Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
6 months ago, 02/09/2020

오크지만 찬양해! - VINH DANH LOÀI ORC!.

Dịch Hàn Quốc Light Novel 231 chapters 647,814 từ
Nguồn: shinigamilnteam.com

Tại một thế giới nơi mà sức mạnh, quyền lực và tiền bạc trở thành những phương tiện chính để người ta theo đuổi.

Ở một thế giới, bị sự tham lam và ích kỷ làm cho ô uế.

Trong một thế giới nơi mà danh dự, công lý, niềm tin cùng các giá trị tốt đẹp khác đã đi vào quên lãng.

------------------------

Một chiến binh Orc xuất hiện, chứng tỏ điều ngược lại.

Danh sách Chapters

id Name
#1 Quyển I: Con Đường Chiến Binh / Chương 01: PROLOGUE - Mở Đầu
#2 Quyển I: Con Đường Chiến Binh / Chương 02: 제작사의 실수 (1) - Sai Lầm Của Đấng Sáng Tạo (1).
#3 Quyển I: Con Đường Chiến Binh / Chương 03 : 제작사의 실수 (2) - Sai Lầm Của Đấng Sáng Tạo (2)
#4 Quyển I: Con Đường Chiến Binh / Chương 04 : 교관 레녹 (1) - Chiến Sư Lenox (1)
#5 Quyển I: Con Đường Chiến Binh / Chương 05 : 교관 레녹 (2) - Chiến Sư Lenox. (2)
#6 Quyển I: Con Đường Chiến Binh / Chương 06 : 돌연변이 사냥 (1) - Săn Loài Đột Biến (1)
#7 Quyển I: Con Đường Chiến Binh / Chương 07 : 돌연변이 사냥 (2) - Săn Loài Đột Biến (2)
#8 Quyển I: Con Đường Chiến Binh / Chương 08 : 돌연변이 사냥 (3) - Săn Loài Đột Biến (3)
#9 Quyển I: Con Đường Chiến Binh / Chương 09 : 사람은 무엇으로 사는가 (1) - Con Người Sống Vì Điều Gì (1)
#10 Quyển I: Con Đường Chiến Binh / Chương 10 : 사람은 무엇으로 사는가 (2) - Con Người Sống Vì Điều Gì (2)
#11 Quyển I: Con Đường Chiến Binh / Chương 11 : 인턴 스텔라 - Thực Tập Sinh Stella
#12 Quyển I: Con Đường Chiến Binh / Chương 12 : 유저 사냥꾼 (1) - Những Thợ Săn Người Chơi (1)
#13 Quyển I: Con Đường Chiến Binh / Chương 13 : 유저 사냥꾼 (2) - Những Thợ Săn Người Chơi (2)
#14 Quyển I: Con Đường Chiến Binh / Chương 14 : 삶에 대하여 (1) - Luận Về Cuộc Sống (1)
#15 Quyển I: Con Đường Chiến Binh / Chương 15 : 삶에 대하여 (2) - Luận Về Cuộc Sống (2).
#16 Quyển I: Con Đường Chiến Binh / Chương 16 : 삶에 대하여 (3) - Luận Về Cuộc Sống (3).
#17 Quyển I: Con Đường Chiến Binh / Chương 17 : 전사의 자격 (1) - Tư Chất Chiến Binh (1).
#18 Quyển I: Con Đường Chiến Binh / Chương 18 : 전사의 자격 (2) - Tư Chất Chiến Binh (2).
#19 Quyển I: Con Đường Chiến Binh / Chương 19 : 전사의 자격 (3) - Tư Chất Chiến Binh (3).
#20 Quyển I: Con Đường Chiến Binh / Chương 20 : 인간과 주술사 (1) - Những Người Chơi Và Vị Thầy Đồng (1).
#21 Quyển I: Con Đường Chiến Binh / Chương 21: 인간과 주술사 (2) - Những Người Chơi Và Vị Thầy Đồng (2)
#22 Quyển I: Con Đường Chiến Binh / Chương 22: 오크록스의 전사들 (1) - Những Chiến Binh của Pháo Đài Orcnox (1).
#23 Quyển I: Con Đường Chiến Binh / Chương 23: 오크록스의 전사들 (2) - Những Chiến Binh Của Pháo Đài Orcnox (2).
#24 Quyển I: Con Đường Chiến Binh / Chương 24:오크록스의 전사들 (3) - Những Chiến Binh Của Pháo Đài Orcnox (3).
#25 Quyển I: Con Đường Chiến Binh / Chương 25: Bul'tar
#26 Quyển I: Con Đường Chiến Binh / Chương 26: Tạm Biệt, Pháo Đài Orcnox (1).
#27 Quyển I: Con Đường Chiến Binh / Chương 27: Tạm Biệt, Pháo Đài Orcnox (2).
#28 Quyển I: Con Đường Chiến Binh / Chương 28: Lời Đề Nghị Không Thể Chối Từ (1).
#29 Quyển I: Con Đường Chiến Binh / Chương 29: Lời Đề Nghị Không Thể Chối Từ (2).
#30 Quyển I: Con Đường Chiến Binh / Chương 30: Giải Cứu Vùng Đồng Bằng (1).
#31 Quyển I: Con Đường Chiến Binh / Chương 31: Giải Cứu Vùng Đồng Bằng (2).
#32 Quyển I: Con Đường Chiến Binh / Chương 32: Giải Cứu Vùng Đồng Bằng (3).
#33 Quyển I: Con Đường Chiến Binh / Chương 33: Giải Cứu Vùng Đồng Bằng (4).
#34 Quyển I: Con Đường Chiến Binh / Chương 34: Mâu Thuẫn (1).
#35 Quyển I: Con Đường Chiến Binh / Chương 35: Mâu Thuẫn (2).
#36 Quyển I: Con Đường Chiến Binh / Chương 36: Mâu Thuẫn (3).
#37 Quyển I: Con Đường Chiến Binh / Chương 37: Sự Thật (1).
#38 Quyển I: Con Đường Chiến Binh / Chương 38: Sự Thật (2).
#39 Quyển I: Con Đường Chiến Binh / Chương 39: Công Dân Danh Dự.
#40 Quyển I: Con Đường Chiến Binh / Chương 40: Đại Làng Chesswood (1).
#41 Quyển I: Con Đường Chiến Binh / Chương 41: Chesswood (2).
#42 Quyển I: Con Đường Chiến Binh / Chương 42: Nước (1).
#43 Quyển I: Con Đường Chiến Binh / Chương 43: Nước (2).
#44 Quyển I: Con Đường Chiến Binh / Chương 44: Khói (1).
#45 Quyển I: Con Đường Chiến Binh / Chương 45: Khói (2).
#46 Quyển I: Con Đường Chiến Binh / Chương 46: Lửa Trên Trời (1).
#47 Quyển I: Con Đường Chiến Binh / Chương 47: Lửa Trên Trời (2).
#48 Quyển I: Con Đường Chiến Binh / Chương 48: Lửa Trên Trời (3).
#49 Quyển I: Con Đường Chiến Binh / Chương 49: Vị Nữ Thần Sa Ngã.
#50 Quyển I: Con Đường Chiến Binh / Chương 50: Và Sau Đó.
#51 Quyển I: Con Đường Chiến Binh / Chương 51: Tự Do.
#52 Quyển II: Tôi Còn Sống. / Chương 52: Rửa Hận Cho Yiyu (1).
#53 Quyển II: Tôi Còn Sống. / Chương 53: Rửa Hận Cho Yiyu (2).
#54 Quyển II: Tôi Còn Sống. / Chương 54: Rửa Hận Cho Yiyu (3).
#55 Quyển II: Tôi Còn Sống. / Chương 55: Rửa Hận Cho Yiyu (4).
#56 Quyển II: Tôi Còn Sống. / Chương 56: Đi Về Phương Bắc (1).
#57 Quyển II: Tôi Còn Sống. / Chương 57: Đi Về Phương Bắc (2).
#58 Quyển II: Tôi Còn Sống. / Chương 58: Thành Phố Quantes (1).
#59 Quyển II: Tôi Còn Sống. / Chương 59: Thành Phố Quantes (2).
#60 Quyển II: Tôi Còn Sống. / Chương 60: Miệng Qủy (1).
#61 Quyển II: Tôi Còn Sống. / Chương 61: Miệng Qủy (2)
#62 Quyển II: Tôi Còn Sống. / Chương 62: Miệng Qủy (3).
#63 Quyển II: Tôi Còn Sống. / Chương 63: Trở Thành Ranker (1).
#64 Quyển II: Tôi Còn Sống. / Chương 64: Trở Thành Ranker (2).
#65 Quyển II: Tôi Còn Sống. / Chương 65: Trở Thành Ranker (3).
#66 Quyển II: Tôi Còn Sống. / Chương 66: Mùa Đi Săn (1)
#67 Quyển II: Tôi Còn Sống. / Chương 67: Mùa Đi Săn (2).
#68 Quyển II: Tôi Còn Sống. / Chương 68: Mùa Đi Săn (3).
#69 Quyển II: Tôi Còn Sống. / Chương 69: Mùa Đi Săn (4).
#70 Quyển II: Tôi Còn Sống. / Chương 70: Mở Cửa Phương Bắc (1).
#71 Quyển II: Tôi Còn Sống. / Chương 71: Mở Cửa Phương Bắc (2).
#72 Quyển II: Tôi Còn Sống. / Chương 72: Những Orc Vùng Phương Bắc (1).
#73 Quyển II: Tôi Còn Sống. / Chương 73: Những Orc Vùng Phương Bắc (2).
#74 Quyển II: Tôi Còn Sống. / Chương 74: Đại Tộc (1).
#75 Quyển II: Tôi Còn Sống. / Chương 75: Đại Tộc (2).
#76 Quyển II: Tôi Còn Sống. / Chương 76: Mái Ấm Orcheim (1).
#77 Quyển II: Tôi Còn Sống. / Chương 77: Mái Ấm Orchiem (2).
#78 Quyển II: Tôi Còn Sống. / Chương 78: Mái Ấm Orcheim (3).
#79 Quyển II: Tôi Còn Sống. / Chương 79: Ngộ Sát Có Chủ Đích (1).
#80 Quyển II: Tôi Còn Sống. / Chương 80: Ngộ Sát Có Chủ Đích (2).
#81 Quyển II: Tôi Còn Sống. / Chương 81: Người Lạ Mặt (1).
#82 Quyển II: Tôi Còn Sống. / Chương 82: Người Lạ Mặt (2).
#83 Quyển II: Tôi Còn Sống. / Chương 83: Tôi Còn Sống (1).
#84 Quyển II: Tôi Còn Sống. / Chương 84: Tôi Còn Sống (2).
#85 Quyển II: Tôi Còn Sống. / Chương 85: Tôi Còn Sống (3).
#86 Quyển II: Tôi Còn Sống. / Chương 86: Tôi Còn Sống (4).
#87 Quyển II: Tôi Còn Sống. / Chương 87: Cá Ngừ Tươi.
#88 Quyển II: Tôi Còn Sống. / Chương 88: Hắc Lâm (1).
#89 Quyển II: Tôi Còn Sống. / Chương 89: Hắc Lâm (2).
#90 Quyển II: Tôi Còn Sống. / Chương 90: Hắc Lâm (3).
#91 Quyển II: Tôi Còn Sống. / Chương 91: Hắc Lâm (4).
#92 Quyển II: Tôi Còn Sống. / Chương 92: Thành Phố Nameragon (1).
#93 Quyển II: Tôi Còn Sống. / Chương 93: Thành Phố Namerargon (2).
#94 Quyển II: Tôi Còn Sống. / Chương 94: Thành Phố Nameragon (3).
#95 Quyển II: Tôi Còn Sống. / Chương 95: Thành Phố Nameragon (4).
#96 Quyển II: Tôi Còn Sống. / Chương 96: Những Con Quái Vật (1).
#97 Quyển II: Tôi Còn Sống. / Chương 97: Những Con Quái Vật (2).
#98 Quyển II: Tôi Còn Sống. / Chương 98: Đền Thờ của Đọa Thần (1).
#99 Quyển II: Tôi Còn Sống. / Chương 99: Đền Thờ của Đọa Thần (2).
#100 Quyển II: Tôi Còn Sống. / Chương 100: Lạc Lối.
#101 Quyển III: Hành Trình Gian Nan / Chương 101: 마법사가 되는 방법 (1) - Cách Để Trở Thành Một Thuật Sĩ (1).
#102 Quyển III: Hành Trình Gian Nan / Chương 102: 마법사가 되는 방법 (2) - Cách Để Trở Thành Một Thuật Sĩ (2).
#103 Quyển III: Hành Trình Gian Nan / Chương 103: 스피노라 (1) - Thành Phố Spinoa (1).
#104 Quyển III: Hành Trình Gian Nan / Chương 104: 스피노라 (2) - Thành Phố Spiona (2).
#105 Quyển III: Hành Trình Gian Nan / Chương 105: 북부대전쟁 (1) - Đại Chiến Phương Bắc (1).
#106 Quyển III: Hành Trình Gian Nan / Chương 106: 북부대전쟁 (2) - Đại Chiến Phương Bắc (2).
#107 Quyển III: Hành Trình Gian Nan / Chương 107: 북부대전쟁 (3) - Đại Chiến Phương Bắc (3)
#108 Quyển III: Hành Trình Gian Nan / Chương 108:북부대전쟁 (4) - Đại Chiến Phương Bắc (4).
#109 Quyển III: Hành Trình Gian Nan / Chương 109: 북부대전쟁 (5) - Đại Chiến Phương Bắc (5)
#110 Quyển III: Hành Trình Gian Nan / Chương 110: 북부대전쟁 (1) - Đại Chiến Phương Bắc (6).
#111 Quyển III: Hành Trình Gian Nan / Chương 111: 북부대전쟁 (7) - Đại Chiến Phương Bắc (7).
#112 Quyển III: Hành Trình Gian Nan / Chương 112: 북부대전쟁 (8) - Đại Chiến Phương Bắc (8).
#113 Quyển III: Hành Trình Gian Nan / Chương 113: 가혹한 행군 (1) - Chuyến Hành Quân Khắc Nghiệt (1).
#114 Quyển III: Hành Trình Gian Nan / Chương 114: 가혹한 행군 (2) - Chuyến Hành Quân Khắc Nghiệt (2).
#115 Quyển III: Hành Trình Gian Nan / Chương 115: 성동격서 (1) - Dương Đông Kích Tây (1).
#116 Quyển III: Hành Trình Gian Nan / Chương 116: 성동격서 (2) - Dương Đông Kích Tây (2).
#117 Quyển III: Hành Trình Gian Nan / Chương 117: 일차전 (1) - Hiệp Một (1).
#118 Quyển III: Hành Trình Gian Nan / Chương 118: 일차전 (2) - Hiệp Một (2).
#119 Quyển III: Hành Trình Gian Nan / Chương 119: 일차전 (3) - Hiệp Một (3).
#120 Quyển III: Hành Trình Gian Nan / Chương 120: 폭풍전야 - Trước Cơn Giông Bão.
#121 Quyển III: Hành Trình Gian Nan / Chương 121: 이차전 (1) - Hiệp Hai (1)
#122 Quyển III: Hành Trình Gian Nan / Chương 122: 이차전 (2) - Hiệp Hai (2).
#123 Quyển III: Hành Trình Gian Nan / Chương 123: 결전 (1) - Trận Quyết Định (1).
#124 Quyển III: Hành Trình Gian Nan / Chương 124: 결전 (2) - Trận Quyết Định (2).
#125 Quyển III: Hành Trình Gian Nan / Chương 125: 북부정벌자 - Bắc Phạt Chi Đế.
#126 Quyển III: Hành Trình Gian Nan / Chương 126: 백기사 (1) - Bạch Hiệp Sĩ (1).
#127 Quyển III: Hành Trình Gian Nan / Chương 127: 백기사 (2) - Bạch Hiệp Sĩ (2).
#128 Quyển III: Hành Trình Gian Nan / Chương 128: 북부의 법 (1) - Thiên Luật Vùng Phương Bắc (1)
#129 Quyển III: Hành Trình Gian Nan / Chương 129: 북부의 법 (2) - Thiên Luật Vùng Phương Bắc (2)
#130 Quyển III: Hành Trình Gian Nan / Chương 130: COME BACK (1) - QUAY TRỞ VỀ(1).
#131 Quyển III: Hành Trình Gian Nan / Chương 131: COME BACK (2) - QUAY TRỞ VỀ (2).
#132 Quyển III: Hành Trình Gian Nan / Chương 132: 도산검림 (1) - Núi Đao và Rừng Kiếm (1).
#133 Quyển III: Hành Trình Gian Nan / Chương 133: 도산검림 (2) - Núi Đao và Rừng Kiếm (2).
#134 Quyển III: Hành Trình Gian Nan / Chương 134: 도산검림(3) - Núi Đao và Rừng Kiếm (3).
#135 Quyển III: Hành Trình Gian Nan / Chương 135: 도산검림 (4) - Núi Đao và Rừng Kiếm (4).
#136 Quyển III: Hành Trình Gian Nan / Chương 136: 도산검림 (5) - Núi Đao và Rừng Kiếm (5).
#137 Quyển III: Hành Trình Gian Nan / Chương 137: 도산검림 (6) - Núi Đao và Rừng Kiếm (6).
#138 Quyển III: Hành Trình Gian Nan / Chương 138: 시대유감 - Một Thời Để Nhớ.
#139 Quyển III: Hành Trình Gian Nan / Chương 139: 빠삐용 (1) - Kẻ Nhẹ Dạ (1).
#140 Quyển III: Hành Trình Gian Nan / Chương 140: 빠삐용 (2) - Kẻ Nhẹ Dạ (2).
#141 Quyển III: Hành Trình Gian Nan / Chương 141: When I was down (1) - Khi tôi gục ngã (1).
#142 Quyển III: Hành Trình Gian Nan / Chương 142: When i was down (2) - Khi tôi gục ngã (2).
#143 Quyển III: Hành Trình Gian Nan / Chương 143: 하프타임 - Nghỉ Giải Lao.
#144 Quyển III: Hành Trình Gian Nan / Chương 144: Dirty South (1) - Phương Nam Nhơ Bẩn (1).
#145 Quyển III: Hành Trình Gian Nan / Chương 145: Dirty South (2) - Phương Nam Nhơ Bẩn (2).
#146 Quyển III: Hành Trình Gian Nan / Chương 146: Dirty South! (3) - Phương Nam Nhơ Bẩn (3).
#147 Quyển III: Hành Trình Gian Nan / Chương 147: 대결투 (1) - Trận Đấu Tầm Cỡ (1).
#148 Quyển III: Hành Trình Gian Nan / Chương 148: 대결투 (2) - Trận Đấu Tầm Cỡ (2).
#149 Quyển III: Hành Trình Gian Nan / Chương 149: 대결투 (3) - Trận Đấu Tầm Cỡ (3).
#150 Quyển III: Hành Trình Gian Nan / Chương 150: Evil Empire - Đế Quốc Xấu Xa.
#151 Quyển III: Hành Trình Gian Nan / Chương 151: 비도 오고 그래서 - Ngày Mưa Đang Đến.
#152 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 152: 대격변 (1) - Đại Biến Động (1)
#153 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 153: 대격변 (2) - Đại Biến Động (2)
#154 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 154: 대격변 (3) - Đại Biến Động (3)
#155 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 155: 산악철거자 (1) - Kẻ Phá Núi (1).
#156 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 156: 산악철거자 (2) - Kẻ Phá Núi (2).
#157 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 157: 악의 연대 (1) - Mối Thâm Giao Tà Ác (1)
#158 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 158: 악의 연대 (2) - Mối Thâm Giao Tà Ác (2)
#159 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 159: 악의 연대 (3) - Mối Thâm Giao Tà Ác (3)
#160 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 160: 제국의 공적 (1) - Kẻ Thù Công Khai Của Đế Quốc (1).
#161 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 161: 제국의 공적 (2) - Kẻ Thù Công Khai Của Đế Quốc (2).
#162 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 162: 제국의 역습 (1) - Đế Quốc Phản Công (1).
#163 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 163: 제국의 역습 (2) - Đế Quốc Phản Công (2).
#164 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 164: 제국의 역습 (3) - Đế Quốc Phản Công (3).
#165 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 165: 오감풍경 (1) - Từ Năm Góc Nhìn (1)
#166 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 166: 오감풍경 (2) - Từ Năm Góc Nhìn (2)
#167 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 167: 오감풍경 (3) - Từ Năm Góc Nhìn (3)
#168 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 168: 크록타 (1) - Crockta (1).
#169 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 169: 크록타 (2) - Crockta (2).
#170 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 170: 포위전 (1) - Chiến Đấu Trong Vòng Vây (1)
#171 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 171: 포위전 (2) - Chiến Đấu Trong Vòng Vây (2)
#172 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 172: 포위전 (3) - Chiến Đấu Trong Vòng Vây (3)
#173 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 173: 포위전 (4) - Chiến Đấu Trong Vòng Vây (4)
#174 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 174: 포위전 (5) - Chiến Đấu Trong Vòng Vây (5)
#175 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 175: 올림푸스 - Thiên Đỉnh Olympus.
#176 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 176: 해변에서 생긴 일 (1) - Chuyện Trên Biển (1)
#177 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 177: 해변에서 생긴 일 (2) - Chuyện Trên Biển (2)
#178 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 178: 해변에서 생긴 일 (3) - Chuyện Trên Biển (3)
#179 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 179: 헤도로의 유산 (1) - Di Sản Của Hedor (1)
#180 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 180: 헤도로의 유산 (2) - Di Sản Của Hedor (2)
#181 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 181: 슬레이어메이커 (1) - Sát Binh Luyện Khí Sư (1)
#182 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 182: 슬레이어메이커 (2) - Sát Binh Luyện Khí Sư (2)
#183 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 183: 최후의 불 (1) - Bất Diệt Chi Hỏa (1)
#184 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 184: 최후의 불 (2) - Bất Diệt Chi Hỏa (2)
#185 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 185: 귀향 - Hồi Hương.
#186 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 186: 갓슬레이어 (1) - Nghịch Thiên Thần Đao (1)
#187 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 187: 갓슬레이어 (2) - Nghịch Thiên Thần Đao (2)
#188 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 188: 천둥새 죽이기 (1) - Săn Lôi Điểu (1).
#189 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 189: 천둥새 죽이기 (2) - Săn Lôi Điểu (2).
#190 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 190: 천둥새 죽이기 (3) - Săn Lôi Điểu (3).
#191 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 191: 천둥새 죽이기 (4) - Săn Lôi Điểu (4).
#192 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 192: 늪지대 (1) - Nơi Đầm Lầy (1)
#193 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 193: 늪지대 (2) - Nơi Đầm Lầy (2)
#194 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 194: 늪지대 (3) - Nơi Đầm Lầy (3)
#195 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 195: 오크 녹스로가는길 (1) - Đường Đến Orcnox (1).
#196 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 196: 오크 녹스로가는길 (2) - Đường Đến Orcnox (2)
#197 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 197: Bên Trong Là Vương, Bên Ngoài Là Thường (1).
#198 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 198: Bên Trong là Vương, Bên Ngoài là Thường (2)
#199 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 199: Bên Trong Là Vương, Bên Ngoài Là Thường (3)
#200 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 200: Long Thành, Động Hổ.
#201 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 201: Khai Chiến (1)
#202 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 202: Khai Chiến (2)
#203 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 203: Thần Đấu Thần (1)
#204 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 204: Thần Đấu Thần (2)
#205 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 205: Thần Đấu Thần (3)
#206 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 206: Thần Đấu Thần (4)
#207 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 207: Thần Đấu Thần (5)
#208 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 208: Thần Đấu Thần (6)
#209 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 209: Thần Đấu Thần (7)
#210 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 210: Thần Đấu Thần (8).
#211 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 211: Giây Phút Cuối Cùng (1)
#212 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 212: Giây Phút Cuối Cùng (2)
#213 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 213: Hồi Cảnh Báo (1)
#214 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 214: Hồi Cảnh Báo (2)
#215 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 215: Huyên Náo (1)
#216 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 216: Huyên Náo (2)
#217 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 217: Huyên Náo (3)
#218 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 218: Không Thể Quay Đầu (1).
#219 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 219: Không Thể Quay Đầu (2).
#220 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 220: Không Thể Quay Đầu (3)
#221 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 221: Không Thể Quay Đầu (4)
#222 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 222: Không Thể Quay Đầu (5)
#223 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 223: Không Thể Quay Đầu (6)
#224 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 224: Không Thể Quay Đầu (7)
#225 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 225: Vũ Trụ Bao La - Đại Kết Cục (1)
#226 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 226: Vũ Trụ Bao La - Đại Kết Cục (2)
#227 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 227: Kết Truyện.
#228 Quyền IV: BUL'TAR! / Chương 228: Giao Đoạn (Chương Cuối)
#229 Phụ Chương / Phụ chương 01: Đến Trái Đất!
#230 Phụ Chương / Phụ chương 02: Jung Ian.
#231 Phụ Chương / Phụ chương 03: Tiếp Tục Chiến Đấu.