Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
6 months ago, 02/09/2020

Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần FULL

Dịch Trung Quốc Manga 492 chapters 1,726,973 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Trương Tử Tinh - nhà khoa học thế kỷ thứ 24, trong một lần thí nghiệm phát sinh sự cố, xuyên qua đến thế giới của "Phong Thần Diễn Nghĩa" có tên triều đại Ân Thương, có thân phận mới là Thọ Vương. Với sự hỗ trợ của siêu máy tính “Siêu Não”, tân Thọ Vương triển khai đại cục để cứu giang sơn khỏi cảnh nước mất nhà tan. Hắn áp dụng cải cách mới mẻ, dùng khoa học kỹ thuật cùng mưu trí của mình để chiến đấu chống lại tiên nhân. Với nhiều thủ đoạn tăng cường sức mạnh của bản thân, liệu hắn có khả năng xoay chuyển càn khôn, bỏ đi tiếng nhơ "hôn quân Trụ Vương"?


Dương Tiễn, 72 phép biến của người là quái gì? Siêu cấp sinh vật chiến sĩ của ta có thể biến ra mọi hình thái!


Nhiên Đăng, tên tiểu nhân khốn nạn kia, có bậc tông sư đánh chó ta đây, xem ngươi làm thế nào cướp được Định Hải Châu? 


Này các giáo chủ thánh nhân coi mạng người như cỏ rác, có giỏi ra đây đọ sức a !


Các mỹ nữ phong thần bất hạnh, ta đến giải cứu các nàng đây !

Danh sách Chapters

id Name
#1 Chương 1: Băng hội! Phản vật chất năng lượng tráo
#2 Chương 2: Xuyên Việt! Tử Tinh? Tử Tân? Thọ Vương? Trụ Vương?
#3 Chương 3: Thị Tập Ngẫu Ngộ
#4 Chương 4: Vân Trung Tử
#5 Chương 5: Thọ Vương, Lão bà của ngươi ta nhận!
#6 Chương 6: Hoàng cung diên yến! Câu tâm đấu giác đích khai thủy( Hoàng cung yến hội! Tranh đấu bắt đầu )
#7 Chương 7: Đảo Duệ Cửu Ngưu! Cha Tối Bất Khuyết Đích Tựu Thị Lực Khí
#8 Chương 8: Chiêu Tuyên Điện Luận Thế! Đấu Trí Hoàn Thị Ngã Cường
#9 Chương 9: Cật Thố Dữ Quỳnh Quỳnh Bạch Thỏ(Ghen cùng quỳnh quỳnh bạch thỏ)
#10 Chương 10: Thái tử Huề Mỹ Liệp Đông Giao(Thái tử cùng mỹ nhân săn bắn ở Đông Giao)
#11 Chương 11: Yêu Điểu
#12 Chương 12: Nghĩa Trợ Khổng Tước Cuống Đa Bảo
#13 Chương 13: Phí Trọng Ngộ Hiến Xuân Cung
#14 Chương 14: Ý Ngoại Đích Thự Quang! Siêu Não Phục Tô
#15 Chương 15: Tứ Phương Chư Hầu
#16 Chương 16: “Trụ Vương” Đăng Cơ
#17 Chương 17: Trứ Tam Thư Lập Đức Thiên Hạ
#18 Chương 18: Vi Phục Ngộ Mỹ Nữ
#19 Chương 19: Thuật Toán Hội Song Xu
#20 Chương 20: Lập Quân Uy Thân Chinh Đông Di
#21 Chương 21: Võ Thành Vương Chi Dũng
#22 Chương 22: Dĩ Xạ Đấu Xạ Nhiếp Đông Di
#23 Chương 23: Chiến thư
#24 Chương 24: Đông Di Đệ Nhất Xạ Thủ
#25 Chương 25: Thượng Cổ Hung Thú
#26 Chương 26: Dạ Thẩm Nữ Phu
#27 Chương 27: Nữ Vương Thần Phục
#28 Chương 28: Na Tra Quải Đái Kế Hoa Hòa Dị Biến Đích Chiến Hồn Quyết
#29 Chương 29: Chấn Thiên Cung, Xuyên Vân Tiễn
#30 Chương 30: Nguyệt Cơ Hiến Thân
#31 Chương 31: Xi Vưu Hung Khí
#32 Chương 32: Huyền Vũ Hiện, Phệ Phách Phục
#33 Chương 33: Kinh Văn Phong Thần
#34 Chương 34: Đông Tề Lập, Đông Di Bình
#35 Chương 35: Khải Toàn Hồi Triều
#36 Chương 36: Sơ Kiến Na Tra
#37 Chương 37: Na Tra Cừu Hận Lý Tịnh Đích Nguyên Nhân?
#38 Chương 38: Tái Hội Giai Nhân
#39 Chương 39: Hồng Phấn Tri Kỷ
#40 Chương 40: “Cố Nhân Chi Nữ” Đặng Thiền Ngọc
#41 Chương 41: Tụ Lôi Bình? Siêu Não Thành Bại Đích Quan Kiện
#42 Chương 42: Tai Họa
#43 Chương 43: Tam Tiêu Nương Nương
#44 Chương 44: Lưỡng Toàn Kỳ Mỹ
#45 Chương 45: Giai Đại Hoan Hỉ
#46 Chương 46: Nạp phi phong ba
#47 Chương 47: Thu phong từ
#48 Chương 48: Tống gia trang tróc quỷ
#49 Chương 49: Trí mệnh đích thí nghiệm
#50 Chương 50: Siêu não
#51 Chương 51: Phong thần bản Tôn Ngộ Không dữ Sư Đà vương
#52 Chương 52: Thanh Giác chi tử
#53 Chương 53: Vị lai đích kế hoa
#54 Chương 54: Nữ Oa hành hương dẫn phát đích triêu nghị
#55 Chương 55: Đông Thị ác hán
#56 Chương 56: Duyến phân a! Hựu thị Phi Liêm gia đích
#57 Chương 57: Thanh nhi đích thân phận
#58 Chương 58: Thiếp danh Thanh Quân
#59 Chương 59: Phi Liêm phóng Thương Dung
#60 Chương 60: Thanh Giác đích di sản
#61 Chương 61: Quảng Thành Tử! Âm mưu hoàn thị tế ngộ?
#62 Chương 62: Tống biệt
#63 Chương 63: Âm mưu! Ý ngoại đích thôi đảo
#64 Chương 64: Báo thân yêu thú! Thiểm quang đạn đích diệu dụng
#65 Chương 65: Thương Dung hối hôn
#66 Chương 66: Phân loạn chi thủy! Nữ Oa miếu vấn đối
#67 Chương 67: Đổ ước! Thánh nhân dữ nhân hoàng
#68 Chương 68: Chiêu yêu phiên! Nữ Oa nương nương đích oán niệm
#69 Chương 69: Tân chánh lệnh đích ý ngoại trở lực
#70 Chương 70: Hung hiểm! Tâm ma chi kiếp
#71 Chương 71: Chiêu Hiền Quán Đệ Nhất Đại Kinh Hỉ
#72 Chương 72: Kết nghĩa kim lan
#73 Chương 73: Khổng Tuyên Luận Đạo
#74 Chương 74: Thanh Quân Hội Văn Sắc
#75 Chương 75: Mạc Danh Kỳ Diệu! Vu Phiết Đích Sát Ý
#76 Chương 76: Thôn Phệ ! Tinh Thần Đích Lực Lượng
#77 Chương 77: Vũ Vương Cửu Đỉnh! Vu Phiết Thủ Hộ Đích Bí Mật
#78 Chương 78: Tự Thành Kiền Khôn Dữ Thải Hoa Tiểu Tặc
#79 Chương 79: Mạc Hậu Giả Đích Đoan Nghê
#80 Chương 80: Ngoa Thú Tiểu Đản
#81 Chương 81: Thao Thiết Phá Trận
#82 Chương 82: Chân Giả Mặc Biện! Phi Liêm Đích “Bí Mật”
#83 Chương 83: Phí Trọng Cử Hiền
#84 Chương 84: Lưỡng Đại Chư Hầu? Phí Trọng, Vưu Hồn
#85 Chương 85: Văn Thái Sư Dã Tiến Hiền
#86 Chương 86: Vị Vũ Trù Mâu, Vi Liễu Tương Lai Đích Chuẩn Bị
#87 Chương 87: Bỉ Vi Mộng Cảnh? Chân Tâm Đích Thổ Lộ
#88 Chương 88: Tam Niên (Thượng)
#89 Chương 89: Tam Niên (Hạ)
#90 Chương 90: Thủy Hỏa Tịnh Dung! Phản Vật Chất Nguyên Lý Đích Pháp Quyết
#91 Chương 91: Hành Tân Chánh, Tô Hộ Phản
#92 Chương 92: Hiên Viên Phần
#93 Chương 93: Thương Đả Xuất Đầu Điểu! Văn Trọng Đại Quân Phạt Tô Hộ
#94 Chương 94: Chiến Ký Châu, Trương Khuê Hiển Uy
#95 Chương 95: Phù Du Chi Chí ! Đát Kỷ Đích Túc Mệnh
#96 Chương 96: Đát Kỷ Nhập Cung
#97 Chương 97: Kiếm Danh Cự Khuyết
#98 Chương 98: Tuyết Nhi Đát Kỷ
#99 Chương 99: Nhĩ Ngu Ngã Trá! Đát Kỷ Chi Tâm
#100 Chương 100: Hạn Bạt Chi Tai
#101 Chương 101: Cầu Vũ
#102 Chương 102: Thần Bí Thanh Niên
#103 Chương 103: Nhân Phẩm Bạo Phát! Siêu Cấp Hạnh Vận Nhật
#104 Chương 104: Thải Vân Đồng Tử
#105 Chương 105: Nguyên Thư Đệ Nhất Chủ Giác Hạ Sơn
#106 Chương 106: Nữ Bạt Chi Chiến
#107 Chương 107: Đồng Tử Tao Trục
#108 Chương 108: Hí Sái Khương Tử Nha
#109 Chương 109: Ứng Long Tầm Cừu! Hữu Tình Nam Nữ
#110 Chương 110: Nữ Bạt Đích Quyết Tâm
#111 Chương 111: Thủy Hóa? Sinh Vật Chiến Sĩ Đích Đản Sanh
#112 Chương 112: Nữ Bạt Dữ Ứng Long
#113 Chương 113: Hữu Tình Khách Xuyến! Triệu Công Minh Sơ Thứ Đăng Tràng
#114 Chương 114: Phúc Họa Tương Y! Thất Nhật Chi Kỳ
#115 Chương 115: Đát Kỷ Dữ Tỳ Bà Tinh
#116 Chương 116: Công Đức Đích Diệu Dụng!
#117 Chương 117: Khương Tử Nha Dữ Tỳ Bà Tinh
#118 Chương 118: Tam Quái Chiêu Hiền
#119 Chương 119: Viên Hồng Dữ Bái Sư
#120 Chương 120: Phi Hoàng Đằng Đạt Đích Khương Tử Nha
#121 Chương 121: Biến Dị ! Băng Tuyết Đích Năng Lực
#122 Chương 122: Sắc Lang Siêu Não?
#123 Chương 123: Thằng Trì Bí Hội! Đại Thương Bản Việt Vương Câu Tiễn
#124 Chương 124: Độc Ách! Âm Mưu Thủy Động
#125 Chương 125: Điên Phúc? Thải Vân Đồng Tử Đích Tân Nhiệm Vụ?
#126 Chương 126: Binh giả, quỷ đạo dã
#127 Chương 127: Tế tự phong vân
#128 Chương 128: Chích ngữ tẩu thải vân
#129 Chương 129: Chu Thiên Lân đích ám chiêu dữ “kỳ binh” Khương Hoàn
#130 Chương 130: Ảnh đế Viên Hồng
#131 Chương 131: Cơ Xương Phi Liêm câu tại toán kế trung
#132 Chương 132: Phóng Tam thánh lộ ngộ Hạm Chi
#133 Chương 133: Đạo đồ hữu tiên hậu, Quốc sư phân tả hữu
#134 Chương 134: Hỏa Vân động Tam thánh vấn đạo (thượng)
#135 Chương 135: Hỏa Vân động Tam thánh vấn đạo (hạ)
#136 Chương 136: Đắc Long Mã, Truyền Nội Kinh
#137 Chương 137: Khổng Tuyên thu đồ
#138 Chương 138: Duy Ác
#139 Chương 139: Hồng Cẩm Thú Công Chúa
#140 Chương 140: Lộc Đài
#141 Chương 141: Na Tra trừ yêu
#142 Chương 142
#143 Chương 143
#144 Chương 144
#145 Chương 145
#146 Chương 146
#147 Chương 147
#148 Chương 148
#149 Chương 149
#150 Chương 150
#151 Chương 151
#152 Chương 152: Kim Linh Thánh Mẫu
#153 Chương 153: Bá Ấp Khảo Triều Ca Hiến Bảo
#154 Chương 154: Cầm Tỏa Bá Ấp Khảo
#155 Chương 155: Đát Kỷ Hội Tiêu Dao
#156 Chương 156: Bạch Viên Kế
#157 Chương 157: Tam Sơn Quan
#158 Chương 158: Đồng Đạo Trung Nhân
#159 Chương 159: Văn Đạo Nhân
#160 Chương 160: Nhân Vật Hèn Hạ Nhất Phong Thần Xuất Hiện
#161 Chương 161: Tinh Ngọc! Tây Phương Giáo Chi Mưu
#162 Chương 162: Đoạt bảo Phong Vân
#163 Chương 163: Giá Họa ! Mỹ Nhân Chi Kế
#164 Chương 164: Tinh Ngọc Chi Lực
#165 Chương 165: Sát Trùng Tề! Văn Tử Đích Khắc Tinh ( Thuốc Diệt Trùng! Khắc Tinh Của Muỗi)
#166 Chương 166: Văn Đạo Nhân Đích Kết Cục , Hạm Chi Tiên Đích Khai Thủy ( Kết Cục Của Văn Đạo Nhân, Sự Khởi Đầu Của Hạm Chi Ti
#167 Chương 167: Lữ Nhạc Tầm Cừu ( hành Trình Báo Thù Của Lữ Nhạc)
#168 Chương 168: Nguyên Thủy Thiên Tôn ĐÍch Kế Giác ( Toan Tính Của NGuyên Thủy Thiên Tôn)
#169 Chương 169: Lý Đại Đào Cương An Hậu Cung ( Thay Mận Đổi Đào Yên Định Hậu Cung)
#170 Chương 170: Khương Tử Nha Đích Lựa Chọn ( Lựa Chọn Của Khương Tử Nha)
#171 Chương 171: Dũ Lý Chi Chiến! Ứng Long Đối Tam Tiên
#172 Chương 172: Mục Tiêu! Huyền Tiên Chi Cảnh
#173 Chương 173: Bích Tiêu? Hạm Chi Tiên?
#174 Chương 174: Dũng Sấm Thập Tuyệt Trận
#175 Chương 175: Dẫn Lang Nhập Thất! Khả Phạ Đích Âm Mưu
#176 Chương 176: Cửu Đầu Trĩ Kê Tinh
#177 Chương 177: Hạm Chi Tâm Ý
#178 Chương 178: Ngự Giá Tây Chinh
#179 Chương 179: Địa Hành Kỳ Thuật Sơ Kiến Công
#180 Chương 180: Vũ Dực Tiên Dữ Khổng Tuyên
#181 Chương 181: Đạo Đức Kinh Văn Hoặc Đại Bàng
#182 Chương 182: Lưỡng Quân Đấu Pháp Tẫn Huyền Diệu
#183 Chương 183: Ôn Bộ Sứ Giả Hiển Thần Thông
#184 Chương 184: Băng Tuyết Hóa Hình Sơ Kiến Công
#185 Chương 185: Hạm Chi Tây Lai
#186 Chương 186: Tái Phùng Lục Áp
#187 Chương 187: Trảm Tiên Phi Đao
#188 Chương 188: Bích Du Cung Yết Thánh
#189 Chương 189: Thông Thiên Giáo Chủ Đích Quyết Định
#190 Chương 190: Triều Ca Mị Nương
#191 Chương 191: Yêu Nữ Dữ Tam Tiên
#192 Chương 192: Huyết Bính! Đả Đầu Trận Đích Xiển Giáo
#193 Chương 193: Tam Tiêu Tây Hành
#194 Chương 194: Chuẩn Đề Đạo Nhân Hoặc Khổng Tuyên
#195 Chương 195: Đổ Đấu Xảo Thoát Thân
#196 Chương 196: Hoàng Hà Trận Hãm Tây Phương Giáo
#197 Chương 197: Song Thánh Quyết! Thông Thiên Dữ Chuẩn Đề
#198 Chương 198: Ban Sư Văn Kinh Biến
#199 Chương 199: Triều Ca Chi Họa
#200 Chương 200: Vong Dương Bổ Lao Vô Gian Đạo
#201 Chương 201: Phong Thần Bảng Phong Ba
#202 Chương 202: Nguyên Thủy Thiên Tôn đích toán kế
#203 Chương 203: Tiêu Thăng Tào Bảo
#204 Chương 204: Cửu Đỉnh! Vi Phiền Đích Chân Diện Mục
#205 Chương 205: Hoàng Tước Tại hậu! Phi Liêm Xuất Tràng
#206 Chương 206: Thương Đả Hoàng Tước! “Phản Đồ” Chư Kiền
#207 Chương 207: Phi Liêm Mạt Lộ
#208 Chương 208: Cửu Cung Ma Phiên Dữ Khổng Tước Xoát Bình
#209 Chương 209: Nghênh Hạm Chi, Toàn Thập Tuyệt
#210 Chương 210: Cửu Đỉnh Dữ Định Hải Thần Chuyên
#211 Chương 211: Luyện Đan Thuật! Hạm Chi Tiên Chi Năng
#212 Chương 212: Phóng Hổ Quy Sơn? Cơ Xương Hồi Quy
#213 Chương 213: Song Phi Đấu Diễm! Tỉ Can Hiến Bảo Trích Tinh Lâu
#214 Chương 214: Hỉ Mị Đích Câu Dẫn Dữ Thất Khiếu Linh Lung Tâm
#215 Chương 215: Bát Quái? Khổng Tuyên Dữ Hỉ Mị
#216 Chương 216: Phượng Tộc Cấm Kỹ
#217 Chương 217: Tỉ Can Đích Chân Tướng Dữ Hỉ Mị Đích Ẩn Bí
#218 Chương 218: Thải Đầu
#219 Chương 219: Ước Định Dữ Cảnh Cáo
#220 Chương 220: Kỳ Tư Diệu Tưởng! Tam Quốc Anh Hào Dữ Ma Phiên Chi Hồn
#221 Chương 221: Kim Tiên Dữ Thiết Tha
#222 Chương 222: Tiên Sơn Tàng Chung Danh Hỗn Độn
#223 Chương 223: Cửu Đức Dữ Chiến Hồn
#224 Chương 224: Tam Hào Sơn Huyền Đô Luận Đạo
#225 Chương 225: Mục Tiêu! Đại Dư Tiên Sơn
#226 Chương 226: Trảm Tiên Phi Đao Dữ Ngũ Sắc Thần Quang
#227 Chương 227: Chúng Tiên Tầm Chung Đại Dư Hành
#228 Chương 228: Cường Hãn Đích Đột Tiễn
#229 Chương 229: Kỳ Thú
#230 Chương 230: Khủng Bố! Ngũ Âm Thú Quân Đoàn
#231 Chương 231: Thần Bí Nam Nữ
#232 Chương 232: Hỗn Độn Chung Hiện
#233 Chương 233: Hỗn Độn Thạch Đích Bí Mật
#234 Chương 234: Tiêu Dao xảo kế hoặc Chuẩn Đề
#235 Chương 235: Thiên thư dữ “Huyền Đô”
#236 Chương 236: Hóa Tam Thanh Lão Tử thoái Khổng Đề
#237 Chương 237: Hà vi Thánh nhân (Vì sao làm thánh nhân)
#238 Chương 238: Đát Kỷ đích hận ý (Thù hận của Đát Kỷ)
#239 Chương 239: Thanh Long Yểm Nguyệt đao
#240 Chương 240: Ái hận cưu cát dục tây hành
#241 Chương 241: Tây Côn Lôn
#242 Chương 242: Đặng Thiền Ngọc! Cố Nhân Đích Trùng Phùng
#243 Chương 243: Song Tu? Tây Vương Mẫu Đích Kỳ Quái Thỉnh Cầu
#244 Chương 244: Thiên Dao Chi Nộ
#245 Chương 245: Thiền Ngọc Đạo Thảo
#246 Chương 246: Cuồng Bạo! Hỗn Độn Cửu Hình Đích Lực Lượng
#247 Chương 247: Diệc Huyễn Diệc Chân! Lực Lượng Đích Tiến Giai
#248 Chương 248: Ẩn Bí! Thủy Quật Trấn Áp Đích Cường Giả
#249 Chương 249: Chân Tướng! Thượng Cổ Chi Chiến Dữ Ma Thần Phạt Thiên
#250 Chương 250: Khởi thán Thế gian yêu vô tình
#251 Chương 251: Hình Thiên thoát khốn!Âm mưu của Dao chân nhân
#252 Chương 252: Tây Vương Mẫu Ẩn Bí (Thượng)
#253 Chương 253: Tây Vương Mẫu Ẩn Bí (Hạ)
#254 Chương 254: Hình Thiên Dữ Phi Liêm
#255 Chương 255: Cửu Đỉnh chi bí
#256 Chương 256: Đát Kỷ phong hậu
#257 Chương 257: Linh Bảo
#258 Chương 258: Hữu khách Tây lai danh Kim Cương
#259 Chương 259: Cửu Cung Ma Trận khốn Linh Bảo
#260 Chương 260: Phá diệt! Thập nhị Kim tiên bất tử đích Phong thần định luật
#261 Chương 261: Thánh Nhân Tiên Phàm các toán kế
#262 Chương 262: Ngộ Hoả Linh nhị yết Bích Du Cung
#263 Chương 263: Tam vấn Thông Thiên luận sát kiếp
#264 Chương 264: Hợp Tung
#265 Chương 265: Thân Công Báo! Bức cận đích nguy cơ
#266 Chương 266: Phượng Hoàng Sơn sơ kiến Long Cát
#267 Chương 267: Người Theo Dõi
#268 Chương 268: Cừu Nhân
#269 Chương 269: Sát chiêu của Thân Công Báo
#270 Chương 270: Thế thân mộc nhân chi hiệu
#271 Chương 271: Nguyên Thủy Thiên Tôn chi thuật
#272 Chương 272: Loạn Thế
#273 Chương 273: Nghi đoàn? Cơ Phát bắc phạt
#274 Chương 274: Tứ thánh dương oai, Dương Tiễn hạ sơn
#275 Chương 275: Đám hỏi
#276 Chương 276: Biệt viện lai địch
#277 Chương 277: Vũ Dực Tiên đích khả năng
#278 Chương 278: Sơ lâm Bát cảnh cung
#279 Chương 279: Ta muốn diệt thế thì sao
#280 Chương 280: Kẻ xâm nhập
#281 Chương 281: Đắc Kỷ chi mộng
#282 Chương 282: Tam hầu định bắc uẩn huyền cơ
#283 Chương 283: Khuy dục tam tiên đảo
#284 Chương 284: Liệt biến ! Hỗn độn VS kim đấu
#285 Chương 285: Cầu thân
#286 Chương 286: Chân dung Bích Tiêu
#287 Chương 287: Hoàn toàn thể Băng Tuyết
#288 Chương 288: Sùng thành Phong Liêm kế Tô Hộ
#289 Chương 289: Tuyền lưu
#290 Chương 290: Huyễn ma trận
#291 Chương 291: Vạn tải tuyền lưu
#292 Chương 292: Trao đổi! Điều kiện xuất thủ
#293 Chương 293: Lạc Bảo Kim tiền hiển kỳ công
#294 Chương 294: Khắc tinh
#295 Chương 295: Tĩnh tâm thiên hạ động
#296 Chương 296: Dã vọng! Hùng tâm của Cơ Phát
#297 Chương 297: Tam sơn quan, ngũ quang thạch danh vọng
#298 Chương 298: Thiền Ngọc
#299 Chương 299: Bát cửu biến hóa thùy tranh tiên
#300 Chương 300: Băng Tuyết! Bản sao có chất lượng siêu việt hơn bản chính!
#301 Chương 301: Chém giết cùng chặn giết
#302 Chương 302: Lấy ba đánh một! Truyền thống tốt đẹp của Xiển giáo
#303 Chương 303: 10 VS 3! Viện quân từ Kim ngao đảo
#304 Chương 304: Huyền cơ chân nhân
#305 Chương 305: Kiến thức của Ngọc đỉnh chân nhân
#306 Chương 306: Cửu chuyển huyền công
#307 Chương 307: Giải thoát
#308 Chương 308: Quảng Thành Tử hội tam anh
#309 Chương 309: Khổng Minh trận bắt Quảng Thành Tử
#310 Chương 310: Người theo dõi! Nguy cơ đến gần
#311 Chương 311: Kỳ sự! Thất tung đích khí tử
#312 Chương 312: Hoàng tước ở phía sau , Huyền Cơ chân nhân
#313 Chương 313: Thiên giới thiên sư
#314 Chương 314: Phượng Hoàng Sơn lừa Long Cát công chúa
#315 Chương 315: Đát Kỷ thỉnh cầu cùng thảo nghịch hịch văn
#316 Chương 316: Chiến Tranh Kinh Tế
#317 Chương 317: Ta không phải” Ngựa đực”, ta chỉ là có điểm” Hậu cung”
#318 Chương 318: Đâu Nghễ Hoàn! “Ngôi sao” lấp lánh chiến trường vô hình
#319 Chương 319: Trọng kỵ và Cung kỵ! Đối chiến vượt qua thời đại
#320 Chương 320: Vạn Nhận xa dạ tập Chu doanh
#321 Chương 321: Long Cát động tình
#322 Chương 322: Toàn Tâm Đinh mất đi hiệu lực! Hoàng Thiên Hóa vs Ma Lễ Thanh
#323 Chương 323: Hóa Huyết thần đao ra uy
#324 Chương 324: Khương Thượng bội tín lừa Dư Nguyên
#325 Chương 325: Tứ linh chung tề! Khanh nhập ngã mộng do tự tỉnh (Cuối cùng cũng đủ tứ linh! Khanh nhập mộng ta mà vẫn tỉnh)
#326 Chương 326: Định hải thần châu nhiếp quần tiên
#327 Chương 327: Thương Minh vương Tiếp dẫn tây lai
#328 Chương 328: Thập nhị phẩm đài sen ngự tru tiên !
#329 Chương 329: Lão Tử, Nguyên Thủy hội Thông Thiên
#330 Chương 330: Khả năng của thánh nhân ! Trận đấu ngoài ba mươi ba thiên
#331 Chương 331: Lục Áp thư xạ Tiêu Dao Tử
#332 Chương 332: Khương Tử Nha thư bái Triệu Công Minh
#333 Chương 333: Thủ Dương sơn Băng Tuyết kiến kỳ công
#334 Chương 334: Bích Du cung, Đa Bảo hộ đoản
#335 Chương 335: Lạc Bảo Kim Tiền , lạc Đa Bảo
#336 Chương 336: Hỏa Vân Động tạm biệt Tam Hoàng
#337 Chương 337: Thiên Đế vị! Tam Hoàng thỉnh cầu
#338 Chương 338: Càn Khôn Đỉnh bí tân thỉnh cầu
#339 Chương 339: Côn Lôn cầu đan luyện âm dương
#340 Chương 340: Quy diễn đan thành kính trọng viên
#341 Chương 341: Cứu Công Minh bỗng nghe tin dữ Hoàng Hà trận
#342 Chương 342: Cứu Vân Tiêu, mộc nhân thế thân
#343 Chương 343: Đấu Nguyên Thủy ngọc phù giải ách
#344 Chương 344: Thủ đoạn cùng âm mưu ( nguyên bản: Ám Thủ cùng Ám Mưu)
#345 Chương 345: Đồng hoá cùng thôn phệ! Băng Tuyết biến dị: Ám Thủ cùng Ám Mưu)
#346 Chương 346: Bất nhược tương vong vu giang hồ: Ám Thủ cùng Ám Mưu)
#347 Chương 347: Khốn tiên tháp ngoại đấu Phù Nguyên: Ám Thủ cùng Ám Mưu)
#348 Chương 348: Khốn tiên tháp: Ám Thủ cùng Ám Mưu)
#349 Chương 349: Hạo Thiên Kim Mẫu: Ám Thủ cùng Ám Mưu)
#350 Chương 350: Cương Nha VS Tố Sắc Vân Giới Kỳ: Ám Thủ cùng Ám Mưu)
#351 Chương 351: Lấy nhất địch nhị! Thiên giới kích đấu: Ám Thủ cùng Ám Mưu)
#352 Chương 352: Hỗn Độn chung hiện: Ám Thủ cùng Ám Mưu)
#353 Chương 353: Long Cát Công Chúa Thiên Vị Chi Lực: Ám Thủ cùng Ám Mưu)
#354 Chương 354: Kết nghĩa kim lan, một dạ đồng lòng: Ám Thủ cùng Ám Mưu)
#355 Chương 355: Phá núi cứu mẹ! Chấp niệm của Dương Tiễn: Ám Thủ cùng Ám Mưu)
#356 Chương 356: Sư ân mẫu ái, tình thương vô biên: Ám Thủ cùng Ám Mưu)
#357 Chương 357: Dương Nhâm sử Chu: Ám Thủ cùng Ám Mưu)
#358 Chương 358: Đại Dư tiên phủ
#359 Chương 359: Vãng Sanh Liên Tử! Lời mời của Chuẩn Đề đạo nhân
#360 Chương 360: Bích Du Cung Khổng Tuyên gặp Đa Bảo
#361 Chương 361: Lạc Thư đấu Hỗn Độn Chung
#362 Chương 362: Tam Hoàng tây hành cực nhạc
#363 Chương 363: Ba hoa chích chòe cùng nhị thánh
#364 Chương 364: Tam hoàng tây lai ! Thần bí đổ chú
#365 Chương 365: Kinh khủng! Uy lực Thập nhị phẩm liên hoa trận
#366 Chương 366: Muỗi! “Thiên địch” của Thập nhị phẩm liên hoa
#367 Chương 367: Liên thai chi bạo! Tối hậu đích thế thân mộc nhân
#368 Chương 368: Oa Hoàng đồ trung tu Càn khôn
#369 Chương 369
#370 Chương 370: Tụt lùi? Cảnh giới mới kỳ lạ
#371 Chương 371: Sáng sớm, Xuân ý dạt dào
#372 Chương 372: Bích Du Cung, Thông Thiên luận Tru Tiên
#373 Chương 373: Giảng đạo cùng “ Kính Tử” (* Kính Tử: Gương)
#374 Chương 374: Hoang mang! Ta nói muốn đi nơi nào?: Gương)
#375 Chương 375: Thông Thiên, Tử Tinh tính nhị giáo: Gương)
#376 Chương 376: Tiên sơn thử kiếm hiện phong mang (tài năng): Gương)
#377 Chương 377: Thiên Dao bị bệnh? Nghi hoặc tại Tây Côn Lôn: Gương)
#378 Chương 378: Tam tiên đảo Nhiên Đăng “Mượn” bảo: Gương)
#379 Chương 379: Ngũ Sắc Tinh Thạch cùng Xuyên Tâm Tỏa (khóa xuyên tim): Gương)
#380 Chương 380: Ác ma Tiêu Dao Tử! Nhiên Đăng và Từ Hàng khiếp hãi: Gương)
#381 Chương 381: Tâm ý của Tam Tiêu: Gương)
#382 Chương 382: Tam nữ đồng quy: Gương)
#383 Chương 383: Bạch Ngọc: Gương)
#384 Chương 384: “Duyên phận”! Nhiên Đăng đạo nhân và Côn Lôn tinh ngọc: Gương)
#385 Chương 385: Dương Tiễn chiến Nhiên Đăng: Gương)
#386 Chương 386: Tức giận! Nguyên Thủy đấu Chuẩn Đề: Gương)
#387 Chương 387: Tam Thanh lui nhị Thánh: Gương)
#388 Chương 388: Danh sư cao đồ! Thành tựu của Ngao Bính: Gương)
#389 Chương 389: Hãm Tiên Kiếm Khí túng Đông Hải: Gương)
#390 Chương 390: “Điểm hoá” tam đại sỹ: Gương)
#391 Chương 391: Tiêu Dao chiến Dương Tiễn: Gương)
#392 Chương 392: Huyền Vũ đối Huyền Vũ!Cửu hợp huyền công vs Ma thể chi vực: Gương)
#393 Chương 393: Tiêu Dao Tiên Phủ: Gương)
#394 Chương 394: Bích Du Cung thăm Tam Hoàng: Gương)
#395 Chương 395: Tiên thiên kỳ vật! Đả Thần Tiên chi mê: Gương)
#396 Chương 396: Bệnh nhẹ của Thiên Dao: Gương)
#397 Chương 397: Cao Hữu Kiền Tây Kỳ tầm thù: Gương)
#398 Chương 398: Ngã xuống và phản bội! Kim tiên Xiển giáo chết!: Gương)
#399 Chương 399: Nhị đào tam sĩ! Tây Côn Lôn chi mưu: Gương)
#400 Chương 400: Phong Liêm kỳ kế luận diệt Trụ: Gương)
#401 Chương 401: “Ân Giao” cùng “Ân Hồng”! Vô gian dữ phản vô gian: Gương)
#402 Chương 402: Nhân giới chi chiến bởi con người gây ra: Gương)
#403 Chương 403: Bát tự tương khắc đích “Cố nhân”: Gương)
#404 Chương 404: Ma thể chi lực của Tam Tiêu: Gương)
#405 Chương 405: Bát Cảnh Cung quần thánh luận thế: Gương)
#406 Chương 406: Oa Hoàng cung Lục Áp xin giúp đỡ: Gương)
#407 Chương 407: Hạ độc cùng ám sát! Nhị “Ân” sứ mệnh!: Gương)
#408 Chương 408: Cấm thuật chú! Đại chiến bắt đầu: Gương)
#409 Chương 409: Ác chiến Kim Kê Lĩnh
#410 Chương 410: Tiếng đàn của Ấp Khương
#411 Chương 411: Ngoài ý muốn! nữ nhân không phải là Đắc Kỷ
#412 Chương 412: Thái Văn Cơ bái sư thoát hiểm địa
#413 Chương 413: Lão Tử Triều Ca thăm Tiêu Dao
#414 Chương 414: Ân Hồng mạt lộ
#415 Chương 415: Nhân đạo, Huyền đạo vi chiến
#416 Chương 416: Thiên Hồn Trận thảm kim đình tuyệt
#417 Chương 417: Hoả hải phiêu lãng phần kim thân (biển lửa phiêu lãng đốt kim thân)
#418 Chương 418: Vạn Tiên chủ trận
#419 Chương 419: Sưu tâm bí thuật! Nguy cơ cận kề
#420 Chương 420: Tỵ Thủy quan
#421 Chương 421: Định Phong Châu! Phá phong diễm trận
#422 Chương 422: Trường Nhĩ Định Quang Tiên
#423 Chương 423: Đông Hải gặp nguy, Họa từ thiên giới
#424 Chương 424: Thuấn sát
#425 Chương 425: Bày mưu tính kế gây mưa gió
#426 Chương 426
#427 Chương 427
#428 Chương 428
#429 Chương 429: Huyền Tiên đối Huyền Tiên! Thánh nhân dĩ hạ đích tối cường chiến đấu
#430 Chương 430: Vô Đương thánh mẫu! Quân cờ không ngờ
#431 Chương 431: Phục kích
#432 Chương 432: Hố đen vũ trụ nhân tạo! Đổ ước trong Sơn Hà Xã Tắc Đồ
#433 Chương 433: Côn Lôn Kính
#434 Chương 434: Hỗn độn phá, Càn Khôn hiện
#435 Chương 435: Ân Hồng
#436 Chương 436: Thôn Phệ ! Nỗi kinh hoàng của Thái Vi chân nhân
#437 Chương 437: Bất ngờ ! Hành động ngoài ý muốn của Dương Tiễn !
#438 Chương 438: Kịch chiến vạn tiên trận
#439 Chương 439: Phản bội cùng bi ai! Dị biến kinh thiên của Vạn tiên trận
#440 Chương 440: Định cục cùng thức tỉnh
#441 Chương 441: Trở lại! Phong vân dục tái khởi
#442 Chương 442: Triều ca đại hôn
#443 Chương 443: Nghi ngờ về sát kiếp và Kế trong Kế
#444 Chương 444: Đạo tiên
#445 Chương 445: Tử vong và ngủ đông
#446 Chương 446: Kinh biến! Tây côn lôn chi kiếp
#447 Chương 447: Bốn đánh một cùng ba đấu hai! Cuộc chiến đỉnh cấp bắt đầu
#448 Chương 448: Quyết đấu Tru tiên trận
#449 Chương 449: Bại lui và trừ danh(1)
#450 Chương 450: Kiếp nạn của Côn Lôn! Nguyên Thuỷ Thiên Tôn thảm bại
#451 Chương 451: Mưu tính cuối cùng ! Quyết định của Phương Tây Nhị Thánh
#452 Chương 452: Nhất chiến định cục! Vạn phu mạc địch dữ vô gian quỷ đạo
#453 Chương 453: Cơ Phát tự thiêu! Nghịch chuyển số mệnh
#454 Chương 454: Tân Chế Định Thiên Hạ
#455 Chương 455: Nhân giai lực! Tham vọng của Thiên giới
#456 Chương 456: Tế thiên chi chiến
#457 Chương 457: Thăng không! Phạt thiên đích khai thủy
#458 Chương 458: Cuộc chiến thiên giới! “Kỳ vật” đối thiên binh
#459 Chương 459: Chỉ thị của Nguyên Thủy Thiên Tôn
#460 Chương 460: Thái Cực Mông Ế thiên!”Đề tiền” đích quyết chiến chi địa
#461 Chương 461: Khánh Tẫn Toàn Lực! Thiên Giới Kịch Chiến
#462 Chương 462: Hình Thiên chặt đầu ngộ đạo
#463 Chương 463: Đại thế đã mất
#464 Chương 464: Xuất phát! Mục tiêu Dao Trì ám ngục
#465 Chương 465: Điên cuồng cùng cứu vãn
#466 Chương 466: Thiên Dao thoát khốn
#467 Chương 467: Vãng Sinh Liên Tử cùng song bào thai
#468 Chương 468: Dương Tiễn
#469 Chương 469: Yên diệt kiếp cùng đại địch hiện
#470 Chương 470: Chư thánh phân chí phong vân khởi
#471 Chương 471: Nguy ky! Nguyên Thủy Thiên Tôn đích ý đồ
#472 Chương 472: Ao chiến dữ truy kích
#473 Chương 473: Chân chánh đích Thánh nhân chi chiến
#474 Chương 474: Quy Khư dị động! Trương Tử Tinh đích tuyển trạch
#475 Chương 475: Kinh văn! Quy Khư tẫn đầu đích thế giới
#476 Chương 476
#477 Chương 477: Bắc phương chi kỳ?
#478 Chương 478: Cường giả chi quyết! Côn Bằng đối Huyền Vũ
#479 Chương 479: Giải Trĩ
#480 Chương 480
#481 Chương 481: Cùng Kỳ
#482 Chương 482: Đoạt kỳ! Tiền sở vị hữu đích hệ liệt tái
#483 Chương 483: Kinh thiên chi mưu! Cùng Kỳ đích dã tâm
#484 Chương 484: Tái tràng sậu biến
#485 Chương 485: Đường lang bộ thiền! Quy Khư đích tối cường chi chiến
#486 Chương 486: Siêu não! Chân chánh đích hoàng tước
#487 Chương 487: Mộng trung đích điên phong! Đốn ngộ đích tiền triệu
#488 Chương 488: “Vũ trụ” dữ chất biến! Thần bí thanh niên tái hiện
#489 Chương 489: Hồng Quân
#490 Chương 490: Chung thủy (Đại kết cục thượng)
#491 Chương 491: Chung thủy (Đại kết cục trung)
#492 Chương 492: Chung thủy - Đại kết cục (cuối)