Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
2 years, 3 months ago, 01/09/2020

Tạo Hóa Tiên Đế

Dịch Hoàn thành Trung Quốc Manga 1618 chapters 2315649 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Tác giả đã tạo ra một thế giới rất thần kỳ trong truyện cũng bởi ở nơi này có cường giả nhiều vô số, lại có hoang thú hồng hoang,còn có diệu pháp thần thông, đặc biệt có cả pháp bảo đáng sợ có thể hủy thiên diệt địa. có linh đan thoát thai hoán cốt, có tiên trận bao phủ chư thiên...


Nam chính bước ra từ Càn Nguyên vực là một thiếu niên Khương Tư Nam,là một  người mang chí bảo vô thượng, lại còn tu luyện được thần thông tuyệt thế, vì bản tâm thủ hộ đã giết ra con đường nghịch thiên.

Danh sách Chapters

Chapter ⇵

   Ebook Generate

   epub Tạo Hóa Tiên Đế
   #1-#16185.88 mb
   mobi Tạo Hóa Tiên Đế
   #1-#16187.95 mb
   azw3 Tạo Hóa Tiên Đế
   #1-#16189.35 mb