Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
5 months, 4 weeks ago, 02/09/2020

The Lazy Swordmaster

나태한 소드마스터 Bậc thầy kiếm sĩ lười biếng

Dịch Hàn Quốc Manga 130 chapters 300,626 từ
Nguồn: hako.re

"Haizz, mãi mới giết được Chúa Quỷ... Tái sinh ư? Hãy để tôi yên! Hãy để tôi nghỉ ngơi!... Tôi muốn... ngủ..."

Một anh hùng từ thế giới khác được tái sinh.

Anh chỉ muốn sống một cuộc đời mới yên bình, nhưng những rắc rối của anh bắt đầu từ khoảnh khắc gia đình anh bắt đầu chọn người thừa kế...

Cuộc sống không hề dễ dàng như anh ấy muốn, vì thế anh sẽ phải chọn giương nanh vuốt của mình lên hay tiếp tục...

... giấc ngủ trưa?

...

Main bá nhưng không muốn thể hiện, nhưng một khi đã thể hiện thì...

"Việc đã qua không có nghĩa là kết thúc. Nó chỉ kết thúc khi ta tự hoàn thành!" - (Main)

Danh sách Chapters

id Name
#1 Minh họa (illustration) / Chương 01 - Minh họa Nainiae.
#2 The Lazy Swordmaster! / Chương 01 - Nhật kí của quản gia.
#3 The Lazy Swordmaster! / Chương 02 - Anh hùng tồn tại là để cứu thể giới
#4 The Lazy Swordmaster! / Chương 03 - Riley là...
#5 The Lazy Swordmaster! / Chương 04 - Món súp độc
#6 The Lazy Swordmaster! / Chương 05 - Vị khách trong đêm - (Phần 1)
#7 The Lazy Swordmaster! / Chương 06 - Vị khách trong đêm - (Phần 2)
#8 The Lazy Swordmaster! / Chương 07 - Là ai...
#9 The Lazy Swordmaster! / Chương 08 - Là ai... - (Phần 2)
#10 The Lazy Swordmaster! / Chương 09 - Xáo trộn chứng cứ
#11 The Lazy Swordmaster! / Chương 10 - Xáo trộn chứng cứ - (Phần 2)
#12 The Lazy Swordmaster! / Chương 11 - Bắp rang bơ
#13 The Lazy Swordmaster! / Chương 12 - Bắp rang bơ - (Phần 2)
#14 The Lazy Swordmaster! / Chương 13 - Bắp rang bơ - (Phần 3)
#15 The Lazy Swordmaster! / Chương 14 - Bắp rang bơ - (Phần 4)
#16 The Lazy Swordmaster! / Chương 15 - Bắp rang bơ - (Phần 5)
#17 The Lazy Swordmaster! / Chương 16 - Trốn tìm - (Phần 1)
#18 The Lazy Swordmaster! / Chương 17 - Trốn tìm - (Phần 2)
#19 The Lazy Swordmaster! / Chương 18 - Trốn tìm - (Phần 3)
#20 The Lazy Swordmaster! / Chương 19 - Trốn tìm - (Phần 4)
#21 The Lazy Swordmaster! / Chương 20 - Trốn tìm - (Phần 5)
#22 The Lazy Swordmaster! / Chương 21 - Hành trình đến thủ đô - (Phần 1)
#23 The Lazy Swordmaster! / Chương 22 - Hành trình đến thủ đô- (Phần 2)
#24 The Lazy Swordmaster! / Chương 23 - Hành trình đến thủ đô - (Phần 3)
#25 The Lazy Swordmaster! / Chương 24 - Hành trình đến thủ đô - (Phần 4)
#26 The Lazy Swordmaster! / Chương 25 - Tại thủ đô (Phần 1)
#27 The Lazy Swordmaster! / Chương 26 - Tại thủ đô (Phần 2)
#28 The Lazy Swordmaster! / Chương 27 - Right Solia, Lower Solia (Phần 1)
#29 The Lazy Swordmaster! / Chương 28 - Right Solia, Lower Solia (Phần 2)
#30 The Lazy Swordmaster! / Chương 29 - Vị khách kì lạ. (Phần 1)
#31 The Lazy Swordmaster! / Chương 30 - Vị khách kì lạ. (Phần2)
#32 The Lazy Swordmaster! / Chương 31 - Không có gì đặc biệt xảy ra!
#33 The Lazy Swordmaster! / Chương 32 - Swordsmanship Tournament (Part 1)
#34 The Lazy Swordmaster! / Chương 33 - Swordsmanship Tournament (Part 2)
#35 The Lazy Swordmaster! / Chương 34 - Biến động. (1)
#36 The Lazy Swordmaster! / Chương 35 - Biến động. (2)
#37 The Lazy Swordmaster! / Chương 36 - Tiếng nổ ở Quảng trường trung tâm (1)
#38 The Lazy Swordmaster! / Chương 37 - Tiếng nổ ở Quảng trường trung tâm (2).
#39 The Lazy Swordmaster! / Chương 38 - Tiếng nổ ở Quảng trường trung tâm (3)
#40 The Lazy Swordmaster! / Chương 39 - Tiếng nổ ở Quảng trường trung tâm (4)
#41 The Lazy Swordmaster! / Chương 40 - Nainiae.
#42 The Lazy Swordmaster! / Chương 41 - Ma túy (1).
#43 The Lazy Swordmaster! / Chương 42 - Ma túy (2).
#44 The Lazy Swordmaster! / Chương 43 - Ma túy (3).
#45 The Lazy Swordmaster! / Chương 44 - Ma túy (4).
#46 The Lazy Swordmaster! / Chương 45 - Cắn câu (1)
#47 The Lazy Swordmaster! / Chương 46 - Cắn câu (2)
#48 The Lazy Swordmaster! / Chương 47 - Chiến thắng đại pháp sư. (1)
#49 The Lazy Swordmaster! / Chương 48 - Chiến thắng đại pháp sư. (2)
#50 The Lazy Swordmaster! / Chương 49 - Chiến thắng đại pháp sư. (3).
#51 The Lazy Swordmaster! / Chương 50 - Yêu cầu. (1)
#52 The Lazy Swordmaster! / Chương 51 - Yêu cầu. (2)
#53 The Lazy Swordmaster! / Chương 52 - Yêu cầu. (3)
#54 The Lazy Swordmaster! / Chương 53 - Sau tấm màn. (1)
#55 The Lazy Swordmaster! / Chương 54 - Sau tấm màn. (2)
#56 The Lazy Swordmaster! / Chương 55 - Về nhà. (1)
#57 The Lazy Swordmaster! / Chương 56 - Về nhà. (2)
#58 The Lazy Swordmaster! / Chương 57 - Đồ dùng của Astroa. (1)
#59 The Lazy Swordmaster! / Chương 58 - Đồ dùng của Astroa. (2)
#60 The Lazy Swordmaster! / Chương 59 - Đồ dùng của Astroa. (3)
#61 The Lazy Swordmaster! / Chương 60 - Thú vui tao nhã. (1).
#62 The Lazy Swordmaster! / Chương 61 - Thú vui tao nhã. (2).
#63 The Lazy Swordmaster! / Chương 62 - Thú vui tao nhã. (3).
#64 The Lazy Swordmaster! / Chương 63 - Thú vui tao nhã. (4).
#65 The Lazy Swordmaster! / Chương 64 - Vị hôn thê và Nainiae!
#66 The Lazy Swordmaster! / Chương 65 - Vị hôn thê và Nainiae! (Phần kế)
#67 The Lazy Swordmaster! / Chương 66 - Châm ngòi cuộc chiến. (1)
#68 The Lazy Swordmaster! / Chương 67 - Châm ngòi cuộc chiến. (2).
#69 The Lazy Swordmaster! / Chương 68 - A Six Circles Mage! (1).
#70 The Lazy Swordmaster! / Chương 69 - A Six Circles Mage! (2).
#71 The Lazy Swordmaster! / Chương 70 - Hè. (1)
#72 The Lazy Swordmaster! / Chương 71 - Hè. (2)
#73 The Lazy Swordmaster! / Chương 72 - Shortcut. (1).
#74 The Lazy Swordmaster! / Chương 73 - Shortcut. (2).
#75 The Lazy Swordmaster! / Chương 74 - Nara Basilisk (1).
#76 The Lazy Swordmaster! / Chương 75 - Nara Basilisk (2).
#77 The Lazy Swordmaster! / Chương 76 - Nara Basilisk (3).
#78 The Lazy Swordmaster! / Chương 77 - Nara Basilisk (4).
#79 The Lazy Swordmaster! / Chương 78 - Dark Mage (1).
#80 The Lazy Swordmaster! / Chương 79 - Dark Mage (2).
#81 The Lazy Swordmaster! / Chương 80 - Rainfield (1)
#82 The Lazy Swordmaster! / Chương 81 - Rainfield (2)
#83 The Lazy Swordmaster! / Chương 82 - Why It Rains Here?
#84 The Lazy Swordmaster! / Chương 83 - Why It Rains Here?
#85 The Lazy Swordmaster! / Chương 84 - Why It Rains Here?
#86 The Lazy Swordmaster! / Chương 85 - Igniting (1).
#87 The Lazy Swordmaster! / Chương 86 - Igniting (2).
#88 The Lazy Swordmaster! / Chương 87 - Igniting (3).
#89 The Lazy Swordmaster! / Chương 88 - Extinguishing.
#90 The Lazy Swordmaster! / Chương 89 - Extinguishing.
#91 The Lazy Swordmaster! / Chương 90 - How is everyone doing?
#92 The Lazy Swordmaster! / Chương 91: An eye for seeing through people.
#93 The Lazy Swordmaster! / Chương 92: On the way back home.
#94 The Lazy Swordmaster! / Chương 93: On the way back home.
#95 The Lazy Swordmaster! / Chương 94: About a Maid in Training.
#96 The Lazy Swordmaster! / Chương 95: About a Maid in Training.
#97 The Lazy Swordmaster! / Chương 96: About a Maid in Training.
#98 The Lazy Swordmaster! / Chương 97: About a Maid in Training.
#99 The Lazy Swordmaster! / Chương 98: About a Maid in Training.
#100 The Lazy Swordmaster! / Chương 99: About a Maid in Training.
#101 The Lazy Swordmaster! / Chương 100: I'll come back.
#102 The Lazy Swordmaster! / Chương 101: I'll come back. (2).
#103 The Lazy Swordmaster! / Chương 102: It's about time.
#104 The Lazy Swordmaster! / Chương 103: It's about time. (2)
#105 The Lazy Swordmaster! / Chương 104: Successor Competition
#106 The Lazy Swordmaster! / Chương 105: Successor Competition. (2)
#107 The Lazy Swordmaster! / Chương 106: Successor Competition. (3)
#108 The Lazy Swordmaster! / Chương 107: Clock Spring
#109 The Lazy Swordmaster! / Chương 108: Clock Spring (2).
#110 The Lazy Swordmaster! / Chương 109: Clock Spring (3).
#111 The Lazy Swordmaster! / Chương 110: To Solia Again
#112 The Lazy Swordmaster! / Chương 111: To Solia Again (2)
#113 The Lazy Swordmaster! / Chương 112: Dark Layer
#114 The Lazy Swordmaster! / Chương 113: Dark Layer (2)
#115 The Lazy Swordmaster! / Chương 114: Dark Layer (3)
#116 The Lazy Swordmaster! / Chương 115: Dark Layer (4)
#117 The Lazy Swordmaster! / Chương 116: ... (Bên Eng không có tên Chương)
#118 The Lazy Swordmaster! / Chương 117:
#119 The Lazy Swordmaster! / Chương 118:
#120 The Lazy Swordmaster! / Chương 119
#121 The Lazy Swordmaster! / Chương 120 + 121
#122 The Lazy Swordmaster! / Chương 122:
#123 The Lazy Swordmaster! / Chương 123: Kẻ bí ẩn
#124 The Lazy Swordmaster! / Chương 124: Thế giới trong mơ
#125 The Lazy Swordmaster! / Chương 125: Sống như một con người hay chết như một con người?
#126 The Lazy Swordmaster! / Chương 126: Artificial Summon Spirit
#127 The Lazy Swordmaster! / Chương 127: Người kế nhiệm
#128 The Lazy Swordmaster! / Chương 128: Người kế nhiệm (2).
#129 The Lazy Swordmaster! / Chương 129: Người kế nhiệm (3).
#130 The Lazy Swordmaster! / Chương 130: Vị hôn thê (1).