Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
21 hours ago, 20/05/2022

Vạn Năng Tiểu Thú Y - 万能小兽医

Convert Trung Quốc Web Novel 107 chapters 202096 từ
Nguồn: tangthuvien.vn
Tác giả: Bào Bàn

Tiểu thú y Lâm Phi, đạt được một cái bảo vật, có thể nghe hiểu động vật nói chuyện, lập tức, Lâm Phi cuộc sống cải biến.Ngốc manh Husky "Mênh mông, thả ta ra ngoài, ta không làm độc thân cẩu, ta muốn đi cua gái."Y tá "Nhị Cáp đừng chạy, hôm nay còn không có chích đâu!"Thần côn lão Quy "Ta mai rùa xem bói, vị tiểu thư này tất có điềm dữ."Anh vũ "Ta nhìn thấy a, là màu hồng."Lâm Phi ". . ."

Danh sách Chapters

Chapter ⇵

      Ebook Generate