Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
5 months, 4 weeks ago, 01/09/2020

Đế Bá

Dịch Trung Quốc Manga 4,636 chapters 7,158,319 từ
Nguồn: tangthuvien.vn

Ngàn vạn năm trước, Lý Thất Dạ trồng xuống một cây Thúy Trúc.


Tám trăm vạn năm trước, Lý Thất Dạ nuôi một đầu cá chép.


Năm trăm vạn năm trước, Lý Thất Dạ thu dưỡng một cái tiểu cô nương.


... ... ... ... ...


Hôm nay, Lý Thất Dạ tỉnh lại sau giấc ngủ, Thúy Trúc tu luyện thành thần linh, cá chép hóa thành Kim Long, tiểu cô nương trở thành Cửu Giới Nữ Đế.


Đây là cố sự về một tiểu tử bất tử Nhân tộc dưỡng thành Yêu Thần, dưỡng thành Tiên thú, dưỡng thành Nữ Đế...

Danh sách Chapters

id Name
#1 Chương 1 : Tam Quỷ Gia (thượng)
#2 Chương 2 : Tam Quỷ Gia (hạ)
#3 Chương 3 : Tẩy Nhan Cổ Phái (thượng)
#4 Chương 4 : Tẩy Nhan Cổ Phái (hạ)
#5 Chương 5 : Vị hôn thê (thượng)
#6 Chương 6 : Vị hôn thê (hạ)
#7 Chương 7 : Cửu Thánh Yêu Môn
#8 Chương 8 : Cửu Thánh Yêu Môn
#9 Chương 9 : Giết người không chớp mắt (thượng)
#10 Chương 10 : Giết người không chớp mắt (hạ)
#11 Chương 11 : Là ta ngang ngược, ương ngạnh (Thượng)
#12 Chương 12 : Là ta ngang ngược, ương ngạnh (hạ)
#13 Chương 13 : Rừng Loạn Tâm (thượng)
#14 Chương 14 : Rừng Loạn Tâm (hạ)
#15 Chương 15 : Kỳ tích trong tay ta(thượng)
#16 Chương 16 : Kỳ tích trong tay ta(hạ)
#17 Chương 17 : Luân Nhật Yêu Hoàng (Thượng)
#18 Chương 18 : Luân Nhật Yêu Hoàng (Hạ)
#19 Chương 19 : Ngang ngạnh bất cứ đâu! (Thượng)
#20 Chương 20 : Ngang ngạnh bất cứ đâu! (Hạ)
#21 Chương 21 : Thánh Động (thượng)
#22 Chương 22 : Thánh Động (hạ)
#23 Chương 23 : Cửu Thánh công chúa (Thượng)
#24 Chương 24 : Cửu Thánh công chúa (hạ)
#25 Chương 25 : Thần Nha Phong (Thượng)
#26 Chương 26 : Thần Nha Phong (hạ)
#27 Chương 27 : Nguyệt Qua Dương Luân Công (Thượng)
#28 Chương 28 : Nguyệt Qua Dương Luân Công (Hạ)
#29 Chương 29 : Mười hai Tiên Thể (Thượng)
#30 Chương 30 : Mười hai Tiên Thể (Hạ)
#31 Chương 31 : Côn Bằng Lục Biến (thượng)
#32 Chương 32 : Côn Bằng Lục Biến (hạ)
#33 Chương 33 : Kỳ Môn Đao (thượng)
#34 Chương 34 : Kỳ Môn Đao (hạ)
#35 Chương 35 : Trấn Ngục Thần Thể (thượng)
#36 Chương 36 : Trấn Ngục Thần Thể (hạ)
#37 Chương 37 : Đồ Bất Ngữ (thượng)
#38 Chương 38 : Đồ Bất Ngữ (hạ)
#39 Chương 39 : Công chúa giá lâm (thượng)
#40 Chương 40 : Công chúa giá lâm (hạ)
#41 Chương 41 : Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (thượng)
#42 Chương 42 : Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (hạ)
#43 Chương 43 : Mưu lược của Đại trưởng lão (thượng)
#44 Chương 44 : Đại trưởng lão mưu lược. (2)
#45 Chương 45 : Đại trưởng lão mưu lược. (3)
#46 Chương 46 : Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục. (1)
#47 Chương 47 : Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục. (2)
#48 Chương 48 : Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục. (3)
#49 Chương 75 : Truyền đạo thụ nghiệp. (1)
#50 Chương 76 : Truyền đạo thụ nghiệp. (2)
#51 Chương 77 : Truyền đạo thụ nghiệp. (3)
#52 Chương 78 : Thụ đạo hung tàn nhất. (1)
#53 Chương 79 : Thụ đạo hung tàn nhất. (2)
#54 Chương 80 : Thụ đạo hung tàn nhất. (3)
#55 Chương 81 : Thụ đạo hung tàn nhất. (4)
#56 Chương 82 : Tiên Vương giảng kinh cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. (1)
#57 Chương 83 : Tiên Vương giảng kinh cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. (2)
#58 Chương 84 : Tiên Vương giảng kinh cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. (3)
#59 Chương 85 : Âm Dương Huyết Hải. (1)
#60 Chương 86 : Âm Dương Huyết Hải. (2)
#61 Chương 87 : Âm Dương Huyết Hải. (3)
#62 Chương 88 : Lô thần. (1)
#63 Chương 89 : Lô thần. (2)
#64 Chương 90 : Lô thần. (3)
#65 Chương 91 : Lô thần. (4)
#66 Chương 92 : Dược sư, đây chẳng qua là hứng thú. (1)
#67 Chương 93 : Dược sư, đây chẳng qua là hứng thú. (2)
#68 Chương 94 : Dược sư, đây chẳng qua là hứng thú. (3)
#69 Chương 95 : Âm mưu (1)
#70 Chương 96 : Âm mưu (2)
#71 Chương 97 : Âm mưu (3)
#72 Chương 98 : Dương thần uy (1)
#73 Chương 99 : Dương thần uy (2)
#74 Chương 100 : Dương thần uy (3)
#75 Chương 101 : Chiến Thần Quyết. (1)
#76 Chương 102 : Chiến Thần Quyết. (2)
#77 Chương 103 : Chiến Thần Quyết. (3)
#78 Chương 104 : Chiến Thần Quyết. (4)
#79 Chương 105 : Lật tay thành mây trở tay thành mưa. (1)
#80 Chương 106 : Lật tay thành mây trở tay thành mưa. (2)
#81 Chương 107 : Lật tay thành mây trở tay thành mưa. (3)
#82 Chương 108 : Tử Dương Thập Nhật Công. (1)
#83 Chương 109 : Tử Dương Thập Nhật Công. (2)
#84 Chương 110 : Tử Dương Thập Nhật Công. (3)
#85 Chương 111 : Bày mưu nghĩ kế. (1)
#86 Chương 112 : Bày mưu nghĩ kế. (2)
#87 Chương 113 : Bày mưu nghĩ kế. (3)
#88 Chương 114 : Quỷ lâu. (1)
#89 Chương 115 : Quỷ lâu. (2)
#90 Chương 116 : Quỷ lâu. (3)
#91 Chương 117 : Quỷ lâu. (4)
#92 Chương 118 : Tô Ngọc Hà. (1)
#93 Chương 119 : Tô Ngọc Hà. (2)
#94 Chương 120 : Tô Ngọc Hà. (3)
#95 Chương 121 : Binh lâm dưới thành. (1)
#96 Chương 122 : Binh lâm dưới thành. (2)
#97 Chương 123 : Binh lâm dưới thành. (3)
#98 Chương 124 : Phất tay giết ngàn địch. (1)
#99 Chương 125 : Phất tay giết ngàn địch. (2)
#100 Chương 126 : Phất tay giết ngàn địch. (3)
#101 Chương 127 : Tử Sơn Hầu. (1)
#102 Chương 128 : Tử Sơn Hầu. (2)
#103 Chương 129 : Tử Sơn Hầu. (3)
#104 Chương 130 : Tử Sơn Hầu. (4)
#105 Chương 131 : Nhân Hoàng chi uy. (1)
#106 Chương 132 : Nhân Hoàng chi uy. (2)
#107 Chương 133 : Nhân Hoàng chi uy. (3)
#108 Chương 134 : Trú Thiên Tiên Bí. (1)
#109 Chương 135 : Trú Thiên Tiên Bí. (2)
#110 Chương 136 : Trú Thiên Tiên Bí. (3)
#111 Chương 137 : Hoàng thể cao. (1)
#112 Chương 138 : Hoàng thể cao. (2)
#113 Chương 139 : Hoàng thể cao. (3)
#114 Chương 140 : Hoàng thể cao. (4)
#115 Chương 141 : Vô Cấu Tiên thể. (1)
#116 Chương 142 : Vô Cấu Tiên thể. (2)
#117 Chương 143 : Vô Cấu Tiên thể. (3)
#118 Chương 144 : Tẩy Nhan Cựu Chỉ. (1)
#119 Chương 145 : Tẩy Nhan Cựu Chỉ. (2)
#120 Chương 146 : Tẩy Nhan Cựu Chỉ. (3)
#121 Chương 147 : Một con ốc sên. (1)
#122 Chương 148 : Một con ốc sên. (2)
#123 Chương 149 : Một con ốc sên. (3)
#124 Chương 150 : Sư phụ là mỹ nữ. (1)
#125 Chương 151 : Sư phụ là mỹ nữ. (2)
#126 Chương 152 : Sư phụ là mỹ nữ. (3)
#127 Chương 153 : Chu Hoàng Thánh thể. (1)
#128 Chương 154 : Chu Hoàng Thánh thể. (2)
#129 Chương 155 : Chu Hoàng Thánh thể. (3)
#130 Chương 156 : Chu Hoàng Thánh thể. (4)
#131 Chương 157 : Nhận tổ quy tông. (1)
#132 Chương 158 : Nhận tổ quy tông. (2)
#133 Chương 159 : Nhận tổ quy tông. (3)
#134 Chương 160 : Ma Bối Lĩnh. (1)
#135 Chương 161 : Ma Bối Lĩnh. (2)
#136 Chương 162 : Ma Bối Lĩnh. (3)
#137 Chương 163 : Trấn Uy Hầu. (1)
#138 Chương 164 : Trấn Uy Hầu. (2)
#139 Chương 165 : Trấn Uy Hầu. (3)
#140 Chương 166 : Nam Thiên thượng quốc. (1)
#141 Chương 167 : Nam Thiên thượng quốc. (2)
#142 Chương 168 : Nam Thiên thượng quốc. (3)
#143 Chương 169 : Nam Thiên thượng quốc. (4)
#144 Chương 170 : Thánh Thiên Đạo. (1)
#145 Chương 171 : Thánh Thiên Đạo. (2)
#146 Chương 172 : Thánh Thiên Đạo. (3)
#147 Chương 173 : Đế vật. (1)
#148 Chương 174 : Đế vật. (2)
#149 Chương 175 : Đế vật. (3)
#150 Chương 176 : Thần thụ che trời. (1)
#151 Chương 177 : Thần thụ che trời. (2)
#152 Chương 178 : Thần thụ che trời. (3)
#153 Chương 179 : Phụ Thiên Viên. (1)
#154 Chương 180 : Phụ Thiên Viên. (2)
#155 Chương 181 : Thanh Thúy Đồng. (1)
#156 Chương 182 : Thanh Thúy Đồng. (2)
#157 Chương 183 : Thanh Thúy Đồng. (3)
#158 Chương 184 : Tiểu Hồ Đồ. (1)
#159 Chương 185 : Tiểu Hồ Đồ. (2)
#160 Chương 186 : Tiểu Hồ Đồ. (3)
#161 Chương 187 : Thần linh. (1)
#162 Chương 188 : Thần linh. (2)
#163 Chương 189 : Thần linh. (3)
#164 Chương 190 : Thanh Huyền thiên tử. (1)
#165 Chương 191 : Thanh Huyền thiên tử. (2)
#166 Chương 192 : Thanh Huyền thiên tử. (3)
#167 Chương 193 : Mục tiêu công kích. (1)
#168 Chương 194 : Mục tiêu công kích. (2)
#169 Chương 195 : Mục tiêu công kích. (3)
#170 Chương 196 : Diệt Thiên Ma Viên. (1)
#171 Chương 197 : Diệt Thiên Ma Viên. (2)
#172 Chương 198 : Diệt Thiên Ma Viên. (2)
#173 Chương 199 : Diệt Thiên Ma Viên. (3)
#174 Chương 200 : Nhất nộ đồ thiên địch. (1)
#175 Chương 201 : Nhất nộ đồ thiên địch. (2)
#176 Chương 202 : Nhất nộ đồ thiên địch. (3)
#177 Chương 203 : Lục Đạo Liên Hoa. (1)
#178 Chương 204 : Lục Đạo Liên Hoa. (2)
#179 Chương 205 : Lục Đạo Liên Hoa. (3)
#180 Chương 206 : Đồ Ma chiến trường. (1)
#181 Chương 207 : Đồ Ma chiến trường. (2)
#182 Chương 208 : Đồ Ma chiến trường. (3)
#183 Chương 209 : Bí mật của Bảo Trụ Thánh Tông. (1)
#184 Chương 210 : Bí mật của Bảo Trụ Thánh Tông. (2)
#185 Chương 211 : Bí mật của Bảo Trụ Thánh Tông. (3)
#186 Chương 212 : Bí mật của Bảo Trụ Thánh Tông. (4)
#187 Chương 213 : Ma căn dưới mặt đất (1)
#188 Chương 214 : Ma căn dưới mặt đất (2)
#189 Chương 215 : Ma căn dưới mặt đất (3)
#190 Chương 216 : Lục Đạo Liên, Bồ Ma Thụ. (1)
#191 Chương 217 : Lục Đạo Liên, Bồ Ma Thụ. (2)
#192 Chương 218 : Lục Đạo Liên, Bồ Ma Thụ. (3)
#193 Chương 219 : Chư thần bảo tàng. (1)
#194 Chương 220 : Chư thần bảo tàng. (2)
#195 Chương 221 : Chư thần bảo tàng. (3)
#196 Chương 222 : Bồ Ma uống máu (1)
#197 Chương 223 : Bồ Ma uống máu (2)
#198 Chương 224 : Bồ Ma uống máu (3)
#199 Chương 225 : Trảm Bồ Ma Thụ. (1)
#200 Chương 226 : Trảm Bồ Ma Thụ. (2)
#201 Chương 227 : Trảm Bồ Ma Thụ. (3)
#202 Chương 228 : Dược thần đại điển (1)
#203 Chương 229 : Dược thần đại điển (2)
#204 Chương 230 : Dược thần đại điển (3)
#205 Chương 231 : Tám phương yên lặng. (1)
#206 Chương 232 : Tám phương yên lặng. (2)
#207 Chương 233 : Tám phương yên lặng. (3)
#208 Chương 234 : Lục Đạo Kiếm. (1)
#209 Chương 235 : Lục Đạo Kiếm. (2)
#210 Chương 236 : Phách Tẫn Tiên Tuyền Thể. (1)
#211 Chương 237 : Phách Tẫn Tiên Tuyền Thể. (2)
#212 Chương 238 : Phách Tẫn Tiên Tuyền Thể. (3)
#213 Chương 239 : U Minh Thuyền xuất thế. (1)
#214 Chương 240 : U Minh Thuyền xuất thế. (2)
#215 Chương 241 : U Minh Thuyền xuất thế. (3)
#216 Chương 242 : Thiên Cổ Thành (1)
#217 Chương 243 : Thiên Cổ Thành (2)
#218 Chương 244 : Thiên Cổ Thành (3)
#219 Chương 245 : Đấu giàu với ta? (1)
#220 Chương 246 : Đấu giàu với ta? (2)
#221 Chương 247 : Đấu giàu với ta? (3)
#222 Chương 248 : Tiên dân cửu ngữ (1)
#223 Chương 249 : Tiên dân cửu ngữ (2)
#224 Chương 250 : Tiên dân cửu ngữ (3)
#225 Chương 251 : Thiên cổ thi địa. (1)
#226 Chương 252 : Thiên cổ thi địa. (2)
#227 Chương 253 : Thiên cổ thi địa. (3)
#228 Chương 254 : Cùng người chết làm giao dịch. (1)
#229 Chương 255 : Cùng người chết làm giao dịch. (2)
#230 Chương 256 : Cùng người chết làm giao dịch. (3)
#231 Chương 257 : Trung châu chi bảo. (1)
#232 Chương 258 : Trung châu chi bảo. (2)
#233 Chương 259 : Trung châu chi bảo. (3)
#234 Chương 260 : Trung châu chi bảo. (4)
#235 Chương 261 : Kiến dời quan tài. (1)
#236 Chương 262 : Kiến dời quan tài. (2)
#237 Chương 263 : Kiến dời quan tài. (3)
#238 Chương 264 : Bảo Trụ Thánh Tử. (1)
#239 Chương 265 : Bảo Trụ Thánh Tử. (2)
#240 Chương 266 : Bảo Trụ Thánh Tử. (3)
#241 Chương 267 : Bảo Trụ Thánh Tử. (4)
#242 Chương 268 : Cổ nhai. (1)
#243 Chương 269 : Cổ nhai. (2)
#244 Chương 270 : Cổ nhai. (3)
#245 Chương 271 : Rương đá mở không ra. (1)
#246 Chương 272 : Rương đá mở không ra. (2)
#247 Chương 273 : Rương đá mở không ra. (3)
#248 Chương 274 : Tinh Không Thiên Bàn. (1)
#249 Chương 275 : Tinh Không Thiên Bàn. (2)
#250 Chương 276 : Tinh Không Thiên Bàn. (3)
#251 Chương 277 : Một mảnh ngói úp dẫn họa. (1)
#252 Chương 278 : Một mảnh ngói úp dẫn họa. (2)
#253 Chương 279 : Một mảnh ngói úp dẫn họa. (3)
#254 Chương 280 : Một mảnh ngói úp dẫn họa. (4)
#255 Chương 281 : Ngói úp thần bí. (1)
#256 Chương 282 : Ngói úp thần bí. (2)
#257 Chương 283 : Ngói úp thần bí. (3)
#258 Chương 284 : Giết thiên tài. (1)
#259 Chương 285 : Giết thiên tài. (2)
#260 Chương 286 : Giết thiên tài. (3)
#261 Chương 287 : Đạp thiên tài ở dưới chân. (1)
#262 Chương 288 : Đạp thiên tài ở dưới chân. (2)
#263 Chương 289 : Đạp thiên tài ở dưới chân. (3)
#264 Chương 290 : Cửu Dương Tỏa Thiên Công. (1)
#265 Chương 291 : Cửu Dương Tỏa Thiên Công. (2)
#266 Chương 292 : Cửu Dương Tỏa Thiên Công. (3)
#267 Chương 293 : Cửu Dương Tỏa Thiên Công. (4)
#268 Chương 294 : Lão quỷ. (1)
#269 Chương 295 : Lão quỷ. (2)
#270 Chương 296 : Lão quỷ. (3)
#271 Chương 297 : Lão Quỷ tiểu điếm. (1)
#272 Chương 298 : Lão Quỷ tiểu điếm. (2)
#273 Chương 299 : Lão Quỷ tiểu điếm. (3)
#274 Chương 300 : Tế tổ. (1)
#275 Chương 301 : Tế tổ. (2)
#276 Chương 302 : Tế tổ. (3)
#277 Chương 303 : Lừa Vũ Thần. (1)
#278 Chương 304 : Lừa Vũ Thần. (2)
#279 Chương 305 : Lừa Vũ Thần. (3)
#280 Chương 306 : Bá Tiên Sư Vương. (1)
#281 Chương 307 : Bá Tiên Sư Vương. (2)
#282 Chương 308 : Bá Tiên Sư Vương. (3)
#283 Chương 309 : Bá Tiên Sư Vương. (4)
#284 Chương 310 : Người chết thần bí. (1)
#285 Chương 311 : Người chết thần bí. (2)
#286 Chương 312 : Người chết thần bí. (3)
#287 Chương 313 : Cửu Thánh Yêu Môn gặp nạn. (1)
#288 Chương 314 : Cửu Thánh Yêu Môn gặp nạn. (2)
#289 Chương 315 : Cửu Thánh Yêu Môn gặp nạn. (3)
#290 Chương 316 : Huyết chiến. (1)
#291 Chương 317 : Huyết chiến. (2)
#292 Chương 318 : Huyết chiến. (3)
#293 Chương 319 : Tứ Chiến Đồng Xa. (1)
#294 Chương 320 : Tứ Chiến Đồng Xa. (2)
#295 Chương 321 : Tứ Chiến Đồng Xa. (3)
#296 Chương 322 : Tứ Chiến Đồng Xa. (4)
#297 Chương 323 : Ta hung hăng càn quấy ta ương ngạnh. (1)
#298 Chương 324 : Ta hung hăng càn quấy ta ương ngạnh. (2)
#299 Chương 325 : Ta hung hăng càn quấy ta ương ngạnh. (3)
#300 Chương 326 : Đánh Thanh Huyền cổ quốc động thiên. (1)
#301 Chương 327 : Đánh Thanh Huyền cổ quốc động thiên. (2)
#302 Chương 328 : Đánh Thanh Huyền cổ quốc động thiên. (3)
#303 Chương 329 : Đánh Thanh Huyền cổ quốc động thiên. (4)
#304 Chương 330 : Chân chính vô địch. (1)
#305 Chương 331 : Chân chính vô địch. (2)
#306 Chương 332 : Chân chính vô địch. (3)
#307 Chương 333 : Hậu nhân Vũ thị. (1)
#308 Chương 334 : Hậu nhân Vũ thị. (2)
#309 Chương 335 : Hậu nhân Vũ thị. (3)
#310 Chương 336 : Bí mật Minh Hà. (1)
#311 Chương 337 : Bí mật Minh Hà. (2)
#312 Chương 338 : Bí mật Minh Hà. (3)
#313 Chương 339 : Thiên Đế Môn. (1)
#314 Chương 340 : Thiên Đế Môn. (2)
#315 Chương 341 : Thiên Đế Môn. (3)
#316 Chương 342 : Bạch Kiếm Chân ba kiếm. (1)
#317 Chương 343 : Bạch Kiếm Chân ba kiếm. (2)
#318 Chương 344 : Bạch Kiếm Chân ba kiếm. (3)
#319 Chương 345 : Bạch Kiếm Chân ba kiếm. (4)
#320 Chương 346 : Hám Thiên Trọng Côn. (1)
#321 Chương 347 : Hám Thiên Trọng Côn. (2)
#322 Chương 348 : Hám Thiên Trọng Côn. (3)
#323 Chương 349 : Đại Đạo Thánh. (1)
#324 Chương 350 : Đại Đạo Thánh. (2)
#325 Chương 351 : Đại Đạo Thánh. (3)
#326 Chương 352 : Đại Đạo Thánh. (4)
#327 Chương 353 : Tỳ Hưu bảo bình. (1)
#328 Chương 354 : Tỳ Hưu bảo bình. (2)
#329 Chương 355 : Tỳ Hưu bảo bình. (3)
#330 Chương 356 : Thể Ma Thôn Thiên (1)
#331 Chương 357 : Thể Ma Thôn Thiên (2)
#332 Chương 358 : Thể Ma Thôn Thiên (3)
#333 Chương 359 : Nhất thể độ vạn kiếp. (1)
#334 Chương 360 : Nhất thể độ vạn kiếp. (2)
#335 Chương 361 : Nhất thể độ vạn kiếp. (3)
#336 Chương 362 : Trung Châu công chúa. (1)
#337 Chương 363 : Trung Châu công chúa. (2)
#338 Chương 364 : Trung Châu công chúa. (3)
#339 Chương 365 : Trung Châu công chúa. (4)
#340 Chương 366 : Hồng Thiên Nữ Đế. (1)
#341 Chương 367 : Hồng Thiên Nữ Đế. (2)
#342 Chương 368 : Hồng Thiên Nữ Đế. (3)
#343 Chương 369 : Tranh đoạt U Minh thuyền. (1)
#344 Chương 370 : Tranh đoạt U Minh thuyền. (2)
#345 Chương 371 : Tranh đoạt U Minh thuyền. (3)
#346 Chương 372 : Tinh Thần Vạn Vật Thủy. (1)
#347 Chương 373 : Tinh Thần Vạn Vật Thủy. (2)
#348 Chương 374 : Tinh Thần Vạn Vật Thủy. (3)
#349 Chương 375 : Sinh ra một cái trứng đá. (1)
#350 Chương 376 : Sinh ra một cái trứng đá. (2)
#351 Chương 377 : Sinh ra một cái trứng đá. (3)
#352 Chương 378 : Sinh ra một cái trứng đá. (4)
#353 Chương 379 : Luyện hóa Thiên Địa Thủy Kim. (1)
#354 Chương 380 : Luyện hóa Thiên Địa Thủy Kim. (2)
#355 Chương 381 : Luyện hóa Thiên Địa Thủy Kim. (3)
#356 Chương 382 : Luyện hóa Thiên Địa Thủy Kim. (4)
#357 Chương 383 : Trấn Thiên Thần Nữ. (1)
#358 Chương 384 : Trấn Thiên Thần Nữ. (2)
#359 Chương 385 : Trấn Thiên Thần Nữ. (3)
#360 Chương 386 : Trấn Thiên Thần Nữ. (4)
#361 Chương 387 : Tiên Huyết Mâu. (1)
#362 Chương 388 : Tiên Huyết Mâu. (2)
#363 Chương 389 : Tiên Huyết Mâu. (3)
#364 Chương 390 : Luyện đan như rang đậu. (1)
#365 Chương 391 : Luyện đan như rang đậu. (2)
#366 Chương 392 : Bảo Thánh Nhân Hoàng.
#367 Chương 393 : Nhiệt huyết không lạnh, tráng chí lăng vân! (1)
#368 Chương 394 : Nhiệt huyết không lạnh, tráng chí lăng vân! (2)
#369 Chương 395 : Quân lâm cửu giới, quét ngang bát hoang! (1)
#370 Chương 396 : Quân lâm cửu giới, quét ngang bát hoang! (2)
#371 Chương 397 : Cười nói trong lúc tàn sát vạn địch! (1)
#372 Chương 398 : Cười nói trong lúc tàn sát vạn địch! (2)
#373 Chương 399 : Giao dịch với Chiến Thần điện.
#374 Chương 400 : Đi xa. (1)
#375 Chương 401 : Đi xa. (2)
#376 Chương 402 : Đi Đông Bách thành hồi tưởng chuyện xưa!
#377 Chương 403 : Trì Tiểu Đao. (1)
#378 Chương 404 : Trì Tiểu Đao. (2)
#379 Chương 405 : Cổ đầm kim quy. (1)
#380 Chương 406 : Cổ đầm kim quy. (2)
#381 Chương 407 : Sư Hống môn.
#382 Chương 408 : Trì Tiểu Điệp. (1)
#383 Chương 409 : Trì Tiểu Điệp. (2)
#384 Chương 410 : Hoài nghi của Trì Tiểu Điệp. (1)
#385 Chương 411 : Hoài nghi của Trì Tiểu Điệp. (2)
#386 Chương 412 : Chín chín tám mươi mốt biến.
#387 Chương 413 : Tư Không Thâu Thiên. (1)
#388 Chương 414 : Tư Không Thâu Thiên. (2)
#389 Chương 415 : Tư Mã Long Vân. (1)
#390 Chương 416 : Tư Mã Long Vân. (2)
#391 Chương 417 : Băng Vũ cung.
#392 Chương 418 : Băng Ngữ Hạ nữ giả nam trang. (1)
#393 Chương 419 : Băng Ngữ Hạ nữ giả nam trang. (2)
#394 Chương 420 : Đấu giá mộ phần. (1)
#395 Chương 421 : Đấu giá mộ phần. (2)
#396 Chương 422 : Tranh đoạt Hủ Minh Đậu.
#397 Chương 423 : Cùng ta đấu, ngươi còn non cực kỳ. (1)
#398 Chương 424 : Cùng ta đấu, ngươi còn non cực kỳ. (2)
#399 Chương 425 : Hóa mục nát thành thần kỳ. (1)
#400 Chương 426 : Hóa mục nát thành thần kỳ. (2)
#401 Chương 427 : Một chi thước gỗ đưa tới phong ba.
#402 Chương 428 : Giá trên trời. (1)
#403 Chương 429 : Giá trên trời. (2)
#404 Chương 430 : Tiệt Thiên Bi. (1)
#405 Chương 431 : Tiệt Thiên Bi. (2)
#406 Chương 432 : Bí mật của thước gỗ.
#407 Chương 433 : Cải mệnh. (1)
#408 Chương 434 : Cải mệnh. (2)
#409 Chương 435 : Bá Sư thể Thiên Quy mệnh. (1)
#410 Chương 436 : Bá Sư thể Thiên Quy mệnh. (2)
#411 Chương 437 : Trì Tiểu Đao thầm mến.
#412 Chương 438 : Tiên tử Mai Tố Dao. (1)
#413 Chương 439 : Tiên tử Mai Tố Dao. (2)
#414 Chương 440 : Giảng kinh thịnh hội.
#415 Chương 441 : Thiên Cơ Cốc. (1)
#416 Chương 442 : Thiên Cơ Cốc. (2)
#417 Chương 443 : Bảo Vân công chúa. (1)
#418 Chương 444 : Bảo Vân công chúa. (2)
#419 Chương 445 : Hung hăng càn quấy không cần nhìn đối thủ.
#420 Chương 446 : Hổ Nhạc. (1)
#421 Chương 447 : Hổ Nhạc. (2)
#422 Chương 448 : Tiên tử khuynh vạn quốc. (1)
#423 Chương 449 : Tiên tử khuynh vạn quốc. (2)
#424 Chương 450 : A Lại Da Thiên Hương Đạo.
#425 Chương 451 : Công chúa làm người hầu. (1)
#426 Chương 452 : Công chúa làm người hầu. (2)
#427 Chương 453 : Bách Chiến Thần Hoàng.
#428 Chương 454 : Tổ Thần miếu. (1)
#429 Chương 455 : Tổ Thần miếu. (2)
#430 Chương 456 : Thần đồng thiên binh đạo.
#431 Chương 457 : Độ Không Khâu dẫn.
#432 Chương 458 : Tiểu Nê Thu.
#433 Chương 459 : Lão đạo sĩ.
#434 Chương 460 : Bí mật cổ xưa. (1)
#435 Chương 461 : Bí mật cổ xưa. (2)
#436 Chương 462 : Cửu Ngữ Chân Cung.
#437 Chương 463 : Gió mây nổi lên.
#438 Chương 464 : Thần nhân Cơ Không Vô Địch. (1)
#439 Chương 465 : Thần nhân Cơ Không Vô Địch. (2)
#440 Chương 466 : Thiên Đạo Viện.
#441 Chương 467 : Nhạc Nghị. (1)
#442 Chương 468 : Nhạc Nghị. (2)
#443 Chương 469 : Ma Cô.
#444 Chương 470 : Thể trường sinh.
#445 Chương 471 : Mỹ nữ như mây. (1)
#446 Chương 472 : Mỹ nữ như mây. (2)
#447 Chương 473 : Đại Thế viện.
#448 Chương 474 : Âm mưu kinh thiên.
#449 Chương 475 : Ta là người đứng đắn. (1)
#450 Chương 476 : Ta là người đứng đắn. (2)
#451 Chương 477 : Băng Ngữ Hạ xinh đẹp.
#452 Chương 478 : Hoàng Phủ Phượng khiêu khích.
#453 Chương 479 : Quỷ Phù Thụ.
#454 Chương 480 : Đồ quỷ trảm loan. (1)
#455 Chương 481 : Đồ quỷ trảm loan. (2)
#456 Chương 482 : Diệu Quang Cự Tử.
#457 Chương 483 : Diêu Quang cổ quốc tính cái gì. (1)
#458 Chương 484 : Diêu Quang cổ quốc tính cái gì. (2)
#459 Chương 485 : Hợp sức.
#460 Chương 486 : Đại tai nạn bắt đầu.
#461 Chương 487 : Như hổ rình mồi. (1)
#462 Chương 488 : Như hổ rình mồi. (2)
#463 Chương 489 : Môn hộ trong truyền thuyết.
#464 Chương 490 : Sóng gió cầu hôn nhỏ.
#465 Chương 491 : Tâm sự của Trì Tiểu Điệp. (1)
#466 Chương 492 : Tâm sự của Trì Tiểu Điệp. (2)
#467 Chương 493 : Ngạo thị quần hùng.
#468 Chương 494 : Cười nói chiến quần hùng.
#469 Chương 495 : Thực lực của Băng Ngữ Hạ. (1)
#470 Chương 496 : Thực lực của Băng Ngữ Hạ. (2)
#471 Chương 497 : Ép hôn.
#472 Chương 498 : Giết không tha.
#473 Chương 499 : Chỉ thủ chiến song hùng. (1)
#474 Chương 500 : Chỉ thủ chiến song hùng. (2)
#475 Chương 501 : Thiên Thủ Nghịch Cửu Giới.
#476 Chương 502 : Thiên tài chẳng qua là con kiến. (1)
#477 Chương 503 : Thiên tài chẳng qua là con kiến. (2)
#478 Chương 504 : Chúng địch vây công.
#479 Chương 505 : Cười nhìn vạn địch diệt.
#480 Chương 506 : Đại chiến chi thủy.
#481 Chương 507 : Càn quét. (1)
#482 Chương 508 : Càn quét. (2)
#483 Chương 509 : Tinh Vệ hàm Thanh Dương.
#484 Chương 510 : Đao kiếm vô địch. (1)
#485 Chương 511 : Đao kiếm vô địch. (2)
#486 Chương 512 : Đế binh ra.
#487 Chương 513 : Cướp đế binh. (1)
#488 Chương 514 : Cướp đế binh. (2)
#489 Chương 515 : Đại tai nạn.
#490 Chương 516 : Máu nhuộm Thiên Đạo Viện.
#491 Chương 517 : Một kế chôn sống ngàn vạn địch.
#492 Chương 518 : Phòng tuyến tiên hiền. (1)
#493 Chương 519 : Phòng tuyến tiên hiền. (2)
#494 Chương 520 : Sau đại chiến.
#495 Chương 521 : Bí mật môn hộ vạn cổ.
#496 Chương 522 : Hư Xung tiên nhân. (1)
#497 Chương 523 : Hư Xung tiên nhân. (2)
#498 Chương 524 : Vực Thần.
#499 Chương 525 : Phương thuốc.
#500 Chương 526 : Vào môn hộ vạn cổ. (1)
#501 Chương 527 : Vào môn hộ vạn cổ. (2)
#502 Chương 528 : Diệp Sơ Vân.
#503 Chương 529 : Thiên tài tụ hội.
#504 Chương 530 : Lối vào bí ẩn.
#505 Chương 531 : Thế Giới Thụ. (1)
#506 Chương 532 : Thế Giới Thụ. (2)
#507 Chương 533 : Leo lên đỉnh Thế Giới Thụ.
#508 Chương 534 : Lựa chọn trên Thế Giới Thụ.
#509 Chương 535 : Nghiệp hỏa tiễn. (1)
#510 Chương 536 : Nghiệp hỏa tiễn. (2)
#511 Chương 537 : Đỉnh trên đỉnh.
#512 Chương 538 : Kỳ ngộ thế giới điện.
#513 Chương 539 : Thiên địa nguyên tương. (1)
#514 Chương 540 : Thiên địa nguyên tương. (2)
#515 Chương 541 : Vô vương hầu.
#516 Chương 542 : Hư Không Môn.
#517 Chương 543 : Tranh giành Hư Không Môn.
#518 Chương 544 : Huyền cơ Hư Không Môn. (1)
#519 Chương 545 : Huyền cơ Hư Không Môn. (2)
#520 Chương 546 : Đùa giỡn tiên nữ.
#521 Chương 547 : Cứu Vực Thần.
#522 Chương 548 : Vực Thần phục hồi.
#523 Chương 549 : Tạo hóa của mọi người. (1)
#524 Chương 550 : Tạo hóa của mọi người. (2)
#525 Chương 551 : Vạn thể nhất niệm.
#526 Chương 552 : Nhất thể song phách.
#527 Chương 553 : Gặp Vực Thần. (1)
#528 Chương 554 : Gặp Vực Thần. (2)
#529 Chương 555 : Gặp nhau khó.
#530 Chương 556 : Hư Xung tiên nhân.
#531 Chương 557 : Trì Tiểu Đao gặp nạn. (1)
#532 Chương 558 : Trì Tiểu Đao gặp nạn. (2)
#533 Chương 559 : Hổ Khiếu tông.
#534 Chương 560 : Một mình xông Hổ Khiếu tông. (1)
#535 Chương 561 : Một mình xông Hổ Khiếu tông. (2)
#536 Chương 562 : Bí mật dưới lòng đất. (1)
#537 Chương 563 : Bí mật dưới lòng đất. (2)
#538 Chương 564 : Hổ Đế thành.
#539 Chương 565 : Đại chiến tới. (1)
#540 Chương 566 : Đại chiến tới. (2)
#541 Chương 567 : Song kiều bá đạo. (1)
#542 Chương 568 : Song kiều bá đạo. (2)
#543 Chương 569 : Đại chiến Hổ Khiếu tông.
#544 Chương 570 : Lão tổ Hổ Khiếu tông. (1)
#545 Chương 571 : Lão tổ Hổ Khiếu tông. (2)
#546 Chương 572 : Bát sí Thần Hổ. (1)
#547 Chương 573 : Bát sí Thần Hổ. (2)
#548 Chương 574 : Đại chiến Bát sí thần hổ. (1)
#549 Chương 575 : Đại chiến Bát sí thần hổ. (2)
#550 Chương 576 : Vực thần xuất thế!
#551 Chương 577 : Quét ngang Diêu Quang cổ quốc. (1)
#552 Chương 578 : Quét ngang Diêu Quang cổ quốc. (2)
#553 Chương 579 : Tứ tượng hung phần. (1)
#554 Chương 580 : Tứ tượng hung phần. (2)
#555 Chương 581 : Uy nhiếp Đông Bách thành.
#556 Chương 582 : Chuẩn bị lên đường. (1)
#557 Chương 583 : Chuẩn bị lên đường. (2)
#558 Chương 584 : Ân oán trước kia! (1)
#559 Chương 585 : Ân oán trước kia! (2)
#560 Chương 586 : Biệt ly.
#561 Chương 587 : Đi thông U Thánh giới. (1)
#562 Chương 588 : Đi thông U Thánh giới. (2)
#563 Chương 589 : Phi Hoài thôn. (1)
#564 Chương 590 : Phi Hoài thôn. (2)
#565 Chương 591 : Bí mật của Phi Hoài thôn. (1)
#566 Chương 592 : Bí mật của Phi Hoài thôn. (2)
#567 Chương 593 : Di sản của Phi Dương tiên đế.
#568 Chương 594 : Hòa thượng khu quỷ. (1)
#569 Chương 595 : Hòa thượng khu quỷ. (2)
#570 Chương 596 : Mộng Nguyện thụ. (1)
#571 Chương 597 : Mộng Nguyện thụ. (2)
#572 Chương 598 : Lục Bạch Thu.
#573 Chương 599 : Thu hoạch thụ giao. (1)
#574 Chương 600 : Thu hoạch thụ giao. (2)
#575 Chương 601 : Lam y thiếu nữ thần bí. (1)
#576 Chương 602 : Lam y thiếu nữ thần bí. (2)
#577 Chương 603 : Cửu tinh Chân Nhân.
#578 Chương 604 : Huyền cơ của Thiên Quần đảo. (1)
#579 Chương 605 : Huyền cơ của Thiên Quần đảo. (2)
#580 Chương 606 : Lam y nữ tử rời đi. (1)
#581 Chương 607 : Lam y nữ tử rời đi. (2)
#582 Chương 608 : Vọng Hào Giác.
#583 Chương 609 : Cổ miếu dưới đáy biển. (1)
#584 Chương 610 : Cổ miếu dưới đáy biển. (2)
#585 Chương 611 : Cổ Thánh. (1)
#586 Chương 612 : Cổ Thánh. (2)
#587 Chương 613 : Không nên tới chọc ta.
#588 Chương 614 : Một tay trấn đế hoàng. (1)
#589 Chương 615 : Một tay trấn đế hoàng. (2)
#590 Chương 616 : Phong bạo bắt đầu. (1)
#591 Chương 617 : Phong bạo bắt đầu. (2)
#592 Chương 618 : Mọc ra vị hôn thê.
#593 Chương 619 : Giải trừ hôn ước. (1)
#594 Chương 620 : Giải trừ hôn ước. (2)
#595 Chương 621 : Toán Thiên đạo nhân. (1)
#596 Chương 622 : Toán Thiên đạo nhân. (2)
#597 Chương 623 : Áp lực đến từ Thiên Lý Hà.
#598 Chương 624 : Đi tìm vị hôn thê. (1)
#599 Chương 625 : Đi tìm vị hôn thê. (2)
#600 Chương 626 : Tân cô gia. (1)
#601 Chương 627 : Tân cô gia. (2)
#602 Chương 628 : Viêm Long.
#603 Chương 629 : Vị hôn thê Lam Vận Trúc. (1)
#604 Chương 630 : Vị hôn thê Lam Vận Trúc. (2)
#605 Chương 631 : Liếc mắt đưa tình. (1)
#606 Chương 632 : Liếc mắt đưa tình. (2)
#607 Chương 633 : Phong ba của một tràng hôn ước.
#608 Chương 634 : Ước định của Thiên Lý Hà. (1)
#609 Chương 635 : Ước định của Thiên Lý Hà. (2)
#610 Chương 636 : Dương nguyên lão. (1)
#611 Chương 637 : Dương nguyên lão. (2)
#612 Chương 638 : Nụ hôn quyết chiến.
#613 Chương 639 : Một chiêu bại địch. (1)
#614 Chương 640 : Một chiêu bại địch. (2)
#615 Chương 641 : Âm Dương đầm. (1)
#616 Chương 642 : Âm Dương đầm. (2)
#617 Chương 643 : Thần điện hoàng kim.
#618 Chương 644 : Thiên Lý tiên đế.
#619 Chương 645 : Hoàng kim liễu quan. (1)
#620 Chương 646 : Hoàng kim liễu quan. (2)
#621 Chương 647 : Sóng gió nổi lên.
#622 Chương 648 : Đàm phán.
#623 Chương 649 : Đại chiến sắp đến. (1)
#624 Chương 650 : Đại chiến sắp đến. (2)
#625 Chương 651 : Tuyên chiến.
#626 Chương 652 : Tổ sư hiển linh.
#627 Chương 653 : Ban ngày biến thành ban đêm.
#628 Chương 654 : Lại lên đường. (1)
#629 Chương 655 : Lại lên đường. (2)
#630 Chương 656 : Quỷ âm ti.
#631 Chương 657 : Tuyết Ảnh quỷ tộc.
#632 Chương 658 : Đi chung.
#633 Chương 659 : Phong Đô quỷ thành. (1)
#634 Chương 660 : Phong Đô quỷ thành. (2)
#635 Chương 661 : Thuyền đưa đò.
#636 Chương 662 : Dạ Hải.
#637 Chương 663 : Bắt dương ngư trong Dạ Hải. (1)
#638 Chương 664 : Bắt dương ngư trong Dạ Hải. (2)
#639 Chương 665 : Thu hoạch phong phú.
#640 Chương 666 : Giải thích nghi hoặc.
#641 Chương 667 : Âm mưu tiểu nhân.
#642 Chương 668 : Muốn đổ tội thì lo gì không có cớ. (1)
#643 Chương 669 : Muốn đổ tội thì lo gì không có cớ. (2)
#644 Chương 670 : Huyết đồ.
#645 Chương 671 : Đi theo ta.
#646 Chương 672 : Ngũ Giới Môn. (1)
#647 Chương 673 : Ngũ Giới Môn. (2)
#648 Chương 674 : Bàn Sơn.
#649 Chương 675 : Quỷ Hà.
#650 Chương 676 : Vớt báu vật ở Quỷ Hà.
#651 Chương 677 : Tiên Nguyệt Mi. (1)
#652 Chương 678 : Tiên Nguyệt Mi. (2)
#653 Chương 679 : Đại Trí hòa thượng sợ lão bà.
#654 Chương 680 : Thần Nhiên hoàng tử.
#655 Chương 681 : Thanh Kim Tử. (1)
#656 Chương 682 : Thanh Kim Tử. (2)
#657 Chương 683 : Kể một câu chuyện cho ngươi nghe.
#658 Chương 684 : Không phải ai cũng kể chuyện được.
#659 Chương 685 : Phong thiên ngũ đạo môn.
#660 Chương 686 : Tiểu quan bí ẩn.
#661 Chương 687 : Truyền thuyết lâu đời. (1)
#662 Chương 688 : Truyền thuyết lâu đời. (2)
#663 Chương 689 : Dạ tập.
#664 Chương 690 : Một bàn tay đập chết.
#665 Chương 691 : Tỷ phu của ngươi là thứ gì? (1)
#666 Chương 692 : Tỷ phu của ngươi là thứ gì? (2)
#667 Chương 693 : Dạ Hải biến trong.
#668 Chương 694 : Tổ Lưu.
#669 Chương 695 : Chủ nhân Tổ Lưu.
#670 Chương 696 : Chuyện quá khứ như làn khói.
#671 Chương 697 : Hoàng Kiệu Phu. (1)
#672 Chương 698 : Hoàng Kiệu Phu. (2)
#673 Chương 699 : Bí mật của Dạ Hải.
#674 Chương 700 : Quần hùng đến Dạ Hải.
#675 Chương 701 : Vào Dạ Hải.
#676 Chương 702 : Phong vân hội tụ. (1)
#677 Chương 703 : Phong vân hội tụ. (2)
#678 Chương 704 : Chuyện khó tin.
#679 Chương 705 : Giằng co.
#680 Chương 706 : Quỷ Trùng Ma Tử.
#681 Chương 707 : Cự Khuyết thánh tử. (1)
#682 Chương 708 : Cự Khuyết thánh tử. (2)
#683 Chương 709 : Một vài bí mật của Minh Độ Trạch.
#684 Chương 710 : Vượt biển.
#685 Chương 711 : Bờ bên kia.
#686 Chương 713 : Bí mật của bờ bên kia. (2)
#687 Chương 714 : Tham ngộ.
#688 Chương 715 : Thiên Luân Hồi.
#689 Chương 716 : Biển đen biến mất. (1)
#690 Chương 717 : Biển đen biến mất. (2)
#691 Chương 718 : Ngộ đạo bờ bên kia.
#692 Chương 719 : Kho báu trên ốc đảo.
#693 Chương 720 : Khúc nhạc dạo huyết đồ. (1)
#694 Chương 721 : Khúc nhạc dạo huyết đồ. (2)
#695 Chương 722 : Tùy tay đồ vạn địch.
#696 Chương 723 : Đồ diệt.
#697 Chương 724 : Quốc gia trên trời. (1)
#698 Chương 725 : Quốc gia trên trời. (2)
#699 Chương 726 : Tiểu quỷ Tần Quảng Vương.
#700 Chương 727 : Từ biệt khác.
#701 Chương 728 : Biệt ly.
#702 Chương 729 : Tai vạ đến nơi. (1)
#703 Chương 730 : Tai vạ đến nơi. (2)
#704 Chương 731 : Treo giải thưởng giá cao.
#705 Chương 732 : Thần Nhiên Phượng Nữ.
#706 Chương 733 : Đi thông đường máu. (1)
#707 Chương 734 : Đi thông đường máu. (2)
#708 Chương 735 : Bão tố sắp đến.
#709 Chương 736 : Độc chiến bát phương.
#710 Chương 737 : Khởi đầu huyết chiến.
#711 Chương 738 : Vật lộn. (1)
#712 Chương 739 : Vật lộn. (2)
#713 Chương 740 : Dạ Hành Thiên Hoàng.
#714 Chương 741 : Rèn luyện đẫm máu.
#715 Chương 742 : Đồ diệt vạn địch. (1)
#716 Chương 743 : Đồ diệt vạn địch. (2)
#717 Chương 744 : Thần Nhiên Huyết Phần.
#718 Chương 745 : Thập bát thú.
#719 Chương 746 : Một kích rực rỡ. (1)
#720 Chương 747 : Một kích rực rỡ. (2)
#721 Chương 748 : Phượng Nữ xuất chiến
#722 Chương 749 : Cổ phượng lai nghi.
#723 Chương 750 : Côn Bằng chiến phượng hoàng.
#724 Chương 751 : Danh chấn thiên hạ. (1)
#725 Chương 752 : Danh chấn thiên hạ. (2)
#726 Chương 753 : Thanh Đồng Giáp Trùng tộc
#727 Chương 754 : Âm Dương Tiên Sư.
#728 Chương 755 : Địa Ngu bảo thụ. (1)
#729 Chương 756 : Địa Ngu bảo thụ. (2)
#730 Chương 757 : Đế Tọa giá lâm.
#731 Chương 758 : Tiên phàm.
#732 Chương 759 : Ngũ hành tiên giáp. (1)
#733 Chương 760 : Ngũ hành tiên giáp. (2)
#734 Chương 761 : Mở ra đệ nhất hung mộ.
#735 Chương 762 : Thi huyết vân.
#736 Chương 763 : Hung mộ bí cảnh.
#737 Chương 764 : Bí cảnh tinh linh. (1)
#738 Chương 765 : Bí cảnh tinh linh. (2)
#739 Chương 766 : Tạo hóa lớn trong truyền thuyết.
#740 Chương 767 : Giao dịch.
#741 Chương 768 : Lấy báu vật. (1)
#742 Chương 769 : Lấy báu vật. (2)
#743 Chương 770 : Báu vật trấn cảnh.
#744 Chương 771 : Thiên mệnh chân thạch huyền diệu.
#745 Chương 772 : Thám hiểm kim vực. (1)
#746 Chương 773 : Thám hiểm kim vực. (2)
#747 Chương 774 : Quỷ tộc.
#748 Chương 775 : Thiên mệnh chân thạch Thần Long sơn.
#749 Chương 776 : Tìm thiên mệnh chân thạch. (1)
#750 Chương 777 : Tìm thiên mệnh chân thạch. (2)
#751 Chương 778 : Tảng đá trên đỉnh núi kia.
#752 Chương 779 : Tảng đá kiêu ngạo.
#753 Chương 780 : Tất cả thiên mệnh chân thạch giành nhận chủ.
#754 Chương 781 : Tảng đá kiêu ngạo nhất nhận chủ.
#755 Chương 782 : Đánh tình mắng yêu. (1)
#756 Chương 783 : Đánh tình mắng yêu. (2)
#757 Chương 784 : Kim cương lý.
#758 Chương 785 : Mộc vực.
#759 Chương 786 : Mộc vực nguy hiểm. (1)
#760 Chương 787 : Mộc vực nguy hiểm. (2)
#761 Chương 788 : Dược viên chúng tiên lạc mất.
#762 Chương 789 : Cực dược chi địa.
#763 Chương 790 : Dược điền tu luyện.
#764 Chương 791 : Tu luyện. (1)
#765 Chương 792 : Tu luyện. (2)
#766 Chương 793 : Mười hai mệnh cung.
#767 Chương 794 : Phần mộ bí chi bí.
#768 Chương 795 : Ngũ tiên hoàng tham. (1)
#769 Chương 796 : Ngũ tiên hoàng tham. (2)
#770 Chương 797 : Uy hiếp.
#771 Chương 798 : Mở quan tài.
#772 Chương 799 : Thanh đăng bí ẩn.
#773 Chương 800 : Tiên dược cầu được mang đi. (1)
#774 Chương 801 : Tiên dược cầu được mang đi. (2)
#775 Chương 802 : Ngu Sơn lão tiên quốc tìm báu vật.
#776 Chương 803 : Bích Thủy nữ hoàng.
#777 Chương 804 : Ao cổ bí ẩn. (1)
#778 Chương 805 : Ao cổ bí ẩn. (2)
#779 Chương 806 : Long Tôn Thiên.
#780 Chương 807 : Mưu kế của Thần Nhiên Phượng Nữ.
#781 Chương 808 : So tài. (1)
#782 Chương 809 : So tài. (2)
#783 Chương 810 : Ung dung đi dạo.
#784 Chương 811 : Thiên Luân Hồi.
#785 Chương 812 : Thực lực của Thiên Luân Hồi. (1)
#786 Chương 813 : Thực lực của Thiên Luân Hồi. (2)
#787 Chương 814 : Biến mất.
#788 Chương 815 : Báu vật trong ao.
#789 Chương 816 : Thanh Đồng Hoàng. (1)
#790 Chương 817 : Thanh Đồng Hoàng. (2)
#791 Chương 818 : Tình cảm quần chúng phấn khởi.
#792 Chương 819 : Kim cương thánh thể.
#793 Chương 820 : Đổi ý.
#794 Chương 821 : Chiến thiên hạ. (1)
#795 Chương 822 : Chiến thiên hạ. (2)
#796 Chương 823 : Đà Sơn Chung.
#797 Chương 824 : Tay không nghênh đế binh.
#798 Chương 825 : Giơ tay lên vạn địch đều diệt. (1)
#799 Chương 826 : Giơ tay lên vạn địch đều diệt. (2)
#800 Chương 827 : Thần Nhiên Phượng Nữ chết.
#801 Chương 828 : Dạ Thế hoa.
#802 Chương 829 : Gặp lại kim cương lý.
#803 Chương 830 : Bách thánh đế trận. (1)
#804 Chương 831 : Bách thánh đế trận. (2)
#805 Chương 832 : Ngôi sao hắc ám.
#806 Chương 833 : Vật sống bí ẩn.
#807 Chương 834 : Đế Tọa chờ chiến.
#808 Chương 835 : Bão tố sắp đến. (1)
#809 Chương 836 : Bão tố sắp đến. (2)
#810 Chương 837 : Lam Thần Vương.
#811 Chương 838 : Vạn tướng trảm.
#812 Chương 839 : Côn Bằng chiến kim long. (1)
#813 Chương 840 : Côn Bằng chiến kim long. (2)
#814 Chương 841 : Đế thương.
#815 Chương 842 : Vạn đạo quyền.
#816 Chương 843 : Chung cực thức.
#817 Chương 844 : Chư ảm. (1)
#818 Chương 845 : Chư ảm. (2)
#819 Chương 846 : Đế Tọa chết.
#820 Chương 847 : Cự Khuyết tam tổ.
#821 Chương 848 : Nuốt ba tổ.
#822 Chương 849 : Nuốt ba tổ. (2)
#823 Chương 850 : Thổ vực.
#824 Chương 851 : Thiên Lăng.
#825 Chương 852 : Gặp lại Mê Thất thần đảo.
#826 Chương 853 : Thành chủ Tổ thành. (1)
#827 Chương 854 : Thành chủ Tổ thành. (2)
#828 Chương 855 : Vô địch quét ngang.
#829 Chương 856 : Tử đồ.
#830 Chương 857 : Người không đầu. (1)
#831 Chương 858 : Người không đầu. (2)
#832 Chương 859 : Thị vệ trưởng Vệ Thần.
#833 Chương 860 : Thiên thần lệnh.
#834 Chương 861 : Chiến thể kiếp. (1)
#835 Chương 862 : Chiến thể kiếp. (2)
#836 Chương 863 : Đại tai nạn.
#837 Chương 864 : Mệnh cung thứ mười ba.
#838 Chương 865 : Cung thành.
#839 Chương 866 : Huyết tế. (1)
#840 Chương 867 : Huyết tế. (2)
#841 Chương 868 : Thiên lý hồi du.
#842 Chương 869 : Đại Trí hòa thượng ra tay.
#843 Chương 870 : Nhân tộc phản kích. (1)
#844 Chương 871 : Nhân tộc phản kích. (2)
#845 Chương 872 : Thiên diệt đại đồ sát.
#846 Chương 873 : Sau Thiên diệt vẫn là Thiên diệt.
#847 Chương 874 : Giết đến tiên đế chân khí chạy trốn. (1)
#848 Chương 875 : Giết đến tiên đế chân khí chạy trốn. (2)
#849 Chương 876 : Người không đầu vô địch.
#850 Chương 877 : Sợ đứng tim.
#851 Chương 878 : Ngục giam thần đảo. (1)
#852 Chương 879 : Ngục giam thần đảo. (2)
#853 Chương 880 : Quỷ Yếm.
#854 Chương 881 : Truyền thuyết Quỷ Yếm.
#855 Chương 882 : Ly biệt không đổ lệ.
#856 Chương 883 : Uy hiếp thiên hạ. (1)
#857 Chương 884 : Uy hiếp thiên hạ. (2)
#858 Chương 885 : Đồ Tổ thành.
#859 Chương 886 : Khởi nguyên quỷ pháo.
#860 Chương 887 : Một đồ trăm vạn đại quân. (1)
#861 Chương 888 : Một đồ trăm vạn đại quân. (2)
#862 Chương 889 : Năm quỷ ma vương.
#863 Chương 890 : Quỷ tổ thụ.
#864 Chương 891 : Thiên Đọa chân thần.
#865 Chương 892 : Phi Dương tiên đế. (1)
#866 Chương 893 : Phi Dương tiên đế. (2)
#867 Chương 894 : Mười ba vị tiên đế
#868 Chương 895 : Tổ giới diệt.
#869 Chương 896 : Thạch Dược giới. (1)
#870 Chương 897 : Thạch Dược giới. (2)
#871 Chương 898 : Thạch Hạo.
#872 Chương 899 : Tử Yên phu nhân.
#873 Chương 900 : Truyền dạy.
#874 Chương 901 : Vô cấu thể. (1)
#875 Chương 902 : Vô cấu thể. (2)
#876 Chương 903 : Thạch Nhân tộc.
#877 Chương 904 : Xích Lang thảo.
#878 Chương 905 : Tử hồn. (1)
#879 Chương 906 : Tử hồn. (2)
#880 Chương 907 : Bạch Ông cầu hiền.
#881 Chương 908 : Cổ Tùng yêu vương.
#882 Chương 909 : Tự đến thăm nhà tranh. (1)
#883 Chương 910 : Tự đến thăm nhà tranh. (2)
#884 Chương 911 : Luyện đan như xào đậu.
#885 Chương 912 : Cự Trúc quốc.
#886 Chương 913 : Cầu hiền. (1)
#887 Chương 914 : Cầu hiền. (2)
#888 Chương 915 : Vạn cổ ta cuồng nhất.
#889 Chương 916 : Chuyện dĩ vãng đều thành cơn gió.
#890 Chương 917 : Thiếu nữ kiêu ngạo.
#891 Chương 918 : Đấu võ mồm. (1)
#892 Chương 919 : Đấu võ mồm. (2)
#893 Chương 920 : Gặp lại thiếu nữ kiêu ngạo.
#894 Chương 921 : Thời gian của ta rất quý giá. (1)
#895 Chương 922 : Thạch nhân phường.
#896 Chương 923 : Thời gian của ta rất quý giá. (2)
#897 Chương 924 : Đấu giá.
#898 Chương 925 : Đế lô.
#899 Chương 926 : Tiền, ta có. (1)
#900 Chương 927 : Tiền, ta có. (2)
#901 Chương 928 : Dược đạo kê.
#902 Chương 929 : Một con gà vô giá.
#903 Chương 930 : Tảng đá của Ngoan Thế tiên đế. (1)
#904 Chương 931 : Tảng đá của Ngoan Thế tiên đế. (2)
#905 Chương 932 : Trường thọ quả.
#906 Chương 933 : Ngựa gỗ bí ẩn.
#907 Chương 934 : Huyết Nhu Thần.
#908 Chương 935 : Liệt gia diệt vong. (1)
#909 Chương 936 : Liệt gia diệt vong. (2)
#910 Chương 937 : Luôn là truyền thuyết.
#911 Chương 938 : Lại gặp mặt.
#912 Chương 939 : Chiêu lãm. (1)
#913 Chương 940 : Chiêu lãm. (2)
#914 Chương 941 : Dược đạo vô song.
#915 Chương 942 : Đạo kim tán.
#916 Chương 943 : Tiên lộ trong truyền thuyết.
#917 Chương 944 : Một hơi nói toạc ra. (1)
#918 Chương 945 : Một hơi nói toạc ra. (2)
#919 Chương 946 : Dược viên Cự Trúc quốc.
#920 Chương 947 : Hoàng Phủ Hào.
#921 Chương 948 : Khánh Dư. (1)
#922 Chương 949 : Khánh Dư. (2)
#923 Chương 950 : Hung tinh hoa.
#924 Chương 951 : Đạo trồng hoa.
#925 Chương 952 : Hung Tinh Hoa ăn người rồi. (1)
#926 Chương 953 : Hung Tinh Hoa ăn người rồi. (2)
#927 Chương 954 : Thúy Trúc. (1)
#928 Chương 955 : Thúy Trúc. (2)
#929 Chương 956 : Phương nhân đã đi.
#930 Chương 957 : Đi con đường nào. (1)
#931 Chương 958 : Đi con đường nào. (2)
#932 Chương 959 : Tử Yên phu nhân nhường ngôi. (1)
#933 Chương 960 : Tử Yên phu nhân nhường ngôi. (2)
#934 Chương 961 : Hoàng Phủ thế gia trả thù. (1)
#935 Chương 962 : Hoàng Phủ thế gia trả thù. (2)
#936 Chương 963 : Binh lâm dưới thành.
#937 Chương 964 : Bức vua thoái vị. (1)
#938 Chương 965 : Bức vua thoái vị. (2)
#939 Chương 966 : Mở cửa nghênh địch. (1)
#940 Chương 967 : Mở cửa nghênh địch. (2)
#941 Chương 968 : Cười hí chúng địch.
#942 Chương 969 : Công phu sư tử ngoạm. (1)
#943 Chương 970 : Công phu sư tử ngoạm. (2)
#944 Chương 971 : Trong lúc nói cười đại tộc diệt. (1)
#945 Chương 972 : Trong lúc nói cười đại tộc diệt. (2)
#946 Chương 973 : Cảnh cáo thiên hạ. (1)
#947 Chương 974 : Cảnh cáo thiên hạ. (2)
#948 Chương 975 : Đối sách của Hoàng Phủ gia.
#949 Chương 976 : Nhàn tới tu đạo. (1)
#950 Chương 977 : Nhàn tới tu đạo. (2)
#951 Chương 978 : Thần bí xe ngựa. (1)
#952 Chương 979 : Thần bí xe ngựa. (2)
#953 Chương 980 : Viên Thải Hà.
#954 Chương 981 : Thiên Phong Thần Tông. (1)
#955 Chương 982 : Thiên Phong Thần Tông. (2)
#956 Chương 983 : Truyền thuyết. (1)
#957 Chương 984 : Truyền thuyết. (2)
#958 Chương 985 : Lão yêu Thiết Nghĩ.
#959 Chương 986 : Bí mật của Thiết Nghĩ. (1)
#960 Chương 987 : Bí mật của Thiết Nghĩ. (2)
#961 Chương 988 : Xuất thủy khẩu. (1)
#962 Chương 989 : Xuất thủy khẩu. (2)
#963 Chương 990 : Long công chúa.
#964 Chương 991 : Long Ngưu xuất thủy. (1)
#965 Chương 992 : Long Ngưu xuất thủy. (2)
#966 Chương 993 : Bí mật của Long Ngưu. (1)
#967 Chương 994 : Bí mật của Long Ngưu. (2)
#968 Chương 995 : Hoàng Ngưu Long.
#969 Chương 996 : Khiêu chiến. (1)
#970 Chương 997 : Khiêu chiến. (2)
#971 Chương 998 : Toái Tinh Cung. (1)
#972 Chương 999 : Toái Tinh Cung. (2)
#973 Chương 1000 : Chết cho ngươi xem.
#974 Chương 1001 : Khởi tử hoàn sinh. (1)
#975 Chương 1002 : Khởi tử hoàn sinh. (2)
#976 Chương 1003 : Một tiễn Chân ngôn. (1)
#977 Chương 1004 : Một tiễn Chân ngôn. (2)
#978 Chương 1005 : Tạm biệt.
#979 Chương 1006 : Thiên Tùng Sơn. (1)
#980 Chương 1007 : Thiên Tùng Sơn. (2)
#981 Chương 1008 : Chúc thọ.
#982 Chương 1009 : Sự tình của Thiết Nghĩ. (1)
#983 Chương 1010 : Sự tình của Thiết Nghĩ. (2)
#984 Chương 1011 : Tử Yên phu nhân. (1)
#985 Chương 1012 : Tử Yên phu nhân. (2)
#986 Chương 1013 : Thiếu nữ thần bí.
#987 Chương 1014 : Phong Hoàng. (1)
#988 Chương 1015 : Phong Hoàng. (2)
#989 Chương 1016 : Tân khách tụ tập. (1)
#990 Chương 1017 : Tân khách tụ tập. (2)
#991 Chương 1018 : Ngộ Đạo Phong.
#992 Chương 1019 : Bí mật của Ngộ Đạo Phong. (1)
#993 Chương 1020 : Bí mật của Ngộ Đạo Phong. (2)
#994 Chương 1021 : Không có điều kỳ quái nhất chỉ có càng kỳ quái hơn. (1)
#995 Chương 1022 : Không có điều kỳ quái nhất chỉ có càng kỳ quái hơn. (2)
#996 Chương 1023 : Chúng Thần Chi Thủ.
#997 Chương 1024 : Cược dược liệu. (1)
#998 Chương 1025 : Cược dược liệu. (2)
#999 Chương 1026 : Dược vương đây chẳng qua là củ cải rau xanh. (1)
#1,000 Chương 1027 : Dược vương đây chẳng qua là củ cải rau xanh. (2)
#1,001 Chương 1028 : Tinh Hải Dược Thánh.
#1,002 Chương 1029 : Ngủ gối đùi mỹ nhân. (1)
#1,003 Chương 1030 : Ngủ gối đùi mỹ nhân. (2)
#1,004 Chương 1031 : Luyện đan mà thôi. (1)
#1,005 Chương 1032 : Luyện đan mà thôi. (2)
#1,006 Chương 1033 : Chết không nhận thua
#1,007 Chương 1034 : Hôi phi yên diệt. (1)
#1,008 Chương 1035 : Hôi phi yên diệt. (2)
#1,009 Chương 1036 : Lụa vàng. (1)
#1,010 Chương 1037 : Lụa vàng. (2)
#1,011 Chương 1038 : Người trong lụa vàng.
#1,012 Chương 1039 : Bí mật. (1)
#1,013 Chương 1040 : Bí mật. (2)
#1,014 Chương 1041 : Bí mật quá khứ của Thiết Nghĩ. (1)
#1,015 Chương 1042 : Bí mật quá khứ của Thiết Nghĩ. (2)
#1,016 Chương 1043 : Âm mưu.
#1,017 Chương 1044 : Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. (1)
#1,018 Chương 1045 : Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. (2
#1,019 Chương 1046 : Diễn kịch. (1)
#1,020 Chương 1047 : Diễn kịch. (2)
#1,021 Chương 1048 : Thôn Tiên Ma Quán.
#1,022 Chương 1049 : Giết địch như làm thịt gà. (1)
#1,023 Chương 1050 : Giết địch như làm thịt gà. (2)
#1,024 Chương 1051 : Ma Đường Thần Vương. (1)
#1,025 Chương 1052 : Ma Đường Thần Vương. (2)
#1,026 Chương 1053 : Giương oai.
#1,027 Chương 1054 : Thiên Tùng Thụ Tổ. (1)
#1,028 Chương 1055 : Thiên Tùng Thụ Tổ. (2)
#1,029 Chương 1056 : Trấn Đế thuật. (1)
#1,030 Chương 1057 : Trấn Đế thuật. (2)
#1,031 Chương 1058 : Lai lịch Trấn Đế thuật.
#1,032 Chương 1059 : Giao dịch. (1)
#1,033 Chương 1060 : Giao dịch. (2)
#1,034 Chương 1061 : Điện hải lôi trạch.
#1,035 Chương 1062 : Hóa kiếp nạn. (1)
#1,036 Chương 1063 : Hóa kiếp nạn. (2)
#1,037 Chương 1064 : Điện nhãn.
#1,038 Chương 1065 : Đại thọ. (1)
#1,039 Chương 1066 : Đại thọ. (2)
#1,040 Chương 1067 : Ngự ngự hắc long. (1)
#1,041 Chương 1068 : Ngự ngự hắc long. (2)
#1,042 Chương 1069 : Thiên Tùng Thụ Tổ ra tay.
#1,043 Chương 1070 : Tiên gia. (1)
#1,044 Chương 1071 : Tiên gia. (2)
#1,045 Chương 1072 : Hắc Hồ. (1)
#1,046 Chương 1073 : Hắc Hồ. (2)
#1,047 Chương 1074 : Bạch Vân quán chủ. (1)
#1,048 Chương 1075 : Bạch Vân quán chủ. (2)
#1,049 Chương 1076 : Bị tập kích.
#1,050 Chương 1077 : Mỹ nữ khuynh thành. (1)
#1,051 Chương 1078 : Mỹ nữ khuynh thành. (2)
#1,052 Chương 1079 : Minh Dạ Tuyết. (1)
#1,053 Chương 1080 : Minh Dạ Tuyết. (2)
#1,054 Chương 1081 : Lai lịch của Diệp Khuynh Thành.
#1,055 Chương 1082 : Dược thành. (1)
#1,056 Chương 1083 : Dược thành. (2)
#1,057 Chương 1084 : Khúc nhạc dạo của Đại hội.
#1,058 Chương 1085 : Lý Thất Dạ chuẩn bị. (1)
#1,059 Chương 1086 : Lý Thất Dạ chuẩn bị. (2)
#1,060 Chương 1087 : Quỷ Thủ Thánh Y. (1)
#1,061 Chương 1088 : Quỷ Thủ Thánh Y. (2)
#1,062 Chương 1089 : Quan Trí Vương phủ.
#1,063 Chương 1090 : Quan Trí Vương. (1)
#1,064 Chương 1091 : Quan Trí Vương. (2)
#1,065 Chương 1092 : Độc thương. (1)
#1,066 Chương 1093 : Độc thương. (2)
#1,067 Chương 1094 : Quỷ Chiểu Điệt.
#1,068 Chương 1095 : Y thuật vô song. (1)
#1,069 Chương 1096 : Y thuật vô song. (2)
#1,070 Chương 1097 : Tào Quốc Dược.
#1,071 Chương 1098 : Bạch Phát Dược Thần. (1)
#1,072 Chương 1099 : Bạch Phát Dược Thần. (2)
#1,073 Chương 1100 : Phi Vân Tôn Giả. (1)
#1,074 Chương 1101 : Phi Vân Tôn Giả. (2)
#1,075 Chương 1102 : Thủ đoạn của Phi Vân Tôn Giả.
#1,076 Chương 1103 : Phi Vân Tôn Giả đầu độc. (1)
#1,077 Chương 1104 : Phi Vân Tôn Giả đầu độc. (2)
#1,078 Chương 1105 : Trước cơn bão tố. (1)
#1,079 Chương 1106 : Trước cơn bão tố. (2)
#1,080 Chương 1107 : Hùng hổ dọa người.
#1,081 Chương 1108 : Bội Ngọc công tử. (1)
#1,082 Chương 1109 : Bội Ngọc công tử. (2)
#1,083 Chương 1110 : Đánh hắn. (1)
#1,084 Chương 1111 : Đánh hắn. (2)
#1,085 Chương 1112 : Thiên Mệnh Tinh Thể.
#1,086 Chương 1113 : Quyết đấu. (1)
#1,087 Chương 1114 : Quyết đấu. (2)
#1,088 Chương 1115 : Phá Thiên Mệnh Tinh Thể. (1)
#1,089 Chương 1116 : Phá Thiên Mệnh Tinh Thể. (2)
#1,090 Chương 1117 : Giang Hải Hoàng.
#1,091 Chương 1118 : Hắc Xà. (1)
#1,092 Chương 1119 : Hắc Xà. (2)
#1,093 Chương 1120 : Dược đạo ngự mộc. (1)
#1,094 Chương 1121 : Dược đạo ngự mộc. (2)
#1,095 Chương 1122 : Điểm đằng hóa cự nhân.
#1,096 Chương 1123 : Tróc Nguyệt Chu. (1)
#1,097 Chương 1124 : Tróc Nguyệt Chu. (2)
#1,098 Chương 1125 : Nịch Thủy Xà Thiểm Điện Dăng. (1)
#1,099 Chương 1126 : Nịch Thủy Xà Thiểm Điện Dăng. (2)
#1,100 Chương 1127 : Thần Thiết Yêu.
#1,101 Chương 1128 : Phồn Tinh Điểm Điểm. (1)
#1,102 Chương 1129 : Phồn Tinh Điểm Điểm. (2)
#1,103 Chương 1130 : Dược quốc Tiên gia.
#1,104 Chương 1131 : Giằng co. (1)
#1,105 Chương 1132 : Giằng co. (2)
#1,106 Chương 1133 : Sóng ngầm cuồn cuộn. (1)
#1,107 Chương 1134 : Sóng ngầm cuồn cuộn. (2)
#1,108 Chương 1135 : Kế hoạch của Minh Dạ Tuyết.
#1,109 Chương 1136 : Tiên gia Dược Tổ. (1)
#1,110 Chương 1137 : Tiên gia Dược Tổ. (2)
#1,111 Chương 1138 : Thiết Nghĩ cường hoành. (1)
#1,112 Chương 1139 : Thiết Nghĩ cường hoành. (2)
#1,113 Chương 1140 : Huyết tẩy Tiên gia.
#1,114 Chương 1141 : Cổ Thánh tổ. (1)
#1,115 Chương 1142 : Cổ Thánh tổ. (2)
#1,116 Chương 1143 : Ô cốt.
#1,117 Chương 1144 : Ô cốt vô địch. (1)
#1,118 Chương 1145 : Ô cốt vô địch. (2)
#1,119 Chương 1146 : Thần Vương Dược quốc. (1)
#1,120 Chương 1147 : Thần Vương Dược quốc. (2)
#1,121 Chương 1148 : Chước Hỏa Đế Lô. (1)
#1,122 Chương 1149 : Chước Hỏa Đế Lô. (2)
#1,123 Chương 1150 : Thần Thú Tiên Cầm.
#1,124 Chương 1151 : Phượng Hoàng. (1)
#1,125 Chương 1152 : Phượng Hoàng. (2)
#1,126 Chương 1153 : Không chiến mà kết thúc. (1)
#1,127 Chương 1154 : Không chiến mà kết thúc. (2)
#1,128 Chương 1155 : Kề gối nói chuyện.
#1,129 Chương 1156 : Ước chiến Bạch Phát Dược Thần. (1)
#1,130 Chương 1157 : Ước chiến Bạch Phát Dược Thần. (2)
#1,131 Chương 1158 : Bí mật Phượng Hoàng. (1)
#1,132 Chương 1159 : Bí mật Phượng Hoàng. (2)
#1,133 Chương 1160 : Phượng Hoàng phục sinh.
#1,134 Chương 1161 : Bắt đầu đánh cược. (1)
#1,135 Chương 1162 : Bắt đầu đánh cược. (2)
#1,136 Chương 1163 : Tinh thọ dược. (1)
#1,137 Chương 1164 : Tinh thọ dược. (2)
#1,138 Chương 1165 : Luyện dược bất khả tư nghị nhất.
#1,139 Chương 1166 : Thiên dược. (1)
#1,140 Chương 1167 : Thiên dược. (2)
#1,141 Chương 1168 : Thất bại thảm hại. (1)
#1,142 Chương 1169 : Thất bại thảm hại. (2)
#1,143 Chương 1170 : Bổ Thiên cao.
#1,144 Chương 1171 : Thuốc dẫn thiên hỏa. (1)
#1,145 Chương 1172 : Thuốc dẫn thiên hỏa. (2)
#1,146 Chương 1173 : Hắc Hồ trong truyền thuyết. (1)
#1,147 Chương 1174 : Hắc Hồ trong truyền thuyết. (2)
#1,148 Chương 1175 : Dược quốc tính toán.
#1,149 Chương 1176 : Tiên Đế lao lung. (1)
#1,150 Chương 1177 : Tiên Đế lao lung. (2)
#1,151 Chương 1178 : Trảm Thần Vương. (1)
#1,152 Chương 1179 : Trảm Thần Vương. (2)
#1,153 Chương 1180 : Dược quốc đầu hàng
#1,154 Chương 1181 : Bách Thọ Dược Đế. (1)
#1,155 Chương 1182 : Bách Thọ Dược Đế. (2)
#1,156 Chương 1183 : Hạ màn kết thúc. (1)
#1,157 Chương 1184 : Hạ màn kết thúc. (2)
#1,158 Chương 1185 : Trọng thác Thiết Nghĩ.
#1,159 Chương 1186 : Huyết thệ. (1)
#1,160 Chương 1187 : Huyết thệ. (2)
#1,161 Chương 1188 : Bí mật thân thế của Minh Dạ Tuyết. (1)
#1,162 Chương 1189 : Bí mật thân thế của Minh Dạ Tuyết. (2)
#1,163 Chương 1190 : Thả Phượng Hoàng.
#1,164 Chương 1191 : Sắp phải rời đi. (1)
#1,165 Chương 1192 : Sắp phải rời đi. (2)
#1,166 Chương 1193 : Ly biệt. (1)
#1,167 Chương 1194 : Ly biệt. (2)
#1,168 Chương 1195 : Tiễn Vô Song lại đến khiêu chiến.
#1,169 Chương 1196 : Đánh cược. (1)
#1,170 Chương 1197 : Đánh cược. (2)
#1,171 Chương 1198 : Giết không chết. (1)
#1,172 Chương 1199 : Giết không chết. (2)
#1,173 Chương 1200 : Trấn Phong Thương Thiên Quyền.
#1,174 Chương 1201 : Đưa cung. (1)
#1,175 Chương 1202 : Đưa cung. (2)
#1,176 Chương 1203 : Lên đường.
#1,177 Chương 1204 : Ma luyện. (1)
#1,178 Chương 1205 : Ma luyện. (2)
#1,179 Chương 1206 : Lão ba ba. (1)
#1,180 Chương 1207 : Lão ba ba. (2)
#1,181 Chương 1208 : Thiết gia.
#1,182 Chương 1209 : Thiết Lan. (1)
#1,183 Chương 1210 : Thiết Lan. (2)
#1,184 Chương 1211 : Ngưu Hoàng. (1)
#1,185 Chương 1212 : Ngưu Hoàng. (2)
#1,186 Chương 1213 : Ngưu Hoàng khéo đưa đẩy.
#1,187 Chương 1214 : Hoàng đình tụ hội. (1)
#1,188 Chương 1215 : Hoàng đình tụ hội. (2)
#1,189 Chương 1216 : Điểu Hoàng Thánh Phi. (1)
#1,190 Chương 1217 : Điểu Hoàng Thánh Phi. (2)
#1,191 Chương 1218 : Trở mặt vô tình. (1)
#1,192 Chương 1219 : Trở mặt vô tình. (2)
#1,193 Chương 1220 : Phi Vân Tôn Giả đầu độc.
#1,194 Chương 1221 : Du thuyết. (1
#1,195 Chương 1222 : Du thuyết. (2)
#1,196 Chương 1223 : Tiễn Vô Song tới. (1)
#1,197 Chương 1224 : Tiễn Vô Song tới. (2)
#1,198 Chương 1225 : Bồi dưỡng Tiễn Vô Song. (1)
#1,199 Chương 1226 : Bồi dưỡng Tiễn Vô Song. (2)
#1,200 Chương 1227 : Tuyệt mỹ chi thể.
#1,201 Chương 1228 : Lâu Mộ phái. (1)
#1,202 Chương 1229 : Lâu Mộ phái. (2)
#1,203 Chương 1230 : Tứ Nhãn Long Kê.
#1,204 Chương 1231 : Long Kê thích khoác lác. (1)
#1,205 Chương 1232 : Long Kê thích khoác lác. (2)
#1,206 Chương 1233 : Diệu Thiền. (1)
#1,207 Chương 1234 : Diệu Thiền. (2)
#1,208 Chương 1235 : Thiên quân vạn mã vây Thiết gia.
#1,209 Chương 1236 : Tiễn đạo vô song. (1)
#1,210 Chương 1237 : Tiễn đạo vô song. (2)
#1,211 Chương 1238 : Cổ Hoàng thụ. (1)
#1,212 Chương 1239 : Cổ Hoàng thụ. (2)
#1,213 Chương 1240 : Giết Đại Hiền. (1)
#1,214 Chương 1241 : Giết Đại Hiền. (2)
#1,215 Chương 1242 : Thi Thần.
#1,216 Chương 1243 : Kim Cương Thần. (1)
#1,217 Chương 1244 : Kim Cương Thần. (2)
#1,218 Chương 1245 : Thi Thần biến hóa. (1)
#1,219 Chương 1246 : Thi Thần biến hóa. (2)
#1,220 Chương 1247 : Tiễn Vô Song phá giải Thiên Mệnh Tinh Thể.
#1,221 Chương 1248 : Diệt tam giáo. (1)
#1,222 Chương 1249 : Diệt tam giáo. (2)
#1,223 Chương 1250 : Thiếu nữ thần bí. (1)
#1,224 Chương 1251 : Thiếu nữ thần bí. (2)
#1,225 Chương 1252 : Long Kinh Tiên.
#1,226 Chương 1253 : Long Hổ Quân Vương. (1)
#1,227 Chương 1254 : Long Hổ Quân Vương. (2)
#1,228 Chương 1255 : Nha đầu điên. (1)
#1,229 Chương 1256 : Nha đầu điên. (2)
#1,230 Chương 1257 : Trí tuệ của Diệu Thiền.
#1,231 Chương 1258 : Thạch mở đoạt bảo. (1)
#1,232 Chương 1259 : Thạch mở đoạt bảo. (2)
#1,233 Chương 1260 : Thiên Vực phế tích. (1)
#1,234 Chương 1261 : Thiên Vực phế tích. (2)
#1,235 Chương 1262 : Truyền thuyết hắc thủ phía sau màn. (1)
#1,236 Chương 1263 : Truyền thuyết hắc thủ phía sau màn. (2)
#1,237 Chương 1264 : Liếc mắt đưa tình.
#1,238 Chương 1265 : Mở ra Bệ Ngạn thú thổ. (1)
#1,239 Chương 1266 : Mở ra Bệ Ngạn thú thổ. (2)
#1,240 Chương 1267 : Thủ đoạn của Diệp Khuynh Thành.
#1,241 Chương 1268 : Long Kê Tôn giả. (1)
#1,242 Chương 1269 : Long Kê Tôn giả. (2)
#1,243 Chương 1270 : Phong tình. (1)
#1,244 Chương 1271 : Phong tình. (2)
#1,245 Chương 1272 : Dẫn dụ.
#1,246 Chương 1273 : Tu sĩ đại cương. (1)
#1,247 Chương 1274 : Tu sĩ đại cương. (2)
#1,248 Chương 1275 : Mộ tổ. (1)
#1,249 Chương 1276 : Mộ tổ. (2)
#1,250 Chương 1277 : Lai lịch của Thần Thú Thiên Vực.
#1,251 Chương 1278 : Thiên Trận Thiếu Hoàng. (1)
#1,252 Chương 1279 : Thiên Trận Thiếu Hoàng. (2)
#1,253 Chương 1280 : Quỳ Ngưu. (1)
#1,254 Chương 1281 : Quỳ Ngưu. (2)
#1,255 Chương 1282 : Khiêu chiến.
#1,256 Chương 1283 : Kim Xà tùy Kim Ô. (1)
#1,257 Chương 1284 : Kim Xà tùy Kim Ô. (2)
#1,258 Chương 1285 : Tiễn bại Kim Ô. (1)
#1,259 Chương 1286 : Tiễn bại Kim Ô. (2)
#1,260 Chương 1287 : Đế Cương. (1)
#1,261 Chương 1288 : Đế Cương. (2)
#1,262 Chương 1289 : Mai Ngạo Nam.
#1,263 Chương 1290 : Thạch nhân. (1)
#1,264 Chương 1291 : Thạch nhân. (2)
#1,265 Chương 1292 : Bí mật quá khứ. (1)
#1,266 Chương 1293 : Bí mật quá khứ. (2)
#1,267 Chương 1294 : Truyền thuyết đồ Tiên Đế chi chiến.
#1,268 Chương 1295 : Chỉ có chữ tình đả thương người nhất. (1)
#1,269 Chương 1296 : Chỉ có chữ tình đả thương người nhất. (2)
#1,270 Chương 1297 : Âm mưu của Diệp Khuynh Thành.
#1,271 Chương 1298 : Thú thổ mở. (1)
#1,272 Chương 1299 : Thú thổ mở. (2)
#1,273 Chương 1300 : Bệ Ngạn thú thổ kỳ diệu. (1)
#1,274 Chương 1301 : Bệ Ngạn thú thổ kỳ diệu. (2)
#1,275 Chương 1302 : Kỳ ngộ tạo hóa.
#1,276 Chương 1303 : Mười tám Thiên Thiếu. (1)
#1,277 Chương 1304 : Mười tám Thiên Thiếu. (2)
#1,278 Chương 1305 : Mai Ngạo Nam cuồng ngạo. (1)
#1,279 Chương 1306 : Mai Ngạo Nam cuồng ngạo. (2)
#1,280 Chương 1307 : Mỹ nam tử như băng
#1,281 Chương 1308 : Thần miếu. (1)
#1,282 Chương 1309 : Thần miếu. (2)
#1,283 Chương 1310 : Quân đoàn vô địch. (1)
#1,284 Chương 1311 : Quân đoàn vô địch. (2)
#1,285 Chương 1312 : Bệ Ngạn thành.
#1,286 Chương 1313 : Thạch nhân của Bệ Ngạn thành. (1)
#1,287 Chương 1314 : Thạch nhân của Bệ Ngạn thành. (2)
#1,288 Chương 1315 : Sư yêu quân đoàn. (1)
#1,289 Chương 1316 : Sư yêu quân đoàn. (2)
#1,290 Chương 1317 : Kim Ô chiến y.
#1,291 Chương 1318 : Chiến Kim Ô. (1)
#1,292 Chương 1319 : Chiến Kim Ô. (2)
#1,293 Chương 1320 : Trảm Kim Ô đồ Sư Đế. (1)
#1,294 Chương 1321 : Trảm Kim Ô đồ Sư Đế. (2)
#1,295 Chương 1322 : Nhập đầm lầy.
#1,296 Chương 1323 : Diệp Khuynh Thành cường đại. (1)
#1,297 Chương 1324 : Diệp Khuynh Thành cường đại. (2)
#1,298 Chương 1325 : Huyết Thủ Ma Đồ. (1)
#1,299 Chương 1326 : Huyết Thủ Ma Đồ. (2)
#1,300 Chương 1327 : Thể phương. (1)
#1,301 Chương 1328 : Thể phương. (2)
#1,302 Chương 1329 : Ngàn vạn năm tính toán.
#1,303 Chương 1330 : Quần hùng hội tụ. (1)
#1,304 Chương 1331 : Quần hùng hội tụ. (2)
#1,305 Chương 1332 : Đế Cốt Cung. (1)
#1,306 Chương 1333 : Đế Cốt Cung. (2)
#1,307 Chương 1334 : Mười tám giáo.
#1,308 Chương 1335 : Đại chiến tới. (1)
#1,309 Chương 1336 : Đại chiến tới. (2)
#1,310 Chương 1337 : Thạch Long Thần. (1)
#1,311 Chương 1338 : Thạch Long Thần. (2)
#1,312 Chương 1339 : Hạt Thần. (1)
#1,313 Chương 1340 : Hạt Thần. (2)
#1,314 Chương 1341 : Bất Phá Đế Hoàng. (1)
#1,315 Chương 1342 : Bất Phá Đế Hoàng. (2)
#1,316 Chương 1343 : Đế Tôn.
#1,317 Chương 1344 : Âm mưu Diệp Khuynh Thành. (1)
#1,318 Chương 1345 : Âm mưu Diệp Khuynh Thành. (2)
#1,319 Chương 1346 : Ta chính là quy tắc. (1)
#1,320 Chương 1347 : Ta chính là quy tắc. (2)
#1,321 Chương 1348 : Thiên Diệt Nã Tiên. (1)
#1,322 Chương 1349 : Thiên Diệt Nã Tiên. (2)
#1,323 Chương 1350 : Một quyền nát Diệp Khuynh Thành.
#1,324 Chương 1351 : Bàn Long Phiên. (1)
#1,325 Chương 1352 : Bàn Long Phiên. (2)
#1,326 Chương 1353 : Trảm Thần Hoàng. (1)
#1,327 Chương 1354 : Trảm Thần Hoàng. (2)
#1,328 Chương 1355 : Hủy Đế binh.
#1,329 Chương 1356 : Chiến Thạch Phong quốc. (1)
#1,330 Chương 1357 : Chiến Thạch Phong quốc. (2)
#1,331 Chương 1358 : Ma Bằng.
#1,332 Chương 1359 : Hổ Bí Thì Tự Đồng Thương. (1)
#1,333 Chương 1360 : Hổ Bí Thì Tự Đồng Thương. (2)
#1,334 Chương 1361 : Tiên Đế chân khí thần phục. (1)
#1,335 Chương 1362 : Tiên Đế chân khí thần phục. (2)
#1,336 Chương 1363 : Thần. Thiên Diệt
#1,337 Chương 1364 : Kế hoạch của Đề Thiên Cốc. (1)
#1,338 Chương 1365 : Kế hoạch của Đề Thiên Cốc. (2)
#1,339 Chương 1366 : Thiên Tùng Thụ Tổ giương oai. (1
#1,340 Chương 1367 : Thiên Tùng Thụ Tổ giương oai. (2)
#1,341 Chương 1368 : Độc chiến hai Thần Hoàng.
#1,342 Chương 1369 : Tam đế trận. (1)
#1,343 Chương 1370 : Tam đế trận. (2)
#1,344 Chương 1371 : Đề Thiên Cốc bị diệt. (1)
#1,345 Chương 1372 : Đề Thiên Cốc bị diệt. (2)
#1,346 Chương 1373 : Nhất Dương Đằng.
#1,347 Chương 1374 : Đoạt tạo hóa. (1)
#1,348 Chương 1375 : Đoạt tạo hóa. (2)
#1,349 Chương 1376 : Diệt thể kiếp. (1)
#1,350 Chương 1377 : Diệt thể kiếp. (2)
#1,351 Chương 1378 : Hủy thọ suy.
#1,352 Chương 1379 : Tinh Hải giáo bị diệt. (1)
#1,353 Chương 1380 : Tinh Hải giáo bị diệt. (2)
#1,354 Chương 1381 : Cơ hội của Mai Ngạo Nam .
#1,355 Chương 1382 : Trước khi lên đường. (1)
#1,356 Chương 1383 : Trước khi lên đường. (2)
#1,357 Chương 1384 : Con đường tương lai. (1)
#1,358 Chương 1385 : Con đường tương lai. (2)
#1,359 Chương 1386 : Nhập Khô Thạch Viện.
#1,360 Chương 1387 : Người dưới sườn đồi. (1)
#1,361 Chương 1388 : Người dưới sườn đồi. (2)
#1,362 Chương 1389 : Chuyện cũ ung dung.
#1,363 Chương 1390 : Vịt đá biết nói chuyện. (1)
#1,364 Chương 1391 : Vịt đá biết nói chuyện. (2)
#1,365 Chương 1392 : Chuyện cũ không thể đuổi.
#1,366 Chương 1393 : Bóng tối vô tận. (1)
#1,367 Chương 1394 : Bóng tối vô tận. (2)
#1,368 Chương 1395 : Hạt giống Thời Nguyên Đằng. (1)
#1,369 Chương 1396 : Hạt giống Thời Nguyên Đằng. (2)
#1,370 Chương 1397 : Đầu cuối cùng trong truyền thuyết.
#1,371 Chương 1398 : Hỏi thế gian người là vật gì. (1)
#1,372 Chương 1399 : Hỏi thế gian người là vật gì. (2)
#1,373 Chương 1400 : Lại là một trận đánh cược.
#1,374 Chương 1401 : Bí mật trong hồ. (1)
#1,375 Chương 1402 : Bí mật trong hồ. (2)
#1,376 Chương 1403 : Thiên khung. (1)
#1,377 Chương 1404 : Thiên khung. (2)
#1,378 Chương 1405 : Huyết Tổ Tứ Thương Nữ.
#1,379 Chương 1406 : Huyết tộc khởi nguyên. (1)
#1,380 Chương 1407 : Huyết tộc khởi nguyên. (2)
#1,381 Chương 1408 : Bí mật của Huyết tộc.
#1,382 Chương 1409 : Huyết trì. (1)
#1,383 Chương 1410 : Huyết trì. (2)
#1,384 Chương 1411 : Truyền thuyết Thủy tổ Huyết tộc.
#1,385 Chương 1412 : Đạo kiếm. (1)
#1,386 Chương 1413 : Đạo kiếm. (2)
#1,387 Chương 1414 : Không Hãm sa mạc. (1)
#1,388 Chương 1415 : Không Hãm sa mạc. (2)
#1,389 Chương 1416 : Thiên đạo thủy tự.
#1,390 Chương 1417 : Bí mật trong bí mật. (1)
#1,391 Chương 1418 : Bí mật trong bí mật. (2)
#1,392 Chương 1419 : Tô Hàng quốc Y Xuyên.
#1,393 Chương 1420 : Nghi là cố nhân đến. (1)
#1,394 Chương 1421 : Nghi là cố nhân đến. (2)
#1,395 Chương 1422 : Thủy tạ viên. (1)
#1,396 Chương 1423 : Thủy tạ viên. (2)
#1,397 Chương 1424 : Diệp Sơ Vân. (1)
#1,398 Chương 1425 : Diệp Sơ Vân. (2)
#1,399 Chương 1426 : Diệp Sơ Vân. (3)
#1,400 Chương 1427 : Như hình với bóng. (1)
#1,401 Chương 1428 : Như hình với bóng. (2)
#1,402 Chương 1429 : Hộ Thiên giáo.
#1,403 Chương 1430 : Đô Thiên giáo chủ. (1)
#1,404 Chương 1431 : Đô Thiên giáo chủ. (2)
#1,405 Chương 1432 : Tố Chân. (1)
#1,406 Chương 1433 : Tố Chân. (2)
#1,407 Chương 1434 : Tố Chân xuất thân.
#1,408 Chương 1435 : Gặp lại cố nhân. (1)
#1,409 Chương 1436 : Gặp lại cố nhân. (2)
#1,410 Chương 1437 : Tiên tử mê người.
#1,411 Chương 1438 : Quất ngươi mông đẹp. (1)
#1,412 Chương 1439 : Quất ngươi mông đẹp. (2)
#1,413 Chương 1440 : Thánh Thành.
#1,414 Chương 1441 : Bán Nguyệt công chúa. (1)
#1,415 Chương 1442 : Bán Nguyệt công chúa. (2)
#1,416 Chương 1443 : Thiên Huyền lão nhân. (1)
#1,417 Chương 1444 : Thiên Huyền lão nhân. (2)
#1,418 Chương 1445 : Xích Dạ Bảo Vương.
#1,419 Chương 1446 : Long Thụ. (1)
#1,420 Chương 1447 : Long Thụ. (2)
#1,421 Chương 1448 : Tưới nước Long Thụ.
#1,422 Chương 1449 : Ngọc phong. (1)
#1,423 Chương 1450 : Ngọc phong. (2)
#1,424 Chương 1451 : Tư Viên Viên. (1)
#1,425 Chương 1452 : Tư Viên Viên. (2)
#1,426 Chương 1453 : Tư Viên Viên lựa chọn.
#1,427 Chương 1454 : Nhập Thánh Thành. (1)
#1,428 Chương 1455 : Nhập Thánh Thành. (2)
#1,429 Chương 1456 : Hổ Khâu.
#1,430 Chương 1457 : Long Đài. (1)
#1,431 Chương 1458 : Long Đài. (2)
#1,432 Chương 1459 : Quần hùng khiêu khích. (1)
#1,433 Chương 1460 : Quần hùng khiêu khích. (2)
#1,434 Chương 1461 : Long Đài được bảo.
#1,435 Chương 1462 : Khoái kiếm của Khoái Kiếm Hầu. (1)
#1,436 Chương 1463 : Khoái kiếm của Khoái Kiếm Hầu. (2)
#1,437 Chương 1464 : Xích Dạ quốc Thái Thượng trưởng lão. (1)
#1,438 Chương 1465 : Xích Dạ quốc Thái Thượng trưởng lão. (2)
#1,439 Chương 1466 : Chết không có chỗ chôn.
#1,440 Chương 1467 : Xích Tử Tiên. (1)
#1,441 Chương 1468 : Xích Tử Tiên. (2)
#1,442 Chương 1469 : Phục Long Sơn. (1)
#1,443 Chương 1470 : Phục Long Sơn. (2)
#1,444 Chương 1471 : Tồn tại bên trong Hãn hải.
#1,445 Chương 1472 : Một chút chuyện cũ. (1)
#1,446 Chương 1473 : Một chút chuyện cũ. (2)
#1,447 Chương 1474 : Giao dịch.
#1,448 Chương 1475 : Thừa Thiên Vương. (1)
#1,449 Chương 1476 : Thừa Thiên Vương. (2)
#1,450 Chương 1477 : Lâm Thiên Đế. (1)
#1,451 Chương 1478 : Lâm Thiên Đế. (2)
#1,452 Chương 1479 : Khiêu chiến Xích Dạ quốc.
#1,453 Chương 1480 : Cừu hận. (1)
#1,454 Chương 1481 : Cừu hận. (2)
#1,455 Chương 1482 : Lôi Tháp. (1)
#1,456 Chương 1483 : Lôi Tháp. (2)
#1,457 Chương 1484 : Xuất nhập như chỗ không người.
#1,458 Chương 1485 : Lôi Tháp chi chủ. (1)
#1,459 Chương 1486 : Lôi Tháp chi chủ. (2)
#1,460 Chương 1487 : Trèo lên Lôi Tháp.
#1,461 Chương 1488 : Huyết Ngưu Thần Ma. (1)
#1,462 Chương 1489 : Huyết Ngưu Thần Ma. (2)
#1,463 Chương 1490 : Giao dịch. (1)
#1,464 Chương 1491 : Giao dịch. (2)
#1,465 Chương 1492 : Phong vân động.
#1,466 Chương 1493 : Thần Chiến Sơn dị tượng. (1)
#1,467 Chương 1494 : Thần Chiến Sơn dị tượng. (2)
#1,468 Chương 1495 : Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. (1)
#1,469 Chương 1496 : Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. (2)
#1,470 Chương 1497 : Nhập Thần Chiến Sơn.
#1,471 Chương 1498 : Gặp lại Y Xuyên. (1)
#1,472 Chương 1499 : Gặp lại Y Xuyên. (2)
#1,473 Chương 1500 : Truyền đạo.
#1,474 Chương 1501 : Huyết tộc bá đạo. (1)
#1,475 Chương 1502 : Huyết tộc bá đạo. (2)
#1,476 Chương 1503 : Nhấc tay giết địch. (1)
#1,477 Chương 1504 : Nhấc tay giết địch. (2)
#1,478 Chương 1505 : Quá yếu.
#1,479 Chương 1506 : Tay không băng Đế binh. (1)
#1,480 Chương 1507 : Tay không băng Đế binh. (2)
#1,481 Chương 1508 : Đánh lén.
#1,482 Chương 1509 : Trấn áp. (1)
#1,483 Chương 1510 : Trấn áp. (2)
#1,484 Chương 1511 : Nghịch chuyển. (1)
#1,485 Chương 1512 : Nghịch chuyển. (2)
#1,486 Chương 1513 : Liều mình cứu người yêu.
#1,487 Chương 1514 : Thế giới thần bí dưới lòng đất. (1)
#1,488 Chương 1515 : Thế giới thần bí dưới lòng đất. (2)
#1,489 Chương 1516 : Đồng thành.
#1,490 Chương 1517 : Đăng lâm Đệ Nhất Phong. (1)
#1,491 Chương 1518 : Đăng lâm Đệ Nhất Phong. (2)
#1,492 Chương 1519 : Đồ Tiên Đế Trận
#1,493 Chương 1520 : Bạo Phong Thần. (1)
#1,494 Chương 1521 : Bạo Phong Thần. (2)
#1,495 Chương 1522 : Phệ Huyết Chú. (1)
#1,496 Chương 1523 : Phệ Huyết Chú. (2)
#1,497 Chương 1524 : Bảo bối bên trong tiểu kim quan.
#1,498 Chương 1525 : Chấp niệm của Trần Huyết Tiên Đế. (1)
#1,499 Chương 1526 : Chấp niệm của Trần Huyết Tiên Đế. (2)
#1,500 Chương 1527 : Thanh niên thần bí.
#1,501 Chương 1528 : Diệt Đao Đế tông. (1)
#1,502 Chương 1529 : Diệt Đao Đế tông. (2)
#1,503 Chương 1530 : Vương gia.
#1,504 Chương 1531 : Vương Động Thiên. (1)
#1,505 Chương 1532 : Vương Động Thiên. (2)
#1,506 Chương 1533 : Gặp lại cố nhân. (1)
#1,507 Chương 1534 : Gặp lại cố nhân. (2)
#1,508 Chương 1535 : Tiên thể vô địch.
#1,509 Chương 1536 : Người cầm lái. (1)
#1,510 Chương 1537 : Người cầm lái. (2)
#1,511 Chương 1538 : Đồ sát.
#1,512 Chương 1539 : Hôi phi yên diệt. (1)
#1,513 Chương 1540 : Hôi phi yên diệt. (2)
#1,514 Chương 1541 : Gặp nhau. (1)
#1,515 Chương 1542 : Gặp nhau. (2)
#1,516 Chương 1543 : Thời gian tốt đẹp.
#1,517 Chương 1544 : Táng Phật cao nguyên. (1)
#1,518 Chương 1545 : Táng Phật cao nguyên. (2)
#1,519 Chương 1546 : Món đồ kia.
#1,520 Chương 1547 : Ngọa Long Tuyền. (1)
#1,521 Chương 1548 : Ngọa Long Tuyền. (2)
#1,522 Chương 1549 : Thân phận thanh niên mũ phẳng. (1)
#1,523 Chương 1550 : Thân phận thanh niên mũ phẳng. (2)
#1,524 Chương 1551 : Vô danh tiểu phật tự.
#1,525 Chương 1552 : Tàng Kinh Các. (1)
#1,526 Chương 1553 : Tàng Kinh Các. (2)
#1,527 Chương 1554 : Lai lịch của Ngọa Long Nhai.
#1,528 Chương 1555 : Nhập đạo hỏi phật. (1)
#1,529 Chương 1556 : Nhập đạo hỏi phật. (2)
#1,530 Chương 1557 : Gặp lại Trung Châu công chúa. (1)
#1,531 Chương 1558 : Gặp lại Trung Châu công chúa. (2)
#1,532 Chương 1559 : Vì yêu sinh hận.
#1,533 Chương 1560 : Bí mật của quá khứ. (1)
#1,534 Chương 1561 : Bí mật của quá khứ. (2)
#1,535 Chương 1562 : Là yêu hay hận.
#1,536 Chương 1563 : Bạch Kiếm Chân. (1)
#1,537 Chương 1564 : Bạch Kiếm Chân. (2)
#1,538 Chương 1565 : Băng Ngữ Hạ.
#1,539 Chương 1566 : Linh Sơn. (1)
#1,540 Chương 1567 : Linh Sơn. (2)
#1,541 Chương 1568 : Linh Sơn thập bát tự. (1)
#1,542 Chương 1569 : Linh Sơn thập bát tự. (2)
#1,543 Chương 1570 : Tịnh Không tự.
#1,544 Chương 1571 : Biện phật. (1)
#1,545 Chương 1572 : Biện phật. (2)
#1,546 Chương 1573 : Nam Đế. (1)
#1,547 Chương 1574 : Nam Đế. (2)
#1,548 Chương 1575 : Khiêu chiến Tứ Phật tự.
#1,549 Chương 1576 : Bát Diện Quang Minh Bồ Tát. (1)
#1,550 Chương 1577 : Bát Diện Quang Minh Bồ Tát. (2)
#1,551 Chương 1578 : Phật pháp vô địch.
#1,552 Chương 1579 : Độ hóa. (1)
#1,553 Chương 1580 : Độ hóa. (2)
#1,554 Chương 1581 : Nhất niệm thành Phật. (1)
#1,555 Chương 1582 : Nhất niệm thành Phật. (2)
#1,556 Chương 1583 : Sư Lợi Bồ Tát.
#1,557 Chương 1584 : Vĩnh biệt, thiếu gia… (1)
#1,558 Chương 1585 : Vĩnh biệt, thiếu gia… (2)
#1,559 Chương 1586 : Nam Đế thỉnh giáo.
#1,560 Chương 1587 : Tiên Vương truyền thuyết. (1)
#1,561 Chương 1588 : Tiên Vương truyền thuyết. (2)
#1,562 Chương 1589 : Phệ Đà Kim Cương. (1)
#1,563 Chương 1590 : Phệ Đà Kim Cương. (2)
#1,564 Chương 1591 : Lại gặp Mai Tố Dao
#1,565 Chương 1592 : Mai Tố Dao mỹ lệ. (1)
#1,566 Chương 1593 : Mai Tố Dao mỹ lệ. (2)
#1,567 Chương 1594 : Phi Thiên Thánh Nữ.
#1,568 Chương 1595 : Nhân Vương. (1)
#1,569 Chương 1596 : Nhân Vương. (2)
#1,570 Chương 1597 : Đế Ma tiểu thế giới xuất thế.
#1,571 Chương 1598 : Truyền thuyết Đế Ma tiểu thế giới. (1)
#1,572 Chương 1599 : Truyền thuyết Đế Ma tiểu thế giới. (2)
#1,573 Chương 1600 : Khô Phong Tôn Giả. (1)
#1,574 Chương 1601 : Khô Phong Tôn Giả. (2)
#1,575 Chương 1602 : Sóng gió nổi lên.
#1,576 Chương 1603 : Một câu địch Thần Vương. (1)
#1,577 Chương 1604 : Một câu địch Thần Vương. (2)
#1,578 Chương 1605 : Một người chống vạn địch.
#1,579 Chương 1606 : Chỉ có quét ngang. (1)
#1,580 Chương 1607 : Chỉ có quét ngang. (2)
#1,581 Chương 1608 : Duy ta vô địch. (1)
#1,582 Chương 1609 : Duy ta vô địch. (2)
#1,583 Chương 1610 : Đa Văn Kim Cương.
#1,584 Chương 1611 : Cửu Kiếm lão nhân. (1)
#1,585 Chương 1612 : Cửu Kiếm lão nhân. (2)
#1,586 Chương 1613 : Toái thiết. (1)
#1,587 Chương 1614 : Toái thiết. (2)
#1,588 Chương 1615 : Sứ giả Phi Tiên giáo.
#1,589 Chương 1616 : Đối chọi gay gắt. (1)
#1,590 Chương 1617 : Đối chọi gay gắt. (2)
#1,591 Chương 1618 : Tư thái vô địch .
#1,592 Chương 1619 : Máu tươi ba bước. (1)
#1,593 Chương 1620 : Máu tươi ba bước. (2)
#1,594 Chương 1621 : Ngoại trừ phách lối, vẫn là phách lối. (1)
#1,595 Chương 1622 : Ngoại trừ phách lối, vẫn là phách lối. (2)
#1,596 Chương 1623 : Băng Ngữ Hạ mỹ lệ.
#1,597 Chương 1624 : Đạo của Mai Tố Dao. (1)
#1,598 Chương 1625 : Đạo của Mai Tố Dao. (2)
#1,599 Chương 1626 : Đêm không ngủ.
#1,600 Chương 1627 : Bạch Kiếm Chân. (1)
#1,601 Chương 1628 : Bạch Kiếm Chân. (2)
#1,602 Chương 1629 : Băng Ngữ Hạ lựa chọn. (1)
#1,603 Chương 1630 : Băng Ngữ Hạ lựa chọn. (2)
#1,604 Chương 1631 : Đế Ma tiểu thế giới.
#1,605 Chương 1632 : Thần Nguyệt Kim Thụ. (1)
#1,606 Chương 1633 : Thần Nguyệt Kim Thụ. (2)
#1,607 Chương 1634 : Thiên Khí Ma Vương.
#1,608 Chương 1635 : Mộc Kiếm Thánh Ma. (1)
#1,609 Chương 1636 : Mộc Kiếm Thánh Ma. (2)
#1,610 Chương 1637 : Kiếm sắc. (1)
#1,611 Chương 1638 : Kiếm sắc. (2)
#1,612 Chương 1639 : Viêm Ma.
#1,613 Chương 1640 : Hỏa Thần Ôn Tâm. (1)
#1,614 Chương 1641 : Hỏa Thần Ôn Tâm. (2)
#1,615 Chương 1642 : Thần Mộng Hồi.
#1,616 Chương 1643 : Thanh Huyền Bát Tổ. (1)
#1,617 Chương 1644 : Thanh Huyền Bát Tổ. (2)
#1,618 Chương 1645 : Xé nát. (1)
#1,619 Chương 1646 : Xé nát. (2)
#1,620 Chương 1647 : Ma Sách Cung.
#1,621 Chương 1648 : Đao chiến Tiên thể. (1)
#1,622 Chương 1649 : Đao chiến Tiên thể. (2)
#1,623 Chương 1650 : Trần Bảo Kiều vô địch.
#1,624 Chương 1651 : Trọng mạn lĩnh vực. (1)
#1,625 Chương 1652 : Trọng mạn lĩnh vực. (2)
#1,626 Chương 1653 : Uy hiếp. (1)
#1,627 Chương 1654 : Uy hiếp. (2)
#1,628 Chương 1655 : Thiên Khí Ma Vương.
#1,629 Chương 1656 : Giao dịch. (1)
#1,630 Chương 1657 : Giao dịch (2)
#1,631 Chương 1658 : Ma Giới tân bí
#1,632 Chương 1659 : Nhập Ma Sách Cung. (1)
#1,633 Chương 1660 : Nhập Ma Sách Cung. (2)
#1,634 Chương 1661 : Lai lịch của Lâm Thiên Đế. (1)
#1,635 Chương 1662 : Lai lịch của Lâm Thiên Đế. (2)
#1,636 Chương 1663 : Trùng Quản, Cơ Giới Thuyền.
#1,637 Chương 1664 : Trảm Ma Đài. (1)
#1,638 Chương 1665 : Trảm Ma Đài. (2)
#1,639 Chương 1666 : Đế Cương.
#1,640 Chương 1667 : Thời đại di thất. (1)
#1,641 Chương 1668 : Thời đại di thất. (2)
#1,642 Chương 1669 : Thiết Thi.
#1,643 Chương 1670 : Lão nhân thấp bé. (1)
#1,644 Chương 1671 : Lão nhân thấp bé. (2)
#1,645 Chương 1672 : Thái Nhất Sinh Thủy.
#1,646 Chương 1673 : Cấy ghép Vạn Thế Thụ. (1)
#1,647 Chương 1674 : Cấy ghép Vạn Thế Thụ. (2)
#1,648 Chương 1675 : Cửu Giới tổng sứ. (1)
#1,649 Chương 1676 : Cửu Giới tổng sứ. (2)
#1,650 Chương 1677 : Bắc hành
#1,651 Chương 1678 : Chúng đế chi quốc. (1)
#1,652 Chương 1679 : Chúng đế chi quốc. (2)
#1,653 Chương 1680 : Uy hiếp thiên địa.
#1,654 Chương 1681 : Đối cứng Đế binh. (1)
#1,655 Chương 1682 : Đối cứng Đế binh. (2)
#1,656 Chương 1683 : Ngũ Đế. (1)
#1,657 Chương 1684 : Ngũ Đế. (2)
#1,658 Chương 1685 : Tam đại Đế Hoàng.
#1,659 Chương 1686 : Lựa chọn. (1)
#1,660 Chương 1687 : Lựa chọn. (2)
#1,661 Chương 1688 : Đế Vệ.
#1,662 Chương 1689 : Thiên Tàng Kim Thủy. (1)
#1,663 Chương 1690 : Thiên Tàng Kim Thủy. (2)
#1,664 Chương 1691 : Khiêu chiến. (1)
#1,665 Chương 1692 : Khiêu chiến. (2)
#1,666 Chương 1693 : Làm nóng người.
#1,667 Chương 1694 : Chiến qua cường hoành. (1)
#1,668 Chương 1695 : Chiến qua cường hoành. (2)
#1,669 Chương 1696 : Hóa Thần Chiến Đế đạo.
#1,670 Chương 1697 : Trấn Phong Thương Thiên Quyền. (1)
#1,671 Chương 1698 : Trấn Phong Thương Thiên Quyền. (2)
#1,672 Chương 1699 : Đánh lén. (1)
#1,673 Chương 1700 : Đánh lén. (2)
#1,674 Chương 1701 : Vạn dặm truy sát.
#1,675 Chương 1702 : Biết rõ núi có hổ, vẫn hướng núi leo lên. (1)
#1,676 Chương 1703 : Biết rõ núi có hổ, vẫn hướng núi leo lên. (2)
#1,677 Chương 1704 : Thần Tổ.
#1,678 Chương 1705 : Trảm Đạo Tiên Trát. (1)
#1,679 Chương 1706 : Trảm Đạo Tiên Trát. (2)
#1,680 Chương 1707 : Bộ Liên Hương cuồng bạo.
#1,681 Chương 1708 : Yêu cùng hận. (1)
#1,682 Chương 1709 : Yêu cùng hận. (2)
#1,683 Chương 1710 : Một lần yêu ngàn vạn năm.
#1,684 Chương 1711 : Xuất phát chinh đồ. (1)
#1,685 Chương 1712 : Xuất phát chinh đồ. (2)
#1,686 Chương 1713 : Khó tả.
#1,687 Chương 1714 : Lại gặp tiểu nê thu. (1)
#1,688 Chương 1715 : Lại gặp tiểu nê thu. (2)
#1,689 Chương 1716 : Lão Vô Tự. (1)
#1,690 Chương 1717 : Lão Vô Tự. (2)
#1,691 Chương 1718 : Vạn Niệm Hồ.
#1,692 Chương 1719 : Một ván cược. (1)
#1,693 Chương 1720 : Một ván cược. (2)
#1,694 Chương 1721 : Biện phật.
#1,695 Chương 1722 : Rời đi. (1)
#1,696 Chương 1723 : Rời đi. (2)
#1,697 Chương 1724 : Không Thư.
#1,698 Chương 1725 : Rung chuyển táng phật cao nguyên. (1)
#1,699 Chương 1726 : Rung chuyển táng phật cao nguyên. (2)
#1,700 Chương 1727 : Thiên Tố Vân.
#1,701 Chương 1728 : Vĩnh biệt. (1)
#1,702 Chương 1729 : Vĩnh biệt. (2)
#1,703 Chương 1730 : Phong ba sinh
#1,704 Chương 1731 : Binh lâm thành hạ. (1)
#1,705 Chương 1732 : Binh lâm thành hạ. (2)
#1,706 Chương 1733 : Kẻ tù tội thần bí.
#1,707 Chương 1734 : Mục Thiếu Đế. (1)
#1,708 Chương 1735 : Mục Thiếu Đế. (2)
#1,709 Chương 1736 : Tam giác cổ viện.
#1,710 Chương 1737 : Phản công. (1)
#1,711 Chương 1738 : Phản công. (2)
#1,712 Chương 1739 : Tiêu Thanh Thiên. (1)
#1,713 Chương 1740 : Tiêu Thanh Thiên. (2)
#1,714 Chương 1741 : Nhất Kích Hoành Cửu Thiên.
#1,715 Chương 1742 : Minh Nhân Chiến Khải. (1)
#1,716 Chương 1743 : Minh Nhân Chiến Khải. (2)
#1,717 Chương 1744 : Đẩy lùi vạn địch.
#1,718 Chương 1745 : Tiên Đế. (1)
#1,719 Chương 1746 : Tiên Đế. (2)
#1,720 Chương 1747 : Trường Sinh Thể đại thành.
#1,721 Chương 1748 : Ma Cô vô địch. (1)
#1,722 Chương 1749 : Ma Cô vô địch. (2)
#1,723 Chương 1750 : Đế thi vẫn lạc.
#1,724 Chương 1751 : Duy ngã độc tôn.
#1,725 Chương 1752 : Lời thề Ma Cô. (1)
#1,726 Chương 1753 : Lời thề Ma Cô. (2)
#1,727 Chương 1754 : Chuyện cũ Tam Quỷ Gia.
#1,728 Chương 1755 : Tù tội vạn năm. (1)
#1,729 Chương 1756 : Tù tội vạn năm 2
#1,730 Chương 1757 : Tô lão đầu
#1,731 Chương 1758 : Phẫn oán
#1,732 Chương 1759 : Phẫn oán 2
#1,733 Chương 1760 : Bình mai
#1,734 Chương 1761 : Thâm tình
#1,735 Chương 1762 : Thâm tình 2
#1,736 Chương 1763 : Tàng Tiên Điện
#1,737 Chương 1764 : Tiên lão quyết định
#1,738 Chương 1765 : Tiên lão quyết định 2
#1,739 Chương 1766 : Chỉ định truyền nhân
#1,740 Chương 1767 : Lên đường
#1,741 Chương 1768 : Biệt ly
#1,742 Chương 1769 : Biệt ly. 2
#1,743 Chương 1770 : Vòng xoáy lớn
#1,744 Chương 1771 : Bí mật ở sâu trong vòng xoáy
#1,745 Chương 1772 : Bí mật ở sâu trong vòng xoáy 2
#1,746 Chương 1773 : Vừa vào Thiên Linh Giới
#1,747 Chương 1774 : Hoàng kim tự. (1)
#1,748 Chương 1775 : Hoàng kim tự. (2)
#1,749 Chương 1776 : Mệnh Bí Khải Nguyên.
#1,750 Chương 1777 : Đảo chủ Hoàng Kim Tự
#1,751 Chương 1778 : Đảo chủ Hoàng Kim Tự 2
#1,752 Chương 1779 : Diệp Tiêu Tiêu
#1,753 Chương 1780 : Ngươi muốn kết hôn với ta
#1,754 Chương 1781 : Ngươi muốn kết hôn với ta 2
#1,755 Chương 1782 : Diệp Tiểu Tiểu nóng bỏng
#1,756 Chương 1783 : Huyết thống thần bí của Diệp Tiểu Tiểu
#1,757 Chương 1784 : Nữ tử thần bí
#1,758 Chương 1785 : Nữ tử thần bí 2
#1,759 Chương 1786 : Cốc chủ Cẩm Tú Cốc
#1,760 Chương 1787 : Khổng Cầm Như
#1,761 Chương 1788 : Khổng Cầm Như 2
#1,762 Chương 1789 : Nhân tộc chỉ là khách qua đường
#1,763 Chương 1790 : Khổng Tước Địa
#1,764 Chương 1791 : Khổng Tước Thụ
#1,765 Chương 1792 : Khổng Tước Thụ 2
#1,766 Chương 1793 : Vận mệnh Khổng Tước Thụ
#1,767 Chương 1794 : Tục thọ Khổng Tước Thụ
#1,768 Chương 1795 : Đằng Tề Văn 1
#1,769 Chương 1796 : Đằng Tề Văn 2
#1,770 Chương 1797 : Đằng Tề Văn giao dịch
#1,771 Chương 1798 : Đang tiến hành kế hoạch
#1,772 Chương 1799 : Đang tiến hành kế hoạch 2
#1,773 Chương 1800 : Thành Thiên Đằng
#1,774 Chương 1801 : Thành chủ thành Thiên Đằng
#1,775 Chương 1802 : Tai nạn của tổ đằng
#1,776 Chương 1803 : Tai nạn của tổ đằng 2
#1,777 Chương 1804 : Thương nghị
#1,778 Chương 1805 : Hác Ngọc Trân
#1,779 Chương 1806 : Hác Ngọc Trân 2
#1,780 Chương 1807 : Công bằng
#1,781 Chương 1808 : Năng lực Đằng Tề Văn
#1,782 Chương 1809 : Năng lực Đằng Tề Văn 2
#1,783 Chương 1810 : Giết không tha
#1,784 Chương 1811 : Quỳ Hoa lão tổ
#1,785 Chương 1812 : Quỳ Hoa lão tổ 2
#1,786 Chương 1813 : Khống đằng giả
#1,787 Chương 1814 : Tai nạn không thấy
#1,788 Chương 1815 : Tai nạn
#1,789 Chương 1816 : Tai nạn 2
#1,790 Chương 1817 : Trị liệu
#1,791 Chương 1818 : Thiển Hải Than
#1,792 Chương 1819 : Thiển Hải Than 2
#1,793 Chương 1820 : Diệp Đồ
#1,794 Chương 1821 : Tông chủ Vô Cấu Tông
#1,795 Chương 1822 : Tông chủ Vô Cấu Tông 2
#1,796 Chương 1823 : Huyết thống
#1,797 Chương 1824 : Vô để hải câu
#1,798 Chương 1825 : Vô để hải câu 2
#1,799 Chương 1826 : Trác Kiếm Thi
#1,800 Chương 1827 : Thần khí trong truyền thuyết
#1,801 Chương 1828 : Nghiễm hải tộc
#1,802 Chương 1829 : Nghiễm hải tộc 2
#1,803 Chương 1830 : Ăn long cân
#1,804 Chương 1831 : Lâm Đạo Đồng
#1,805 Chương 1832 : Lâm Đạo Đồng 2
#1,806 Chương 1833 : Rừng san hô náo nhiệt
#1,807 Chương 1834 : Ngân Châm Ngư
#1,808 Chương 1835 : Ngân Châm Ngư 2
#1,809 Chương 1836 : Nghiễm Hải Hầu
#1,810 Chương 1837 : Ma Tổ Giáp Sa
#1,811 Chương 1838 : Ma Tổ Giáp Sa 2
#1,812 Chương 1839 : Bất Hệ Chu
#1,813 Chương 1840 : Tàn phá mị cảnh
#1,814 Chương 1841 : Thế giới khê để
#1,815 Chương 1842 : Thế giới khê để 2
#1,816 Chương 1843 : Thạch điêu thần bí
#1,817 Chương 1844 : Thần tỉnh
#1,818 Chương 1845 : Thần tỉnh 2
#1,819 Chương 1846 : Vô Cấu Thủy
#1,820 Chương 1847 : Tiện tay giết địch
#1,821 Chương 1848 : Tiện tay giết địch 2
#1,822 Chương 1849 : Đưa đầu lâu
#1,823 Chương 1850 : Tổ kình
#1,824 Chương 1851 : Tổ kình 2
#1,825 Chương 1852 : Đại cục bắt đầu
#1,826 Chương 1853 : Trước bão táp. (1)
#1,827 Chương 1854 : Trước bão táp. (2)
#1,828 Chương 1855 : Xà Thụ tộc.
#1,829 Chương 1856 : Cười cười nói nói. (1)
#1,830 Chương 1857 : Cười cười nói nói. (2)
#1,831 Chương 1858 : Kim Ô Vương.
#1,832 Chương 1859 : Nghiễm Hải tộc trưởng. (1)
#1,833 Chương 1860 : Nghiễm Hải tộc trưởng. (2)
#1,834 Chương 1861 : Đồ sát trăm vạn. (1)
#1,835 Chương 1862 : Đồ sát trăm vạn. (2)
#1,836 Chương 1863 : Trăm vạn đế quốc tuyên chiến.
#1,837 Chương 1864 : Hàng tỉ ngư quân tấn công. (1)
#1,838 Chương 1865 : Hàng tỉ ngư quân tấn công. (2)
#1,839 Chương 1866 : Huyết luyện hàng tỉ ngư quân.
#1,840 Chương 1867 : Tục thọ.
#1,841 Chương 1868 : Thiên hạ kinh sợ. (1)
#1,842 Chương 1869 : Thiên hạ kinh sợ. (2)
#1,843 Chương 1870 : Yêu lặng sau cuộc chiến. (1)
#1,844 Chương 1871 : Yêu lặng sau cuộc chiến. (2)
#1,845 Chương 1872 : Liễu Như Yên.
#1,846 Chương 1874 : Ba nữ tranh một chồng. (2)
#1,847 Chương 1875 : Bộ Chiến Phong.
#1,848 Chương 1876 : Bộ Chiến thế gia sâu xa. (1)
#1,849 Chương 1877 : Bộ Chiến thế gia sâu xa. (2)
#1,850 Chương 1878 : Đế cáo.
#1,851 Chương 1879 : Khô lâu mã. (1)
#1,852 Chương 1880 : Khô lâu mã. (2)
#1,853 Chương 1881 : Động Đình Hồ.
#1,854 Chương 1882 : Bách Thánh Đường. (1)
#1,855 Chương 1883 : Bách Thánh Đường. (2)
#1,856 Chương 1884 : Trương Bách Đồ.
#1,857 Chương 1885 : Trương thị. (1)
#1,858 Chương 1886 : Trương thị. (2)
#1,859 Chương 1887 : Tấm biển cổ xưa hiển uy.
#1,860 Chương 1888 : Tiểu Thiện Tông. (1)
#1,861 Chương 1889 : Tiểu Thiện Tông. (2)
#1,862 Chương 1890 : Thải Hồng Đảo.
#1,863 Chương 1891 : Hồng Ngọc Kiều. (1)
#1,864 Chương 1892 : Hồng Ngọc Kiều. (2)
#1,865 Chương 1893 : Khiển trách.
#1,866 Chương 1894 : Thải Hồng Ngư. (1)
#1,867 Chương 1895 : Thải Hồng Ngư. (2)
#1,868 Chương 1896 : Hủy đạo cơ.
#1,869 Chương 1897 : Thính Long Cốc. (1)
#1,870 Chương 1898 : Thính Long Cốc. (2)
#1,871 Chương 1899 : Trương Bách Đồ ngộ đạo.
#1,872 Chương 1900 : Long ngâm. (1)
#1,873 Chương 1901 : Long ngâm. (2)
#1,874 Chương 1902 : Đạo có sở thành.
#1,875 Chương 1903 : Thành Long Tỉnh. (1)
#1,876 Chương 1904 : Thành Long Tỉnh. (2)
#1,877 Chương 1905 : Giản gia. (1)
#1,878 Chương 1906 : Giản gia. (2)
#1,879 Chương 1907 : Giản Tiểu Thiết.
#1,880 Chương 1908 : Hồng Thiên Trụ. (1)
#1,881 Chương 1909 : Hồng Thiên Trụ. (2)
#1,882 Chương 2000 : Truyền thừa thiết luật. (1)
#1,883 Chương 2001 : Truyền thừa thiết luật. (2)
#1,884 Chương 2002 : Cầu hôn.
#1,885 Chương 2003 : Huyết Sa Thiếu trang chủ. (1)
#1,886 Chương 2004 : Huyết Sa Thiếu trang chủ. (2)
#1,887 Chương 2005 : Thọ lễ. (1)
#1,888 Chương 2006 : Thọ lễ. (2)
#1,889 Chương 2007 : Giản gia.
#1,890 Chương 2008 : Đàm tiếu phong vân. (1)
#1,891 Chương 2009 : Đàm tiếu phong vân. (2)
#1,892 Chương 2010 : Lâm cô nương.
#1,893 Chương 2011 : Phân thân toái cốt. (1)
#1,894 Chương 2012 : Phân thân toái cốt. (2)
#1,895 Chương 2013 : Mộ địa.
#1,896 Chương 2014 : Tình này đã trở thành hồi ức.
#1,897 Chương 2015 : Quần anh hội tụ
#1,898 Chương 2016 : Thần Chiếu Mị Nhãn.
#1,899 Chương 2017 : Đập nát đầu của ngươi.
#1,900 Chương 2018 : Người trong quan tài
#1,901 Chương 2019 : Giản Văn Đế.
#1,902 Chương 2020 : Hoa viên không trung
#1,903 Chương 2021 : Đàm tiếu vạn cổ
#1,904 Chương 2022 : Cáo biệt xa xôi.
#1,905 Chương 2023 : Binh lâm thành hạ
#1,906 Chương 2024 : Nội ưu ngoại hoạn (thù trong giặc ngoài)
#1,907 Chương 2025 : Vinh quang tổ tiên
#1,908 Chương 2026 : Bức vua thoái vị.
#1,909 Chương 2027 : Giương cung bạt kiếm.
#1,910 Chương 2028 : Anh linh tổ tiên
#1,911 Chương 2029 : Trấn áp.
#1,912 Chương 2030 : Huyết Sa Thần Tôn. (1)
#1,913 Chương 2031 : Huyết Sa Thần Tôn. (2)
#1,914 Chương 2032 : Thiết Huyết Hồ Doanh.
#1,915 Chương 2033 : Đồ nhái Tam Xoa Kích. (1)
#1,916 Chương 2034 : Đồ nhái Tam Xoa Kích. (2)
#1,917 Chương 2035 : Giết không tha.
#1,918 Chương 2036 : Hải Thần Kỳ. (1)
#1,919 Chương 2037 : Hải Thần Kỳ. (2)
#1,920 Chương 2038 : Chém đầu răn chúng.
#1,921 Chương 2039 : Đồ diệt địch nhân. (1)
#1,922 Chương 2040 : Đồ diệt địch nhân. (2)
#1,923 Chương 2041 : Mở ra chương mới.
#1,924 Chương 2042 : Làm tỳ nữ được không nào. (1)
#1,925 Chương 2043 : Làm tỳ nữ được không nào. (2)
#1,926 Chương 2044 : Lâm Diệu.
#1,927 Chương 2045 : Rời đi. (1)
#1,928 Chương 2046 : Rời đi. (2)
#1,929 Chương 2047 : Cự long sơn mạch.
#1,930 Chương 2048 : Một đôi mắt. (1)
#1,931 Chương 2049 : Một đôi mắt. (2)
#1,932 Chương 2050 : Vật còn sót lại.
#1,933 Chương 2051 : Lục bình không có rễ. (1)
#1,934 Chương 2052 : Lục bình không có rễ. (2)
#1,935 Chương 2053 : Sư tỷ muội. (1)
#1,936 Chương 2054 : Sư tỷ muội. (2)
#1,937 Chương 2055 : Song mỹ hầu hạ.
#1,938 Chương 2056 : Đế Giải Bá Chủ. (1)
#1,939 Chương 2057 : Đế Giải Bá Chủ. (2)
#1,940 Chương 2058 : Hùng Thiên Tí. (1)
#1,941 Chương 2059 : Hùng Thiên Tí. (2)
#1,942 Chương 2060 : Mộc quan.
#1,943 Chương 2061 : Nữ tử trong quan tài. (1)
#1,944 Chương 2062 : Nữ tử trong quan tài. (2)
#1,945 Chương 2063 : Tiên nữ. (1)
#1,946 Chương 2064 : Tiên nữ. (2)
#1,947 Chương 2065 : Bạch Cốt Đảo.
#1,948 Chương 2066 : Mộc Thiếu Long. (1)
#1,949 Chương 2067 : Mộc Thiếu Long. (2)
#1,950 Chương 2068 : Chu lão đầu.
#1,951 Chương 2069 : Bạch Cốt đảo chủ. (1)
#1,952 Chương 2070 : Bạch Cốt đảo chủ. (2)
#1,953 Chương 2071 : Mượn thuyền.
#1,954 Chương 2072 : Mộng Trấn Thiên. (1)
#1,955 Chương 2073 : Mộng Trấn Thiên. (2)
#1,956 Chương 2074 : Dương dương tự đắc.
#1,957 Chương 2075 : Một cước giẫm dẹp. (1)
#1,958 Chương 2076 : Một cước giẫm dẹp. (2)
#1,959 Chương 2077 : Tư Mã Ngọc Kiếm.
#1,960 Chương 2078 : Dạ Cương Ma Thủy. (1)
#1,961 Chương 2079 : Dạ Cương Ma Thủy. (2)
#1,962 Chương 2080 : Khiêu khích.
#1,963 Chương 2081 : Bẫy rập. (1)
#1,964 Chương 2082 : Bẫy rập. (2)
#1,965 Chương 2083 : Băng Linh Hải Yêu.
#1,966 Chương 2084 : Quái vật biển. (1)
#1,967 Chương 2085 : Quái vật biển. (2)
#1,968 Chương 2086 : Năm đại tướng. (1)
#1,969 Chương 2087 : Năm đại tướng. (2)
#1,970 Chương 2088 : Không gian na di.
#1,971 Chương 2089 : Thất Võ Các. (1)
#1,972 Chương 2090 : Thất Võ Các. (2)
#1,973 Chương 2091 : Thất thánh tổ. (1)
#1,974 Chương 2092 : Thất thánh tổ. (2)
#1,975 Chương 2093 : Một hồi giao dịch.
#1,976 Chương 2094 : Đế Giải Phách Chủ khiêu khích lần nữa. (1)
#1,977 Chương 2095 : Đế Giải Phách Chủ khiêu khích lần nữa. (2)
#1,978 Chương 2096 : Tốc Đạo Thiên Thần.
#1,979 Chương 2097 : Dự tiệc. (1)
#1,980 Chương 2098 : Dự tiệc. (2)
#1,981 Chương 2099 : Tính toán của Đế Giải Phách Chủ. (1)
#1,982 Chương 2100 : Tính toán của Đế Giải Phách Chủ. (2)
#1,983 Chương 2101 : Khô lâu quân đoàn.
#1,984 Chương 2102 : Cự Giải Thần Trận. (1)
#1,985 Chương 2103 : Cự Giải Thần Trận. (2)
#1,986 Chương 2104 : Khống chế không gian. (1)
#1,987 Chương 2105 : Khống chế không gian. (2)
#1,988 Chương 2106 : Đánh Đế Vương Cốc.
#1,989 Chương 2107 : Tàn sát. (1)
#1,990 Chương 2108 : Tàn sát. (2)
#1,991 Chương 2109 : Lần thứ hai ám sát. (1)
#1,992 Chương 2110 : Lần thứ hai ám sát. (2)
#1,993 Chương 2111 : Sát Thần Đạo.
#1,994 Chương 2112 : Thuần Dương Tử. (1)
#1,995 Chương 2113 : Thuần Dương Tử. (2)
#1,996 Chương 2114 : Cốt Hải chi môn. (1)
#1,997 Chương 2115 : Cốt Hải chi môn. (2)
#1,998 Chương 2116 : Cốt thuyền.
#1,999 Chương 2117 : Trầm Hải Thần Vương. (1)
#2,000 Chương 2118 : Trầm Hải Thần Vương. (2)
#2,001 Chương 2119 : Trầm Hải Thần Vương quyết định. (1)
#2,002 Chương 2120 : Trầm Hải Thần Vương quyết định. (2)
#2,003 Chương 2121 : Thần Mộng Thiên mượn hơi. (1)
#2,004 Chương 2122 : Thần Mộng Thiên mượn hơi. (2)
#2,005 Chương 2123 : Vả miệng.
#2,006 Chương 2124 : Nội tình mạnh yếu. (1)
#2,007 Chương 2125 : Nội tình mạnh yếu. (2)
#2,008 Chương 2126 : Sát phạt vô tình. (1)
#2,009 Chương 2127 : Sát phạt vô tình. (2)
#2,010 Chương 2128 : Lên cốt thuyền.
#2,011 Chương 2129 : Kim Cương Bất Diệt Thể. (1)
#2,012 Chương 2130 : Kim Cương Bất Diệt Thể. (2)
#2,013 Chương 2131 : Tiên nữ vô địch. (1)
#2,014 Chương 2132 : Tiên nữ vô địch. (2)
#2,015 Chương 2133 : Khống chế cốt thuyền.
#2,016 Chương 2134 : Gặp lại Tô Ung Hoàng. (1)
#2,017 Chương 2135 : Gặp lại Tô Ung Hoàng. (2)
#2,018 Chương 2136 : Bảo vật bày ra.
#2,019 Chương 2137 : Đầu lâu lỗ đen. (1)
#2,020 Chương 2138 : Đầu lâu lỗ đen. (2)
#2,021 Chương 2139 : Kim Cương Bất Diệt Thể và Thiên Mệnh Tinh Thể mạnh yếu.
#2,022 Chương 2140 : Bát Nhãn Khuê Ngưu. (1)
#2,023 Chương 2141 : Bát Nhãn Khuê Ngưu. (2)
#2,024 Chương 2142 : Xương khô như núi.
#2,025 Chương 2143 : Cốt Hải hung linh. (1)
#2,026 Chương 2144 : Cốt Hải hung linh. (2)
#2,027 Chương 2145 : Thất Võ Các hậu hĩnh.
#2,028 Chương 2146 : Thất Võ Các mưu đồ. (1)
#2,029 Chương 2147 : Thất Võ Các mưu đồ. (2)
#2,030 Chương 2148 : Điều kiện của Lý Thất Dạ. (1)
#2,031 Chương 2149 : Điều kiện của Lý Thất Dạ. (2)
#2,032 Chương 2150 : Hải vực thần bí.
#2,033 Chương 2151 : Cửu Tử Quỷ Mẫu. (1)
#2,034 Chương 2152 : Cửu Tử Quỷ Mẫu. (2)
#2,035 Chương 2153 : Cự Chưởng Thần Hầu. (1)
#2,036 Chương 2154 : Cự Chưởng Thần Hầu. (2)
#2,037 Chương 2155 : Di bảo chi địa.
#2,038 Chương 2156 : Cự Tiên Đế Kiếm. (1)
#2,039 Chương 2157 : Cự Tiên Đế Kiếm. (2)
#2,040 Chương 2158 : Một quả trứng màu vàng.
#2,041 Chương 2159 : Thiên phú phượng hoàng. (1)
#2,042 Chương 2160 : Thiên phú phượng hoàng. (2)
#2,043 Chương 2161 : Bóng mờ. (1)
#2,044 Chương 2162 : Bóng mờ. (2)
#2,045 Chương 2163 : Đuổi bắt bóng mờ.(3)
#2,046 Chương 2164 : Cốt Hải phong vân. (1)
#2,047 Chương 2165 : Cốt Hải phong vân. (2)
#2,048 Chương 2166 : Tiên nữ bạo phát.
#2,049 Chương 2167 : Trấn an. (1)
#2,050 Chương 2168 : Trấn an. (2)
#2,051 Chương 2169 : Trong biển đại lục.
#2,052 Chương 2170 : Côn Bằng chi thi. (1)
#2,053 Chương 2171 : Côn Bằng chi thi. (2)
#2,054 Chương 2172 : Bát giác tháp. (1)
#2,055 Chương 2173 : Bát giác tháp. (2)
#2,056 Chương 2174 : Mộng Trấn Thiên ngộ đạo.
#2,057 Chương 2175 : Lục Hoàng. (1)
#2,058 Chương 2176 : Lục Hoàng. (2)
#2,059 Chương 2177 : Lâm đạo trưởng.
#2,060 Chương 2178 : Trầm Hải Thần Vương bá đạo. (1)
#2,061 Chương 2179 : Trầm Hải Thần Vương bá đạo. (2)
#2,062 Chương 2180 : Đấu với cả hai.
#2,063 Chương 2181 : Thải Loa Thần Hoàng. (1)
#2,064 Chương 2182 : Thải Loa Thần Hoàng. (2)
#2,065 Chương 2183 : Kim Cương Thần. (1)
#2,066 Chương 2184 : Kim Cương Thần. (2)
#2,067 Chương 2185 : Mười hai thần ma.
#2,068 Chương 2186 : Lục Hoàng đốt không chết. (1)
#2,069 Chương 2187 : Lục Hoàng đốt không chết. (2)
#2,070 Chương 2188 : Tứ chi hợp nhất.
#2,071 Chương 2189 : Bí mật Lục Hoàng. (1)
#2,072 Chương 2190 : Bí mật Lục Hoàng. (2)
#2,073 Chương 2191 : Hắc ám thẩm phán.
#2,074 Chương 2192 : Tiến vào tháp bát giác. (1)
#2,075 Chương 2193 : Tiến vào tháp bát giác. (2)
#2,076 Chương 2194 : Bí mật trong tháp bát giác.
#2,077 Chương 2195 : Côn Bằng.
#2,078 Chương 2196 : Mộng Trấn Thiên cường đại. (1)
#2,079 Chương 2197 : Mộng Trấn Thiên cường đại. (2)
#2,080 Chương 2198 : Đại đạo như sơ.
#2,081 Chương 2199 : Từ biệt. (1)
#2,082 Chương 2200 : Từ biệt. (2)
#2,083 Chương 2201 : Lại lên đường.
#2,084 Chương 2202 : Cấm khu Cốt Hải. (1)
#2,085 Chương 2203 : Cấm khu Cốt Hải. (2)
#2,086 Chương 2204 : Trong cấm khu.
#2,087 Chương 2205 : Âm dương thái cực. (1)
#2,088 Chương 2206 : Âm dương thái cực. (2)
#2,089 Chương 2207 : Sáu chết hóa một vật.
#2,090 Chương 2208 : Tam Xoa Kích. (1)
#2,091 Chương 2209 : Tam Xoa Kích. (2)
#2,092 Chương 2210 : Vòng xoáy thiết sắc.
#2,093 Chương 2211 : Mộng Trấn Thiên xuất quan. (1)
#2,094 Chương 2212 : Mộng Trấn Thiên xuất quan. (2)
#2,095 Chương 2213 : Thuần Dương tử tự tin. (1)
#2,096 Chương 2214 : Thuần Dương tử tự tin. (2)
#2,097 Chương 2215 : Không coi ai ra gì.
#2,098 Chương 2216 : Quá yếu. (1)
#2,099 Chương 2217 : Quá yếu. (2)
#2,100 Chương 2218 : Nuốt một mặt trời.
#2,101 Chương 2219 : Trấn áp.
#2,102 Chương 2220 : Băng giải lĩnh vực. (1)
#2,103 Chương 2221 : Băng giải lĩnh vực. (2)
#2,104 Chương 2222 : Mộng Trấn Thiên ra tay
#2,105 Chương 2223 : Bảy quyền hợp nhất. (1)
#2,106 Chương 2224 : Bảy quyền hợp nhất. (2)
#2,107 Chương 2225 : Thủ đoạn Mộng Trấn Thiên.
#2,108 Chương 2226 : Một kích vô địch. (1)
#2,109 Chương 2227 : Một kích vô địch. (2)
#2,110 Chương 2228 : Biệt ly.
#2,111 Chương 2229 : Tiên nữ rời đi. (1)
#2,112 Chương 2230 : Tiên nữ rời đi. (2)
#2,113 Chương 2231 : Vẫn biệt.
#2,114 Chương 2232 : Bạch Cốt đảo chủ lựa chọn. (1)
#2,115 Chương 2233 : Bạch Cốt đảo chủ lựa chọn. (2)
#2,116 Chương 2234 : Thần Chỉ Châu.
#2,117 Chương 2235 : Gặp lại Tư Mã Ngọc Kiếm.
#2,118 Chương 2236 : Gặp lại Diệp Tiểu Tiểu. (1)
#2,119 Chương 2237 : Gặp lại Diệp Tiểu Tiểu. (2)
#2,120 Chương 2238 : Tiểu lạt tiêu.
#2,121 Chương 2239 : Thần Thụ Lĩnh. (1)
#2,122 Chương 2240 : Thần Thụ Lĩnh. (2)
#2,123 Chương 2241 : Xúc phạm kiêu ngạo.
#2,124 Chương 2242 : Thụ nhân lột xác. (1)
#2,125 Chương 2243 : Thụ nhân lột xác. (2)
#2,126 Chương 2244 : Khởi nguyên chủng tộc.
#2,127 Chương 2245 : Tiến hóa. (1)
#2,128 Chương 2246 : Tiến hóa. (2)
#2,129 Chương 2247 : Thành Thần Thụ.
#2,130 Chương 2248 : Cửu Chung Thần Tổ. (1)
#2,131 Chương 2249 : Cửu Chung Thần Tổ. (2)
#2,132 Chương 2250 : Quá trình một tộc tiến hóa.
#2,133 Chương 2251 : Thụ thi. (1)
#2,134 Chương 2252 : Thụ thi. (2)
#2,135 Chương 2253 : Lạc ấn thụ thi.
#2,136 Chương 2254 : Thụ thi tiến hóa
#2,137 Chương 2255 : Thụ thi bí mưu. (1)
#2,138 Chương 2256 : Thụ thi bí mưu. (2)
#2,139 Chương 2257 : Cổ Linh Uyên bá đạo.
#2,140 Chương 2258 : Con kiến hôi. (1)
#2,141 Chương 2259 : Con kiến hôi. (2)
#2,142 Chương 2260 : Thu thủy xuất phù dung.
#2,143 Chương 2261 : Thần phục. (1)
#2,144 Chương 2262 : Thần phục. (2)
#2,145 Chương 2263 : Áo nghĩa Sát Thần Đạo.
#2,146 Chương 2264 : Bất Tử Môn. (1)
#2,147 Chương 2265 : Bất Tử Môn. (2)
#2,148 Chương 2266 : Mới tới Bất Tử Môn. (1)
#2,149 Chương 2267 : Mới tới Bất Tử Môn. (2)
#2,150 Chương 2268 : Bất Tử Môn suy sụp
#2,151 Chương 2269 : Bí mật Bất Tử Môn. (1)
#2,152 Chương 2270 : Bí mật Bất Tử Môn. (2)
#2,153 Chương 2271 : Đào hầm.
#2,154 Chương 2272 : Bất Tử môn chủ thỉnh giáo. (1)
#2,155 Chương 2273 : Bất Tử môn chủ thỉnh giáo. (2)
#2,156 Chương 2274 : Tiến vào nội thế giới.
#2,157 Chương 2275 : Thụ thi hoài thai. (1)
#2,158 Chương 2276 : Thụ thi hoài thai. (2)
#2,159 Chương 2277 : Nghênh đón tân sinh mệnh.
#2,160 Chương 2278 : Tân sinh mệnh ra đời.
#2,161 Chương 2279 : Thủ hộ tân sinh mệnh. (1)
#2,162 Chương 2280 : Thủ hộ tân sinh mệnh. (2)
#2,163 Chương 2281 : Cây khô nước cạn.
#2,164 Chương 2282 : Kỷ nguyên chi diệt.
#2,165 Chương 2283 : Huyết thống thức tỉnh. (1)
#2,166 Chương 2284 : Huyết thống thức tỉnh. (2)
#2,167 Chương 2285 : Niết Bàn Thủy Mộc.
#2,168 Chương 2286 : Phong vân khởi.
#2,169 Chương 2287 : Cửu Chung Thần Tổ khó xử. (1)
#2,170 Chương 2288 : Cửu Chung Thần Tổ khó xử. (2)
#2,171 Chương 2289 : Cổ Linh Uyên báo thù.
#2,172 Chương 2290 : Tì hưu chiến trận. (1)
#2,173 Chương 2291 : Tì hưu chiến trận. (2)
#2,174 Chương 2292 : Cổ linh thú chủ.
#2,175 Chương 2293 : Hung hăng càn quấy. (1)
#2,176 Chương 2294 : Hung hăng càn quấy. (2)
#2,177 Chương 2295 : Một kiếm trí mạng.
#2,178 Chương 2296 : Viện binh. (1)
#2,179 Chương 2297 : Viện binh. (2)
#2,180 Chương 2298 : Đại nghịch chuyển.
#2,181 Chương 2299 : Nữ tử tuyệt thế. (1)
#2,182 Chương 2300 : Nữ tử tuyệt thế. (2)
#2,183 Chương 2301 : Một lời trấn vạn thế.
#2,184 Chương 2302 :  Thất Hải Nữ Vũ Thần. (1)
#2,185 Chương 2303 : Thất Hải Nữ Vũ Thần. (2)
#2,186 Chương 2304 : Bí mật hải thần.
#2,187 Chương 2305 : Thuần phục. (1)
#2,188 Chương 2306 : Thuần phục. (2)
#2,189 Chương 2307 : Già Hải Thiên Tử. (1)
#2,190 Chương 2308 : Già Hải Thiên Tử. (2)
#2,191 Chương 2309 : Hư Vô Thể.
#2,192 Chương 2310 : Cửu Tượng Thể Thức. (1)
#2,193 Chương 2311 : Cửu Tượng Thể Thức. (2)
#2,194 Chương 2312 : Tô Ung Hoàng trở về. (1)
#2,195 Chương 2313 : Tô Ung Hoàng trở về. (2)
#2,196 Chương 2314 : Lục hoàng thần bí.
#2,197 Chương 2315 : TÍnh khoản nợ. (1)
#2,198 Chương 2316 : TÍnh khoản nợ. (2)
#2,199 Chương 2317 : Vĩnh viễn không lùi bước.
#2,200 Chương 2318 : Vạn tộc đại hội. (1)
#2,201 Chương 2319 : Vạn tộc đại hội. (2)
#2,202 Chương 2320 : Chân Vũ Thần Nữ.
#2,203 Chương 2321 : Trích Nguyệt tiên tử. (1)
#2,204 Chương 2322 : Trích Nguyệt tiên tử. (2)
#2,205 Chương 2323 : Chương 2323
#2,206 Chương 2324 : Bao trùm trên chúng đế. (1)
#2,207 Chương 2325 : Bao trùm trên chúng đế. (2)
#2,208 Chương 2326 : Trích Nguyệt tiên tử bá đạo.
#2,209 Chương 2327 : Trích Nguyệt tiên tử ra tay. (1)
#2,210 Chương 2328 : Trích Nguyệt tiên tử ra tay. (2)
#2,211 Chương 2329 : Thái Dương Thể đấu Hư Vô Thể.
#2,212 Chương 2340 : Sơ hở.
#2,213 Chương 2341 : Tô thị Chu Tước Thương. (1)
#2,214 Chương 2342 : Tô thị Chu Tước Thương. (2)
#2,215 Chương 2343 : Bạch Hạc quân đoàn.
#2,216 Chương 2344 : Cùng ngắm hoàng hôn. (1)
#2,217 Chương 2345 : Cùng ngắm hoàng hôn. (2)
#2,218 Chương 2346 : Tống biệt.
#2,219 Chương 2347 : Chân Vũ đảo. (1)
#2,220 Chương 2348 : Chân Vũ đảo. (2)
#2,221 Chương 2349 : Luân Hồi Cửu Diệp Thảo.
#2,222 Chương 2350 : Đế Bá
#2,223 Chương 2351 : Gắn bó như gió. (2)
#2,224 Chương 2352 : Luân Hồi cốc.
#2,225 Chương 2353 : Vào Luân Hồi cốc.
#2,226 Chương 2354 : Luân hồi khiêu dược.
#2,227 Chương 2355 : Bạch bào chiến tướng. (1)
#2,228 Chương 2356 : Bạch bào chiến tướng. (2)
#2,229 Chương 2357 : Bẫy rập băng tuyết
#2,230 Chương 2358 : Quyết đấu bạch bào chiến tướng. (1)
#2,231 Chương 2359 : Quyết đấu bạch bào chiến tướng. (2)
#2,232 Chương 2360 : Mộng Trấn Thiên xuất chiến.
#2,233 Chương 2361 : Tuyệt học thiên hạ. (1)
#2,234 Chương 2362 : Tuyệt học thiên hạ. (2)
#2,235 Chương 2363 : Trấn Thiên Ấn.
#2,236 Chương 2364 : Một quyền đánh bại.
#2,237 Chương 2365 : Mười hai quyền hợp nhất.
#2,238 Chương 2366 : Một quyền đấm xuyên ngực.
#2,239 Chương 2367 : Tứ Thánh Mộng Đạo. (1)
#2,240 Chương 2368 : Tứ Thánh Mộng Đạo. (2)
#2,241 Chương 2369 : Vạn cổ duy ngã vô địch.
#2,242 Chương 2370 : Bạch bào chiến tướng chết trận.
#2,243 Chương 2371 : Mộng Trấn Thiên chạy thục mạng. (1)
#2,244 Chương 2372 : Mộng Trấn Thiên chạy thục mạng. (2)
#2,245 Chương 2373 : Vòng vây
#2,246 Chương 2374 : Át chủ bài của Mộng Trấn Thiên. (1)
#2,247 Chương 2375 : Át chủ bài của Mộng Trấn Thiên. (2)
#2,248 Chương 2376 : Tuyệt thế đại trận.
#2,249 Chương 2377 : Uy lực đại trận.
#2,250 Chương 2378 : Chém giết. (1)
#2,251 Chương 2379 : Chém giết. (2)
#2,252 Chương 2380 : Phong vân khắp nơi.
#2,253 Chương 2381 : Phá trận
#2,254 Chương 2382 : Rút máu
#2,255 Chương 2383 : Cướp lấy Luân Hồi Cửu Diệp Thảo
#2,256 Chương 2384 : Song Đế chi tử. (1)
#2,257 Chương 2385 : Song Đế chi tử. (2)
#2,258 Chương 2386 : Một trận chiến kinh thiên hạ.
#2,259 Chương 2387 : Chuyện cũ khó quay đầu. (1)
#2,260 Chương 2388 : Chuyện cũ khó quay đầu. (2)
#2,261 Chương 2389 : Lăng Phong Vân.
#2,262 Chương 2390 : Truyền Kỳ Thần Hoàng. (1)
#2,263 Chương 2391 : Truyền Kỳ Thần Hoàng. (2)
#2,264 Chương 2392 : Truyền thuyết.
#2,265 Chương 2393 : Hắc Ám Tổ Vương
#2,266 Chương 2394 : Thần Mộng Thiên. (1)
#2,267 Chương 2395 : Thần Mộng Thiên. (2)
#2,268 Chương 2396 : Xuất chiến.
#2,269 Chương 2397 : Vạn cổ mình ta.
#2,270 Chương 2398 : Phong vân biến.
#2,271 Chương 2399 : Lăng Phong Vân chủ trương. (1)
#2,272 Chương 2400 : Lăng Phong Vân chủ trương. (2)
#2,273 Chương 2401 : Đàm phán.
#2,274 Chương 2402 : Ước hẹn một chiêu.
#2,275 Chương 2403 : Trảm đạo. (1)
#2,276 Chương 2404 : Trảm đạo. (2)
#2,277 Chương 2405 : Một chiêu chấn cửu thiên
#2,278 Chương 2406 : Chiến đấu bắt đầu
#2,279 Chương 2407 : Vô địch. (1)
#2,280 Chương 2408 : Vô địch. (2)
#2,281 Chương 2409 : Thực lực Lăng Phong Vân
#2,282 Chương 2410 : Bỏ chạy. (1)
#2,283 Chương 2411 : Bỏ chạy. (2)
#2,284 Chương 2412 : Tổ Lục
#2,285 Chương 2413 : Lăng Phong Vân đầu hàng. (1)
#2,286 Chương 2414 : Lăng Phong Vân đầu hàng. (21)
#2,287 Chương 2415 : Thiên Diệt chính là Thiên Diệt
#2,288 Chương 2416 : Quyết đấu tổ thụ.
#2,289 Chương 2417 : Một trận chiến vô địch.
#2,290 Chương 2418 : Tổ phù. (1)
#2,291 Chương 2419 : Tổ phù. (2)
#2,292 Chương 2420 : Đại thụ chống trời
#2,293 Chương 2421 : Đại thụ vô địch. (1)
#2,294 Chương 2422 : Đại thụ vô địch. (2)
#2,295 Chương 2423 : Thời điểm nên dứt điểm.
#2,296 Chương 2424 : Diệt Tổ Lục.
#2,297 Chương 2425 : Vạn tộc sợ run. (1)
#2,298 Chương 2426 : Vạn tộc sợ run. (2)
#2,299 Chương 2427 : Gặp lại, thiếu gia!
#2,300 Chương 2428 : Thất Võ Các. (1)
#2,301 Chương 2429 : Thất Võ Các. (2)
#2,302 Chương 2430 : Thiên hạ đại thế.
#2,303 Chương 2431 : Bóng dáng hội nghị.
#2,304 Chương 2432 : Nghĩ xa 1
#2,305 Chương 2433 : Thế gian chưa từng có chúa cứu thế
#2,306 Chương 2434 : Thời điểm rời đi 1
#2,307 Chương 2435 : Thời điểm rời đi 2
#2,308 Chương 2436 : Vô Ảnh
#2,309 Chương 2437 :  Hàng lâm Bắc Uông Dương 1
#2,310 Chương 2438 : Hàng lâm Bắc Uông Dương 2
#2,311 Chương 2439 : Mẫu tử
#2,312 Chương 2440 : Đột nhiên có một đứa con gái 1
#2,313 Chương 2441 : Đột nhiên có một đứa con gái 2
#2,314 Chương 2442 : Văn Nhân thế gia
#2,315 Chương 2443 : Văn Nhân Lục Nhị
#2,316 Chương 2444 : Trượng phu Văn Nhân Lục Nhị 1
#2,317 Chương 2445 : Trượng phu Văn Nhân Lục Nhị 2
#2,318 Chương 2446 : Phong ba quan hệ thông gia
#2,319 Chương 2447 : Ý định của Văn Nhân thế gia 1
#2,320 Chương 2448 : Ý định của Văn Nhân thế gia 2
#2,321 Chương 2449 : Muốn chịu tiếng xấu thay người khác sao?
#2,322 Chương 2450 : Suy nghĩ của Văn Nhân Kiên Thạch
#2,323 Chương 2451 : Đông Phương thế gia 1
#2,324 Chương 2452 : Đông Phương thế gia 2
#2,325 Chương 2453 : Phức tạp
#2,326 Chương 2454 : Âm mưu Hải Dương Ưng
#2,327 Chương 2455 : Cầu tình 1
#2,328 Chương 2456 : Cầu tình 2
#2,329 Chương 2457 : Tinh thần chán nản
#2,330 Chương 2458 : Long Chiến chi dã 1
#2,331 Chương 2459 : Long Chiến chi dã 2
#2,332 Chương 2460 : Trung Thiên Long Hoàng
#2,333 Chương 2461 : Người ấy pha trà 1
#2,334 Chương 2462 : Người ấy pha trà 2
#2,335 Chương 2463 : Ban thưởng
#2,336 Chương 2464 : Gió mát thổi đến 1
#2,337 Chương 2465 : Gió mát thổi đến 2
#2,338 Chương 2466 : Minh Đế Lục Luân Đồng
#2,339 Chương 2467 : Vẫn biệt
#2,340 Chương 2468 : Thôn Tiểu Hải 1
#2,341 Chương 2469 : Thôn Tiểu Hải 2
#2,342 Chương 2470 : Đoạt bảo từ đường
#2,343 Chương 2471 : Đất bằng dậy sóng
#2,344 Chương 2472 : Thành Minh Châu 1
#2,345 Chương 2473 : Thành Minh Châu 2
#2,346 Chương 2474 : Tiểu viện
#2,347 Chương 2475 : Chư Thiên động
#2,348 Chương 2476 : Khổng Tước Minh Vương 1
#2,349 Chương 2477 : Khổng Tước Minh Vương 2
#2,350 Chương 2478 : Hòn đảo thần bí
#2,351 Chương 2479 : Nghiệm chứng thân phận 1
#2,352 Chương 2480 : Nghiệm chứng thân phận 2
#2,353 Chương 2481 : Trấn Thiên ba mạch
#2,354 Chương 2482 : Trấn Thiên Hải thành nội đấu 1
#2,355 Chương 2483 : Trấn Thiên Hải thành nội đấu 2
#2,356 Chương 2484 : Dư Triển
#2,357 Chương 2485 : Dọa phá gan 1
#2,358 Chương 2486 : Dọa phá gan 2
#2,359 Chương 2487 : Lại đến Hải thành
#2,360 Chương 2488 : Uy hiếp 1
#2,361 Chương 2489 : Uy hiếp 2
#2,362 Chương 2490 : Thành Phong Văn
#2,363 Chương 2491 : Tiểu hữu quán 1
#2,364 Chương 2492 : Tiểu hữu quán 2
#2,365 Chương 2493 : Lão nhân tửu quán
#2,366 Chương 2494 : Tuế nguyệt phong vân 1
#2,367 Chương 2495 : Tuế nguyệt phong vân 2
#2,368 Chương 2496 : Ký ức trước kia
#2,369 Chương 2497 : Đại đạo cô độc 1
#2,370 Chương 2498 : Đại đạo cô độc 2
#2,371 Chương 2499 : Tam cảnh đỉnh phong
#2,372 Chương 2500 : Đại đạo vô địch 1
#2,373 Chương 2501 : Đại đạo vô địch 2
#2,374 Chương 2502 : Đại đạo chi tâm
#2,375 Chương 2503 : Điều kiện trở thành Tiên Đế 1
#2,376 Chương 2504 : Điều kiện trở thành Tiên Đế 2
#2,377 Chương 2505 : Thập nhị âm giai
#2,378 Chương 2506 : Dư Ngọc Liên 1
#2,379 Chương 2507 : Dư Ngọc Liên 2
#2,380 Chương 2508 : Chương 2508
#2,381 Chương 2509 : Uy danh hung nhân 1
#2,382 Chương 2510 : Uy danh hung nhân 2
#2,383 Chương 2511 : Ta có mười ba mệnh cung
#2,384 Chương 2512 : Trèo lên âm giai
#2,385 Chương 2513 : Trèo lên đỉnh
#2,386 Chương 2514 : Phong ba 1
#2,387 Chương 2515 : Phong ba 2
#2,388 Chương 2516 : Hải Lân
#2,389 Chương 2517 : Thiên hỏa chiến hạm
#2,390 Chương 2518 : Thần thông thập nhị âm giai 1
#2,391 Chương 2519 : Thần thông thập nhị âm giai 2
#2,392 Chương 2520 : Dư tổ tông
#2,393 Chương 2521 : Dư thái quân 1
#2,394 Chương 2522 : Dư thái quân 2
#2,395 Chương 2523 : Chuyện xưa Cố Tôn
#2,396 Chương 2524 : Con cháu Dư gia
#2,397 Chương 2525 : Chọn người
#2,398 Chương 2526 : Dư Ngọc Liên lựa chọn
#2,399 Chương 2527 : Quan hệ thông gia
#2,400 Chương 2528 : Bí mật 1
#2,401 Chương 2529 : Bí mật 2
#2,402 Chương 2530 : Tinh võ thập bát pháo
#2,403 Chương 2531 : Đích thân tới 1
#2,404 Chương 2532 : Đích thân tới 2
#2,405 Chương 2533 : Mộng Long Vương
#2,406 Chương 2534 : Minh Vương bất động 1
#2,407 Chương 2535 : Minh Vương bất động 2
#2,408 Chương 2536 : Bắn phá
#2,409 Chương 2537 : Pháo kích 1
#2,410 Chương 2538 : Pháo kích 2
#2,411 Chương 2539 : Nghi ngờ Cố Tôn
#2,412 Chương 2540 : Tinh kê tiên quáng 1
#2,413 Chương 2541 : Tinh kê tiên quáng 2
#2,414 Chương 2542 : Một trăm viên
#2,415 Chương 2543 : Uy hiếp
#2,416 Chương 2544 : Tinh kê tiên quáng thỏa hiệp 1
#2,417 Chương 2545 : Tinh kê tiên quáng thỏa hiệp 2
#2,418 Chương 2546 : Cố Tôn
#2,419 Chương 2547 : Mộc Trác Yêu thành 1
#2,420 Chương 2548 : Mộc Trác Yêu thành 2
#2,421 Chương 2549 : Lại gặp người xưa.
#2,422 Chương 2550 : Phi Tiên Giáo nội đấu 1
#2,423 Chương 2551 : Phi Tiên Giáo nội đấu 2
#2,424 Chương 2552 : Quyết định
#2,425 Chương 2553 : Vinh quang thuộc về
#2,426 Chương 2554 : Tổ mộc thập bát bạo 1
#2,427 Chương 2555 : Tổ mộc thập bát bạo 2
#2,428 Chương 2556 : Giao dịch với nữ tử trong lụa vàng
#2,429 Chương 2557 : Đuổi giết
#2,430 Chương 2558 : Tứ trảo Kim Long
#2,431 Chương 2559 : Núi Thanh Thành 1
#2,432 Chương 2560 : Núi Thanh Thành 2
#2,433 Chương 2561 : Định Viễn Hầu
#2,434 Chương 2562 : Long Ngạo Thiên tự tin
#2,435 Chương 2563 : Kim Long Thiên Tử 1
#2,436 Chương 2564 : Kim Long Thiên Tử 2
#2,437 Chương 2565 : Người ta muốn giết, không ai có thể ngăn cản được
#2,438 Chương 2566 : Đao kiếm quyết đấu 1
#2,439 Chương 2567 : Đao kiếm quyết đấu 2
#2,440 Chương 2568 : Một chiêu bại địch
#2,441 Chương 2569 : Long Chiến Thiên
#2,442 Chương 2570 : Ân oán Cố Tôn 1
#2,443 Chương 2571 : Ân oán Cố Tôn 2
#2,444 Chương 2572 : Sư đồ kỳ quái 1
#2,445 Chương 2573 : Sư đồ kỳ quái 2
#2,446 Chương 2574 : Tịnh Thì thủy tinh
#2,447 Chương 2575 : Thời cơ chín muồi
#2,448 Chương 2576 : Diệp Cửu Châu mâu thuẫn 1
#2,449 Chương 2577 : Diệp Cửu Châu mâu thuẫn 2
#2,450 Chương 2578 : Chiến tranh bắt đầu
#2,451 Chương 2579 : Long Ngạo Thiên lại ra tay 1
#2,452 Chương 2580 : Long Ngạo Thiên lại ra tay 2
#2,453 Chương 2581 : Minh Châu tháp thần kỳ
#2,454 Chương 2582 : Tiên Huyết Mâu.
#2,455 Chương 2583 : Tay không tiếp đế binh 1.
#2,456 Chương 2584 : Tay không tiếp đế binh 2.
#2,457 Chương 2585 : Chiến lược của Long Ngạo Thiên.
#2,458 Chương 2586 : Lão binh bất tử 1.
#2,459 Chương 2587 : Lão binh bất tử 2.
#2,460 Chương 2588 : Trấn Thế Chân Thần.
#2,461 Chương 2589 : Thanh Long quân đoàn truyền kỳ 1.
#2,462 Chương 2590 : Thanh Long quân đoàn truyền kỳ 2.
#2,463 Chương 2591 : Ba mạch thất bại.
#2,464 Chương 2592 : Ai mới là độc thủ sau màn 1.
#2,465 Chương 2593 : Ai mới là độc thủ sau màn 2.
#2,466 Chương 2594 : Đại cục đã định.
#2,467 Chương 2595 : Ai mới là hoàng tước.
#2,468 Chương 2596 : Thiên Mệnh sắp thành.
#2,469 Chương 2597 : Con đường tương lai 1.
#2,470 Chương 2598 : Con đường tương lai 2.
#2,471 Chương 2599 : Đại nạn buông xuống.
#2,472 Chương 2600 : Khai chiến.
#2,473 Chương 2601 : Thỉnh cầu của Hải Lân 1.
#2,474 Chương 2602 : Thỉnh cầu của Hải Lân 2.
#2,475 Chương 2603 : Chiến tướng tại.
#2,476 Chương 2604 : Ngàn vạn đại quân.
#2,477 Chương 2605 : Trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi 1.
#2,478 Chương 2606 : Trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi 2.
#2,479 Chương 2607 : Cố Tôn hiện thân.
#2,480 Chương 2608 : Kho báu.
#2,481 Chương 2609 : Đáp án khiến người bất ngờ nhất 1.
#2,482 Chương 2610 : Đáp án khiến người bất ngờ nhất 2.
#2,483 Chương 2611 : Cửu đại Hải Vương.
#2,484 Chương 2612 : Hắc Long Vương.
#2,485 Chương 2613 : Ba kiếp của Hắc Long Vương 1
#2,486 Chương 2614 : Ba kiếp của Hắc Long Vương 2.
#2,487 Chương 2615 : Thanh Long thập bát trận.
#2,488 Chương 2616 : Thập Phương Tiên Diệt.
#2,489 Chương 2617 : Quyết đấu Long Ngạo Thiên 1.
#2,490 Chương 2618 : Quyết đấu Long Ngạo Thiên 2.
#2,491 Chương 2619 : Một đạo thừa Ngũ Đế.
#2,492 Chương 2620 : Phi Tiên kích.
#2,493 Chương 2621 : Giết vào Phi Tiên giáo 1.
#2,494 Chương 2622 : Giết vào Phi Tiên giáo 2.
#2,495 Chương 2623 : Bốn Đế Tử Nhân Hiền.
#2,496 Chương 2624 : Tiên thể quyết đấu 1.
#2,497 Chương 2625 : Tiên thể quyết đấu 2.
#2,498 Chương 2626 : Vô địch.
#2,499 Chương 2627 : Cố Tôn phản công.
#2,500 Chương 2628 : Nhân Hiền Đế Hậu 1.
#2,501 Chương 2629 : Nhân Hiền Đế Hậu 2.
#2,502 Chương 2630 : Ai cười đến phút cuối.
#2,503 Chương 2631 : Thù hận của Nhân Hiền Đế Hậu
#2,504 Chương 2632 : Đại quyết chiến 1
#2,505 Chương 2633 : Đại quyết chiến 2
#2,506 Chương 2634 : Huyết thống Cổ Minh.
#2,507 Chương 2635 : Bảo vệ Cửu Giới 1
#2,508 Chương 2636 : Bảo vệ Cửu Giới 2
#2,509 Chương 2637 : Cửu Giới Chúng Sinh Phá Ma Mâu.
#2,510 Chương 2638 : Lựa chọn của Cố Tôn.
#2,511 Chương 2639 : Minh Diễm Luân tướng Pháo 1
#2,512 Chương 2640 : Minh Diễm Luân tướng Pháo 2
#2,513 Chương 2641 : Lôi Thần Huyết Ma Điện thụ.
#2,514 Chương 2642 : Mây khói.
#2,515 Chương 2643 : Trở về.
#2,516 Chương 2644 : Gặp lại lão quỷ 1
#2,517 Chương 2645 : Gặp lại lão quỷ 1
#2,518 Chương 2646 : Chuyện cũ ngày xưa.
#2,519 Chương 2647 : lão quỷ trong Thâm Uyên.
#2,520 Chương 2648 : Liệu vọng.
#2,521 Chương 2649 : Nguy cơ tương lai cửu giới 1
#2,522 Chương 2650 : Nguy cơ tương lai cửu giới 2
#2,523 Chương 2651 : Cổ Minh qua lại.
#2,524 Chương 2652 : Cửu giới tương thông 1
#2,525 Chương 2653 : Cửu giới tương thông 2
#2,526 Chương 2654 : Gặp nhau
#2,527 Chương 2655 : Khởi nguyên Bộ gia.
#2,528 Chương 2656 : Về thập giới 1
#2,529 Chương 2657 : Về thập giới 2
#2,530 Chương 2658 : Một ít chuyện thập giới
#2,531 Chương 2659 : Tiên Ma động, ta đến đây
#2,532 Chương 2660 :  Trường Sinh Thảo 1
#2,533 Chương 2661 : Trường Sinh Thảo 2
#2,534 Chương 2662 : Nguyện vọng chủ nhân Tiên Ma động
#2,535 Chương 2663 : Thiên mệnh hình thành
#2,536 Chương 2664 : Bị đoạt tư cách
#2,537 Chương 2665 : Vực Thần thỉnh cầu
#2,538 Chương 2666 : Cường giả tụ tập 1
#2,539 Chương 2667 : Cường giả tụ tập 2
#2,540 Chương 2668 : Hư Không Môn xuất hiện
#2,541 Chương 2669 : Thác Thiên Yêu Thần
#2,542 Chương 2670 : Ảo diệu của Hư Không Môn
#2,543 Chương 2671 : Gánh nặng đường xa
#2,544 Chương 2672 : Lại gặp Thế Giới Thụ
#2,545 Chương 2673 : Chế định quy tắc 1
#2,546 Chương 2674 : Chế định quy tắc 2
#2,547 Chương 2675 : Lời từ biệt
#2,548 Chương 2676 : Quyết định của Tiểu Nê Thu.
#2,549 Chương 2677 : Nhớ cố nhân 1
#2,550 Chương 2678 : Nhớ cố nhân 2
#2,551 Chương 2679 : Đại đạo của Tiên Đế.
#2,552 Chương 2680 : Sắp lên đường.
#2,553 Chương 2681 : Vạn cổ ai đồng hành 1
#2,554 Chương 2682 : Vạn cổ ai đồng hành 2
#2,555 Chương 2683 : Liên minh bách tử Cửu Giới.
#2,556 Chương 2684 : Vạn Cổ Đệ Nhất Đế.
#2,557 Chương 2685 : Ba vòng xoáy lớn 1
#2,558 Chương 2686 : Ba vòng xoáy lớn 2
#2,559 Chương 2687 : Thiên Mệnh điểm xuyết
#2,560 Chương 2688 : Không quay đầu.
#2,561 Chương 2689 : Phá vỡ ngăn cách.
#2,562 Chương 2690 : Xông hướng Đệ Thập giới 1
#2,563 Chương 2691 : Xông hướng Đệ Thập giới 2
#2,564 Chương 2692 : Đệ Thập giới thư sát.
#2,565 Chương 2693 : Đạo Long Thiên Đế
#2,566 Chương 2694 : Một đấm nát Thiên Đế 1
#2,567 Chương 2695 : Một đấm nát Thiên Đế 2
#2,568 Chương 2696 : Thế Đế.
#2,569 Chương 2697 : Ước pháp tam chương 1
#2,570 Chương 2698 : Ước pháp tam chương 2
#2,571 Chương 2699 : Là ai đang đánh cờ.
#2,572 Chương 2700 : Hai đấm giết một đế.
#2,573 Chương 2701 : Một mệnh cung, một đầu thiên mệnh 1
#2,574 Chương 2702 : Một mệnh cung, một đầu thiên mệnh 2
#2,575 Chương 2703 : Tử vong chi quang.
#2,576 Chương 2704 : Lý Thất Dạ tử vong.
#2,577 Chương 2705 : Khóa thiên mệnh 1
#2,578 Chương 2706 : Khóa thiên mệnh 2
#2,579 Chương 2707 : Cửu tử đổi cả đời.
#2,580 Chương 2708 : Thanh Châu.
#2,581 Chương 2709 : Hỏa thêu bích.
#2,582 Chương 2710 : Quy Phàm Quyết 1
#2,583 Chương 2711 : Quy Phàm Quyết 2
#2,584 Chương 2712 : Thiết Thụ Ông
#2,585 Chương 2713 : Thiết Thụ Môn 1
#2,586 Chương 2714 : Thiết Thụ Môn 2
#2,587 Chương 2715 : Thiết Thụ Ông tính toán
#2,588 Chương 2716 : Trầm Hiểu San.
#2,589 Chương 2717 : Cởi quần áo ta ra 1
#2,590 Chương 2718 : Cởi quần áo ta ra 2
#2,591 Chương 2719 : Cùng tắm với kiều nữ 1
#2,592 Chương 2720 : Cùng tắm với kiều nữ 2
#2,593 Chương 2721 : Tâm sinh tình ma.
#2,594 Chương 2722 : Trừng phạt 1.
#2,595 Chương 2723 : Trừng phạt 2.
#2,596 Chương 2724 : Tu hành đại đạo.
#2,597 Chương 2725 : Kế hoạch của Thiết Thụ Ông.
#2,598 Chương 2726 : Tai tiếng của Tiên Đế 1
#2,599 Chương 2727 : Tai tiếng của Tiên Đế 2
#2,600 Chương 2728 : thành Tề Lâm.
#2,601 Chương 2729 : Đế các.
#2,602 Chương 2730 : Báu vật trong Đế các 1
#2,603 Chương 2731 : Báu vật trong Đế các 2
#2,604 Chương 2732 : Đập bể mặt ngươi.
#2,605 Chương 2733 : Bị bám theo
#2,606 Chương 2734 : Thánh Lão Lục
#2,607 Chương 2735 : Thánh Lão Lục nịnh bợ 1
#2,608 Chương 2736 : Thánh Lão Lục nịnh bợ 2
#2,609 Chương 2737 : Tây thị phồn hoa
#2,610 Chương 2738 : Báu vật sang quý
#2,611 Chương 2739 : Dẫn Phượng cầm
#2,612 Chương 2740 : Thiên Hoàng Thái Tử 1
#2,613 Chương 2741 : Thiên Hoàng Thái Tử 2
#2,614 Chương 2742 : Thẻ.
#2,615 Chương 2743 : Bí mật của hộp gỗ.
#2,616 Chương 2744 : Thạch phường 1
#2,617 Chương 2745 : Thạch phường 2
#2,618 Chương 2746 : Thiên Hoàng Thái Tử lại đến chọc.
#2,619 Chương 2747 : Đổ thạch.
#2,620 Chương 2748 : Tương kim.
#2,621 Chương 2749 : Kỹ xảo đổ thạch 1.
#2,622 Chương 2750 : Kỹ xảo đổ thạch 2
#2,623 Chương 2751 : Đạo phôi tiên thiên .
#2,624 Chương 2752 : Phẩm chất Đạo Phôi.
#2,625 Chương 2753 : Ván cược xa hoa 1.
#2,626 Chương 2754 : Ván cược xa hoa 2
#2,627 Chương 2755 : Ai thắng ai thua.
#2,628 Chương 2756 : Sáo trang Đạo Phôi.
#2,629 Chương 2757 : Thất bại thảm hại 1
#2,630 Chương 2758 : Thất bại thảm hại 2
#2,631 Chương 2759 : Cược mạng
#2,632 Chương 2760 : Quỵt nợ
#2,633 Chương 2761 : Đinh sát 1
#2,634 Chương 2762 : Đinh sát 2
#2,635 Chương 2763 : Lý Thất Dạ đệ nhất hung nhân
#2,636 Chương 2764 : Niệm Thư
#2,637 Chương 2765 : Thiên Hoàng công chúa 1
#2,638 Chương 2766 : Thiên Hoàng công chúa 2
#2,639 Chương 2767 : Cuộc họp bí ẩn.
#2,640 Chương 2768 : Đạo tương khải.
#2,641 Chương 2769 : Cuồng Thần hung địa
#2,642 Chương 2770 : Một mũi tên giết một thần 1
#2,643 Chương 2771 : Một mũi tên giết một thần 2
#2,644 Chương 2772 : Thánh Lão Lục xuất quỷ nhập thần.
#2,645 Chương 2773 : Bạch sáo trang chung cực.
#2,646 Chương 2774 : Thánh Đế 1
#2,647 Chương 2775 : Thánh Đế 2
#2,648 Chương 2776 : Vào sâu trong hung địa.
#2,649 Chương 2777 : Trầm Kim Long 1
#2,650 Chương 2778 : Trầm Kim Long 2
#2,651 Chương 2779 : Đế Nữ đến
#2,652 Chương 2780 : Lên Quan Thần phong.
#2,653 Chương 2781 : Giết người vô hình.
#2,654 Chương 2782 : Tề Lâm Đế Nữ 1
#2,655 Chương 2783 : Tề Lâm Đế Nữ 2
#2,656 Chương 2784 : Ngạo thị thương khung.
#2,657 Chương 2785 : Một niệm tức vô địch.
#2,658 Chương 2786 : Ý chí nghiền nát Thượng Thần
#2,659 Chương 2787 : Đế Nữ châm trà.
#2,660 Chương 2788 : Ai để lại dấu vết năm tháng.
#2,661 Chương 2789 : Xác của Cuồng Thần.
#2,662 Chương 2790 : Tiểu Ác Ma 1
#2,663 Chương 2791 : Tiểu Ác Ma 2
#2,664 Chương 2792 : Nội thế giới tan vỡ
#2,665 Chương 2793 : Thượng Thần xuất thế
#2,666 Chương 2794 : Lời tạm biệt 1
#2,667 Chương 2795 : Lời tạm biệt 2
#2,668 Chương 2796 : Thượng Thần giá lâm
#2,669 Chương 2797 : Tề Lâm Đế gia
#2,670 Chương 2798 : Đăng lâm 1
#2,671 Chương 2799 : Đăng lâm 2
#2,672 Chương 2800 : Ra oai phủ đầu
#2,673 Chương 2801 : Đầu rơi xuống đất.
#2,674 Chương 2802 : Thượng Thần 1
#2,675 Chương 2803 : Thượng Thần 2
#2,676 Chương 2804 : Một niệm tạo vật.
#2,677 Chương 2805 : Kim Mãng Thánh Tôn.
#2,678 Chương 2806 : Là thật là giả 1
#2,679 Chương 2807 : Là thật là giả 2
#2,680 Chương 2808 : Thù hận.
#2,681 Chương 2809 : Đồ đằng của Thiên Quân Thượng Thần 1
#2,682 Chương 2810 : Đồ đằng của Thiên Quân Thượng Thần 2
#2,683 Chương 2811 : Nữ nhân mông lung.
#2,684 Chương 2812 : Đại Đế tử binh sáo trang.
#2,685 Chương 2813 : Dạ Lâm Tiên Vương 1
#2,686 Chương 2814 : Dạ Lâm Tiên Vương 2
#2,687 Chương 2815 : Đế chỉ.
#2,688 Chương 2816 : Thiên ngoại phi vật.
#2,689 Chương 2817 : Ly biệt 1
#2,690 Chương 2818 : Ly biệt 2
#2,691 Chương 2819 : Rời đi Tề Lâm Đế gia.
#2,692 Chương 2820 : Thế giới chờ đợi tử vong.
#2,693 Chương 2821 : Cướp khoai lang.
#2,694 Chương 2822 : Thế gian là vật gì 1
#2,695 Chương 2823 : Thế gian là vật gì 2
#2,696 Chương 2824 : Vực Ngoại Thiên Thành.
#2,697 Chương 2825 : Đại thọ Bành gia.
#2,698 Chương 2826 : Lời đồn về Đạp Tinh Thượng Thần 1
#2,699 Chương 2827 : Lời đồn về Đạp Tinh Thượng Thần 2
#2,700 Chương 2828 : Huyết thống nhân tộc .
#2,701 Chương 2829 : Ám ảnh đại thọ 1
#2,702 Chương 2830 : Ám ảnh đại thọ 2.
#2,703 Chương 2831 : Thọ thần.
#2,704 Chương 2832 : Kiếm chuyện.
#2,705 Chương 2833 : Hùng hổ dọa người.
#2,706 Chương 2834 : Đập dẹp lép 1
#2,707 Chương 2835 : Đập dẹp lép 2
#2,708 Chương 2836 : Giết người không chớp mắt.
#2,709 Chương 2837 : Đông Cung thế gia.
#2,710 Chương 2838 : Một cầu phá thiên tường 1
#2,711 Chương 2839 : Một cầu phá thiên tường 2
#2,712 Chương 2840 : Quả cầu to lăn lăn.
#2,713 Chương 2841 : Thần Cung Thượng Thần.
#2,714 Chương 2842 : Đạp Tinh Thượng Thần.
#2,715 Chương 2843 : Thượng Thần khai chiến 1
#2,716 Chương 2844 : Thượng Thần khai chiến 2
#2,717 Chương 2845 : Chín đồ đằng quyết đấu với mười đồ đằng.
#2,718 Chương 2846 : Thiên Mã Đạp Tinh sáo trang 1.
#2,719 Chương 2847 : Thiên Mã Đạp Tinh sáo trang 2
#2,720 Chương 2848 : Đoạn Cương.
#2,721 Chương 2849 : Minh Nhân Qua.
#2,722 Chương 2850 : Huyết thống cửu đỉnh.
#2,723 Chương 2851 : Quyết định của Thiên Hoàng Công Chúa 1
#2,724 Chương 2852 : Quyết định của Thiên Hoàng Công Chúa 2
#2,725 Chương 2853 : Nhìn xa.
#2,726 Chương 2854 : Cố nhân gặp lại.
#2,727 Chương 2855 : Lên đường 1
#2,728 Chương 2856 : Lên đường 2
#2,729 Chương 2857 : Số Hiệu Vạn Cổ.
#2,730 Chương 2858 : Đi thông Tham Tác chi địa.
#2,731 Chương 2859 : Bí mật của thứ đó. (1)
#2,732 Chương 2860 : Bí mật của thứ đó. (2)
#2,733 Chương 2861 : Phong Dịch
#2,734 Chương 2862 : Ngự Long Đồng Tử (1)
#2,735 Chương 2863 : Ngự Long Đồng Tử (2)
#2,736 Chương 2864 : Vào lôi khu
#2,737 Chương 2865 : Cắn nuốt lôi điện
#2,738 Chương 2866 : Tần Bách Lý
#2,739 Chương 2867 : Võ Phượng Ảnh (1)
#2,740 Chương 2868 : Võ Phượng Ảnh (2)
#2,741 Chương 2869 : Nữ hán tử
#2,742 Chương 2870 : Hảo Vọng Giác.
#2,743 Chương 2871 : Tai nạn ập đến (1)
#2,744 Chương 2872 : Tai nạn ập đến (2).
#2,745 Chương 2873 : Lại lên Hảo Vọng Giác.
#2,746 Chương 2874 : Hiến tế.
#2,747 Chương 2875 : Bia to.
#2,748 Chương 2876 : Cắn nuốt hút máu (1).
#2,749 Chương 2877 : Cắn nuốt hút máu (2)
#2,750 Chương 2878 : Tần Bách Lý ra tay.
#2,751 Chương 2879 : Cổ đàn hung hiểm.
#2,752 Chương 2880 : Ra tay kinh tứ phương.
#2,753 Chương 2881 : Võ Phượng Ảnh không phục (1)
#2,754 Chương 2882 : Võ Phượng Ảnh không phục (2)
#2,755 Chương 2883 : Long thương
#2,756 Chương 2884 : Bạch cốt chi kiếm
#2,757 Chương 2885 : Cuồng Cổ Ma Hàng
#2,758 Chương 2886 : Kiếm chi vô địch
#2,759 Chương 2887 : Trọng khí kỷ nguyên (1)
#2,760 Chương 2888 : Trọng khí kỷ nguyên (2)
#2,761 Chương 2889 : Diệt thế trong truyền thuyết
#2,762 Chương 2890 : Ngự Long Đồng Tử đe dọa
#2,763 Chương 2891 : Đế Hóa thành (1)
#2,764 Chương 2892 : Đế Hóa thành (2)
#2,765 Chương 2893 : Kim Qua giá lâm
#2,766 Chương 2894 : Oan gia ngõ hẹp
#2,767 Chương 2895 : Đà Lĩnh (1)
#2,768 Chương 2896 : Đà Lĩnh (2)
#2,769 Chương 2897 : Linh Điệp
#2,770 Chương 2898 : Ngự Long Tử Kỵ
#2,771 Chương 2899 : Kỳ quan Phật Dã
#2,772 Chương 2900 : Hoàng Kim Miếu (1)
#2,773 Chương 2901 : Hoàng Kim Miếu (2)
#2,774 Chương 2902 : Sông Hằng
#2,775 Chương 2903 : Độ Sông Hằng
#2,776 Chương 2904 : Thế gian không có bỉ ngạn
#2,777 Chương 2905 : Chín Kim Thân Đại Phật (1)
#2,778 Chương 2906 : Chín Kim Thân Đại Phật (2)
#2,779 Chương 2907 : Long miêu
#2,780 Chương 2908 : Long miêu (2)
#2,781 Chương 2909 : Tần Bách Lý cùng Kim Qua (1)
#2,782 Chương 2910 : Tần Bách Lý cùng Kim Qua (2)
#2,783 Chương 2911 : Đối chiến với Kim Qua
#2,784 Chương 2912 : Quyết đấu trong Hoàng Kim Miếu
#2,785 Chương 2913 : Báu vật khó động lòng
#2,786 Chương 2914 : Cái mõ (1)
#2,787 Chương 2915 : Cái mõ (2)
#2,788 Chương 2916 : Một báu vật động lòng người
#2,789 Chương 2917 : Lượng Thiên Xích
#2,790 Chương 2918 : Hãm hại (1)
#2,791 Chương 2919 : Hãm hại (2)
#2,792 Chương 2920 : Một niệm do tâm
#2,793 Chương 2921 : Một chân giẫm chết Thượng Thần
#2,794 Chương 2922 : Ngự Long Kỵ (1)
#2,795 Chương 2923 : Ngự Long Kỵ (2)
#2,796 Chương 2924 : Nhất Phật diệt vạn pháp
#2,797 Chương 2925 : Thích Hồn Lâm
#2,798 Chương 2926 : Đại Đế sau lưng Số Hiệu Vạn Cổ
#2,799 Chương 2927 : Gặp gỡ bí mật nhất (1)
#2,800 Chương 2928 : Gặp gỡ bí mật nhất (2)
#2,801 Chương 2929 : Luận đại thế
#2,802 Chương 2930 : Võ Phượng Ảnh đổi khác
#2,803 Chương 2931 : Võ Thất (1)
#2,804 Chương 2932 : Võ Thất (2)
#2,805 Chương 2933 : Đến Viễn Hoang
#2,806 Chương 2934 : Tộc Huyết Di
#2,807 Chương 2935 : Hào khí Kim Qua
#2,808 Chương 2936 : Dũng sĩ biến ác long (1)
#2,809 Chương 2937 : Dũng sĩ biến ác long (2)
#2,810 Chương 2938 : Viễn Hoang hung hiểm
#2,811 Chương 2939 : Vô Luân Ma Đế
#2,812 Chương 2940 : Cuồng Thiểu Thiên Đế (1)
#2,813 Chương 2941 : Cuồng Thiểu Thiên Đế (2)
#2,814 Chương 2942 : Quy Phàm Cổ Thần
#2,815 Chương 2943 : Đại Đế cùng Thượng Thần, ai mạnh ai yếu
#2,816 Chương 2944 : Thánh Nhân (1)
#2,817 Chương 2945 : Thánh Nhân (2)
#2,818 Chương 2946 : Thiên Tàng Kim Thủy
#2,819 Chương 2947 : Quái thú
#2,820 Chương 2948 : Hung nan
#2,821 Chương 2949 : Thượng Thần quyết đấu Đại Đế (1)
#2,822 Chương 2950 : Thượng Thần quyết đấu Đại Đế (2)
#2,823 Chương 2951 : Giơ tay đánh lui Đại Đế
#2,824 Chương 2952 : Bạch cốt cự vượn
#2,825 Chương 2953 : Lựa chọn của Thiên Hoàng Công Chúa (1)
#2,826 Chương 2954 : Lựa chọn của Thiên Hoàng Công Chúa (2)
#2,827 Chương 2955 : Bốn Thiên Đế
#2,828 Chương 2956 : Ước định
#2,829 Chương 2957 : Đại thế do ai gánh
#2,830 Chương 2958 : Lại gặp Cuồng Thiểu Thiên Đế (1)
#2,831 Chương 2959 : Lại gặp Cuồng Thiểu Thiên Đế (2)
#2,832 Chương 2960 : Thực lực của Thích Hồn Lâm
#2,833 Chương 2961 : Đòn sát thủ của Cuồng Thiểu Thiên Đế
#2,834 Chương 2962 : Bàn tay hất bay (1)
#2,835 Chương 2963 : Bàn tay hất bay (2)
#2,836 Chương 2964 : Huyết Mệnh
#2,837 Chương 2965 : Nghiền áp Đại Đế
#2,838 Chương 2966 : Chém giết Đại Đế
#2,839 Chương 2967 : Chịu tải Thiên Mệnh (1)
#2,840 Chương 2968 : Chịu tải Thiên Mệnh (2)
#2,841 Chương 2969 : Kim Qua thành Đại Đế
#2,842 Chương 2970 : Kim Qua bái kiến
#2,843 Chương 2971 : Chỉ điểm Kim Qua
#2,844 Chương 2972 : Lại gặp Huyết Di tộc
#2,845 Chương 2973 : Lai lịch của Huyết Di tộc (1)
#2,846 Chương 2974 : Lai lịch của Huyết Di tộc (2)
#2,847 Chương 2975 : Bày đại cục
#2,848 Chương 2976 : Tiêu Tiễn Ma Đế
#2,849 Chương 2977 : Uy hiếp thiên hạ
#2,850 Chương 2978 : Ngự Long Thượng Thần (1)
#2,851 Chương 2979 : Ngự Long Thượng Thần (2)
#2,852 Chương 2980 : Vả miệng
#2,853 Chương 2981 : Ngạo thị quần hùng
#2,854 Chương 2982 : Tứ hung của Viễn Hoang (1)
#2,855 Chương 2983 : Tứ hung của Viễn Hoang (2)
#2,856 Chương 2984 : Bốn đế đấu với bốn hung
#2,857 Chương 2985 : Thánh quang, ta vẫn còn đây
#2,858 Chương 2986 : Lê Thiên Trùng
#2,859 Chương 2987 : Ngã theo chiều gió (1)
#2,860 Chương 2988 : Ngã theo chiều gió (2)
#2,861 Chương 2989 : Ăn một cục gạch của ta
#2,862 Chương 2990 : Chém Đại Đế! Đồ chúng thần
#2,863 Chương 2991 : Luyện huyết
#2,864 Chương 2992 : Mười bảy vị Đại Đế giá lâm (1)
#2,865 Chương 2993 : Mười bảy vị Đại Đế giá lâm (2)
#2,866 Chương 2994 : Luân Hồi Hoang Tổ
#2,867 Chương 2995 : Luận vạn cổ
#2,868 Chương 2996 : Kẻ thù vạn cổ
#2,869 Chương 2997 : Thánh giả vô địch (1)
#2,870 Chương 2998 : Thánh giả vô địch (2)
#2,871 Chương 2999 : Cuộc chiến ngược dòng thời gian
#2,872 Chương 3000 : Quang minh quyết đấu hắc ám
#2,873 Chương 3001 : Ta sinh hắc ám
#2,874 Chương 3002 : Luân Hồi chi nhãn (1)
#2,875 Chương 3003 : Luân Hồi chi nhãn (2)
#2,876 Chương 3004 : Vượt tương lai đi tới
#2,877 Chương 3005 : Đi ra từ quá khứ
#2,878 Chương 3006 : Nghĩ đại thế
#2,879 Chương 3007 : Tàm Long Tiên Đế (1)
#2,880 Chương 3008 : Tàm Long Tiên Đế (2)
#2,881 Chương 3009 : Minh Độ Tiên Đế
#2,882 Chương 3010 : Đạo tâm vô địch
#2,883 Chương 3011 : Tuế Nguyệt Luân
#2,884 Chương 3012 : Bộ Chiến Tiên Đế (1)
#2,885 Chương 3013 : Bộ Chiến Tiên Đế (2)
#2,886 Chương 3014 : Trấn sát
#2,887 Chương 3015 : Da người
#2,888 Chương 3016 : Kết thúc
#2,889 Chương 3017 : Thánh quang không bao giờ diệt (1)
#2,890 Chương 3018 : Thánh quang không bao giờ diệt (2)
#2,891 Chương 3019 : Kho báu kinh thiên
#2,892 Chương 3020 : Tiếp dẫn
#2,893 Chương 3021 : Biệt ly
#2,894 Chương 3022 : Đào thôn
#2,895 Chương 3023 : Đào Đình
#2,896 Chương 3024 : Đậu Hủ Hoa Lão Ma (*) (1)
#2,897 Chương 3025 : Đậu Hủ Hoa Lão Ma (2)
#2,898 Chương 3026 :  Lão Ma
#2,899 Chương 3027 : Trách nhiệm của Đại Đế (1)
#2,900 Chương 3028 : Trách nhiệm của Đại Đế (2)
#2,901 Chương 3029 : Nhân Thánh thành Tiên Vương
#2,902 Chương 3030 : Vũ Thiên Tuyền
#2,903 Chương 3031 : Thiên Thần thư viện (1)
#2,904 Chương 3032 : Thiên Thần thư viện (2)
#2,905 Chương 3033 : Thiên tài lớp lớp
#2,906 Chương 3034 : Gặp lại Đào Đình
#2,907 Chương 3035 : Tới học viện Thiên Thần (1)
#2,908 Chương 3036 : Tới học viện Thiên Thần (2)
#2,909 Chương 3037 : Ra oai phủ đầu (1)
#2,910 Chương 3038 : Ra oai phủ đầu (2)
#2,911 Chương 3039 : Thư phòng
#2,912 Chương 3040 : Dạ Hân Tuyết (1)
#2,913 Chương 3041 : Dạ Hân Tuyết (2)
#2,914 Chương 3042 : Một truyền kỳ
#2,915 Chương 3043 : Ba học sinh (1)
#2,916 Chương 3044 : Ba học sinh (2)
#2,917 Chương 3045 : Mỗi người đều có bí mật nhỏ
#2,918 Chương 3046 : Thân phận của Lưu Kim Thắng (1)
#2,919 Chương 3047 :  TruyệnĐế BáChương 3047 Đế Bá Chương 3047: Thân phận của Lưu Kim Thắng (2)
#2,920 Chương 3048 : Tấm mặt na da người thần bí
#2,921 Chương 3049 : Con đường của Dạ Hân Tuyết (1)
#2,922 Chương 3050 : Con đường của Dạ Hân Tuyết (2)
#2,923 Chương 3051 : Chữ trong sách có căn nhà vàng
#2,924 Chương 3052 : Một ánh mắt ngoái nhìn từ vạn cổ
#2,925 Chương 3053 : Hợp Bích Song Tiên Vương
#2,926 Chương 3054 : Lục Kiếm Thiểu Hoàng (1)
#2,927 Chương 3055 : Lục Kiếm Thiểu Hoàng (2)
#2,928 Chương 3056 : Tu La
#2,929 Chương 3057 : Tâm sự của Đào Đình
#2,930 Chương 3058 : Một bàn tay tát bay (1)
#2,931 Chương 3059 : Một bàn tay tát bay (2)
#2,932 Chương 3060 : Hội phẩm trà
#2,933 Chương 3061 : Diệu Thiền đến từ Cửu Giới
#2,934 Chương 3062 : Mai Tố Dao (1)
#2,935 Chương 3063 : Mai Tố Dao (2)
#2,936 Chương 3064 : Vừa gặp đã thương
#2,937 Chương 3065 : Đạo chi bá
#2,938 Chương 3066 : Diệp Diệu Tuyết
#2,939 Chương 3067 : Khiêu khích (1)
#2,940 Chương 3068 : Khiêu khích (2)
#2,941 Chương 3069 : Bạo đánh
#2,942 Chương 3070 : Vườn trà
#2,943 Chương 3071 : Vào vườn trà (1)
#2,944 Chương 3072 : Vào vườn trà (2)
#2,945 Chương 3073 : Tham đạo ngộ diệu
#2,946 Chương 3074 : Đại Đạo trà
#2,947 Chương 3075 : Túng Thiên thiếu chủ (1)
#2,948 Chương 3076 : Túng Thiên thiếu chủ (2)
#2,949 Chương 3077 : Khiêu khích
#2,950 Chương 3078 : Tùy tay hái tiên trà
#2,951 Chương 3079 : Đun trà nhấm nháp
#2,952 Chương 3080 : Nhớ ngày xưa (1)
#2,953 Chương 3081 : Nhớ ngày xưa (2)
#2,954 Chương 3082 : Thất Sát tháp
#2,955 Chương 3083 : Nói chuyện thị phi trước Thất Sát tháp
#2,956 Chương 3084 : Khiêu chiến (1)
#2,957 Chương 3085 : Khiêu chiến (2)
#2,958 Chương 3086 : Vào sát hải
#2,959 Chương 3087 : Tùy tay bắt giữ
#2,960 Chương 3088 : Cổ Khải Hàng
#2,961 Chương 3089 : Lão sư tốt (1)
#2,962 Chương 3090 : Lão sư tốt (2)
#2,963 Chương 3091 : Phi Tiên Đế Tử
#2,964 Chương 3092 : Gió mưa sắp đến
#2,965 Chương 3093 : Cổ Khải Hàng khiêu chiến (1)
#2,966 Chương 3094 : Cổ Khải Hàng khiêu chiến (2)
#2,967 Chương 3095 : Nam Đế
#2,968 Chương 3096 : Nam Đế thành Tiên Vương
#2,969 Chương 3097 : Đạo tràng
#2,970 Chương 3098 : Hoa đại đạo
#2,971 Chương 3099 : Giảng bài
#2,972 Chương 3100 : Tài hoa tuyệt thế
#2,973 Chương 3101 : Ai đến nghe giảng
#2,974 Chương 3102 : Tiên Vương đến nghe giảng
#2,975 Chương 3103 : Mặc Thiên Quân
#2,976 Chương 3104 : Mười bốn
#2,977 Chương 3105 : Tai nạn ập đến
#2,978 Chương 3106 : Cổ thế giới
#2,979 Chương 3107 : Lòng có ý xấu
#2,980 Chương 3108 : Mãnh thú cuồng triều
#2,981 Chương 3109 : Đại sát bát phương
#2,982 Chương 3110 : Giành Thư Phòng
#2,983 Chương 3111 : Cái đuôi hồ ly
#2,984 Chương 3112 : Chém giết
#2,985 Chương 3113 : Nghiền áp
#2,986 Chương 3114 : Nhân Thánh đến rồi
#2,987 Chương 3115 : Nhân Thánh trả thù
#2,988 Chương 3116 : Cửu U Cuồng Ngao
#2,989 Chương 3117 : Yên tĩnh trước bão táp
#2,990 Chương 3118 : Tai nạn ập đến
#2,991 Chương 3119 : Bách Luyện Tiên Đế
#2,992 Chương 3120 : Phù Thạch Tiên Vương
#2,993 Chương 3121 : Chúng Thần điện
#2,994 Chương 3122 : Thiên Quyền đế chỉ
#2,995 Chương 3123 : Đại chiến bắt đầu
#2,996 Chương 3124 : Xâm nhập Thiên Thần thư viện
#2,997 Chương 3125 : Sư Đầu Nhân
#2,998 Chương 3126 : Thì Quang Chi Nhãn
#2,999 Chương 3127 : Tiên Đế kinh hồn
#3,000 Chương 3128 : Đào Thọ Tiên Vương
#3,001 Chương 3129 : Nhất Diệp Tiên Vương
#3,002 Chương 3130 : Gặp lại Thế Đế
#3,003 Chương 3131 : Thương Thiên điện
#3,004 Chương 3132 : Thôn Nhật Tiên Đế
#3,005 Chương 3133 : Nhân Hiền Tiên Đế
#3,006 Chương 3134 : Sắp đại chiến
#3,007 Chương 3135 : Chính thống của bách tộc
#3,008 Chương 3136 : Độc chiến chúng đế
#3,009 Chương 3137 : Thất Dạ đạo
#3,010 Chương 3138 : Đánh bạo Tiên Vương
#3,011 Chương 3139 : Chủ Thiên Đình
#3,012 Chương 3140 : Cứng rắn đỡ
#3,013 Chương 3141 : Giết đến cuồng bạo
#3,014 Chương 3142 : Ngân Trụ Tiên Giáp
#3,015 Chương 3143 : Ai lại tính toán
#3,016 Chương 3144 : Quy Phàm Cổ Thần
#3,017 Chương 3145 : Bình Loạn Quyết
#3,018 Chương 3146 : Vị Thế Đế thứ hai
#3,019 Chương 3147 : Thế Đạo
#3,020 Chương 3148 : Thiên Tru
#3,021 Chương 3149 : Quang Minh Ma Đế
#3,022 Chương 3150 : Tử quan
#3,023 Chương 3151 : Thiên Bảo Vô Địch
#3,024 Chương 3152 : Hồi mã thương
#3,025 Chương 3153 :  Đoạt Tử Quan
#3,026 Chương 3154 : Uy hiếp
#3,027 Chương 3155 : Vạn thế chân cốt
#3,028 Chương 3156 : Đòn sát thủ thật sự
#3,029 Chương 3157 : Đồ bá chủ
#3,030 Chương 3158 : Giao dịch
#3,031 Chương 3159 : Đại chiến kết thúc
#3,032 Chương 3160 : Cả thế gian im lặng
#3,033 Chương 3161 : Một thế giới
#3,034 Chương 3162 : Kinh hoàng thật sự
#3,035 Chương 3163 : Thế gian có tên chăng
#3,036 Chương 3164 : Cấp độ cao nhất
#3,037 Chương 3165 : Nói chuyện trước lúc chia tay
#3,038 Chương 3166 : Chuẩn bị lên đường
#3,039 Chương 3167 : Thế giới không thể tồn tại
#3,040 Chương 3168 : Tổ sào
#3,041 Chương 3169 : Đồ Tiên Đế Trận
#3,042 Chương 3170 : Trận Pháp Vô Song
#3,043 Chương 3171 : Tân Tiên Đế
#3,044 Chương 3172 : Lại thấy người bí ẩn
#3,045 Chương 3173 : Đại thế nhiều gian khó
#3,046 Chương 3174 : Trích Nguyệt Tiên Tử
#3,047 Chương 3175 : Ngưu Thủ Thượng Thần
#3,048 Chương 3176 : Bá giả
#3,049 Chương 3177 : Đạo tranh một hơi
#3,050 Chương 3178 : Một kỳ tích
#3,051 Chương 3179 : Đàm tiếu phong thanh
#3,052 Chương 3180 : Khải trình
#3,053 Chương 3181 : Thiên Tru hải dương
#3,054 Chương 3182 : Trứng chạy mất rồi
#3,055 Chương 3183 : Tam ảnh đồng hành
#3,056 Chương 3184 : Vượt qua
#3,057 Chương 3185 : Đại Kiếm Môn
#3,058 Chương 3186 : Tổ tiên sống lại
#3,059 Chương 3187 : Chu Tư Tĩnh
#3,060 Chương 3188 : Mở ra kỷ nguyên mới
#3,061 Chương 3189 : Dương Thăng Bình
#3,062 Chương 3190 : Cuồng Đình đạo thống
#3,063 Chương 3191 : Kiêu Hoành Thương Hành
#3,064 Chương 3192 : Hoàng đình
#3,065 Chương 3193 : Hoàng Hậu Vương Hàm
#3,066 Chương 3194 : Cuồng Tổ Tư Tàng
#3,067 Chương 3195 : Mở Lại Thể Thư
#3,068 Chương 3196 : Lật Ra Trang Sách Mới
#3,069 Chương 3197 : Mỹ Nhân Hầu Hạ
#3,070 Chương 3198 : Vào Cửa Hàng Kiêu Hoành
#3,071 Chương 3199 : Lão nhân thần bí (thượng)
#3,072 Chương 3200 : Lão nhân thần bí (hạ)
#3,073 Chương 3201 : Ai có thể đánh động hắn
#3,074 Chương 3202 : Một câu vô giá
#3,075 Chương 3203 : Một câu chuyện kinh hoàng
#3,076 Chương 3204 : Trân Bảo Các (Thượng)
#3,077 Chương 3205 : Trân Bảo Các (Hạ)
#3,078 Chương 3206 : Tiền không thành vấn đề
#3,079 Chương 3207 : Di sản
#3,080 Chương 3208 : Thiên Đức Chân Thần (Thượng)
#3,081 Chương 3209 : Thiên Đức Chân Thần (Hạ)
#3,082 Chương 3210 : Cuồng Ma Huyết Phệ
#3,083 Chương 3211 : Cuồng Thần Kiếm Đạo
#3,084 Chương 3212 : Huyết Nhân Sâm xuất thế (Thượng)
#3,085 Chương 3213 : Huyết Nhân Sâm xuất thế (Hạ)
#3,086 Chương 3214 : Không biết sống chết
#3,087 Chương 3215 : Lại vả miệng
#3,088 Chương 3216 : Ngân Hồ (Thượng)
#3,089 Chương 3217 : Ngân Hồ (Hạ)
#3,090 Chương 3218 : Cáo mượn oai hùm
#3,091 Chương 3219 : Phi Phượng Tướng Quân
#3,092 Chương 3220 : Tức giận (thượng)
#3,093 Chương 3221 : Tức giận (hạ)
#3,094 Chương 3222 : Rót rượu
#3,095 Chương 3223 : Ta Là Ta. (Thượng)
#3,096 Chương 3224 : Ta Là Ta. (Hạ)
#3,097 Chương 3225 : Tới Đây Vì Cái Gì.
#3,098 Chương 3226 : Khuyết Nha Sơn
#3,099 Chương 3227 : Đạo Cơ. (Thượng)
#3,100 Chương 3228 : Đạo Cơ. (Hạ)
#3,101 Chương 3229 : Cổ Từ.
#3,102 Chương 3230 : Gió Nổi. (Thượng)
#3,103 Chương 3231 : Gió Nổi. (Hạ)
#3,104 Chương 3232 : Uy Bức.
#3,105 Chương 3233 : Cuồng Bá Kình.
#3,106 Chương 3234 : Liệt Hỏa Lung. (Thượng)
#3,107 Chương 3235 : Liệt Hỏa Lung. (Hạ)
#3,108 Chương 3236 : Phong Cuồng Bạo Kiếm.
#3,109 Chương 3237 : Trần Thái Hợp. (Thượng)
#3,110 Chương 3238 : Trần Thái Hợp. (Hạ)
#3,111 Chương 3239 : Long Tu Tiên.
#3,112 Chương 3240 : Cuồng Thần kiếm đạo
#3,113 Chương 3241 : Cuồng bá
#3,114 Chương 3242 : Một kiếm đồ ngàn người. (Thượng)
#3,115 Chương 3243 : Một kiếm đồ ngàn người. (Hạ)
#3,116 Chương 3244 : Ung dung tản bộ
#3,117 Chương 3245 : Xích Tước Đế Kính
#3,118 Chương 3246 : Kiếm đạo vô địch
#3,119 Chương 3247 : Chân Thần (Thượng)
#3,120 Chương 3248 : Chân Thần (Hạ)
#3,121 Chương 3249 : Cuồng Đế Thương
#3,122 Chương 3250 : Phân tranh
#3,123 Chương 3251 : Chường 3251
#3,124 Chương 3252 :  Thật thật giả giả. (Thượng)
#3,125 Chương 3253 : Thật thật giả giả. (Hạ)
#3,126 Chương 3254 : Thánh tổ của Bành gia
#3,127 Chương 3255 : Giơ tay thành mây khói
#3,128 Chương 3256 : Bát Thượng
#3,129 Chương 3257 : Lên trời
#3,130 Chương 3258 : Cuồng Ma Huyết Phệ. (Thượng)
#3,131 Chương 3259 : Cuồng Ma Huyết Phệ. (Thượng)
#3,132 Chương 3260 : Cuồng Ma Huyết Phệ. (Hạ)
#3,133 Chương 3261 : Chân Thần cửu trọng thiên
#3,134