Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
1 year, 1 month ago, 02/09/2020

Tuyết Tan

Dịch Hoàn thành Trung Quốc Manga 19 chapters 42503 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Chân mãi bước đột nhiên dừng lại

Ta ngoảnh đầu nhìn về Tuyết Sơn

Một màu trắng phủ dày ngàn dặm

Bỗng phút chốc hóa thành hư không.

Danh sách Chapters

Chapter ⇵