128 Chương 128 : Lục Bào Lão Tổ
#129 Chương 129 : Tru Sát Lục Bào
#130 Chương 130 : Phá Núi
#131 Chương 131 : Hồi Trường Sinh Sơn
#132 Chương 132 : Cứu Người
#133 Chương 133 : Cứu Người
#134 Chương 134 : Cứu Người
#135 Chương 135 : Cứu Người
#136 Chương 136 : Ấm Áp
#137 Chương 137 : Yếu Vũ Trở Về
#138 Chương 138 : Yếu Vũ Suy Đoán
#139 Chương 139 : M Thần Sống Lại
#140 Chương 140 : 140:
#141 Chương 141 : 141:
#142 Chương 142 : 142:
#143 Chương 143 : 143:
#144 Chương 144 : 144:
#145 Chương 145 : 145:
#146 Chương 146 : 146:
#147 Chương 147 : 147:
#148 Chương 148 : 148:
#149 Chương 149 : 149:
#150 Chương 150 : 150:
#151 Chương 151 : 151:
#152 Chương 152 : 152:
#153 Chương 153 : 153:
#154 Chương 154 : 154:
#155 Chương 155 : 155:
#156 Chương 156 : 156:
#157 Chương 157 : 157:
#158 Chương 158 : 158:
#159 Chương 159 : 159:
#160 Chương 160 : 160:
#161 Chương 161 : 161:
#162 Chương 162 : 162:
#163 Chương 163 : 163:
#164 Chương 164 : 164:
#165 Chương 165 : 165:
#166 Chương 166 : 166:
#167 Chương 167 : 167:
#168 Chương 168 : 168:
#169 Chương 169 : 169:
#170 Chương 170 : 170:
#171 Chương 171 : 171:
#172 Chương 172 : 172:
#173 Chương 173 : 173:
#174 Chương 174 : 174:
#175 Chương 175 : 175:
#176 Chương 176 : 176:
#177 Chương 177 : 177:
#178 Chương 178 : 178:
#179 Chương 179 : 179:
#180 Chương 180 : 180:
#181 Chương 181 : 181:
#182 Chương 182 : 182:
#183 Chương 183 : 183:
#184 Chương 184 : 184:
#185 Chương 185 : 185:
#186 Chương 186 : 186:
#187 Chương 187 : 187:
#188 Chương 188 : 188:
#189 Chương 189 : 189:
#190 Chương 190 : 190:
#191 Chương 191 : 191:
#192 Chương 192 : 192:
#193 Chương 193 : 194:
#194 Chương 194 : 195:
#195 Chương 195 : 196:
#196 Chương 196 : 197:
#197 Chương 197 : 198:
#198 Chương 198 : 199:
#199 Chương 199 : 200:
#200 Chương 200 : 201:
#201 Chương 201 : 202:
#202 Chương 202 : 203:
#203 Chương 203 : 204:
#204 Chương 204 : 205:
#205 Chương 205 : 206:
#206 Chương 206 : 207:
#207 Chương 207 : 208:
#208 Chương 208 : 209:
#209 Chương 209 : 210:
#210 Chương 210 : 211:
#211 Chương 211 : 212:
#212 Chương 212 : 213:
#213 Chương 213 : 214:
#214 Chương 214 : 215:
#215 Chương 215 : 216:
#216 Chương 216 : 217:
#217 Chương 217 : 218:
#218 Chương 218 : 219:
#219 Chương 219 : 220:
#220 Chương 220 : 221:
#221 Chương 221 : 222:
#222 Chương 222 : 223:
#223 Chương 223 : 224:
#224 Chương 224 : 225:
#225 Chương 225 : 226:
#226 Chương 226 : 227:
#227 Chương 227 : 228:
#228 Chương 228 : 229:
#229 Chương 229 : 230:
#230 Chương 230 : 231:
#231 Chương 231 : 232:
#232 Chương 232 : 233:
#233 Chương 233 : 234:
#234 Chương 234 : 235:
#235 Chương 235 : 236:
#236 Chương 236 : 237:
#237 Chương 237 : 238:
#238 Chương 238 : 239:
#239 Chương 239 : 240:
#240 Chương 240 : 241:
#241 Chương 241 : 242:
#242 Chương 242 : 243:
#243 Chương 243 : 244:
#244 Chương 244 : 245:
#245 Chương 245 : 246:
#246 Chương 246 : 247:
#247 Chương 247 : 248:
#248 Chương 248 : 249:
#249 Chương 249 : 250:
#250 Chương 250 : 251:
#251 Chương 251 : 252:
#252 Chương 252 : 253:
#253 Chương 253 : 254:
#254 Chương 254 : 255:
#255 Chương 255 : 256:
#256 Chương 256 : 257:
#257 Chương 257 : 259:
#258 Chương 258 : 260:
#259 Chương 259 : 261:
#260 Chương 260 : 262:
#261 Chương 261 : 263:
#262 Chương 262 : 264:
#263 Chương 263 : 264:
#264 Chương 264 : 265:
#265 Chương 265 : 266:
#266 Chương 266 : 267:
#267 Chương 267 : 268:
#268 Chương 268 : 269:
#269 Chương 269 : 270:
#270 Chương 270 : 271:
#271 Chương 271 : 272:
#272 Chương 272 : 273:
#273 Chương 273 : 274:
#274 Chương 274 : 275:
#275 Chương 275 : 276:
#276 Chương 276 : 277:
#277 Chương 277 : 278:
#278 Chương 278 : 279:
#279 Chương 279 : 280:
#280 Chương 280 : 281:
#281 Chương 281 : 282:
#282 Chương 282 : 283:
#283 Chương 283 : 284:
#284 Chương 284 : 285:
#285 Chương 285 : 286:
#286 Chương 286 : 287:
#287 Chương 287 : 288:
#288 Chương 288 : 289:
#289 Chương 289 : 290:
#290 Chương 290 : 291:
#291 Chương 291 : 292:
#292 Chương 292 : 293:
#293 Chương 293 : 294:
#294 Chương 294 : 295:
#295 Chương 295 : 296:
#296 Chương 296 : 297:
#297 Chương 297 : 298:
#298 Chương 298 : 299:
#299 Chương 299 : 300:
#300 Chương 300 : 301:
#301 Chương 301 : 302:
#302 Chương 302 : 303:
#303 Chương 303 : 304:
#304 Chương 304 : 305:
#305 Chương 305 : 306:
#306 Chương 306 : 307:
#307 Chương 307 : 308:
#308 Chương 308 : 309:
#309 Chương 309 : 310:
#310 Chương 310 : 311:
#311 Chương 311 : 312:
#312 Chương 312 : 313:
#313 Chương 313 : 314:
#314 Chương 314 : 315:
#315 Chương 315 : 316:
#316 Chương 316 : 317:
#317 Chương 317 : 318:
#318 Chương 318 : 319:
#319 Chương 319 : 320:
#320 Chương 320 : 321:
#321 Chương 321 : 322:
#322 Chương 322 : 323:
#323 Chương 323 : 325:
#324 Chương 324 : 326:
#325 Chương 325 : 327:
#326 Chương 326 : 328:
#327 Chương 327 : 329:
#328 Chương 328 : 330:
#329 Chương 329 : 331:
#330 Chương 330 : 332:
#331 Chương 331 : 333:
#332 Chương 332 : 334:
#333 Chương 333 : 335:
#334 Chương 334 : 336:
#335 Chương 335 : 337:
#336 Chương 336 : 338:
#337 Chương 337 : 339:
#338 Chương 338 : 340:
#339 Chương 339 : 341:
#340 Chương 340 : 342:
#341 Chương 341 : 343:
#342 Chương 342 : 344:
#343 Chương 343 : 345:
#344 Chương 344 : 346:
#345 Chương 345 : 347:
#346 Chương 346 : 348:
#347 Chương 347 : 349:
#348 Chương 348 : 350:
#349 Chương 349 : 351:
#350 Chương 350 : 352:
#351 Chương 351 : 352:
#352 Chương 352 : 354:
#353 Chương 353 : 355:
#354 Chương 354 : 356:
#355 Chương 355 : 357:
#356 Chương 356 : 358:
#357 Chương 357 : 359:
#358 Chương 358 : 360:
#359 Chương 359 : 361:
#360 Chương 360 : 362:
#361 Chương 361 : 363:
#362 Chương 362 : 364:
#363 Chương 363 : 365:
#364 Chương 364 : 366:
#365 Chương 365 : 367:
#366 Chương 366 : 368:
#367 Chương 367 : 369:
#368 Chương 368 : 370:
#369 Chương 369 : 371:
#370 Chương 370 : 372:
#371 Chương 371 : 373:
#372 Chương 372 : 374:
#373 Chương 373 : 375:
#374 Chương 374 : 376:
#375 Chương 375 : 377:
#376 Chương 376 : 378:
#377 Chương 377 : 379:
#378 Chương 378 : 380:
#379 Chương 379 : 381:
#380 Chương 380 : 382:
#381 Chương 381 : 383:
#382 Chương 382 : 384:
#383 Chương 383 : 385:
#384 Chương 384 : 386:
#385 Chương 385 : 387:
#386 Chương 386 : 388:
#387 Chương 387 : 389:
#388 Chương 388 : 390:
#389 Chương 389 : 391:
#390 Chương 390 : 392:
#391 Chương 391 : 393:
#392 Chương 392 : 394:
#393 Chương 393 : 395:
#394 Chương 394 : 396:
#395 Chương 395 : 397:
#396 Chương 396 : 398:
#397 Chương 397 : 399:
#398 Chương 398 : 400:
#399 Chương 399 : 401:
#400 Chương 400 : 402:
#401 Chương 401 : 403:
#402 Chương 402 : 404:
#403 Chương 403 : 405:
#404 Chương 404 : 406:
#405 Chương 405 : 407:
#406 Chương 406 : 408:
#407 Chương 407 : 409:
#408 Chương 408 : 410:
#409 Chương 409 : 411:
#410 Chương 410 : 412:
#411 Chương 411 : 413:
#412 Chương 412 : 414:
#413 Chương 413 : 415:
#414 Chương 414 : 416:
#415 Chương 415 : 417:
#416 Chương 416 : 418:
#417 Chương 417 : 419:
#418 Chương 418 : 420:
#419 Chương 419 : 421:
#420 Chương 420 : 422:
#421 Chương 421 : 423:
#422 Chương 422 : 424:
#423 Chương 423 : 425:
#424 Chương 424 : 426:
#425 Chương 425 : 427:
#426 Chương 426 : 428:
#427 Chương 427 : 429:
#428 Chương 428 : 430:
#429 Chương 429 : 431:
#430 Chương 430 : 432:
#431 Chương 431 : 433:
#432 Chương 432 : 434:
#433 Chương 433 : 435:
#434 Chương 434 : 436:
#435 Chương 435 : 437:
#436 Chương 436 : 438:
#437 Chương 437 : 439:
#438 Chương 438 : 440:
#439 Chương 439 : 441:
#440 Chương 440 : 442:
#441 Chương 441 : 443:
#442 Chương 442 : 444:
#443 Chương 443 : 445:
#444 Chương 444 : 446:
#445 Chương 445 : 447:
#446 Chương 446 : 448:
#447 Chương 447 : 449:
#448 Chương 448 : 450:
#449 Chương 449 : 451:
#450 Chương 450 : 452:
#451 Chương 451 : 453:
#452 Chương 452 : 454:
#453 Chương 453 : 455:
#454 Chương 454 : 456:
#455 Chương 455 : 457:
#456 Chương 456 : 458:
#457 Chương 457 : 459:
#458 Chương 458 : 460:
#459 Chương 459 : 461:
#460 Chương 460 : 462:
#461 Chương 461 : 463:
#462 Chương 462 : 464:
#463 Chương 463 : 465:
#464 Chương 464 : 466:
#465 Chương 465 : 467:
#466 Chương 466 : 468:
#467 Chương 467 : 469:
#468 Chương 468 : 470:
#469 Chương 469 : 471:
#470 Chương 470 : 472:
#471 Chương 471 : 473:
#472 Chương 472 : 474:
#473 Chương 473 : 475:
#474 Chương 474 : 476:
#475 Chương 475 : 477:
#476 Chương 476 : 478:
#477 Chương 477 : 479:
#478 Chương 478 : 480:
#479 Chương 479 : 481:
#480 Chương 480 : 482:
#481 Chương 481 : 483:
#482 Chương 482 : 484:
#483 Chương 483 : 485:
#484 Chương 484 : 486:
#485 Chương 485 : 487:
#486 Chương 486 : 488:
#487 Chương 487 : 489:
#488 Chương 488 : 491:
#489 Chương 489 : 491:
#490 Chương 490 : 492:
#491 Chương 491 : 493:
#492 Chương 492 : 494:
#493 Chương 493 : 496:
#494 Chương 494 : 496:
#495 Chương 495 : 497:
#496 Chương 496 : 498:
#497 Chương 497 : 499:
#498 Chương 498 : 500:
#499 Chương 499 : 501:
#500 Chương 500 : 502:
#501 Chương 501 : 503:
#502 Chương 502 : 504:
#503 Chương 503 : 505:
#504 Chương 504 : 506:
#505 Chương 505 : 507:
#506 Chương 506 : 508:
#507 Chương 507 : 509:
#508 Chương 508 : 510:
#509 Chương 509 : 511:
#510 Chương 510 : 512:
#511 Chương 511 : 513:
#512 Chương 512 : 514:
#513 Chương 513 : 515:
#514 Chương 514 : 516:
#515 Chương 515 : 517:
#516 Chương 516 : 518:
#517 Chương 517 : 519:
#518 Chương 518 : 520:
#519 Chương 519 : 521:
#520 Chương 520 : 522:
#521 Chương 521 : 523:
#522 Chương 522 : 524:
#523 Chương 523 : 525:
#524 Chương 524 : 526:
#525 Chương 525 : 527:
#526 Chương 526 : 528: