Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
6 months, 1 week ago, 01/09/2020

Zuckerberg Identity FULL

Dịch Trung Quốc Manga 11 chapters 21,281 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Thể loại: The social network đồng nhân/

Cp: Mark x Eduardo


Một câu chuyện đan xen giữa hiện tại cùng quá khứ khi mà trong một lần đi chơi lỡ bị đi chơi rớt xuống biển, khiến cho não bộ hoạt động quay ngược thời gian trở về quá khứ,  lần nữa tìm lại tình yêu xưa. (chém)