Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
21 hours ago, 08/08/2022

Độ Kiếp Bát Bách Niên, Ngã Thành Liễu Cấm Kỵ Sinh Mệnh - 渡劫八百年, 我成了禁忌生命

Convert Trung Quốc Web Novel 59 chapters 138446 từ
Nguồn: tangthuvien.vn
Tác giả: Thập Niên Nhất Kiện

Ngụy Bất Quyện bị ép tại Thanh Nhai sơn bên dưới độ kiếp tám trăm năm.Tám trăm năm Thiên Lôi rửa thể.Thanh Nhai sơn thành người người nghe mà biến sắc Sinh Mệnh Cấm Khu.Ngụy Bất Quyện cũng thành Tu Tiên giới theo như đồn đại cấm kỵ sinh mệnh!. . .Đã có hoàn thành tác phẩm « ta thật không có nhằm vào pháp gia », đồng đều đặt trước hơn vạn, chất lượng có bảo hộ, xin yên tâm đánh giá.

Danh sách Chapters

Chapter ⇵

      Ebook Generate