Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
6 months, 1 week ago, 01/09/2020

Lấy Phải Boss Kiêu Ngạo FULL

Dịch Trung Quốc Manga 913 chapters 1,509,673 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Trong những tình tiết của câu chuyện Lấy Phải Boss Kiêu Ngạo đều được tác giả diễn tả những tình huống rất phức tạp cũng bởi sau nhiều lần thăm dò thì trong một đêm cô say rượu anh quyết định nắm bắt lấy thời cơ đưa vào phòng!


Sau lần gặp này cô ta nghĩ rằng không bao giờ gặp lại người đàn ông xấu xa đêm ấy, nhưng cho đến khi cô đến công ty chuẩn bị vào làm việc thì mới nhận ra người đàn ông đêm đó là ông chủ của mình.


Hết lần này đến lần khác chạm mặt anh ta đều thống trị mọi nhất động của cô còn đem cô về nhà!

Danh sách Chapters

id Name
#1 Chương 1
#2 Chương 2
#3 Chương 3
#4 Chương 4
#5 Chương 5
#6 Chương 6
#7 Chương 7
#8 Chương 8
#9 Chương 9
#10 Chương 10
#11 Chương 11
#12 Chương 12
#13 Chương 13
#14 Chương 14
#15 Chương 15
#16 Chương 16
#17 Chương 17
#18 Chương 18
#19 Chương 19
#20 Chương 20
#21 Chương 21
#22 Chương 22
#23 Chương 23
#24 Chương 24
#25 Chương 25
#26 Chương 26
#27 Chương 27
#28 Chương 28
#29 Chương 29
#30 Chương 30
#31 Chương 31
#32 Chương 32
#33 Chương 33
#34 Chương 34
#35 Chương 35
#36 Chương 36
#37 Chương 37
#38 Chương 38
#39 Chương 39
#40 Chương 40
#41 Chương 41
#42 Chương 42
#43 Chương 43
#44 Chương 44
#45 Chương 45
#46 Chương 46
#47 Chương 47
#48 Chương 48
#49 Chương 49
#50 Chương 50
#51 Chương 51
#52 Chương 52
#53 Chương 53
#54 Chương 54
#55 Chương 55
#56 Chương 56
#57 Chương 57
#58 Chương 58
#59 Chương 59
#60 Chương 60
#61 Chương 61
#62 Chương 62
#63 Chương 63
#64 Chương 64
#65 Chương 65
#66 Chương 66
#67 Chương 67
#68 Chương 68
#69 Chương 69
#70 Chương 70
#71 Chương 71
#72 Chương 72
#73 Chương 73
#74 Chương 74
#75 Chương 75
#76 Chương 76
#77 Chương 77
#78 Chương 78
#79 Chương 79
#80 Chương 80
#81 Chương 81
#82 Chương 82
#83 Chương 83
#84 Chương 84
#85 Chương 85
#86 Chương 86
#87 Chương 87
#88 Chương 88
#89 Chương 89
#90 Chương 90
#91 Chương 91
#92 Chương 92
#93 Chương 93
#94 Chương 94
#95 Chương 95
#96 Chương 96
#97 Chương 97
#98 Chương 98
#99 Chương 99
#100 Chương 100
#101 Chương 101
#102 Chương 102
#103 Chương 103
#104 Chương 104
#105 Chương 105
#106 Chương 106
#107 Chương 107
#108 Chương 108
#109 Chương 109
#110 Chương 110
#111 Chương 111
#112 Chương 112
#113 Chương 113
#114 Chương 114
#115 Chương 115
#116 Chương 116
#117 Chương 117
#118 Chương 118
#119 Chương 119
#120 Chương 120
#121 Chương 121
#122 Chương 122
#123 Chương 123
#124 Chương 124
#125 Chương 125
#126 Chương 126
#127 Chương 127
#128 Chương 128
#129 Chương 129
#130 Chương 130
#131 Chương 131
#132 Chương 132
#133 Chương 133
#134 Chương 134
#135 Chương 135
#136 Chương 136
#137 Chương 137
#138 Chương 138
#139 Chương 139
#140 Chương 140
#141 Chương 141
#142 Chương 142
#143 Chương 143
#144 Chương 144
#145 Chương 145
#146 Chương 146
#147 Chương 147
#148 Chương 148
#149 Chương 149
#150 Chương 150
#151 Chương 151
#152 Chương 152
#153 Chương 153
#154 Chương 154
#155 Chương 155
#156 Chương 156
#157 Chương 157
#158 Chương 158
#159 Chương 159
#160 Chương 160
#161 Chương 161
#162 Chương 162
#163 Chương 163
#164 Chương 164
#165 Chương 165
#166 Chương 166
#167 Chương 167
#168 Chương 168
#169 Chương 169
#170 Chương 170
#171 Chương 171
#172 Chương 172
#173 Chương 173
#174 Chương 174
#175 Chương 175
#176 Chương 176
#177 Chương 177
#178 Chương 178
#179 Chương 179
#180 Chương 180
#181 Chương 181
#182 Chương 182
#183 Chương 183
#184 Chương 184
#185 Chương 185
#186 Chương 186
#187 Chương 187
#188 Chương 188
#189 Chương 189
#190 Chương 190
#191 Chương 191
#192 Chương 192
#193 Chương 193
#194 Chương 194
#195 Chương 195
#196 Chương 196
#197 Chương 197
#198 Chương 198
#199 Chương 199
#200 Chương 200
#201 Chương 201
#202 Chương 202
#203 Chương 203
#204 Chương 204
#205 Chương 205
#206 Chương 206
#207 Chương 207
#208 Chương 208
#209 Chương 209
#210 Chương 210
#211 Chương 211
#212 Chương 212
#213 Chương 213
#214 Chương 214
#215 Chương 215
#216 Chương 216
#217 Chương 217
#218 Chương 218
#219 Chương 219
#220 Chương 220
#221 Chương 221
#222 Chương 222
#223 Chương 223
#224 Chương 224
#225 Chương 225
#226 Chương 226
#227 Chương 227
#228 Chương 228
#229 Chương 229
#230 Chương 230
#231 Chương 231
#232 Chương 232
#233 Chương 233
#234 Chương 234
#235 Chương 235
#236 Chương 236
#237 Chương 237
#238 Chương 238
#239 Chương 239
#240 Chương 240
#241 Chương 241
#242 Chương 242
#243 Chương 243
#244 Chương 244
#245 Chương 245
#246 Chương 246
#247 Chương 247
#248 Chương 248
#249 Chương 249
#250 Chương 250
#251 Chương 251
#252 Chương 252
#253 Chương 253
#254 Chương 254
#255 Chương 255
#256 Chương 256
#257 Chương 257
#258 Chương 258
#259 Chương 259
#260 Chương 260
#261 Chương 261
#262 Chương 262
#263 Chương 263
#264 Chương 264
#265 Chương 265
#266 Chương 266
#267 Chương 267
#268 Chương 268
#269 Chương 269
#270 Chương 270
#271 Chương 271
#272 Chương 272
#273 Chương 273
#274 Chương 274
#275 Chương 275
#276 Chương 276
#277 Chương 277
#278 Chương 278
#279 Chương 279
#280 Chương 280
#281 Chương 281
#282 Chương 282
#283 Chương 283
#284 Chương 284
#285 Chương 285
#286 Chương 286
#287 Chương 287
#288 Chương 288
#289 Chương 289
#290 Chương 290
#291 Chương 291
#292 Chương 292
#293 Chương 293
#294 Chương 294
#295 Chương 295
#296 Chương 296
#297 Chương 297
#298 Chương 298
#299 Chương 299
#300 Chương 300
#301 Chương 301
#302 Chương 302
#303 Chương 303
#304 Chương 304
#305 Chương 305
#306 Chương 306
#307 Chương 307
#308 Chương 308
#309 Chương 309
#310 Chương 310
#311 Chương 311
#312 Chương 312
#313 Chương 313
#314 Chương 314
#315 Chương 315
#316 Chương 316
#317 Chương 317
#318 Chương 318
#319 Chương 319
#320 Chương 320
#321 Chương 321
#322 Chương 322
#323 Chương 323
#324 Chương 324
#325 Chương 325
#326 Chương 326
#327 Chương 327
#328 Chương 328
#329 Chương 329
#330 Chương 330
#331 Chương 331
#332 Chương 332
#333 Chương 333
#334 Chương 334
#335 Chương 335
#336 Chương 336
#337 Chương 337
#338 Chương 338
#339 Chương 339
#340 Chương 340
#341 Chương 341
#342 Chương 342
#343 Chương 343
#344 Chương 344
#345 Chương 345
#346 Chương 346
#347 Chương 347
#348 Chương 348
#349 Chương 349
#350 Chương 350
#351 Chương 351
#352 Chương 352
#353 Chương 353
#354 Chương 354
#355 Chương 355
#356 Chương 356
#357 Chương 357
#358 Chương 358
#359 Chương 359
#360 Chương 360
#361 Chương 361
#362 Chương 362
#363 Chương 363
#364 Chương 364
#365 Chương 365
#366 Chương 366
#367 Chương 367
#368 Chương 368
#369 Chương 369
#370 Chương 370
#371 Chương 371
#372 Chương 372
#373 Chương 373
#374 Chương 374
#375 Chương 375
#376 Chương 376
#377 Chương 377
#378 Chương 378
#379 Chương 379
#380 Chương 380
#381 Chương 381
#382 Chương 382
#383 Chương 383
#384 Chương 384
#385 Chương 385
#386 Chương 386
#387 Chương 387
#388 Chương 388
#389 Chương 389
#390 Chương 390
#391 Chương 391
#392 Chương 392
#393 Chương 393
#394 Chương 394
#395 Chương 395
#396 Chương 396
#397 Chương 397
#398 Chương 398
#399 Chương 399
#400 Chương 400
#401 Chương 401
#402 Chương 402
#403 Chương 403
#404 Chương 404
#405 Chương 405
#406 Chương 406
#407 Chương 407
#408 Chương 408
#409 Chương 409
#410 Chương 410
#411 Chương 411
#412 Chương 412
#413 Chương 413
#414 Chương 414
#415 Chương 415
#416 Chương 416
#417 Chương 417
#418 Chương 418
#419 Chương 419
#420 Chương 420
#421 Chương 421
#422 Chương 422
#423 Chương 423
#424 Chương 424
#425 Chương 425
#426 Chương 426
#427 Chương 427
#428 Chương 428
#429 Chương 429
#430 Chương 430
#431 Chương 431
#432 Chương 432
#433 Chương 433
#434 Chương 434
#435 Chương 435
#436 Chương 436
#437 Chương 437
#438 Chương 438
#439 Chương 439
#440 Chương 440
#441 Chương 441
#442 Chương 442
#443 Chương 443
#444 Chương 444
#445 Chương 445
#446 Chương 446
#447 Chương 447
#448 Chương 448
#449 Chương 449
#450 Chương 450
#451 Chương 451
#452 Chương 452
#453 Chương 453
#454 Chương 454
#455 Chương 455
#456 Chương 456
#457 Chương 457
#458 Chương 458
#459 Chương 459
#460 Chương 460
#461 Chương 461
#462 Chương 462
#463 Chương 463
#464 Chương 464
#465 Chương 465
#466 Chương 466
#467 Chương 467
#468 Chương 468
#469 Chương 469
#470 Chương 470
#471 Chương 471
#472 Chương 472
#473 Chương 473
#474 Chương 474
#475 Chương 475
#476 Chương 476
#477 Chương 477
#478 Chương 478
#479 Chương 479
#480 Chương 480
#481 Chương 481
#482 Chương 482
#483 Chương 483
#484 Chương 484
#485 Chương 485
#486 Chương 486
#487 Chương 487
#488 Chương 488
#489 Chương 489
#490 Chương 490
#491 Chương 491
#492 Chương 492
#493 Chương 493
#494 Chương 494
#495 Chương 495
#496 Chương 496
#497 Chương 497
#498 Chương 498
#499 Chương 499
#500 Chương 500
#501 Chương 501
#502 Chương 502
#503 Chương 503
#504 Chương 504
#505 Chương 505
#506 Chương 506
#507 Chương 507
#508 Chương 508
#509 Chương 509
#510 Chương 510
#511 Chương 511
#512 Chương 512
#513 Chương 513
#514 Chương 514
#515 Chương 515
#516 Chương 516
#517 Chương 517
#518 Chương 518
#519 Chương 519
#520 Chương 520
#521 Chương 521
#522 Chương 522
#523 Chương 523
#524 Chương 524
#525 Chương 525
#526 Chương 526
#527 Chương 527
#528 Chương 528
#529 Chương 529
#530 Chương 530
#531 Chương 531
#532 Chương 532
#533 Chương 533
#534 Chương 534
#535 Chương 535
#536 Chương 536
#537 Chương 537
#538 Chương 538
#539 Chương 539
#540 Chương 540
#541 Chương 541
#542 Chương 542
#543 Chương 543
#544 Chương 544
#545 Chương 545
#546 Chương 546
#547 Chương 547
#548 Chương 548
#549 Chương 549
#550 Chương 550
#551 Chương 551
#552 Chương 552
#553 Chương 553
#554 Chương 554
#555 Chương 555
#556 Chương 556
#557 Chương 557
#558 Chương 558
#559 Chương 559
#560 Chương 560
#561 Chương 561
#562 Chương 562
#563 Chương 563
#564 Chương 564
#565 Chương 565
#566 Chương 566
#567 Chương 567
#568 Chương 568
#569 Chương 569
#570 Chương 570
#571 Chương 571
#572 Chương 572
#573 Chương 573
#574 Chương 574
#575 Chương 575
#576 Chương 576
#577 Chương 577
#578 Chương 578
#579 Chương 579
#580 Chương 580
#581 Chương 581
#582 Chương 582
#583 Chương 583
#584 Chương 584
#585 Chương 585
#586 Chương 586
#587 Chương 587
#588 Chương 588
#589 Chương 589
#590 Chương 590
#591 Chương 591
#592 Chương 592
#593 Chương 593
#594 Chương 594
#595 Chương 595
#596 Chương 596
#597 Chương 597
#598 Chương 598
#599 Chương 599
#600 Chương 600
#601 Chương 601
#602 Chương 602
#603 Chương 603
#604 Chương 604
#605 Chương 605
#606 Chương 606
#607 Chương 607
#608 Chương 608
#609 Chương 609
#610 Chương 610
#611 Chương 611
#612 Chương 612
#613 Chương 613
#614 Chương 614
#615 Chương 615
#616 Chương 616
#617 Chương 617
#618 Chương 618
#619 Chương 619
#620 Chương 620
#621 Chương 621
#622 Chương 622
#623 Chương 623
#624 Chương 624
#625 Chương 625
#626 Chương 626
#627 Chương 627
#628 Chương 628
#629 Chương 629
#630 Chương 630
#631 Chương 631
#632 Chương 632
#633 Chương 633
#634 Chương 634
#635 Chương 635
#636 Chương 636
#637 Chương 637
#638 Chương 638
#639 Chương 639
#640 Chương 640
#641 Chương 641
#642 Chương 642
#643 Chương 643
#644 Chương 644
#645 Chương 645
#646 Chương 646
#647 Chương 647
#648 Chương 648
#649 Chương 649
#650 Chương 650
#651 Chương 651
#652 Chương 652
#653 Chương 653
#654 Chương 654
#655 Chương 655
#656 Chương 656
#657 Chương 657
#658 Chương 658
#659 Chương 659
#660 Chương 660
#661 Chương 661
#662 Chương 662
#663 Chương 663
#664 Chương 664
#665 Chương 665
#666 Chương 666
#667 Chương 667
#668 Chương 668
#669 Chương 669
#670 Chương 670
#671 Chương 671
#672 Chương 672
#673 Chương 673
#674 Chương 674
#675 Chương 675
#676 Chương 676
#677 Chương 677
#678 Chương 678
#679 Chương 679
#680 Chương 680
#681 Chương 681
#682 Chương 682
#683 Chương 683
#684 Chương 684
#685 Chương 685
#686 Chương 686
#687 Chương 687
#688 Chương 688
#689 Chương 689
#690 Chương 690
#691 Chương 691
#692 Chương 692
#693 Chương 693
#694 Chương 694
#695 Chương 695
#696 Chương 696
#697 Chương 697
#698 Chương 698
#699 Chương 699
#700 Chương 700
#701 Chương 701
#702 Chương 702
#703 Chương 703
#704 Chương 704
#705 Chương 705
#706 Chương 706
#707 Chương 707
#708 Chương 708
#709 Chương 709
#710 Chương 710
#711 Chương 711
#712 Chương 712
#713 Chương 713
#714 Chương 714
#715 Chương 715
#716 Chương 716
#717 Chương 717
#718 Chương 718
#719 Chương 719
#720 Chương 720
#721 Chương 721
#722 Chương 722
#723 Chương 723
#724 Chương 724
#725 Chương 725
#726 Chương 726
#727 Chương 727
#728 Chương 728
#729 Chương 729
#730 Chương 730
#731 Chương 731
#732 Chương 732
#733 Chương 733
#734 Chương 734
#735 Chương 735
#736 Chương 736
#737 Chương 737
#738 Chương 738
#739 Chương 739
#740 Chương 740
#741 Chương 741
#742 Chương 742
#743 Chương 743
#744 Chương 744
#745 Chương 745
#746 Chương 746
#747 Chương 747
#748 Chương 748
#749 Chương 749
#750 Chương 750
#751 Chương 751
#752 Chương 752
#753 Chương 753
#754 Chương 754
#755 Chương 755
#756 Chương 756
#757 Chương 757
#758 Chương 758
#759 Chương 759
#760 Chương 760
#761 Chương 761
#762 Chương 762
#763 Chương 763
#764 Chương 764
#765 Chương 765
#766 Chương 766
#767 Chương 767
#768 Chương 768
#769 Chương 769
#770 Chương 770
#771 Chương 771
#772 Chương 772
#773 Chương 773
#774 Chương 774
#775 Chương 775
#776 Chương 776
#777 Chương 777
#778 Chương 778
#779 Chương 779
#780 Chương 780
#781 Chương 781
#782 Chương 782
#783 Chương 783
#784 Chương 784
#785 Chương 785
#786 Chương 786
#787 Chương 787
#788 Chương 788
#789 Chương 789
#790 Chương 790
#791 Chương 791
#792 Chương 792
#793 Chương 793
#794 Chương 794
#795 Chương 795
#796 Chương 796
#797 Chương 797
#798 Chương 798
#799 Chương 799
#800 Chương 800
#801 Chương 801
#802 Chương 802
#803 Chương 803
#804 Chương 804
#805 Chương 805
#806 Chương 806
#807 Chương 807
#808 Chương 808
#809 Chương 809
#810 Chương 810
#811 Chương 811
#812 Chương 812
#813 Chương 813
#814 Chương 814
#815 Chương 815
#816 Chương 816
#817 Chương 817
#818 Chương 818
#819 Chương 819
#820 Chương 820
#821 Chương 821
#822 Chương 822
#823 Chương 823
#824 Chương 824
#825 Chương 825
#826 Chương 826
#827 Chương 827
#828 Chương 828
#829 Chương 829
#830 Chương 830
#831 Chương 831
#832 Chương 832
#833 Chương 833
#834 Chương 834
#835 Chương 835
#836 Chương 836
#837 Chương 837
#838 Chương 838
#839 Chương 839
#840 Chương 840
#841 Chương 841
#842 Chương 842
#843 Chương 843
#844 Chương 844
#845 Chương 845
#846 Chương 846
#847 Chương 847
#848 Chương 848
#849 Chương 849
#850 Chương 850
#851 Chương 851
#852 Chương 852
#853 Chương 853
#854 Chương 854
#855 Chương 855
#856 Chương 856
#857 Chương 857
#858 Chương 858
#859 Chương 859
#860 Chương 860
#861 Chương 861
#862 Chương 862
#863 Chương 863
#864 Chương 864
#865 Chương 865
#866 Chương 866
#867 Chương 867
#868 Chương 868
#869 Chương 869
#870 Chương 870
#871 Chương 871
#872 Chương 872
#873 Chương 873
#874 Chương 874
#875 Chương 875
#876 Chương 876
#877 Chương 877
#878 Chương 878
#879 Chương 879
#880 Chương 880
#881 Chương 881
#882 Chương 882
#883 Chương 883
#884 Chương 884
#885 Chương 885
#886 Chương 886
#887 Chương 887
#888 Chương 888
#889 Chương 889
#890 Chương 890
#891 Chương 891
#892 Chương 892
#893 Chương 893
#894 Chương 894
#895 Chương 895
#896 Chương 896
#897 Chương 897
#898 Chương 898
#899 Chương 899
#900 Chương 900
#901 Chương 901
#902 Chương 902
#903 Chương 903
#904 Chương 904
#905 Chương 905
#906 Chương 906
#907 Chương 907
#908 Chương 908
#909 Chương 909
#910 Chương 910
#911 Chương 911
#912 Chương 912
#913 Chương 913